Av ve Yaban Hayvanlarını İlgilendiren Yönetmelikte Değişiklik

Av ve Yaban Hayvanlarını İlgilendiren Yönetmelikte Değişiklik

Av ve Yaban Hayvanları ile Bunlardan Elde Edilen Ürünlerin Bulundurulması, Üretimi ve Ticareti Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 06 Temmuz 2021 Tarihli ve 31533 Sayılı Resmî Gazete'de yayınlandı.

Resmî Gazete

6 Temmuz 2021 SALI

Sayı : 31533

YÖNETMELİK

Tarım ve Orman Bakanlığından:

AV VE YABAN HAYVANLARI İLE BUNLARDAN ELDE EDİLEN ÜRÜNLERİN BULUNDURULMASI, ÜRETİMİ VE TİCARETİ HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 16/6/2005 tarihli ve 25847 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Av ve Yaban Hayvanları ile Bunlardan Elde Edilen Ürünlerin Bulundurulması, Üretimi ve Ticareti Hakkında Yönetmeliğin 3 üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan  “Bakanlık”, “Bakan” ve “Ev ve Süs Hayvanı” tanımları aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, aynı fıkrada yer alan “İl Müdürlüğü”, “Hükümet Veteriner Hekimi” ile “Hayvan Pazarı” tanımları yürürlükten kaldırılmış ve aynı fıkraya aşağıdaki tanımlar eklenmiştir.

“Bakanlık: Tarım ve Orman Bakanlığını,”

“Bakan: Tarım ve Orman Bakanını,

“Ev ve Süs Hayvanı: İş gücünden ve veriminden yararlanılmadan ev ve iş yerlerinde, bakımı ve sorumluluğu sahiplerince üstlenilen kedi, köpek, kuş, balık, sürüngenler, kemirgenler ve tanım özelliklerine uyan tüm hayvanları,”

“Bölge Müdürü: Bakanlık bölge müdürünü,”

“Hayvan Satış Yeri: Hayvan pazarı, canlı hayvan borsası, hayvan park ve panayırlarını,”

“İl Şube Müdürlüğü: Tarım ve Orman Bakanlığı Bölge Müdürlüklerine bağlı illerdeki şube müdürlüklerini,”

“Resmî Veteriner Hekim: 11/6/2010 tarihli ve 5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu kapsamında verilen görevleri Tarım ve Orman Bakanlığı adına yapan Bakanlık personeli veteriner hekimi,”

“Veteriner Sağlık Raporu: Hayvan ve hayvansal ürünlerin 5996 sayılı Kanunda belirlenen sağlık şartlarına uygun olduğunu gösteren, resmî veteriner hekim tarafından düzenlenen belgeyi,”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 8 inci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinde yer alan “Hükümet veteriner hekiminden” ibaresi “Resmî veteriner hekimden” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 13 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinde yer alan “Hükümet veteriner hekiminden” ibaresi “Resmî veteriner hekimden” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 18 inci maddesinin birinci fıkrasının birinci cümlesinde yer alan “hükümet veteriner hekiminden” ibaresi “resmî veteriner hekimden” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 20 nci maddesinin altıncı fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin 21 inci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinin (4) numaralı alt bendinde yer alan “Hükümet veteriner hekiminden” ibaresi “Resmî veteriner hekimden” olarak değiştirilmiş ve aynı maddenin üçüncü fıkrasında yer alan “tesisleri bu Yönetmeliğin 23 üncü maddesi hükümlerine göre re’sen kapatılır.” ibaresi “kesin izinleri 23 üncü maddenin birinci fıkrasının (c) bendine göre iptal edilir.” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 7 – Aynı Yönetmeliğin 22 nci maddesinin birinci fıkrasının beşinci cümlesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Hastalıklı ve iyileşmesi mümkün olmayan bireylere ise 5996 sayılı Kanunun 9 uncu maddesine göre işlem yapılır.”

MADDE 8 – Aynı Yönetmeliğin 23 üncü maddesinin başlığı “Üretim izninin iptal edilmesi” olarak değiştirilmiş, aynı maddenin birinci fıkrasının (b) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı fıkraya aşağıdaki bent eklenmiştir.

