MEB’de Yönetmelik Değilikliği Öğrencisi sayısına bakılmaksızın köylerde ilkokullar açılabilecek

MEB’de Yönetmelik Değilikliği Öğrencisi sayısına bakılmaksızın köylerde ilkokullar açılabilecek

14 Mayıs 2022 tarih ve 31835 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan

14 Mayıs 2022 tarih ve 31835 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Milli Eğitim Bakanlığı Kurum Açma, Kapatma ve Ad Verme Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik ile;

Nüfusu az ve dağınık olan köy ve benzeri yerleşim yerlerinde en az 5 çocuk bulunması halinde ana sınıfı açılabilecek.

Nüfusu az ve dağınık olan köy ve benzeri yerleşim yerlerinde öğrenci sayısına bakılmaksızın valilikçe uygun görülmesi durumunda Bakanlık onayı ile ilkokul açılabilecek.

Okul pansiyonlarının açılabilmesi için en az 100 öğrenci kapasitesi 50 öğrenciye indirildi, bu nednele50 öğrencilik Okul pansiyonları açılabilecek.

MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI KURUM AÇMA, KAPATMA VE AD VERME YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

Eğitim Bakanlığı Kurum Açma, Kapatma ve Ad Verme Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik ile;

Nüfusu az ve dağınık olan köy ve benzeri yerleşim yerlerinde en az 5 çocuk bulunması halinde ana sınıfı açılabilecek.

Nüfusu az ve dağınık olan köy ve benzeri yerleşim yerlerinde öğrenci sayısına bakılmaksızın valilikçe uygun görülmesi durumunda Bakanlık onayı ile ilkokul açılabilecek.

Okul pansiyonlarının açılabilmesi için en az 100 öğrenci kapasitesi 50 öğrenciye indirildi, bu nednele50 öğrencilik Okul pansiyonları açılabilecek.

MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI KURUM AÇMA, KAPATMA VE AD VERME YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1- 24/6/2017 tarihli ve 30106 sayılı ResmiGazete'de yayımlanan Milli Eğitim Bakanlığı Kurum Açma, Kapatma ve Ad VermeYönetmeliğinin 3 üncü maddesinin birinci fıkrasına aşağıdaki bent eklenmiştir.

"f) MEBCBS: Milli EğitimBakanlığı Coğrafi Bilgi Sistemini,"

MADDE 2- Aynı Yönetmeliğin 4 üncü maddesinin birincifıkrasında yer alan "uygun görülmesi halinde" ibaresinden sonra gelmek üzere"kurumların hizmet verdiği/vereceği binaların MEBCBS bina sıra numarasının yeraldığı" ibaresi eklenmiş, ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş veaynı maddeye aşağıdaki fıkralar eklenmiştir.

"(2) Birinci fıkra dışında kalanBakanlığa bağlı her derece ve türdeki kurumlar, valiliğin teklifi ve ilgiligenel müdürlüğün uygun görüşüne bağlı olarak Bakanlıkça açılır ve aynı usullekapatılır. Bilim ve sanat merkezleri dışındaki kurumların açılış tekliflerişubat ayı sonuna kadar Bakanlığa gönderilir."

"(4) Valilik, açılacak veyakapatılacak bütün kurumların kurum açma kapatma tekliflerini, kurumların hizmetverdiği/vereceği binaların MEBCBS bina sıra numarasını belirterek yapar vekurum açılış kapanış onaylarında MEBCBS bina sıra numarası bilgisi yer alır.

(5) Birden fazla eğitim kurumutarafından kullanılan veya kullanılacak binalarda, kurumlarınkullandığı/kullanacağı derslik sayısı bilgileri kurum açılış kapanışonaylarında yer alır."

MADDE 3- Aynı Yönetmeliğin 5 inci maddesininbirinci fıkrasının (j) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, aynı maddeyeaşağıdaki fıkra eklenmiştir.

"j) Kurumaçılacak binanın MEBCBS'ye altlıkolacak verilerinin valiliklerce Bakanlık İnşaat ve Emlak Genel Müdürlüğüneiletilmesi,"

"(3) Kurumlarınhizmet verdiği binalardan taşınması halinde hizmet verilen mevcut binaya aitMEBCBS bina sıra numarası ile taşınılacak binaya ait MEBCBS bina sıra numarasıbilgileri, ilgili genel müdürlüğe ve İnşaat ve Emlak Genel Müdürlüğünegönderilir."

