İhraç Edilen Askeri Hakimlerin Tam Listesi

İhraç Edilen Askeri Hakimlerin Tam Listesi

KamuAjans.Com-Askeri Hakimler Komisyonu kararıyla ihraç edilen 109 askeri hakimin ismi Resmi Gazetede yayımlandı.

Milli Savunma Bakanlığından:

667 SAYILI KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMENİN 3.(1). MADDESİ (668 SAYILI KHK'NIN 4.(8).b. MADDESİ İLE DEĞİŞİK) İLE KURULAN ASKERİ HAKİMLER KOMİSYONU KARARI

TOPLANTI NO : 2 KARAR NO : 2016/2 KARAR TARİHİ: 13.10.2016

27 Temmuz 2016 tarih ve 29783 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren 668 sayılı Olağanüstü Hal Kapsamında Alınması Gereken Tedbirler ile Bazı Kurum ve Kuruluşlara Dair Düzenleme Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname (KHK)'nin 4.(8).b. maddesi ile değişik 23.07.2016 tarih ve 29779 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren 667 sayılı Olağanüstü Hal Kapsamında Alınan Tedbirlere İlişkin KHK'nın 3.(1). maddesinde "Terör örgütlerine veya Milli Güvenlik Kurulu'nca Devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara üyeliği, mensubiyeti veya iltisakı yahut bunlarla irtibatı olduğu değerlendirilen, Anayasa Mahkemesi üyeleri hakkında Anayasa Mahkemesi Genel Kurulu'nun salt çoğunluğunca; Yargıtay daire başkanı ve üyeleri hakkında Yargıtay Birinci Başkanlık Kurulu'nca; Danıştay daire başkanı ve üyeleri hakkında Danıştay Başkanlık Kurulu'nca; hakim ve savcılar hakkında Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu Genel Kurulu'nca; Askeri Yüksek İdare Mahkemesi daire başkanı ve üyeleri Hakkında Başkanlar Kurulu'nca; Askeri Yargıtay daire başkanı ve üyeleri hakkında Başkanlar Kurulu'nca; askeri hakimler hakkında Milli Savunma Bakanı'nın başkanlığında, Milli Savunma Bakanı tarafından birinci sınıf askeri hakimler arasından seçilecek iki askeri hakimden oluşan komisyonca; Sayıştay meslek mensupları hakkında Sayıştay Başkam'nın başkanlığında, başkan yardımcıları ile Sayıştay Başkanı tarafından belirlenecek bir daire başkanı ve bir üyeden oluşan komisyonca; meslekte kalmalarının uygun olmadığına ve meslekten çıkarılmalarına karar verilir..." düzenlemesine yer verilmiştir.

Bu düzenlemeye dayanılarak, 17 Ağustos 2016 tarih ve MAİY:37337036-9160-2143- 16/As.Adlt.lşl.Per.Mslk.Ynt.Ş.(33-A-580-16) sayılı "Görevlendirme" konulu yazı ile 668 sayılı KHK'nın 4.(8).b. maddesi ile değişik 667 sayılı KHK'nın 3.(1). maddesi gereğince oluşturulan komisyonda görev yapmak üzere Milli Savunma Bakanı tarafından niteliklere uygun birinci sınıf askeri hakimler arasından Hak.Kd.Alb. Mehmet YÜZBAŞIOĞLU (1991-Ord.10) ile As.Hak.Kd.Alb.Taner GÜÇLÜ (1994-0002) görevlendirilmiş, bu tarih itibariyle, Milli Savunma Bakanı Sayın Fikri IŞIK'ın başkanlığında Komisyon faaliyetine başlamıştır.

Akabinde Komisyonumuzun 02 Eylül 2016 tarih ve 2016/1 sayılı Kararında ayrıntılı bir şekilde belirtilen hususlar değerlendirilerek ve diğer tüm bilgi ve belgeler Komisyon tarafından incelenerek, Komisyonca 02 Eylül 2016 tarihinde saat 15:00'da Milli Savunma Bakanlığı Bakanlık Makamında yapılan 1 No'lu toplantı sonucunda verilen 02 Eylül 2016 tarih ve 2016/1 sayılı Komisyon kararı ile, bahse konu karar içeriğinde kimlikleri belirtilen toplam 76 Askeri Hakim Subayın "meslekte kalmalarının uygun olmadığına ve meslekten çıkarılmalarına" ve "diğer askeri hakimler hakkındaki inceleme işlemlerinin devamına" karar verilerek, bu kararın 03 Eylül 2016 tarihli ve 29820 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmasına müteakip Komisyonca inceleme işlemlerine titizlikle devam edilmiş ve yine gerek Komisyonumuzun ilk kararında gerekse aşağıda ayrıntılı bir şekilde belirtilen tüm belge, bilgi ve veriler incelenip değerlendirilerek, Komisyonca 13 Ekim 2016 tarihinde saat 10:00'da SSM Binasında bulunan Milli Savunma Bakanlığı Bakanlık Makamında yapılan 2 No'lu toplantıda aşağıda açıklanan karara varılmıştır.
OLUŞ. TESPİTLER VE HUKUKİ DEĞERLENDİRME :

