Hava Durumu

Yargıtay Başkanlığı 2 Sözleşmeli Bilişim Personeli alıyor

Yargıtay Başkanlığı Bilgi İşlem Merkezi bünyesinde istihdam edilmek üzere, KPSS Seçme Sınavında alınan KPSSP3 puanına göre Başkanlıkça gerçekleştirilecek sözlü sınav başarı sırasına göre 2 sözleşmeli bilişim personeli alınacaktır.

Haber Giriş Tarihi: 02.11.2021 18:58
Haber Güncellenme Tarihi: 02.11.2021 20:58
https://www.kamuajans.com/
Yargıtay Başkanlığı 2 Sözleşmeli Bilişim Personeli alıyor

Yargıtay Başkanlığı Bilgi İşlem Merkezi bünyesinde istihdam edilmek üzere, 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Ek 6’ncı maddesi ve bu maddeye dayanılarak 31.12.2008 tarihli ve 27097 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Büyük Ölçekli Bilgi İşlem Birimlerinde Sözleşmeli Bilişim Personeli İstihdamına İlişkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmeliğin 8’inci maddesi uyarınca, 2019 veya 2020 yılı Kamu Personeli

Seçme Sınavında alınan KPSSP3 puanının yüzde yetmişi (KPSS puanı olmayan veya belge ibraz etmeyen adayın KPSS puanı 70 (yetmiş) olarak dikkate alınır) ile YDS veya buna denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen puanın yüzde 30'unun toplamı esas alınarak (YDS veya dengi puanını ibraz etmeyenlerin yabancı dil puanı 0 (sıfır) olarak hesaplanacaktır) yapılacak sıralamaya göre en yüksek puandan başlanarak sözleşmeli bilişim personeli pozisyonunun 10 katı aday arasından, (Bu sıralamaya göre son sırada aynı puana sahip birden fazla adayın bulunması halinde bu kişilerin tamamı sınava kabul edilir.) Başkanlığımızca gerçekleştirilecek sözlü sınav başarı sırasına göre 2 sözleşmeli bilişim personeli alınacaktır.

I. Başvuru Şartları

A- Genel Şartlar

a) Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde yazılı genel şartları haiz olmak,

b) Fakültelerin dört yıllık bilgisayar mühendisliği, yazılım mühendisliği, elektrik mühendisliği, elektronik mühendisliği, elektrik ve elektronik mühendisliği ve endüstri mühendisliği bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak,

c) (b) bendinde belirtilenler dışında kalan dört yıllık eğitim veren fakültelerin mühendislik bölümlerinden, fen-edebiyat, eğitim ve eğitim bilimleri fakültelerinin, bilgisayar ve teknoloji üzerine eğitim veren bölümleri ile istatistik, matematik ve fizik bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak,

d) Yazılım, yazılım tasarımı ve geliştirilmesi ile bu sürecin yönetimi konusunda veya büyük ölçekli ağ sistemlerinin kurulumu ve yönetimi konusunda 375 sayılı KHK'de belirtilen sürelerde 2 kat için en az 3 yıllık mesleki tecrübeye sahip bulunmak. (Mesleki tecrübenin belirlenmesinde; bilişim personeli olarak 657 sayılı Kanuna tabi kadrolu veya aynı Kanunun 4 üncü maddesinin (B) bendi ile 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye tabi sözleşmeli statüdeki hizmetler ve özel kesimde Sosyal güvenlik kurumlarına prim ödemek suretiyle işçi statüsünde bilişim personeli olarak geçtiği belgelenen hizmet süreleri dikkate alınır.)

e) Bilgisayar çevre birimlerinin donanımı ve kurulan ağ yönetimi güvenliği hakkında bilgi sahibi olmaları kaydıyla güncel programlama dillerinden en az ikisini bildiğini belgelemek, 

f) Hizmetin gerektirdiği niteliklere, muhakeme yeteneğine ve temsil kabiliyetine sahip, yoğun iş temposuna ayak uydurabilen ve takım çalışmasına yatkın olmak,

g) Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması sonucu olumlu olmak,

B- Özel Şartlar (Nitelikler):

