45/A ve 4/B Sözleşmeli Personel İçin Eş Durumu Nakil Duyurusu

45/A ve 4/B Sözleşmeli Personel İçin Eş Durumu Nakil Duyurusu

2020 Yılı 1. Dönem Sağlık Bakanlığı 657-4/B Sözleşmeli Personelin Eş Durumu Nedeniyle Yer Değişikliği Kurası ve 2020 Yılı 1. Dönem Sağlık Bakanlığı 663-45/A Sözleşmeli Sağlık Personelinin Eş Durumu Nedeniyle Yer Değişikliği Kurası Sağlık Bakanlığı Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından yayınlandı.

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü 2020 YILI 1. DÖNEM SAĞLIK BAKANLIĞI 663-45/A SÖZLEŞMELİ SAĞLIK PERSONELİNİN EŞ DURUMU NEDENİYLE YER DEĞİŞİKLİĞİ KURASI İLAN METNİ

<p>Bakanlığımıza bağlı hizmet birimlerinde 663 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 45/A maddesi kapsamında görev yapan sözleşmeli sağlık personelinin aile birliği mazeretine bağlı yer değişikliği başvuruları, Bakanlık Makamı'nın 10.07.2018 tarihli ve 4796 sayılı Onayı ile yürürlüğe konulan 663 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 45/A</p>

<p>Maddesine Tabi Sözleşmeli Sağlık Personelinin Aile Birliği Mazeretine Bağlı Yer</p>

<p></p>

<br>

<p></p>

<p>Değiştirmesine İlişkin Usul ve Esaslar çerçevesinde 23 - 30 Ocak 2020 tarihleri arasında Sağlık Bakanlığı Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü internet adresinde (https://yhgm.saglik.gov.tr/) yer alan Personel Bilgi Sistemi (PBS) üzerinden yapılacaktır.</p>

<p>Boş sözleşmeli personel pozisyonlarının dağılımını gösterir liste yukarıda belirtilen internet adresinde ilan edilmiş olup aile birliği mazeretine bağlı yer değişikliği talebi uygun olanlar, ilan edilen aynı unvanlı boş pozisyon sayısını aşmayacak şekilde talep ettikleri ilin boş pozisyonlarından birine noter tarafından kura ile yerleştirilecektir.</p>

<p>Başvurusu kabul edilip ancak ilan edilen pozisyon sayısının yetersiz olması sebebiyle yerleştirme işlemleri yapılamayanların aile birliği mazeretine bağlı yer değiştirmeleri; başvuru yapılan ilde bir sonraki kura dönemine kadar herhangi bir nedenle boş pozisyon oluşması halinde kurasız, boş pozisyon oluşmaması halinde ise pozisyon ihdas edilmesine müteakip bir sonraki kura dönemine kadar kurasız yapılacaktır.</p>

<p>Bu kuraya başvuruda bulunan sözleşmeli sağlık personelinin aile birliği mazereti nedeniyle yer değişikliği için; bulunduğu ilde bir yıl görev yapmış olması, eşinin görev yaptığı ilde aynı unvan ve niteliği haiz boş pozisyon ilan edilmiş olması, eşinin Sağlık Bakanlığı ve bağlı kuruluşu personeli olması veya diğer kamu kurum ve kuruluşlarında kadrolu personel olması şarttır.</p>

<p>657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 üncü maddesinin (B) fıkrasına göre çalışanlar bu kuraya başvuramayacaktır.</p>

<p></p>

<br>

<p></p>

<p>Bu çerçevede;</p>

<p>1- 663 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 45/A maddesi kapsamında bulunduğu ilde bir yıl görev yapmış sözleşmeli sağlık personelinden, eşinin;</p>

<p>a) Sağlık Bakanlığı veya bağlı kuruluşu personeli olduğunu, eğer engelli ise engel durumunu,</p>

<p>b) Kamu kurum ve kuruluşlarında kadrolu personel olduğunu ve ilgili mevzuatı gereği yer değiştirmesinin mümkün olmadığını veya görev yaptığı kurumun başka yerde teşkilatının bulunmadığını,</p>