Komisyonumuzun 03 Eylül 2016 tarihli ve 29820 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 02 Eylül 2016 tarihli ve 2016/1 numaralı kararının "OLUŞ VE TESPİTLER" ile "HUKUKİ DEĞERLENDİRME" başlıkları altında ayrıntılı bir şekilde belirtilen hususlar, aşağıda isimleri belirtilen ve sonuç itibariyle "meslekte kalmalarının uygun olmadığına ve meslekten çıkarılmalarına" karar verilen toplam 109 Askeri Hakim Subay yönüyle de aynen geçerli olmakla beraber, HSYK Genel Kurulunun 06 Ekim 2016 tarihli ve 29849 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 04 Ekim 2016 tarihli ve 2016/430 Karar numaralı kararında da isabetli bir şekilde tespit edilip belirtildiği üzere; FETÖ/PDY silahlı terör örgütü tarafından, örgütsel bağı kuvvetlendirmek ve muhafaza etmek amacıyla, daha önce aralarında sosyal bir ilişki ve tanışıklık bulunmayan, aynı meslekten veya suç örgütü için stratejik öneme sahip askeri hakimler, asker kişiler, mülki idare amirleri ve diğer kariyer meslek kurumlarında çalışan örgüt mensuplarının birbirleriyle evlenmeye teşvik edilmesi yönünde bir sistem oluşturulduğu ve bu yönde katalog evlilikler yaptırıldığı, örgüt mensubu birinin, örgüt dışındaki bir bayanla evlenmesinin tasvip edilmediği, örgüt sırlarının deşifre edilmesinin önüne geçmek amacıyla örgüt dışı bir bayanla evlenen kişilere karşı mesafeli davranıldığı ya da yapıdan uzaklaştırma yoluna başvurulduğu ve örgütün bu stratejik uygulamasının, başta yeni nesil askeri hakimler olmak üzere örgüt mensubu olan ya da FETÖ/PDY suç örgütü ile iltisakı yahut irtibatı olduğu değerlendirilen askeri hakimler yönüyle de aynen geçerli olduğu,

