696 KHK ile Kadroya Geçirilen Taşeron İşçilerin imza Yetkileri

Kamuajans.Com – 696 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 127 nci maddesiyle 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye eklenen geçici 24 uncu madde kapsamında Belediyeniz şirketinde işçi statüsüne geçirilenlerim imza yetkileri konusunda görüş talep eden ilgili yazı incelenmiştir.

KHK'LI 4D'Lİ İŞÇİ 01.08.2018, 16:29 01.08.2018, 16:36
696 KHK ile Kadroya Geçirilen Taşeron İşçilerin imza Yetkileri

 20/11/2017 tarihli ve 696 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 127 inci maddesiyle 27/6/1989 tarihli ve 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye eklenen geçici 24 üncü maddede yer verilen İl özel idareleri ve belediyeler ile bağlı kuruluşlarında ve bunların üyesi olduğu mahalli idare birliklerinde, birlikte veya ayrı ayrı sermayesinin yarısından fazlası il özel idareleri, belediyeler ve bağlı kuruluşlarına ait şirketlerde 4734 sayılı Kanun ve diğer mevzuat hükümleri uyarınca personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alım sözleşmeleri kapsamında yükleniciler tarafından 4/12/2017 tarihi itibarıyla çalıştırılmakta olanlar;

kaydıyla bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren on gun içinde hizmet alım sözleşmesini yapan idareye veya şirkete, ek 20 nci madde kapsamındaki şirketlerinde işçi statüsünde çalıştırılmak üzere yazılı olarak başvurabilirler. Başvuranlann şartlan taşıyıp taşımadıklarının tespiti, bu tespite itirazların karara bağlanması, şartları taşıyanların belirlenen usul ve esaslara göre yapılacak yazılı ve/veya sözlü ya da uygulamalı sınava alınması, sınav sonuçlanna itirazların karara bağlanması ve sınavda başarılı olanların işçi statüsüne geçirilmesine ilişkin süreç bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren doksan gün içinde sonuçlandırılır." Hükmü ile anılan madde kapsamında yer alanların işçi statüsüne geçirilmeleri düzenlenmiştir.

Bilindiği üzere Anayasamızın 128'incı maddesinde;

"Devletin, kamu iktisadi teşebbüsleri ve diğer kamu tüzelkişilerinin genel idare esaslarına göre yürütmekle yükümlü oldukları kamu hizmetlerinin gerektirdiği aslı ve sürekli görevler, memurlar ve diğer kamu görevlileri eliyle görülür. Memurların ve diğer kamu görevlilerinin nitelikleri, atanmaları, görev ve yetkileri, hakları ve yükümlülükleri, aylık ve ödenekleri ve diğer özlük işleri kanunla düzenlenir." Hükmü yer almaktadır.

Söz konusu hükümden anlaşılacağı üzere, Devletin asli ve sürekli görevlerinin memurlar ve diğer kamu görevlileri eliyle görülmesi, memurlar ve diğer kamu görevlilerinin nitelikleri, atanmaları, görev ve yetkileri, hakları ve yükümlülükleri hususlarının ise Kanunla düzenlenmesi zorunlu kılınmıştır. Devlet memurluğunun bir statü hukuku olarak mevzuatta düzenlenmesi ve memurların bu hukuk çerçevesinde istihdam edilmeleri Anayasal bir gerekliliktir. Bununla birlikte Anayasamızın 53 üncü maddesinde yer alan "işçiler ve iş verenler, karşılıklı olarak ekonomik ve sosyal durumlarını ve çalışma şartlarını düzenlemek amacı ile toplu iş sözleşmesi yapma hakkına sahiptirler ...

Memurlar ve diğer kamu görevlileri, toplu sözleşme yapma hakkına sahiptirler...." İfadesi dikkate alındığında ise, işçiler ve diğer kamu görevlilerine ilişkin hükümlerin ayrı ayrı düzenlendiği, işçi statüsünde bulunanların diğer kamu görevlileri içerisinde yer almadığı açıkça görülmektedir.

Diğer taraftan 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4’üncü maddesinde kamu hizmetlerinin memurlar, sözleşmeli personel ve işçiler eliyle gordurüleceğı belirtilmiştir olup, aynı maddenin (A) bendinde memur, (B) bendinde sözleşmeli personel ve (D) bendinde işçi tanımına yer verilmiştir. Soz konusu maddenin (A) bendinde memurlar; "Mevcut kuruluş biçimine bakılmaksızın Devlet ve diğer kamu tüzel kişiliklerince genel idare esaslarına göre yürütülen asli ve sürekli kamu hizmetlerini ifa ile görevlendirilenler, bu Kanunun uygulanmasında memur sayılır.