<p>c) İlgili mevzuatı uyarınca zorunlu yer değiştirmeye tabi ve kadrolu personel olarak Türk silahlı kuvvetlerinde veya mülki idare amirliği, milli istihbarat, emniyet hizmetleri, jandarma hizmetleri, sahil güvenlik hizmetleri sınıflarından birinde görev yaptığını veya hakim ya da savcı olduğunu,</p>

<p></p>

<br>

<p></p>

<p>ç) Bu maddenin (b) ve (c) bendinde belirtilenler hariç, diğer kamu kurum ve kuruluşlarında kadrolu personel olduğunu, eşine ait; halen görev yaptığı ve Sağlık Bakanlığı personelinin görev yaptığı her iki il'e ait dolu/boş kadro ve pozisyon sayısını,</p>

<p>d) Eşi engelli personel olanlardan, eşinin kadrolu personel olduğunu gösterir ilgili kamu kurum veya kuruluşunun atamaya yetkili biriminden alınmış belge ve eşinin engel durumunu gösterir sağlık kurulu raporunun onaylı örneği ile,</p>

<p>belgelendirenler eşinin görev yaptığı ildeki aynı unvan ve niteliği haiz boş pozisyona yer değişikliği talebinde bulunabilecektir.</p>

<p>2- Hizmet süresinin hesabında; 14 Mart 2020 tarihi itibariyle fiilen bir yıl çalışma esas alınacak, hizmet sözleşmesinin 8 inci maddesindeki izin süreleri ile hafta sonu ve resmi tatil günleri fiili çalışma sayılacaktır.</p>

<p>3- Bu kuraya başvuranların, (Ek-1) formda sayılan belgeleri, ilgili birim amirine imzalattığı PBS başvuru formuna ekleyerek, 04 Şubat 2020 Salı günü saat 18.00'e kadar</p>

<p></p>

<br>

<p></p>

<p>Sağlık Bakanlığı Genel Evrak Biriminde (T.C. Sağlık Bakanlığı Genel Evrak Şubesi</p>

<p>Bilkent Yerleşkesi Üniversiteler Mahallesi Dumlupınar Bulvarı 6001 Cadde No: 9 06800 Çankaya/ANKARA) olacak şekilde APS veya özel kargo ile göndermesi ya da elden teslim etmesi gerekmektedir. (Elden teslim edenler, evraklarını bizzat kendisi veya noter tarafından vekalet verdiği kişi tarafından teslim edeceklerdir). Aksi takdirde evrak teslim alınmayacaktır. APS veya özel kargo şirketi ile gönderilen ya da elden teslim edilen belgelerin vaktinde ulaşmaması halinde sorumluluk Sağlık Bakanlığı'na ait değildir.</p>

<p>4- Başvuru evraklarının incelenmesi neticesinde uygun görülmeyen başvurular, ret gerekçeleri ile birlikte tebligat yerine geçmek üzere PBS üzerinden ilan edilerek, elektronik ortamda itirazlar alınacak ve neticeleri PBS üzerinden ilan edilecektir.</p>

<p>5- PBS üzerinden kesinleştirilmeyen, PBS üzerinden kesinleştirildiği halde süresi içinde Bakanlığımıza intikal etmeyen, başvuru sahibinin veya ilgili birim amirinin imzası bulunmayan başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır.</p>

<p>6- Başvurular, anılan mevzuata göre incelenecek, talebi uygun olanların listesi, uygun olmayanların gerekçesiyle birlikte listesi, kura tarihi ve diğer hususlar 20 Şubat 2020 Perşembe günü Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü internet adresinde ilan edilecektir.</p>

<p>7- Başvuruların Bakanlığımıza ulaşıp ulaşmadığı PBS üzerinden takip edilecektir.</p>