“b) Kesin izin alan tesislerde yapılan denetimlerde 4915 sayılı Kanunun 29 uncu maddesinin altıncı fıkrası uyarınca 4915 sayılı Kanunun 26 ncı maddesinin birinci fıkrasında yazılı cezaya konu fiillerin tekrarı,”

“d) 3 yıl üst üste üretim faaliyetinde bulunulmaması,”

MADDE 9 – Aynı Yönetmeliğin 24 üncü maddesinin ikinci cümlesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Tesiste hastalıklı ve iyileşmesi mümkün olmayan bireylerin bulunması halinde, 5996 sayılı Kanunun 9 uncu maddesine göre işlem yapılır.”

MADDE 10 – Aynı Yönetmeliğin 26 ncı maddesinin birinci fıkrasında yer alan “3285 sayılı Kanun ve bu Kanun hükümlerine dayanılarak çıkarılan Yönetmelikler gereği” ibaresi “5996 sayılı Kanuna göre” olarak, “tarım il veya ilçe müdürlüğüne” ibaresi “tarım ve orman il ve ilçe müdürlüğüne” olarak değiştirilmiş ve aynı maddenin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“İhbarı mecburi hastalıklarla mücadelede, 5996 sayılı Kanun hükümleri uygulanır.”

MADDE 11 – Aynı Yönetmeliğin 27 nci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “tarım il veya ilçe müdürlüklerine” ibaresi “tarım ve orman il veya ilçe müdürlüklerine” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 12 – Aynı Yönetmeliğin 28 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “3285 sayılı Kanun” ibaresi “5996 sayılı Kanun” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 13 – Aynı Yönetmeliğin 31 inci ve 32 nci maddeleri yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 14 – Aynı Yönetmeliğin 33 üncü maddesinin dördüncü, beşinci, altıncı, yedinci ve sekizinci fıkraları yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 15 – Aynı Yönetmeliğin 36 ncı maddesinin dördüncü fıkrasında yer alan “3285 sayılı Kanun” ibaresi “5996 sayılı Kanun” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 16 – Aynı Yönetmeliğin 38 inci maddesinin birinci fıkrasının (c) bendinde yer alan “Hükümet veteriner hekiminden” ibaresi “Resmî veteriner hekimden” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 17 – Aynı Yönetmeliğin 39 uncu maddesinin altıncı fıkrasında yer alan  “3285 sayılı Kanun” ibaresi “5996 sayılı Kanun” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 18 – Aynı Yönetmeliğin 42 nci maddesinin dördüncü fıkrasında yer alan “3285 sayılı Kanun” ibaresi “5996 sayılı Kanun” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 19 – Aynı Yönetmeliğin 43 üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan “tarım il veya ilçe müdürlükleri” ibaresi “tarım ve orman il veya ilçe müdürlükleri” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 20 – Aynı Yönetmeliğin 45 inci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, üçüncü fıkrasında yer alan “Ülkemizde ticari olarak faaliyet gösteren av ve yaban hayvanı satışı yapan işletmeler ile yasal olarak üretim yapan tesislerde üretilen türler hariç, yurt dışından getirilen”  ibaresi yürürlükten kaldırılmış ve aynı maddenin dördüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Hobi olarak av ve yaban hayvanlarının barındırılması ve başvurusu, yürürlükte olan mevzuata ve taraf olduğumuz uluslararası sözleşmelere uygun olmak ve bunların ticaretini yapmamak ve üzerinden direkt vergiye tabi bir kazanç elde etmemek kaydıyla, saldırgan, zararlı ve zehirli türler hariç memelilerden, yırtıcı kuşlardan, sürüngenlerden, yavrular dâhil on, kanatlılardan yavrular dâhil yüz bireyi geçmeyen sayıda hayvan barındırılmasını ve bunların bakımının üstlenilmesini ifade eder.”

“Yırtıcı kuşların bulundurulması ile ilgili hususlar Genel Müdürlükçe hazırlanacak yönerge ile belirlenir.”

MADDE 21 – Aynı Yönetmeliğin 46 ncı maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinde yer alan “Hükümet veteriner hekiminden” ibaresi “Resmî veteriner hekimden” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 22 – Aynı Yönetmeliğin 47 nci maddesinin ikinci ve üçüncü fıkraları yürürlükten kaldırılmış ve aynı maddeye aşağıdaki fıkralar eklenmiştir.