Yine, Komisyonumuzun 02 Eylül 2016 tarihii bir önceki kararında belirlilen hukuki değerlendirmeler, aşağıda isimleri belirtilen ve sonuç itibariyle "meslekte kalmalarının uygun olmadığına ve meslekten çıkarılmalarına" karar verilen toplam 109 Askeri Hakim Subay yönüyle de aynen geçerli olmakla beraber, ilave olarak; 27 Temmuz 2016 tarih ve 29783 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren 668 sayılı Olağanüstü Hal Kapsamında Alınması Gereken Tedbirler ile Bazı Kurum ve Kuruluşlara Dair Düzenleme Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname (KHK)'nin 4.(8}.b. maddesi ile değişik 23.07.2016 tarih ve 29779 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren 667 sayılı Olağanüstü Hal Kapsamında Alınan Tedbirlere İlişkin KHK'nın 3.(1), maddesinde genel olarak "terör örgütlerine veya MGK'ca Devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplardan söz edilmiş ise de madde gerekçesi dikkate alındığında diğer yasadışı yapı, oluşum veya grupların yanı sıra FETÖ/PDY'nin bunların başında geldiği anlaşılmaktadır, 667 sayılı KHK kapsamındaki meslekten çıkarma tedbirinin uygulanması için mutlaka terör faaliyetleriyle ve bu arada darbe teşebbüsüyle askeri hakimler arasında bağ kurulması aranmamış; MGK'ca Devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen "yapı", "oluşum" veya "gruplar" ile bağ kurulması yeterli görülmüştür. Diğer taraftan 667 sayılı Olağanüstü Hal Kapsamında Alınan Tedbirlere ilişkin KHK'nın 3.(1). maddesine göre meslekten çıkarma tedbirinin uygulanabilmesi için söz konusu bağın yapıya, oluşuma veya gruba "üyelik" veya "mensubiyet" şeklinde olması zorunlu olmayıp "iltisak" ya da "irtibat" şeklinde olması da yeterlidir. Ayrıca söz konusu maddede, terör örgütleri veya MGK'ca Devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplar ile askeri hakimler arasındaki bağın "sübut" derecesinde ortaya konulması aranmamıştır. Böyle bir bağın Komisyonumuzca "değerlendirilmesi" yeterli görülmüştür. Buradaki değerlendirme Komisyonumuzda oluşacak bir "kanaati" ifade etmektedir. Kuşkusuz bu kanaat cezai sorumluluğun bulunup bulunmadığından bağımsız olarak sadece durumu incelenen ilgili askeri hakimin meslekte kalmasının uygun olup olmadığı yönünde bir değerlendirmeden ibarettir. Söz konusu KHK'nın 3'üncü maddesinde bu kanaate varılabilmesi için belli tür delile dayanma zorunluluğu da öngörülmemiştir. Bu kanaatin hangi hususlara dayanılarak oluşacağı Komisyonumuzun takdirine bırakılmıştır. Burada önemli olan belli bir kanaate varılırken keyfilikten uzak durulmasıdır. Şüphesiz belirtilen bu bağın bulunup bulunmadığına ilişkin değerlendirme yapılırken Komisyonumuzu belli bir kanaate ulaştıracak nedenler her bir askeri hakim yönünden somut olayın özelliklerine göre değişebilecektir. Son olarak; Komisyonumuzca durumu incelenen ve haklarında karar verilen Askeri Hakimler hakkında 667 sayılı KHK kapsamında yapılan değerlendirme, Anayasa Mahkemesinin 04 Ağustos 2016 tarihli, 2016/6 (Değişik İşler) Esas ve 2016/12 Karar numaralı kararında da belirtildiği üzere; adli suç veya disiplin suçu niteliğindeki somut bir eylemin soruşturulması mahiyetinde olmayıp askeri hakimlerin belli bir yapıyla herhangi bir bağlarının olup olmadığına ilişkin kanaatin oluşturulacağı bir süreci ifade etmektedir. Dolayısıyla KHK'nın amacı ve tedbirin niteliği ile somut olayın özellikleri birlikte dikkate alındığında, bu kapsamda durumu incelenen askeri hakimler hakkında mevcut bilgi, belge ve emarelere göre değerlendirme yapılması gerekmiştir. Belirtilen bu hususlar işbu karar için geçerli olduğu gibi

Komisyonumuzun 02 Eylül 2016 tarihli ve 2016/1 karar numaralı kararı ve o kararda haklarında karar verilen askeri hakimler yönüyle de aynen geçerlidir.

Ayrıca, her ne kadar 15 Temmuz 2016 tarihi itibariyle muvazzaf askeri hakimlerden oldukları için durumu İncelenenlerden Hak.Tuğg.Hayrettin KALDIRIMCI ile Hv.Hak.Yb.Bedrettin ÖZGÜR'ün, 27 Temmuz 2016 tarihli ve 29783 sayılı Resmi Gazete (2. Mükerrer) yayımlanan 668 sayılı KHK ile Türk Silahlı Kuvvetlerinden çıkarılmış ve böylelikle subay kişilikleri sona erdirilmiş ise de; bu tarihten önce 23 Temmuz 2016 tarihli ve 29779 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 22 Temmuz 2016 tarihli ve 667 sayılı Olağanüstü Hal Kapsamında Alınan Tedbirlere ilişkin Kanun Hükmünde Kararnamenin 3'üncü maddesinde "Yargı Mensupları İle Bu Meslekten Sayılanlara ilişkin Tedbirler" başlığı altında yargı mensuplarına ilişkin bu KHK gereğince getirilen tedbirler ve yapılması gereken işlemler açıkça belirtildiğinden ve bu kapsamda bir yargı mensubu olan "askeri hakimler hakkında Milli Savunma Bakanı'nın başkanlığında, Milli Savunma Bakanı tarafından birinci sınıf askeri hakimler arasından seçilecek iki askeri hakimden oluşan komisyonca; ... meslekte kalmalarının uygun olmadığına ve meslekten çıkarılmalarına karar" verilmesi gerektiğinden, bu kez Hak.Tuğg.Hayrettin KALDIRIMCI ile Hv.Hak.Yb.Bedrettin ÖZGÜR'ün askeri hakimlik mesleği yönünden durumları gerek Komisyonumuzun 02 Eylül 2016 tarih ve 2016/1 Karar numaralı kararında, gerekse işbu kararda belirtilen tüm bilgi, belge, delil, emare, araştırma sonuçları ve kriterler çerçevesinde incelenip FETÖ/PDY silahlı terör örgütü ile irtibat veya iltisakları bulunduğu değerlendirilmekle meslekte kalmalarının uygun olmadığı ve meslekten çıkarılmaları gerektiği sonucuna varılmıştır.