<p>8- Gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin başvuruları iptal edilecektir. Sehven kuraya dahil edilen ve kura sonucunda yerleştirilenlerin atamaları yapılmayacak olup yapılmış olsa dahi iptal edilecektir. Ayrıca bu kişiler hakkında, 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu'nun ilgili hükümleri uygulanmak üzere Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulacaktır.</p>

<p><strong>2020 YILI 1. DÖNEM 663- 45/A SÖZLEŞMELİ PERSONELİN EŞ DURUMU NEDENİYLE YER DEĞİŞİKLİĞİ BAŞVURU VE KURA TAKVİMİ</strong></p>

<p>SIRA NO</p>

<p>TARİH</p>

<p>AÇIKLAMA</p>

<p>1</p>

<p>23 Ocak 2020 Perşembe-30 Ocak 2020 <br />

Perşembe Saat 18:00 a kadar</p>

<p>PBS üzerinden eş durumu nedeniyle <br />

yer değişikliği başvurularının yapılması</p>

<p>2</p>

<p>04 Şubat 2020 Salı Saat 18:00'e kadar</p>

<p>Başvuru evraklarının son geliş tarihi ve saati</p>

<p>3</p>

<p>20 Şubat 2020 Perşembe</p>

<p>Başvuru sonuçlarının www.yhgm.saglik.gov.tr <br />

internet adresinde ilan edilmesi</p>

<p>4</p>

<p>20 Şubat 2020 Perşembe-21 Şubat 2020 Cuma Saat 18:00'e kadar</p>

<p>İnceleme sonrası başvurusu ret olanların<br />

itirazlarının PBS üzerinden alınması</p>

<p>5</p>

<p>25 Şubat 2020 Salı</p>

<p>İtiraz sonuçlarının PBS üzerinden ilanı</p>

<p>6</p>

<p>27 ŞUBAT 2020 PERŞEMBE KURA TARİHİ</p>

<p>(Yeri ve saati www.yhgm.saglik.gov.tr <br />

internet adresinde ilan edilecektir.)</p>

<br />

<a href="https://dosyamerkez.saglik.gov.tr/Eklenti/36103,2020-yili-45-a-ilan-metnipdf.pdf?0" target="_blank" ><strong>İlan Metni</strong></a><strong><br />

</strong>

<a href="https://dosyamerkez.saglik.gov.tr/Eklenti/36104,2020-yili-45-a-kura-takvimipdf.pdf?0" target="_blank" ><strong>Kura Takvimi</strong></a><strong><br />

</strong>

<a href="https://dosyamerkez.saglik.gov.tr/Eklenti/36167,202066345abospoziyonlarpdf.pdf?0" target="_blank" ><strong>Boş Pozisyon Listesi</strong></a><strong><br />

</strong>

<a href="https://dosyamerkez.saglik.gov.tr/Eklenti/31418,2019245aek1istenenbelgelerpdf.pdf?0" target="_blank" ><strong>Ek-1 Form (İstenen Belgeler)</strong></a><strong><br />

</strong>

<a href="https://dosyamerkez.saglik.gov.tr/Eklenti/31424,2019245aek2pdf.pdf?0" target="_blank" ><strong>Ek-2 Form (İlan metninin 1 inci maddesinin (b) bendi kapsamında görev yapanlar için)</strong></a>

<a href="https://dosyamerkez.saglik.gov.tr/Eklenti/36113,45a-ek-3pdf.pdf?0" target="_blank" ><strong>Ek-3 Form (İlan metninin 1 inci maddesinin (c) bendi kapsamında görev yapanlar için)</strong></a><strong><br />

</strong>

<a href="https://dosyamerkez.saglik.gov.tr/Eklenti/36112,45a-ek4pdf.pdf?0" target="_blank" ><strong>Ek-4 Form (İlan metninin 1 inci maddesinin (ç) bendi kapsamında görev yapanlar için)</strong></a>

<a href="https://dosyamerkez.saglik.gov.tr/Eklenti/31423,2019245aek5pdf.pdf?0" target="_blank" ><strong>Ek-5 Form (Eşi Sağlık Bakanlığında çalışanlar için)</strong></a>