“Hobi olarak av ve yaban hayvanı bulunduran gerçek ve tüzel kişilerin, 45 inci maddenin birinci fıkrasında belirtilen miktardaki hayvanlarının tümünü, bir kısmını veya tek bir bireyini hibe veya satmak istemesi durumunda bu bireyler, öncelikle il şube müdürlüklerinin talep etmesi durumunda il şube müdürlüklerine ücretsiz verilir. İl şube müdürlüklerinin talebinin olmaması durumunda kanatlılarda 50 bireye, memeli ve sürüngenlerde ise 5 bireye kadar yıl içerisinde hibe ve satış yapabilir. Ancak hibe ve satışı yapılacak gerçek ve tüzel kişinin, hibe ve satıştan önce 45 inci maddeye göre başvuru yapması gerekir.

Hobi olarak av ve yaban hayvanı bulunduran gerçek ve tüzel kişilerin, bulundurdukları hayvan sayısı ile bu hayvanların doğal yollarla üremesi neticesinde yeni bireylerle birlikte hayvan sayısının 45 inci maddenin birinci fıkrasında belirtilen birey sayısını geçmesi durumunda fazla olan bireyler öncelikle il şube müdürlüklerinin talep etmesi durumunda il şube müdürlüklerine ücretsiz verilir, İl şube müdürlüklerine verilen bu hayvanlar, doğaya bırakılana kadar bu hayvanları bulunduran gerçek ve tüzel kişilere yem ve su ihtiyacının karşılanması şartıyla yedi emin olarak teslim edilir. İl şube müdürlüğü tarafından bu hayvanların alınmaması durumunda ise bu hayvanları bulunduran gerçek ve tüzel kişiler kanatlılarda 50 bireye, memeli ve sürüngenlerde ise 5 bireye kadar yıl içerisinde hibe ve satış yapabilir. Ancak hibe ve satışı yapılacak gerçek ve tüzel kişinin, hibe ve satıştan önce 45 inci maddeye göre başvuru yapması gerekir.

Hibe veya satın alacak kişinin başvurusunun uygun görülmesi durumunda hibe veya satışı yapacak gerçek ve tüzel kişinin,  Av ve Yaban Hayvanı ile Ürün Bulundurma Belgesiyle il şube müdürlüğüne başvurarak bu durumu söz konusu belgenin elde edilen bireylerin hibe ve satışının yapıldığı kişiler kısmına işletmesi ve onaylatması gerekir. Hibe veya satışı yapılacak türün il şube müdürlüğü tarafından Av ve Yaban Hayvanı ile Ürün Bulundurma Belgesine işlenmesinden sonra bu belgenin bir sureti ile birlikte düzenlenecek olan Av ve Yaban Hayvanı ile Ürün Bulundurma Belgesi hibe veya satın alan kişiye verilir.

100’den fazla kanatlı hayvan, 10’dan fazla memeli ve sürüngen bulundurmak isteyen gerçek ve tüzel kişiler üretim izni almak zorundadır.

45 inci, 46 ncı ve 47 nci maddelerde belirtilen şartlara uymayan gerçek ve tüzel kişilerin hobi olarak hayvan bulundurma izinleri iptal edilir.

Hobi olarak hayvan bulundurma izinleri iptal edilen gerçek ve tüzel kişilerin ellerinde bulunan yaban hayvanlarının değerlendirilmesine Bakanlıkça karar verilir.”

MADDE 23 – Aynı Yönetmeliğin 48 inci maddesinin ikinci fıkrasında yer alan “3285 sayılı Kanun” ibaresi “5996 sayılı Kanun” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 24 – Aynı Yönetmeliğin 50 nci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinde yer alan “Hükümet veteriner hekiminden” ibaresi “Resmî veteriner hekimden” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 25 – Aynı Yönetmeliğin 52 nci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinde yer alan “Hükümet veteriner hekiminden” ibaresi “Resmî veteriner hekimden” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 26 – Aynı Yönetmeliğin 55 inci maddesinin birinci fıkrasının (f) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, aynı maddenin üçüncü fıkrasının birinci cümlesinde yer alan “3285 sayılı Kanun” ibaresi “5996 sayılı Kanun” olarak değiştirilmiş ve aynı fıkranın üçüncü cümlesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“f) Canlı av ve yaban hayvanları için resmî veteriner hekimden onaylı sağlık raporları,”

“İyileşmesi mümkün olmayan bireylere 5996 sayılı Kanunun 9 uncu maddesi hükmüne göre işlem yapılır.”

