Belediye Şirketi Yöneticisi Belediye Başkanı Hakkında Önemli Karar

Belediye Şirketi Yöneticisi Belediye Başkanı Hakkında Önemli Karar

Danıştay Birinci Dairesi, belediye şirketi yöneticilerine bu görevlerinden dolayı isnat edilen eylemlerin genel hükümlere göre soruşturulmasına karar verdi.

T.C.

DANIŞTAY

Birinci Daire

Esas No : 2018/2017

Karar No : 2018/1909

KARAR

Haklarında Ön İnceleme Yapılanlar :

1-... - Konya İli, Seydişehir Belediye Başkanı-... Yönetim Kurulu Başkanı

2-... - Konya İli, Seydişehir Belediye Başkanı-... Yönetim Kurulu Başkanı

3-... - Aynı Belediyede Meclis Üyesi-... Yönetim Kurulu Başkanı

4-... - Aynı Belediyede Meclis Üyesi-... Yönetim Kurulu Üyesi

5-... - Aynı Belediyede Meclis Üyesi-... Yönetim Kurulu Üyesi

İtiraz Edilen Karar : Haklarında ön inceleme yapılanlardan ... ve ... için kısmen soruşturma izni verilmesine, kısmen soruşturma izni verilmemesine, diğerleri için soruşturma izni verilmesine ilişkin İçişleri Bakanının 17.4.2018 tarih ve Kont.Bşk.2018/71 sayılı kararı.

Karara İtiraz Edenler : Haklarında soruşturma izni verilen ..., ..., ... ve ...

Karara İtiraz Etmeyen : Hakkında soruşturma izni verilen ...

İçişleri Bakanının 17.4.2018 tarih ve Kont.Bşk.2018/71 sayılı kararına yapılan itirazlar bağlamında, soruşturulacak eylem ve ilgilileri aşağıdaki şekilde belirtilmiştir.

Soruşturulacak Eylem :

..., ..., ... ve ...'nün;

Belediyeye ait olan ... A.Ş.'ne ihalesiz olarak ve yüksek bedelle 18 adet araç almak suretiyle 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa aykırı hareket etmek.

Eylem Tarihi : 2010 - 2018 Yılları.

İçişleri Bakanlığının 27.9.2018 tarih ve 17811 sayılı yazısı ekinde gönderilen dosya, İçişleri Bakanının 17.4.2018 tarih ve Kont.Bşk.2018/71 sayılı kısmen soruşturma izni verilmesine, kısmen soruşturma izni verilmemesine ilişkin kararı ve bu kararın soruşturma izni verilmesine ilişkin kısmına yapılan itirazlar, Tetkik Hakimi Fatma Güneş Gülşen'in açıklamaları dinlenildikten sonra, 4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun uyarınca incelendi;

Gereği Görüşülüp Düşünüldü :

4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanunun 1'inci maddesinde, Kanunun amacının memurlar ve diğer kamu görevlilerinin görevleri sebebiyle işledikleri suçlardan dolayı yargılanabilmeleri için izin vermeye yetkili mercileri belirtmek ve düzenlemek olduğu hükme bağlanmış, 2'nci maddesinin birinci fıkrasında ise, Devletin ve diğer kamu tüzel kişilerinin genel idare esaslarına göre yürüttükleri kamu hizmetlerinin gerektirdiği asli ve sürekli görevleri ifa eden memurlar ve diğer kamu görevlilerinin görevleri sebebiyle işledikleri suçların bu Kanun kapsamında olduğu hüküm altına alınmıştır.

Dosyanın incelenmesinden, Belediyeye ait ... A.Ş.'nin Yönetim Kurulu Başkanları ... ve ... ile Yönetim Kurulu Üyeleri ... ve ...'nün ihalesiz olarak ve yüksek bedelle ... A.Ş.'ne 18 adet araç almak suretiyle 4734 sayılı kanuna aykırı hareket ettikleri belirtilerek haklarında soruşturma izni verilmiş ise de, Belediyeye ait ... A.Ş.'nin Türk Ticaret Kanunu hükümlerine göre kurulan ve yönetilen ticari bir şirket olduğu, ilgililerin özel hukuk hükümlerine tabi bu Şirketteki görevlerinin kamu görevi olmadığı, ilgililere isnat edilen eylemin de Belediyedeki Başkanlık ve Meclis Üyeliği görevlerinden kaynaklanmadığı, Şirketin ticari faaliyetlerinden kaynaklandığı, 4483 sayılı Kanun kapsamında kamu hizmetlerinin gerektirdiği asli ve sürekli görevin ifasından kaynaklanmayan bu eylemin genel hükümlere göre soruşturulması gerektiği anlaşıldığından, itirazların kabulüyle İçişleri Bakanının 17.4.2018 tarih ve Kont.Bşk.2018/71 sayılı kararının; belirtilen eylemden ..., ..., ... ve ... hakkında soruşturma izni verilmesine ilişkin kısmının kaldırılmasına,

Dosyanın, belirtilen eylemden hakkında soruşturma izni verilmekle birlikte bu dosyada itirazı bulunmayan ... ile söz konusu eylem nedeniyle haklarında genel hükümlere göre işlem yapılması gereken ..., ..., ... ve ... yönünden gereği yapılmak üzere karar ekli olarak Seydişehir Cumhuriyet Başsavcılığına, kararın birer örneğinin İçişleri Bakanlığı ile itiraz edenlere gönderilmesine 8.11.2018 tarihinde oybirliğiyle karar verildi. 

HABERE YORUM KAT
UYARI:

Yorum yazarak topluluk şartlarımızı kabul etmiş bulunuyor ve tüm sorumluluğu üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan kamuajans.com İnternet Sitesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.