<a href="https://dosyamerkez.saglik.gov.tr/Eklenti/31425,2019245aek6pdf.pdf?0" target="_blank" ><strong>Ek-6 Form (İlan metninin 1 inci maddesinin (d) bendi kapsamında görev yapanlar için)</strong></a>

<p Segoe UI", sans-serif; font-size: 12.8px;">T.C.<br />

SAĞLIK BAKANLIĞI Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü<br />

2020 YILI 1. DÖNEM SAĞLIK BAKANLIĞI 657-4/B SÖZLEŞMELİ PERSONELİN EŞ DURUMU NEDENİYLE YER DEĞİŞİKLİĞİ KURASI İLAN METNİ</p>

<p>Bakanlığımız bünyesinde istihdam edilen 4/B sözleşmeli personelin eş durumu nedeniyle yer değişikliği başvuruları, Sağlık Bakanlığı 4/B Sözleşmeli Personelinin Yeniden Hizmete</p>

<p>Alınması ve Kurum İçi Yer Değişikliğine Dair Yönerge'nin değişik 7 nci maddesi hükümleri çerçevesinde 23 - 30 Ocak 2020 tarihleri arasında Sağlık Bakanlığı Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü internet adresinde (https://yhgm.saglik.gov.tr/) yer alan Personel Bilgi Sistemi (PBS) üzerinden yapılacaktır.</p>

<p>Boş sözleşmeli personel pozisyonlarının dağılımını gösterir liste yukarıda belirtilen internet adresinde ilan edilmiş olup eş durumu nedeniyle yer değişikliği talebi uygun olanlar, ilan edilen aynı unvanlı boş pozisyon sayısını aşmayacak şekilde talep ettikleri ilin boş pozisyonlarından birine noter tarafından kura ile yerleştirilecektir. Bu kapsamda;</p>

<p>Başvurusu kabul edilip ancak ilan edilen pozisyon sayısının yetersiz olması sebebiyle yerleştirme işlemleri yapılamayanların aile birliği mazeretine bağlı yer değiştirmeleri; başvuru yapılan ilde bir sonraki kura dönemine kadar herhangi bir nedenle boş pozisyon oluşması halinde kurasız, boş pozisyon oluşmaması halinde ise pozisyon ihdas edilmesine müteakip bir sonraki kura dönemine kadar kurasız yapılacaktır.</p>

<p>1- Pozisyonunun vizeli olduğu ilde fiilen en az bir yıl çalışmış sözleşmeli personelden;</p>

<p>a) Kamu personeli olan eşinin, görev yeri değişikliği mümkün olmayan veya mevzuatı uyarınca zorunlu yer değiştirmeye tabi tutulan bir görevde bulunduğunu veya,</p>

<p>b) Eşinin, Sağlık Bakanlığında stratejik personel, kadrolu, 657 sayılı Kanunun 4/B maddesine göre sözleşmeli, 4924 sayılı Kanun'a göre sözleşmeli, 5258 sayılı Kanuna göre sözleşmeli veya 663 sayılı Kanun Hükmünde Kararname'ye ekli (II) sayılı cetvelde belirtilen pozisyonlarda sözleşmeli personel olarak çalıştığını, belgeleyenler, görev yaptıkları pozisyon unvanıyla aynı niteliği taşıyan Bakanlığımızca ilan edilmiş boş pozisyon olması kaydıyla, eşinin görev yaptığı ildeki münhale yer değişikliği talebinde bulunabilecektir.</p>

<p>2- Sağlık Bakanlığında çalışan eşlerden; her ikisinin de 4/B sözleşmeli personel veya birinin 4/B sözleşmeli personel diğerinin kadrolu personel olması halinde anılan Yönerge'nin 7 nci maddesinin (3), (4) ve (5) inci fıkralarındaki şartları taşıyan sözleşmeli personel, eşinin görev yaptığı ildeki münhale yer değişikliği talebinde bulunabilecektir.</p>