Sistem Uzmanı (2 Kişi - 2 Kat)

a. En az 1.000 aktif kullanıcıya sahip; Microsoft, UNIX, AIX veya Linux (Red Hat ya da Ubuntu Linux) işletim sistemlerinin sistem yöneticisi (admin) olarak toplamda veya herhangi birisi için en az 3 (üç) yıllık tecrübe sahibi olmak ve belgelemek,

b. Microsoft Windows sunucu ailesi bakım, izleme ve yapılandırma konularında tecrübe sahibi olmak, Windows sunucu ortamlarında problem çözme, log inceleme gibi konularda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

c. Linux sunucu işletim sistemlerinin (Ubuntu 16 ve üzeri, Centos 6 ve üzeri, Fedora 25 ve üzeri) kurulum, yapılandırma, izleme, yönetim, başarım artırma ve sorun çözümlemelerini gerçekleştirmiş olmalıdır.

d. Linux Web Server ve uygulama sunucuları kurulum ve yönetimi konusunda deneyim sahibi olmak, (Nginx, Apache, vb)

e. Sunucu sanallaştırma (Microsoft Hyper-V, VMware, OpenStack vb.) konusunda kurulum, yapılandırma ve yönetim tecrübesine sahip olmak,

f. Veri depolama, sunucu RAID disk yapısı, SAN, NAS cihazları konusunda deneyimli olmak, bunların mevcut sistemler ile ilişkilerini kurabilmek ve yönetebilmek,

g. Yedekleme altyapıları konusunda ve bu sistemlerin kurulum, yönetim, problem giderme konularında bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

h. Failovercluster ve Always-on yapılandırmalar konularında bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

i. Replikasyon, İş Sürekliliği, Felaketten Kurtarma konularında bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

j. VB, WMI, Powershell veya Bash, Perl, Python Scripting konusunda bilgi sahibi olmak,

k. İlişkisel Veritabanı Yönetim Sistemlerinden (MySQL, T-SQL, PostgreSQL vb.) en az birisini iyi derecede bilmek,

l. Sistem Yönetimi kapsamındaki tüm işlemlerde, sorun çözümleme ve giderme (Troubleshooting) konusunda tecrübe sahibi olmak,

m. Güncel fiziksel sunucu donanımlarının konfigürasyonları ve yönetimi konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

n. Yerel Alan Anahtarlama Cihazları (Switches), Yönlendiriciler (Routers), Firewall donanımları hakkında bilgi, kurulum ve yönetim tecrübelerine sahibi olmak,

o. Tercihen Microsoft Certified Solutions Associate (MCSA), Red Hat CertifiedSystem Administrator (RHCSA), Red Hat CertifiedEngineer (RHCE) sertifikalarından birine sahip olmak, 

II- Başvuru Şekli, Yeri ve Tarihi:

a) Adaylar başvurularını 21.06.2021 – 25.06.2021 tarihleri arasında saat 17.00’a kadar (https://www.turkiye.gov.tr/yargitay-is-basvurusu internet adresi üzerinden e-Devlet sistemine üye girişi yaparak elektronik başvuru yoluyla gerçekleştireceklerdir. Şahsen veya posta yoluyla yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

b) Adayların istenilen belgeleri sisteme eksiksiz ve tek tek yüklemek suretiyle başvuru işlemini tamamlaması gerekmektedir. Yüklenen belgelerdeki yanlışlıklar ile eksik belgelerden adaylar sorumludur.

c) Adayların başvuru işlemi tamamlandıktan sonra “Başvurularım” ekranından başvurularının tamamlanıp tamamlanmadığını kontrol etmeleri gerekmektedir. “Başvurularım” ekranından “Başvuru Tamamlandı” ibaresi görülmeyen hiçbir başvuru değerlendirilmeye alınmayacaktır.