Yukandakı tanımlananlar dışındaki kurumlarda genel politika tespiti, araştırma, planlama, programlama, yönetim ve denetim gibi işlerde görevli ve yetkili olanlarda memur sayılır" şeklinde, (D) bendinde de işçiler; "(A), (B) ve (C) fıkralarında belirtilenler dışında kalan ve ilgili mevzuatı gereğince tahsis edilen sürekli işçi kadrolarında belirsiz süreli iş sözleşmeleriyle çalıştırılan sürekli işçiler ile mevsimlik veya kampanya işlerinde ya da orman yangın()Jla mücadele hizmetlerinde ilgili mevzuatına göre geçici ış pozisyonlannda altı aydan az olmak uze re belirli sureli iş sözleşmeleriyle çalıştırılan geçici işçilerdir. Bunlar hakkında bu Kanun hükümleri uygulanmaz. ” şeklinde tanımlanmıştır.

Öte yandan, 657 sayılı Kanunun "Vekalet görevi ve aylık verilmesinin şartları" başlıklı 86'ncı maddesinde; "Memurların kanuni izin, geçici görev, disiplin cezası uygulaması veya görevden uzaklaştırılması nedenleriyle işlerinden geçici olarak ayrılmaları halinde yerlerine kurum içinden veya diğer kurumlardan veya açıktan vekil atanabilir.

Bu Kanuna tabi kurumlarda mali, nakdi ve ayni sorumluluğu bulunan saymanlık kadrolarının boşalması halinde bu kadrolara işe başladıkları tarihten itibaren vekalet aylığı verilmek suretiyle memurlar arasından atama yapılabilir" hükmüne yer verilmiş olup, bu hüküm uyarınca işçi statüsünde bulunan personelin memur kadrolarına vekalet ettirilmesine izin verilmemiştir.

Ayrıca, kamu kaynaklarının etkili ve verimli kullanılması, yerel hizmetlerin dengeli dağılımının temin edilmesi, belediyeler tarafından sunulan hizmetlerde kalitenin artırılması, ihtiyaç duyulan nitelik, unvan ve sayıda personelin sağlanması amacıyla "Belediye ve Bağlı Kuruluştan ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yonetmelık"in "Kapsam" başlıklı 2'ncı maddesinde "Bu Yönetmelik belediyeler ve bağlı kuruluşları ile belediye ve il özel idarelerinin uye oldukları mahalli idare birliklerinde istihdam edilen memur, sözleşmeli personel, sürekli İŞÇİ ve geçici işçi pozisyonlarında çalışanları kapsar." Hükmü ile belediyede istihdam edilen personellere ilişkin kapsam belirlenmiştir.

Yukarıda yer verilen hüküm ve açıklamalar çerçevesinde, işçi statüsünde olanların memur kadrolarına vekalet etmesinin mümkün olmaması, memurlar tarafından görülmesi gereken ve memur gibi istihdam edilmiş olmak anlamına gelecek iş ve işlemlerin işçilere yaptırılması, resmi yazışmalarda sorumluluk taşımak niteliğinde olana imza ve paraf yetkisinin işçiler tarafından kullanılmasının genel olarak hukuka aykırı olacağı değerlendirilmekte olup, diğer taraftan da belediyelerde mezkur yönetmelik kapsamındaki istihdam edilen personel tarafından yürütülmesi öngörülen hizmetlere ilişkin olarak imza ve paraf yetkisinin. 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye eklenen geçici 24 üncü maddesi kapsamında belediye şirketinde işçi statüsünde geçirilen alt işveren çalışanlarına belediyenin asli personeli olmadıkları da dikkate alındığında verilmesinin mümkün bulunmadığı mütalaa edilmektedir.