MADDE 27 – Aynı Yönetmeliğin 56 ncı maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Madde 56 – Av turizmi kapsamında avlanan av ve yaban hayvanları için il şube müdürlüğünce düzenlenen Trofe Belirleme ve Bulundurma ile İhraç Sertifikası, bulundurma belgesi yerine geçeceğinden ayrıca bir bulundurma belgesi düzenlenmez.”

MADDE 28 – Aynı Yönetmeliğin 59 uncu maddesinin birinci fıkrasında yer alan  “Tarım ve Köyişleri Bakanlığı tarafından hazırlanarak 28/4/2000 tarihli ve 24033 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Ev ve Süs Hayvanları Satış Barınma ve Eğitim yerlerinin Kuruluş, Açılış, Ruhsat Çalışma ve Denetleme Usul ve Esaslarına Dair Yönetmelik hükümlerine” ibaresi “8/10/2011 tarihli ve 28078 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Ev ve Süs Hayvanlarının Üretim, Satış, Barınma ve Eğitim Yerleri Hakkında Yönetmeliğe” olarak değiştirilmiş ve aynı maddenin üçüncü fıkrasında yer alan “Tarım ve Köyişleri Bakanlığından” ibaresi “Tarım ve Orman Bakanlığından” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 29 – Aynı Yönetmeliğin 60 ıncı maddesinin ikinci fıkrasında yer alan  “28/4/2000 tarihli ve 24033 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Ev ve Süs Hayvanları Satış, Barınma ve Eğitim Yerlerinin Kuruluş, Açılış, Ruhsat, Çalışma ve Denetlenme Usul ve Esaslarına Dair Yönetmelik” ibaresi “Ev ve Süs Hayvanlarının Üretim, Satış, Barınma ve Eğitim Yerleri Hakkında Yönetmelik” olarak değiştirilmiş, altıncı fıkrası yürürlükten kaldırılmış, dokuzuncu fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı maddenin onuncu fıkrasında yer alan “gerçek ve tüzel kişiler” ibaresi “hayvanat bahçeleri” olarak değiştirilmiştir.

“Hayvanların teşhir fazlası bireylerini satmak isteyen hayvanat bahçeleri Av ve Yaban Hayvanı ile Ürün Ticareti İçin Başvuru Dilekçesi (Ek–1/B) ile il şube müdürlüğüne müracaat etmek zorundadırlar.”

MADDE 30 – Aynı Yönetmeliğin 65 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “3285 sayılı Kanun” ibaresi, “5996 sayılı Kanun” olarak değiştirilmiş, aynı maddenin ikinci ve üçüncü fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı maddenin beşinci fıkrasında yer alan “Tarım ve Köyişleri Bakanlığı tarafından hazırlanan 16/11/1997 tarihli ve 23177 sayılı” ibaresi “Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından hazırlanan 19/2/2020 tarihli ve 31044 sayılı” olarak değiştirilmiştir.

“Gerçek ve tüzel kişiler, izin alarak avladıkları yaban domuzlarını parçalamadan ve et haline dönüştürmeden ilgili il şube müdürlüğü, orman işletme müdürlüğü veya şefliğine nakliye tezkeresi almak için başvururlar. İlgili il şube müdürlüğü,  yaban domuzunu bir bütün olarak gördükten sonra nakliye tezkeresini düzenler. Aksi durumlarda nakliye tezkeresi düzenlenmeyerek, parçalanmış veya et haline dönüştürülmüş olan yaban domuzuna el konulur. Aksine hareket edenler hakkında 94 üncü maddede belirtilen hükümler uygulanır.

Yaban domuzundan elde edilen etler; düzenlenen nakliye tezkeresi ve veteriner sağlık raporu ile yaban domuzu etinin ticaretini yapan ticarethanelere satılır. Bu ticarethaneler yaban domuzu etinin insan gıdası olarak tüketilebileceğine dair resmî veteriner hekim tarafından düzenlenen veteriner sağlık raporunu aldıktan sonra yaban domuzlarını parçalayarak et haline dönüştürebilirler.”