III- İstenilen Belgeler

a) Ek’te yer alan başvuru formu (fotoğraflı),

b) Özgeçmiş ( Detaylı),

c) Mesleki tecrübeyi gösterir belge, (mesleki tecrübe sürelerinde lisans mezuniyeti sonrasındaki hizmetler dikkate alınacaktır),

d) Genel şartlar (e) bendinde belirtilen, güncel programlama dillerinden en az ikisini bildiğini gösteren belge (Onaylı transkript, sertifika vb. belgeler),

IV- Başvuruların Değerlendirilmesi, Sözlü Sınava Çağırılacak Adayların Duyurulması

a) Başvuruların incelenmesi sonucunda genel ve özel şartları sağlayan adaylardan 2019 veya 2020 yılında yapılan Kamu Personel Seçme Sınavında KPSSP3 puanının %70’i ile geçerli yabancı dil puanının yüzde 30' unun toplamı esas alınarak yapılacak sıralamaya göre en yüksek puandan başlanarak 10 katı aday, sözlü sınava çağırılacaktır.

b) Sözlü sınava girmeye hak kazanan adayların listesi www.yargitay.gov.tr adresinde ilan edilecektir. Ayrıca, yazılı bildirim veya tebligat yapılmayacaktır.

V- Sözlü Sınav Yeri, Tarihi ve Değerlendirme

a) Sözlü sınav yeri ve zamanı www.yargitay.gov.tr adresinde ayrıca duyurulacaktır.

b) Sözlü sınavı, 100 tam puan üzerinden değerlendirilecek olup en az 70 ve üzerinde puan alanlar başarılı sayılacaktır. İlan edilen pozisyon sayısı kadar asil ve yedek belirlenecektir.

VI- Sınavın Şekli ve Konuları:

a) Giriş sınavı, sözlü olarak tek aşamalı yapılacaktır.

b) Sınavda, adayların kimlik tespitinde kullanılmak üzere, fotoğraflı ve onaylı bir kimlik belgesini (nüfus cüzdanı, ehliyet veya pasaport) yanlarında bulundurmaları gerekmektedir. Aksi halde adaylar sınava alınmayacaklardır. 

c) Sözlü sınav konuları pozisyonlara uygun olarak yukarıdaki genel ve özel şartlarda belirtilen tüm konulardır.

VII- Sonuçların İlanı ve Atama

a) Sözlü sınava katılmaya hak kazanan adaylardan, Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması formunu doldurmaları ve ayrıca duyurulacak bir tarihte de Başkanlığımıza elden veya posta yoluyla ulaştırmaları istenilecektir.

b) Ataması yapılacak adayların, yapılacak tebligattan itibaren en geç 10 (on) iş günü içerisinde sözleşme imzalamak, sözleşmede belirtilen tarihte işe başlamak ve istenilen belgeleri teslim etmek üzere müracaatta bulunmaları gerekmektedir.

c) Adreslerine yapılan tebligatın tebliğ tarihinden itibaren 10 (on) iş günü içerisinde Başkanlığımıza müracaat etmeyen, sözleşme imzaladığı halde sözleşmede belirtilen tarihte işe başlamayan veya bu sürenin dolduğu gün itibariyle on beş gün içinde belgeyle ispat edilebilen kabul edilebilir mazeretini bildirmeyen adaylar, hakkından feragat etmiş sayılır.

d) Asıl adaylardan hakkından feragat etmiş sayılanların yerine ilan edilen yedek adaylardan işe başlama işlemleri hakkında da yukarıda belirtilen esaslar uygulanır.

e) İlan edilen pozisyonlara atanmaya hak kazanan adaylardan gerçeğe aykırı belge verenler ya da beyanda bulunduğu tespit edilenler ile istenilen şartlardan herhangi birini taşımadığı sonradan anlaşılanların sözleşmeleri yapılmış ise derhal fesih edilecektir. Ayrıca, gerçeğe aykırı beyanda bulunanlar hakkında hukuki işlem yapılacaktır.

VIII- Ücret

Aylık brüt sözleşme ücret tavanı, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 üncü maddesinin (B) bendine göre istihdam edilenler için 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların 3 üncü maddesinde tespit edilen sözleşme ücret tavanı olan Ocak-Temmuz 2021 tarihleri arası belirlenen brüt ücret 8.089,31 TL'nin aşağıda belirtilen cetvelde belirlenen katı ile çarpımı sonucu bulunacak

tutar olacaktır.

Bunlar da ilginizi çekebilir

En son gelişmelerden anında haberdar olmak için 'İZİN VER' butonuna tıklayınız.