<p>3- 4/B statüsünde çalışmakta iken, anılan Yönerge 'nin ek 1 inci maddesi hükümleri kapsamında aile hekimliği uygulamasına geçenler de, yukarıda belirtilen şartları taşımaları kaydıyla eşinin görev yaptığı ildeki münhale yer değişikliği talebinde bulunabilecektir. Bu personelden, eş durumu nedeniyle yer değişikliğine hak kazananlar, aile sağlığı elemanı hizmet sözleşmelerini feshederek, yeni yerlerinde 4/B sözleşmeli personel olarak göreve başlayabilecektir.</p>

<p>4- Hizmet süresinin hesabında; 14 Mart 2020 tarihi itibariyle fiilen bir yıl çalışma esas alınacak, hizmet sözleşmesinin 8 inci maddesindeki izin süreleri ile hafta sonu ve resmi tatil günleri fiili çalışma sayılacaktır. Personelin aile sağlığı elemanı olarak aile hekimliği uygulamasında geçen hizmet süreleri de bir yıllık hizmet süresinin hesabında dikkate alınacaktır.</p>

<p>5- Ücretleri genel bütçeden karşılanan 4/B sözleşmeli personel, eşinin çalışmakta olduğu il için ilan edilen boş genel bütçe pozisyonlarına, ücretleri döner sermaye bütçesinden karşılanan 4/B sözleşmeli personel, eşinin çalışmakta olduğu il için ilan edilen boş döner sermaye pozisyonlarına başvuruda bulunacaktır.</p>

<p>6- Sözleşmeli personel, (Ek-1) formda sayılan belgeleri, ilgili birim amirine de imzalattığı</p>

<p>PBS başvuru formuna ekleyerek, 04 Şubat 2020 Salı günü saat 18.00'e kadar Sağlık Bakanlığı Genel Evrak Biriminde (T.C. Sağlık Bakanlığı Genel Evrak Şubesi Bilkent Yerleşkesi</p>

<p>Üniversiteler Mahallesi Dumlupınar Bulvarı 6001 Cad. No:9 06800 Çankaya/ANKARA) olacak şekilde APS veya özel kargo ile gönderecek ya da elden teslim edecektir. (Elden teslim edenler, evraklarını bizzat kendisi veya noter tarafından vekalet verdiği kişi tarafından teslim edeceklerdir). Aksi takdirde evrak teslim alınmayacaktır. APS veya özel kargo şirketi ile gönderilen ya da elden teslim edilen belgelerin vaktinde ulaşmaması halinde sorumluluk Sağlık Bakanlığı'na ait değildir.</p>

<p>7- Başvuru evraklarının incelenmesi neticesinde uygun görülmeyen başvurular, ret gerekçeleri ile birlikte tebligat yerine geçmek üzere PBS üzerinden ilan edilerek, elektronik ortamda itirazlar alınacak ve neticeleri PBS üzerinden ilan edilecektir.</p>

<p>8- PBS üzerinden kesinleştirilmeyen, PBS üzerinden kesinleştirildiği halde süresi içinde Bakanlığımıza intikal etmeyen, başvuru sahibinin veya ilgili birim amirinin imzası bulunmayan başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır.</p>

<p>9- Başvurular, anılan mevzuata göre incelenecek, talebi uygun olanların listesi, uygun olmayanların gerekçesiyle birlikte listesi 20 Şubat 2020 Perşembe günü Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü internet adresinde ilan edilecektir.</p>

<p>10- Başvuruların, Bakanlığımıza ulaşıp ulaşmadığı PBS üzerinden takip edilecektir.</p>

<p>11- Gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin başvuruları iptal edilecektir. Sehven kuraya dahil edilen ve kura sonucunda yerleştirilenlerin atamaları yapılmayacak olup yapılmış olsa dahi iptal edilecektir. Ayrıca bu kişiler hakkında, 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu'nun ilgili hükümleri uygulanmak üzere Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulacaktır.</p>