667 sayılı KHK'nın 3'üncü maddesi kapsamında yapılan bu değerlendirmeye esas olmak üzere, askeri hakimlerin tüm meslek safahatları, askeri hakimlik sınavı ile mesleğe kabul edilenlerin yazılı sınav, mülakat, sağlık muayene süreçleri, bu kapsamda özellikle askeri hakimlik giriş sınavlarındaki, eğitim bilimine ve sınav tekniğine aykırı yazılı sınav notları ile mülakat sınavı notları arasındaki fahiş farklar ve orantısızlıklar ile bu durumdaki ilgili askeri hakim adayına sınavı kazandırmaya yönelik mülakat notu belirlemeleri ve böylelikle oluşturulan sınav sonuçlan, mesleki safahatlarındaki terfi, ilerleme ve olağanüstü tayinler, mesleki gelişim ve liyakat dışı safahat gelişmeleri ve yurtdışı kurs, eğitim ve görevlendirmeler dahil özel görevlendirmelerde dikkat çeken hususlar, 15 Temmuz 2016 tarihindeki menfur darbe girişimi esnasındaki katılım ve tutumları ile 15 Temmuz 2016 tarihindeki menfur darbe girişimi sonrasında kendilerine tevdi edilen görev ve Sözde Sıkıyönetim Mahkemeleri Görevlendirme Listesindeki görev durumları ve kamuoyuna yansıyan hal ve davranışları ile sosyal çevre ilişkileri, aşağıda isimleri belirtilen askeri hakimlerden bazıları yönüyle; FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütü tarafından yapılan ve TSK'ya kumpas olduğu tüm devlet ricali ve kamuoyu tarafından kabul edilen; kamuoyunda bilinen isimleri ile Ergenekon, Balyoz, İstanbul Casusluk, Amirallere Suikast, Poyrazköy, Kafes, Kozmik Oda, İzmir Casusluk vb. davalardaki tutum ve davranışları, bu davalardaki konumları, bu davalara yönelik oluşturulan komisyonlardaki hayatın olağan akışı ile evrensel ve objektif hukuk mantığına uygun olmayan oy, karar ve değerlendirmeleri ile bu davalarda kumpas mağduru olduğu anlaşılan TSK personelinin ihbar, şikayet ve başvurularına ilişkin askeri yargı kapsamında FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütüne yönelik geçmişte sürdürülen/halen sürdürülmekte olan soruşturmalar ve İzmir Cumhuriyet Başsavcılığının 2014/93685 soruşturma numarası ile devam eden soruşturması ile 15 Temmuz 2016 tarihindeki menfur darbe girişimine ilişkin olarak Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca halen yürütülmekte olan 2016/103592 sayılı soruşturma kapsamında elde edilen bilgi, emare ve deliller, bazı birliklerin güvenlik kamera kayıtları ile 15 Temmuz 2016 tarihli menfur darbe girişimi sürecindeki kamera kayıtları, Jandarma Genel Komutanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü ve MİT Müsteşarlığının değerlendirmeleri ve tespitleri, MASAK'ın tespitleri, himmet, örgüte müzahir finans kurumlarına yönelik finans aktarımları, eşi veya yakını KPSS şüphelisi olanlara dair bilgiler, eşi veya yakını adli ya da idari yargı hakim veya savcısı ya da adayı veya personeli olanlara dair HSYK ile Adalet Bakanlığı tarafından yapılan işlemler ve bu kapsamda eşi adli ya da idari hakim veya savcı adayı oian bazı askeri hakimler yönüyle eşinin mesleğe kabulünün yapılmamış olmasının yanı sıra Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca bunlar hakkında sürdürülen 2016/36315 soruşturma sayılı örgüt soruşturması, eşi ya da yakını FETÖ/PDY kuşkusu altında bulunanlara dair diğer kamu kurum ve kuruluşları ile özel sektörde çalışanlara dair diğer kamu kurum ve kuruluşları ile adli ve idari makamlar ile kolluk kuvvetleri tarafından bunlar hakkında yapılan işlemler ve soruşturma süreçleri, başta kriptolu iletişim yöntemi "ByLock" olmak üzere FETÖ/PDY silahlı suç örgütü tarafından kullanılan sosyal iletişim ağları bilgileri, kaldı ki örgüt hiyerarşisi içerisinde gizliliğe ve gizlenmeye son derece önem verdiği artık yaygın bir şekilde bilinen bu suç örgütünde bazı askeri hakimlerin kod ismi kullandığının anlaşılmış olması değerlendirilerek ve diğer tüm bilgi ve belgeler Komisyon tarafından incelenerek, Komisyonumuzca işbu karar verilmiştir,