MADDE 4- Aynı Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin birinci fıkrası ile ikinci fıkrasının(c) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı maddeye aşağıdaki fıkraeklenmiştir.

"(1) Okul öncesi eğitimkurumları; bağımsız anaokulları olarak açılabileceği gibi mülki idare amirininonayı ile çocuk gelişimi ve eğitim alanı olan mesleki ve teknik ortaöğretimkurumlarında uygulama sınıfı ve diğer eğitim kurumları bünyesinde ana sınıfıolarak da açılabilir. Okul öncesi eğitim kurumları açılabilmesi için gereklişartlar şunlardır:

a) Anaokulu açılabilmesi içinöğrenci sayısının en az 20 olması ve etkinlik/oyun odası bulunması gerekir.

b) Uygulama sınıfı ve ana sınıfıaçılabilmesi için öğrenci sayısının en az 10 olması gerekir.

c) Nüfusu az ve dağınık olan köyve benzeri yerleşim yerlerinde en az 5 çocuk bulunması halinde ana sınıfıaçılır."

"c) Nüfusu az ve dağınık olanköy ve benzeri yerleşim yerlerinde öğrenci sayısına bakılmaksızın valilikçeuygun görülmesi durumunda Bakanlık onayı ile ilkokul açılır."

"(5) Ana sınıfı ve uygulamasınıflarının dersliklerinin binanın giriş katında aydınlık ve güneş alanbölümünde olması esastır. Ancak bu şartların sağlanamadığı durumlarda ısı, ışıkve havalandırmanın sağlandığı diğer katlarda da ana sınıfı ve uygulama sınıfıaçılabilir."

MADDE 5- Aynı Yönetmeliğin 8 inci maddesininbirinci fıkrasının (b) bendi ve yedinci fıkrası aşağıdaki şekildedeğiştirilmiştir.

"b) Özel eğitim ana sınıfıaçılabilmesi için etkinlik/oyun odasının bulunması ve dersliklerin 6 ncı maddenin beşinci fıkrasına uygun koşullarıtaşıması,"

"(7) Özel yetenekli öğrencilerebilim ve sanat merkezi açılabilmesi için;

a) Hizmet vereceği bölgenüfusunun 100.000'den az olmaması,

b) İl veya ilçe merkezindemüstakil bina veya okul/kurum binalarının uygun bölümünün tahsis edilmiş olması,

c) Bilim ve sanat merkezindealan ders/etkinlik/yetenek geliştirme atölyeleri olarak kullanılmak üzere genelzihinsel yetenek alanı için en az 8 derslik, müzik yetenek alanı için sestenyalıtılmış en az 2 derslik, görsel sanatlar yetenek alanı için en az 2 derslikbulunması,

gerekir."

MADDE 6- Aynı Yönetmeliğin 12 nci maddesinin ikinci fıkrasında yer alan "100"ibaresi "50" olarak değiştirilmiştir.

MADDE 7- Aynı Yönetmeliğin 13 üncü maddesininbirinci fıkrasının (c) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"c) Bu Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi ve ikincifıkrasının (c) bendi ile getirilen istisnalar hariç toplam öğrenci sayısınınokul öncesi eğitim kurumları ve ilkokullarda 10; ortaokullarda, imam hatiportaokullarında ve yatılı bölge ortaokullarında 30, ortaöğretim kurumlarındaise 40'ın altına düşmesi,"

MADDE 8- Aynı Yönetmeliğin 19 uncu maddesininbirinci ve ikinci fıkralarında yer alan "maarif müfettişi" ibareleri "eğitimmüfettişi" olarak, ikinci fıkrasında yer alan "maarif müfettişine" ibaresi"eğitim müfettişine" olarak değiştirilmiş ve aynı fıkranın sonuna aşağıdakicümle eklenmiştir.

"Mevcut binaların kapatılmatekliflerinde MEBCBS bina sıra numarası referans gösterilerek rapor hazırlanır."

MADDE 9- Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğegirer.

MADDE 10- Bu Yönetmelik hükümlerini Milli EğitimBakanı yürütür.

HABERE YORUM KAT
UYARI:

Yorum yazarak topluluk şartlarımızı kabul etmiş bulunuyor ve tüm sorumluluğu üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan kamuajans.com İnternet Sitesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.