MADDE 31 – Aynı Yönetmeliğin 67 nci maddesinin birinci fıkrasının birinci cümlesinde yer alan “3285 sayılı Kanunun 22 nci maddesine göre menşe şahadetnamesi ve/veya veteriner sağlık raporu” ibaresi  “resmî veteriner hekimden onaylı veteriner sağlık raporu” olarak, ikinci cümlesinde yer alan “İşletmelerce bu nakliye tezkeresi ile menşe şahadetnamesi ve/veya veteriner sağlık raporu” ibaresi “İşletmelerce nakliye tezkeresi ve veteriner sağlık raporu” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 32 – Aynı Yönetmeliğin 70 inci maddesinin başlığında yer alan “hayvan pazarlarında satışı” ibaresi “satışı” olarak değiştirilmiş, aynı maddenin birinci fıkrasının birinci cümlesinde yer alan “3285 sayılı Kanun ve bu Kanun hükümlerine dayanılarak çıkarılan Yönetmeliklere ve Tebliğlere göre kurulup, işletilen hayvan pazarlarında, canlı av ve yaban hayvanları ile” ibaresi “5996 sayılı Kanunun 8 inci maddesi doğrultusunda kurulup işletilen hayvan satış yerlerinde canlı av ve yaban hayvanları ile” olarak değiştirilmiş, ikinci fıkrası yürürlükten kaldırılmış ve üçüncü fıkrasında yer alan “Hayvan pazarlarında” ibaresi “Hayvan satış yerlerinde” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 33 – Aynı Yönetmeliğin 72 nci maddesinin birinci fıkrasının üçüncü cümlesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Nakil esnasında bu maddede bahsedilen tüm belgelerin nakil vasıtalarında bulundurulması zorunlu olup, bunların nakil esnasında bulundurulmaması durumunda 5996 sayılı Kanunun 8 inci ve 36 ncı maddeleri uygulanır.”

MADDE 34 – Aynı Yönetmeliğin 73 üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan “3285 sayılı Kanunun 22 nci maddesine göre alınan menşe şahadetnamesi ve/veya veteriner sağlık raporu ile gerçekleştirilir” ibaresi “resmî veteriner hekim tarafından düzenlenen sağlık raporu ile gerçekleştirilir” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 35 – Aynı Yönetmeliğin 76 ncı maddesinin ikinci fıkrasında yer alan “3285 sayılı Kanun” ibaresi “5996 sayılı Kanun” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 36 – Aynı Yönetmeliğin 78 inci maddesinin ikinci fıkrasında yer alan “3285 sayılı Kanun” ibaresi “5996 sayılı Kanun” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 37 – Aynı Yönetmeliğin 80 inci maddesinin ikinci fıkrasında yer alan “3285 sayılı Kanun” ibaresi “5996 sayılı Kanun” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 38 – Aynı Yönetmeliğin 85 inci maddesinin dördüncü fıkrasının ikinci cümlesinde yer alan “3285 sayılı Kanun” ibaresi “5996 sayılı Kanun” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 39 – Aynı Yönetmeliğin 86 ncı maddesinin dördüncü fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 40 – Aynı Yönetmeliğin 87 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Madde 87 – Av ve yaban hayvanı üretim tesisleri ile av ve yaban hayvanı satışı yapan işletmelerdeki sorumlu veteriner hekim, 5996 sayılı Kanun gereği yükümlülüklerini yerine getirmekle mükelleftir.”

MADDE 41 – Aynı Yönetmeliğin 94 üncü maddesinin başlığında yer alan “3285 sayılı Kanun” ibaresi “5996 sayılı Kanun” olarak değiştirilmiş ve aynı maddenin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Av ve yaban hayvanları ile ürünlerin nakillerinde, 5996 sayılı Kanunun 8 inci ve 9 uncu maddelerine uymayanlar hakkında aynı Kanunun 36 ncı maddesinin birinci fıkrasının (f) ve (g) bentleri uygulanır.”

MADDE 42 – Aynı Yönetmeliğe aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

“Yeşilbaş ördek ve sakarca kazı bulunduranlar

Geçici Madde 10 – Bulundurma belgesi olmaksızın yeşilbaş ördek ve sakarca kazı bulunduran gerçek ve tüzel kişilere, bu maddenin yayımı tarihinden üç ay içerisinde 45 inci maddede belirtilen esaslara uygun olarak il şube müdürlüklerine başvurmaları halinde bir defaya mahsus olmak üzere bulundurma belgesi düzenlenir.