SONUÇ :

Tüm bu oluş, tespitler ve hukuki değerlendirmeler dikkate alınarak, Komisyonumuzca aşağıda kimlik bilgileri belirtilen toplam 109 Askeri Hakim Subayın, FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütü ile irtibat veya iltisakları bulunduğu değerlendirildiğinden, 668 sayılı KHK'nın 4.(8).b. maddesi ile değişik 667 sayılı KHK'nın 3.(1). maddesi gereğince, meslekte kalmalarının uygun olmadığına ve meslekten çıkarılmalarına karar vermek gerekmiştir. Bu şekilde meslekte kalmalarının uygun olmadığına ve meslekten çıkarılmalarına karar verilen Askeri Hakimler şunlardır:

Sıra

Nu.

Rütbesi

Adı Soyadı

T.C. Kimlik Nu.

Mensubu Oiduğu Kuvvet Komutanlığı

Sicil Nu.

1

HAK.TUĞG.

HAYRETTİN KALDIRIMCI

56989121472

KK.K.lığı

1979-TOP-43

2

HAK.YB.

ALİ FUAT BAHÇAVAN

56236360944

K.K.K.lığı

1995-PER-2

3

HAK.BNB.

ALİ KOÇYİĞİT

11311870282

KK.K.lığı

1998-2

4

HAK.YZB.

HAŞAN ERASLAN

59893537728

KK.Klığı

2007-YD.1

5

HAK.ÜTĞM.

ZAFER ÖĞRETİCİ

11808076562

K.K.K.lığı

2009-YD.2

6

HAK.ÜTĞM.

MUSTAFA ERUYAR

22097351278

KK.Klığı

2009-1

7

HAK.ÜTĞM.

HAŞAN KAYRAN

12083036340

KK.K.lığı

2009-5

8

HAK.ÜTĞM.

CENGİZ TOPAL

15387006392

KKK.lıği

2010-11

9

HAK.ÜTĞM.

NUMAN BİBER

15430862784

KKK.lığı

2010-13

10

HAK.ÜTĞM.

SELMA UYAR

32090282196

KKK.lıği

2010-14

11

HAK.ÜTĞM.

RAMAZAN AKTAŞ

62392240198

KKK.lığı

2010-15

12

HAK.ÜTĞM.

YAKUP ÖZ

47827526696

KK, Kliği

2010-2

13

HAK.ÜTĞM.

UĞURGÜLTEKİN

13144123436

KKK.lığı

2010-20

14

HAK.ÜTĞM,

RIDVAN GÜNEŞ

64465069842

K.K.K.lığı

2010-23

Sıra

Nu.

Rütbesi

Adı Soyadı

T.C. Kimlik Nu.

Mensubu Olduğu Kuvvet Komutanlığı

Sicil Nu.

15

HAK.ÜTĞM.

TUNCAY ZENGİN

25195136440

K.K.K.lığı

2010-26

16

HAK.ÜTĞM.

YUNUS EMRE TAŞOVA

22057241182

K.K.K.lığı

2010-28

17

HAK.ÜTĞM,

SÜLEYMAN ÜLKER

22711105010

K.K. Kliği

2010-29

18

HAK.ÜTĞM.

ABDULLAH ÜNAL

30529288030

KKK,lığı

2010-3

19

HAK.ÜTĞM.

EMİN VELİ İNAN

33448715038

K.K.K.lığı

2010-30

20

HAK.ÜTĞM.