<p><strong>2020 YILI 1. DÖNEM 657- 4/B SÖZLEŞMELİ PERSONELİN EŞ DURUMU NEDENİYLE YER DEĞİŞİKLİĞİ BAŞVURU VE KURA TAKVİMİ</strong></p>

<p>SIRA NO</p>

<p>TARİH</p>

<p>AÇIKLAMA</p>

<p>1</p>

<p>23 Ocak 2020 Perşembe-30 Ocak 2020 Perşembe <br />

Saat 18:00 a kadar</p>

<p>PBS üzerinden eş durumu nedeniyle <br />

yer değişikliği başvurularının yapılması</p>

<p>2</p>

<p>04 Şubat 2020 Salı Saat 18:00'e kadar</p>

<p>Başvuru evraklarının son geliş tarihi ve saati</p>

<p>3</p>

<p>20 Şubat 2020 Perşembe</p>

<p>Başvuru sonuçlarının www.yhgm.saglik.gov.tr <br />

internet adresinde ilan edilmesi</p>

<p>4</p>

<p>20 Şubat 2020 Perşembe-21 Şubat 2020 Cuma <br />

Saat 18:00'e kadar</p>

<p>İnceleme sonrası başvurusu ret olanların <br />

itirazlarının PBS üzerinden alınması</p>

<p>5</p>

<p>25 Şubat 2020 Salı</p>

<p>İtiraz sonuçlarının PBS üzerinden ilanı</p>

<p>6</p>

<p>27 ŞUBAT 2020 PERŞEMBE KURA TARİHİ</p>

<p>(Yeri ve saati www.yhgm.saglik.gov.tr <br />

internet adresinde ilan edilecektir.)</p>

<br />

<strong><a href="https://dosyamerkez.saglik.gov.tr/Eklenti/36099,2020-4b-ilan-metnipdf.pdf?0" target="_blank" >İlan Metni</a><br />

</strong>

<strong><a href="https://dosyamerkez.saglik.gov.tr/Eklenti/36100,2020-4b-kura-takvimipdf.pdf?0" target="_blank" >Kura Takvimi</a><br />

</strong>

<strong><a href="https://dosyamerkez.saglik.gov.tr/Eklenti/36101,2020-4b-ocak-gyb-bos-pozisyonlarpdf.pdf?0" target="_blank" >Genel Yönetim Bütçesi Boş Pozisyon Listesi</a><br />

</strong>

<strong><a href="https://dosyamerkez.saglik.gov.tr/Eklenti/36102,2020-4b-ocak-ds-bos-pozisyonlarpdf.pdf?0" target="_blank" >Döner Sermaye Boş Pozisyon Listesi</a><br />

</strong>

<a href="https://dosyamerkez.saglik.gov.tr/Eklenti/31410,201924bek1istenenbelgelerpdf.pdf?0" target="_blank" ><strong>Ek-1 Form (İstenen Belgeler)</strong></a>

<a href="https://dosyamerkez.saglik.gov.tr/Eklenti/36109,4b-ek-2pdf.pdf?0" target="_blank" ><strong>Ek-2 Form (Eş Durum Belgesi, İller arası görev yeri değişikliği mümkün olmayan bir görevde çalışan kamu personeli için)</strong></a>

<a href="https://dosyamerkez.saglik.gov.tr/Eklenti/36111,4b-ek-3pdf.pdf?0" target="_blank" ><strong>Ek-3 Form (Eş Durum Belgesi, Mevzuatı uyarınca zorunlu yer değiştirmeye tabi tutulan bir görevde çalışan kamu personeli için)</strong></a>

<a href="https://dosyamerkez.saglik.gov.tr/Eklenti/36110,4b-ek-4pdf.pdf?0" target="_blank" ><strong>Ek-4 Form (Eş Durum Belgesi, Eşi Sağlık Bakanlığında çalışanlar için)</strong></a>

HABERE YORUM KAT
UYARI:

Yorum yazarak topluluk şartlarımızı kabul etmiş bulunuyor ve tüm sorumluluğu üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan kamuajans.com İnternet Sitesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.