Uhdesinde 100 adetten fazla hayvan bulunduranlar, bu hayvanları il şube müdürlüğüne teslim eder. İl şube müdürlüğünce teslim alınan hayvanlar gerektiğinde doğaya yerleştirilene kadar muhafaza edilmek üzere bulunduran kişilere yediemin olarak teslim edilir.”

MADDE 43 – Aynı Yönetmeliğin 97 nci maddesinde yer alan “Çevre ve Orman Bakanı” ibaresi “Tarım ve Orman Bakanı” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 44 – Aynı Yönetmeliğin Ek-1/A’sında yer alan “ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI” ibaresi “TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI” olarak,  “.................İL ÇEVRE VE ORMAN MÜDÜRLÜĞÜNE” ibaresi “.................İL ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜNE” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 45 – Aynı Yönetmeliğin Ek-1/B’sinde yer alan “ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI” ibaresi “TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI” olarak,  “.................İL ÇEVRE VE ORMAN MÜDÜRLÜĞÜNE” ibaresi “.................İL ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜNE” olarak,  “Tarım ve Köyişleri Bakanlığından” ibareleri “Bakanlıktan” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 46 – Aynı Yönetmeliğin Ek-1/C’sinde yer alan “ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI” ibaresi “TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI” olarak,  “.................İL ÇEVRE VE ORMAN MÜDÜRLÜĞÜNE” ibaresi “.................İL ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜNE” olarak  değiştirilmiştir.

MADDE 47 – Aynı Yönetmeliğin Ek-2’sinde yer alan “ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI” ibaresi “TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI” olarak, “DMP. Şube Müdürü” ibaresi “İl Şube Müdürü” olarak, “İl Müdürü” ibaresi “Bölge Müdürü” olarak değiştirilmiştir. 

MADDE 48 – Aynı Yönetmeliğin Ek-3’ünde yer alan “ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI” ibaresi “TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI” olarak, “..................İL ÇEVRE VE ORMAN MÜDÜRLÜĞÜ” ibaresi “...............İL ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 49 – Aynı Yönetmeliğin Ek-4’ünde yer alan “ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI” ibaresi “TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI” olarak,  “.................İL ÇEVRE VE ORMAN MÜDÜRLÜĞÜ” ibaresi “.................İL ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 50 – Aynı Yönetmeliğin Ek-6’sında yer alan “Hükümet veteriner hekiminden” ibaresi “Resmî veteriner hekimden” olarak, “ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI” ibaresi “TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI” olarak, “DMP. Şube Müdürü” ibaresi “İl Şube Müdürü” olarak , “İl Müdürü” ibaresi “Bölge Müdürü” olarak değiştirilmiştir. 

MADDE 51 – Aynı Yönetmeliğin Ek-7’sinde yer alan “ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI” ibaresi “TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 52 – Aynı Yönetmeliğin Ek-9’unda yer alan “hükümet veteriner hekimden” ibaresi “resmî veteriner hekimden” olarak, “tarım il, ilçe müdürlüğünden” ibaresi “tarım ve orman il, ilçe müdürlüğünden” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 53 – Aynı Yönetmeliğin Ek-11’inde yer alan “DMP şube müdürü” ibaresi “İl şube müdürü” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 54 – Aynı Yönetmeliğin Ek-12’sinde yer alan “Hükümet veteriner hekiminden” ibaresi “Resmî veteriner hekimden” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 55 – Aynı Yönetmeliğin Ek-13’ünde yer alan “.................İL ÇEVRE VE ORMAN MÜDÜRLÜĞÜNE” ibaresi “.................İL ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜNE” olarak, ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI” ibaresi “TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI” olarak, “firmasına ait üretim tesisi” ibaresi “firmanın üretim izni” olarak, “kapatılmıştır” ibaresi “iptal edilmiştir” olarak, “DMP. Şube Müdürü” ibaresi “İl Şube Müdürü” olarak, “İl Müdürü” ibaresi “Bölge Müdürü” olarak değiştirilmiştir. 