TURGAY TONGA

24311355598

K.K. Kliği

2010-33

21

HAK.ÜTĞM.

SERDAR ÇAMİÇİ

19744750300

K.K.K.lığı

2010-4

22

HAK.ÜTĞM.

YASİN GÜVENDİ

26314370196

K.K.K.lığı

2011-1

23

HAK.ÜTĞM.

MUSTAFA HAŞİM BOYNUEĞRİ

38896904782

K.K.K.lığı

2011-11

24

HAK.ÜTĞM.

ZÜLEYHA DEMİR

10705232224

K.K.K.lığı

2011-14

25

HAK.ÜTĞM.

İLYAS DAMARSEÇKİN

14345346044

KK. Kliği

2011-18

26

HAK.ÜTĞM.

SAMET OKCANOĞLU

33373303218

K.K.K.lığı

2011-21

27

HAK.ÜTĞM.

MEVLÜT KÖMÜR

10331654216

K.K.K.lığı

2011-22

28

HAK.ÜTĞM.

RİFAT ARSLAN

59524467462

K.K.K.lığı

2011-23

29

HAK.ÜTĞM.

SERKAN KIZILCA

22526519002

K.K.K.lığı

2011-25

30

HAK.ÜTĞM.

MESUT KAYINTU

20455529956

K.K.K.lığı

2011-26

31

HAK.ÜTĞM.

AKİF US

18536515240

K.K.K.lığı

2011-27

32

HAK.ÜTĞM.

TURGUT KAPAN

31900447862

K.K.K.lığı

2011-28

33

HAK.ÜTĞM.

ARİF BAKIR

10799941088

K.K.K.lığı

2011-3

34

HAK.ÜTĞM.

ABDURRAHİM ÖZKAN

11299694832

K.K.K.lığı

2011-4

35

HAK.ÜTĞM.

NURETTİN AÇIK

30800112566

K.K.K.lığı

2011-5

36

HAK.ÜTĞM.

CAFER KARAKURT

56725242058

KKK. lığı

2011-6

37

HAK.ÜTĞM.

İBRAHİM HALİL DİŞÇİ

51502700448

KKK.İığı

2011-8

Sıra

Nu.

Rütbesi

Adı Soyadı

T.C. Kimlik Nu.

Mensubu Olduğu Kuvvet Komutanlığı

Sicil Nu.

38

HAK.ÜTĞM.

MEHMET NESİM ATMACA

63376324880

K.K. Kliği

2011-9

39

HAK.ÜTĞM.

ERSİN YEŞİLYURT

29578779330

K.K. Kliği

2012-1

40

HAK.ÜTĞM.

NİLGÜN GÜVENDİ

23290476058

KKKIığı

2012-12

41

HAK.ÜTĞM.

MEHMET DİNÇER

39985415790

KKKIığı

2012-14

42

HAK.ÜTĞM.

İBRAHİM YILDIRIM

55816173646

KKKIığı

2012-15

43

HAK.ÜTĞM.

HÜSEYİN KULABER

49660124282

KKKIığı

2012-16

44

HAK.ÜTĞM.

HALİL İBRAHİM BORAN

13525514938

KKKIığı

2012-17

45

HAK.ÜTĞM.

ALPER ÖZDEMİR

39220423320

KKKIığı

2012-18

46

HAK.ÜTĞM.

İSA YILMAZ

15155825484

KKKIığı

2012-19

47

HAK.ÜTĞM.

AHMETAKDOĞAN

26270247280

KKKIığı

2012-2

¦48

HAK.ÜTĞM.

HAŞAN ÖZBEK

39613118642

KKKIığı

2012-20

49

HAK.ÜTĞM.

MEHMET ÖZ Kİ UÇ

18755000152

KKKIığı

2012-21

50

HAK.ÜTĞM.

TURAN ÖZEN

21841097462

KKKIığı

2012-22

51

HAK.ÜTĞM,

FETİH GÖLCÜ

32731475956

KKKIığı

2012-24

52

HAK.ÜTĞM,

AYHAN DOĞAN

45469132374

KKKIığı

2012-25

53

HAK.ÜTĞM.

AHMET MUSAB TAMER

23629303222

KKKIığı

2012-26

54

HAK.ÜTĞM,

MUSTAFA BOZKURT

16873174670

KKKIığı

2012-27

55

HAK.ÜTĞM.

METİN KESKİN

20750005032

KKKIığı

2012-28

56

HAK.ÜTGM.