Enes POLAT
Devlet Personel Başkanı

Kaynak: Kamuajans.com/ÖZEL
Yorumlar (15)
E 3 yıl önce
4D İŞÇİLERİ DÖNER SERMAYE BEKLİYOR SAGLIK BAKANI BİZLERDE SAGLIK ALANINDA HİZMET VERİYORUZ DÖNER SERMAYE VERİLMİYOR BU HAKSIZLIGA SON VERİLMESİNİ İSTİYORUZ
e 3 yıl önce
HASTANELERDE ÇALIŞAN 4D DÖNER SERMAYESİ NEDEN GÜNDEME GELMİYOR BU HAKSIZLIKTIR
iller bankası 3 yıl önce
iller bankası taşerona devam ediliyor.iş garantisi yok,ihale sıkıntılı, ne olacağımız belirsiz.sayın büyüklerim
iller bankası 3 yıl önce
iller bankası belediyeye,il özel idarelerine ödenek sağlıyor.belediye ve il özel idare kadroya alındı.iller bankası taşeron çalışanları kadroya alınmadı.bu ne biçim sistem.anlayacağınız taşerona devam.....
Tsaronn 3 yıl önce
E arkadaş lar He herkez sevindi ama boşa biz ta başta söyledik hükümet tin yapdigi oyalama takdikleri bunlar dedik ama bizim milletimiz anlamaz isde artık o iş biitti olmaz oldu
Ahmet 3 yıl önce
Kadroya gecen personeller hangi bankadan maas alacaklar
Mehmet polat 3 yıl önce
7 sene görev yaptığımız 8 BÖLGE karayolları müdürlüğü görevi SENOR OLARAK ÇALIŞMAKTAYDIM kadro hiç beklemedim dedik bu işimizden etmesinler buna şükür Allah büyük geldik işimizden olduk yazık günah ben hakkımı helal etmiyorum
4 D SÜREKLİ İŞÇİ 3 yıl önce
MAAŞLARIMIZ DÜŞÜK GÖREVDE YÜKSELME HAKKIMIZ YOK TAYİN YOK ŞİRKET GİBİ DEVAM
Bütün Yorumları Görmek İçin Tıklayın
19
hafif yağmur
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Beşiktaş 40 84
2. Galatasaray 40 84
3. Fenerbahçe 40 82
4. Trabzonspor 40 71
5. Sivasspor 40 65
6. Hatayspor 40 61
7. Alanyaspor 40 60
8. Karagümrük 40 60
9. Gaziantep FK 40 58
10. Göztepe 40 51
11. Konyaspor 40 50
12. Başakşehir 40 48
13. Rizespor 40 48
14. Kasımpaşa 40 46
15. Malatyaspor 40 45
16. Antalyaspor 40 44
17. Kayserispor 40 41
18. Erzurumspor 40 40
19. Ankaragücü 40 38
20. Gençlerbirliği 40 38
21. Denizlispor 40 28
Takımlar O P
1. Adana Demirspor 34 70
2. Giresunspor 34 70
3. Samsunspor 34 70
4. İstanbulspor 34 64
5. Altay 34 63
6. Altınordu 34 60
7. Ankara Keçiörengücü 34 58
8. Ümraniye 34 51
9. Tuzlaspor 34 47
10. Bursaspor 34 46
11. Bandırmaspor 34 42
12. Boluspor 34 42
13. Balıkesirspor 34 35
14. Adanaspor 34 34
15. Menemenspor 34 34
16. Akhisar Bld.Spor 34 30
17. Ankaraspor 34 26
18. Eskişehirspor 34 8
Takımlar O P
1. Man City 36 83
2. M. United 36 70
3. Leicester City 36 66
4. Chelsea 36 64
5. Liverpool 35 60
6. Tottenham 36 59
7. West Ham 36 59
8. Everton 35 56
9. Arsenal 36 55
10. Leeds United 36 53
11. Aston Villa 36 49
12. Wolverhampton 36 45
13. Crystal Palace 36 44
14. Southampton 36 43
15. Burnley 36 39
16. Newcastle 36 39
17. Brighton 36 38
18. Fulham 36 27
19. West Bromwich 35 26
20. Sheffield United 35 17
Takımlar O P
1. Atletico Madrid 36 80
2. Real Madrid 36 78
3. Barcelona 36 76
4. Sevilla 36 74
5. Real Sociedad 36 56
6. Real Betis 36 55
7. Villarreal 36 55
8. Celta de Vigo 36 50
9. Athletic Bilbao 36 46
10. Granada 36 45
11. Osasuna 36 44
12. Cádiz 36 43
13. Levante 36 40
14. Valencia 36 39
15. Deportivo Alaves 36 35
16. Getafe 36 34
17. Huesca 36 33
18. Real Valladolid 36 31
19. Elche 36 30
20. Eibar 36 30