MADDE 56 – Aynı Yönetmeliğin Ek-14’ünde yer alan “ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI” ibaresi “TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI” olarak,   “.................İL ÇEVRE VE ORMAN MÜDÜRLÜĞÜ” ibaresi “.................İL ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 57 – Aynı Yönetmeliğin Ek-15’inde yer alan “il çevre ve orman müdürlüğüne” ibareleri “il şube müdürlüğüne” olarak değiştirilmiş ve aynı ekte yer alan “ve hobi olarak hayvan barındıranlar,” ibaresi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 58 – Aynı Yönetmeliğin Ek-16/A’sında yer alan “İl Müdürü” ile “DMP. Şube Müdürü” ibareleri “İl Şube Müdürü” olarak değiştirilmiştir. 

MADDE 59 – Aynı Yönetmeliğin Ek-16/B’sinde yer alan “İl Müdürü”  ile “DMP. Şube Müdürü” ibareleri “İl Şube Müdürü” olarak değiştirilmiş ve aynı ekte yer alan “Bu belge ilgili Tarım ve Köyişleri Bakanlığının ilgili birimine ibraz edilmek üzere düzenlenmiştir.” ve “Firma bu belgenin bir suretini muhafaza ederek, diğer nüshasını ise Tarım ve Köyişleri Bakanlığı’nın ilgili birimine verilir.” cümleleri yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 60 – Aynı Yönetmeliğin Ek-18’inde yer alan “İl Müdürü” ibaresi “İl Şube Müdürü” olarak, “il çevre ve orman müdürlüğünde” ibaresi “il şube müdürlüğünde” olarak, “il çevre ve orman müdürlüğüne” ibaresi “il şube müdürlüğüne” olarak değiştirilmiş ve aynı ekte yer alan “ve hobi olarak hayvan barındıranlar,” ibaresi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 61 – Aynı Yönetmeliğin Ek-18/A’sında yer alan  “il çevre ve orman müdürlüğünde” ibaresi “il şube müdürlüğünde” olarak, “il çevre ve orman müdürlüğüne” ibaresi “il şube müdürlüğüne” olarak, “3285 sayılı Kanun” ibaresi “5996 sayılı Kanun” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 62 – Aynı Yönetmeliğin Ek-19’unda yer alan “ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI” ibaresi “TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI” olarak değiştirilmiş ve aynı ekte yer alan “Av ve Yaban Hayatı Dairesi Başkanlığı” ibaresi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 63 – Aynı Yönetmelikte yer alan “il müdürü” ibareleri “il şube müdürü” olarak, “il müdürlüğü” ibareleri “il şube müdürlüğü” olarak, “il müdürlüğüne” ibareleri “il şube müdürlüğüne” olarak, “il müdürlüğünce” ibareleri “il şube müdürlüğünce” olarak, “il müdürlüğünde” ibareleri “il şube müdürlüğünde” olarak, “il müdürlüğünden” ibareleri “il şube müdürlüğünden” olarak, “il müdürlüğünün” ibareleri “il şube müdürlüğünün” olarak, “il müdürlüklerine” ibareleri “il şube müdürlüklerine” olarak, “il müdürlükleri” ibareleri “il şube müdürlükleri” olarak, “il müdürlüklerinden” ibareleri “il şube müdürlüklerinden” olarak, “il müdürlüklerince” ibaresi “il şube müdürlüklerince” olarak, “İl müdürlüğü” ibareleri “İl şube müdürü” olarak, “İl müdürlüğünün” ibareleri “İl şube müdürlüğünün” olarak, “İl Müdürlüğünün” ibaresi “İl Şube Müdürlüğünün” olarak, “İl müdürlükleri” ibareleri “İl şube müdürlükleri” olarak, “İl Müdürlüğü” ibareleri “il şube müdürlüğü” olarak, “İl Müdürü” ibareleri “İl Şube Müdürü” olarak, “il müdürlüğümüzün” ibaresi “il şube müdürlüğümüzün” olarak, “İl Müdürlüğümüzün” ibaresi “il şube müdürlüğümüzün” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 64 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 65 – Bu Yönetmelik hükümlerini Tarım ve Orman Bakanı yürütür.

HABERE YORUM KAT
UYARI:

Yorum yazarak topluluk şartlarımızı kabul etmiş bulunuyor ve tüm sorumluluğu üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan kamuajans.com İnternet Sitesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.