OĞUZ KAAN ORMAN

58390324206

KKKIığı

2012-29

57

HAK.ÜTGM.

SÜLEYMAN ÇAKIR

23320789172

KKKIığı

2012-3

58

HAK.ÜTĞM.

SÜLEYMAN AKGÜL

13321475792

KKKIığı

2012-4

59

HAK.ÜTĞM.

SAADET US

16249241616

KKKIığı

2012-6

Sıra

Nu.

Rütbesi

Adi Soyadı

T.C. Kimlik Nu.

Mensubu Olduğu Kuvvet Komutanlığı

Sicil Nu.

60

HAK.ÜTĞM.

KERİM DAG

57133073784

K.K.K.lığı

2012-8

61

HAK.ÜTĞM.

ABDULLAH AVLIK

32032779340

K.K. Kliği

2012-9

62

HAK.TĞM,

MUHAMMED ŞENGÜL

47029020756

K.K,Kliği

2013-1

63

HAK.TĞM,

YASİN BOZOĞLU

41653130126

K.K.K.lığı

2013-10

64

HAK.TĞM.

AHMET SEZEN

16691086018

K.K.K.lığı

2013-11

66

HAK.TĞM.

AKİF EKER

11318017574

K.K.K.lığı

2013-12

66

HAK.TĞM.

MUSTAFA ŞAHİN

44498045266

K.K.K.lığı

2013-14

67

HAK.TGM.

SÜLEYMAN ÇELEBİ

31381612230

K.K.K.lığı

2013-15

68

HAK.TĞM.

VELİ AKCİL

25216080622

K.K.K.lığı

2013-16

69

HAK.TĞM,

SALİH KOCAOĞLU

47479113398

K.K.K.lığı

2013-17

70

HAK.TĞM.

KADİR KURT

37204966344

K.K.K.lığı

2013-18

71

HAK.TĞM.

HAŞAN KOÇAK

54385308848

K.K.K.lığı

2013-19

72

HAK.TĞM.

REVZA NUR GÜNGÖR

11300208072

K.K.K.lığı

2013-2

73

HAK.TĞM.

İBRAHİM HALİL BALIK

32089451732

K.K.K.lığı

2013-20

74

HAK.TĞM.

ALİ RIZA BAYANA

24653385208

K.K.K.lığı

2013-21

75

HAK.TĞM.

ERKAN KARAATAY

45142672944

K.K.K.lığı

2013-22

76

HAK.TĞM.

ZAFER SEVER

29078004550

K.K. Kliği

2013-23

77

HAK.TĞM.

MEHMET SADIK ÖZGÜVEN

52288789290

K.K. Kliği

2013-24

78

HAK.TĞM.

YUNUS MERMER

25469569646

K.K. Kliği

2013-25

79

HAK.TĞM.

ÖNDER SERKAN ÖZBEK

13972212456

K.K. Kliği

2013-3

80

HAK.TĞM.

FATİH YILDIZLI

73939017098

K.K.K.lığı

2013-6

81

HAK.TĞM.

CELAL TOPCİ

58849231550

K.K,Kliği

2013-7

82

HAK.TĞM.

MEHMET AKİF KARADAŞ

54250646518

K.K.K.lığı

2013-8

Sıra

Nu.

Rütbesi

Adı Soyadı

T.C. Kimlik Nu,

Mensubu Olduğu Kuvvet Komutanlığı

Sicil Nu.

83

HAK.TĞM.

ALİ SEVAL

44011958912

K.K. Kliği

2013-9

84

HAK.TGM.

MEHMET ÖZTÜRÜN

24744244370

K.K. Kliği

2015-21

85

AS.HAK.ÜTĞM.

ÖZER TUNÇ

45733829450

Dz.KK.lığı

2009-0004

86

AS.HAK.ÜTĞM.

BERKAN DOĞAN ÜNEŞ

35095529402

Dz.K.K.lığı

2010-0003

87

AS.HAK.ÜTĞM.

İSMAİL MINGIR

26338561082

Dz.K.K.lığı

2010-0004

88

AS.HAK.ÜTĞM.

ADEM İRMAK

12645087216

Dz.K.K.lığı

2011-0009

89

AS.HAK.ÜTĞM.

UMUT GÖK

40066511362

Dz.K-K.iığı

2012-0008

90

AS.HAK.TĞM.

AKIN ÇELİK

28372310916

Dz.K.K,lığı

2013-0001

91

AS.HAK.TĞM.

CÜNEYT FİDİR

28690729216

Dz. K.K. lığı

2013-0002

92

AS.HAK.TĞM.

FATİH PEKER

21289252720

Dz.K.K.lığı

2013-0003

93

AS.HAK.TĞM.

HÜSEYİN AYYILDIZ

34139080312

Dz.K.K.lığı

2013-0005

94

AS.HAK.TĞM.

ERDAL SEVİNÇ

20702554342

Dz.K.K.lığı

2013-0006

95

AS.HAK.TĞM.

ÜMİT YAMAN

27127624988

Dz.K. K.lığı

2013-0008

96

AS.HAK.TĞM.

MURAT ÇETİNBAŞ

13516442400

Dz.K. K.hğı

2013-0009

97

AS.HAK.TĞM.

ŞAHİN ÇİFTEL

43552973682

Dz.K.K.lığı

2013-0010

98

HV.HAK.YB.

BEDRETTİNÖZGÜR

49003878346

Hv.K. Kliği

1993-Y-9

99

HV.HAK.YZB.

FIRAT ÇİNİCİ

27529656372

Hv.K. Kliği

2003-SY-059

100

HV.HAK.YZB.

DOĞAN KARTAL

61285024266

Hv.K.K.!ığı

2005-SY.61

101

HV.HAK.ÜTĞM.

REGAİP CIBA

46681439494

Hv.K. K.lığı

2010-Y-2

102

HV.HAK.ÜTĞM.

ŞERAFETTİN AYDEMİR

47359258126

Hv.K.K.lığı

2011-Y-04

103

HV.HAK.ÜTĞM.

HAMİT ERDEM ŞAHAN

46402649836

Hv.K.K.lığı

2011-Y-05

104

HV.HAK.ÜTĞM.

MUSTAFA ULUPINAR

65005293796

Hv.K.K.lığı

2011-Y-06

j 105

HV.HAK.ÜTĞM.

TAHA EROL

36458236388

Hv.K.K.lığı

2011-Y-07

Sıra

Nu.

Rütbesi

Adı Soyadı

T.C, Kimlik Nu.

Mensubu Olduğu Kuvvet Komutanlığı

Sicil Nu.

106

HV.HAK.ÜTGM.

YUNUS EMRE KESKİN

51742796348

Hv.K.K.lığı

2012-Y-01

107

HV.HAK.TĞM.

NAMIK AKPINAR

23311981592

Hv.K.K.lığı

2013-Y-01

108

HV.HAK.TĞM.

EMRULLAH DOLGUN

11665817230

Hv.K. Kliği

2013-Y-02

109

HV.HAK.TĞM,

ERHAN SAĞLAM

16070432924

Hv.K. Kliği

2013-Y-03

KARAR

667 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 3.(1). maddesi (668 sayılı KHK'nın 4.(8).b. maddesi ile değişik) ile kurulan Komisyonumuzca 13 Ekim 2016 gün ve 2016/2 sayılı kararla yukarıda belirtilen tüm gerekçeler kapsamında;

1. Yukarıdaki listede yer alan 109 Askeri Hakim Subayın, FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütü ile irtibat ve iltisakları bulunduğu değerlendirildiğinden, 668 sayılı KHK'nın 4.(8).b. maddesi ile değişik 667 sayılı KHK'nın 3.(1). maddesi gereğince, MESLEKTE KALMALARININ UYGUN OLMADIĞINA ve MESLEKTEN ÇIKARILMALARINA,

2. Bu kararın Resmi Gazete'de yayımlanmak üzere Başbakanlığa tevdiine ve akabinde karar gereğinin ilgili Komutanlıklar, Kurum ve Kuruluşlarca; 668 sayılı KHK'nın 4'üncü maddesi ile 667 sayılı KHK'nın 3'üncü maddesine eklenen (3)'üncU fıkra gereğince 667 sayılı KHK'nın 4'üncü maddesinin 2'nci fıkrası hükümleri de dikkate alınmak suretiyle yerine getirilmesine,

3. Diğer askeri hakimler hakkındaki inceleme işlemlerinin ise devamına,

OYBİRLİĞİ ile karar verilmiştir. 

HABERE YORUM KAT
UYARI:

Yorum yazarak topluluk şartlarımızı kabul etmiş bulunuyor ve tüm sorumluluğu üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan kamuajans.com İnternet Sitesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.