Emniyet Teşkilatı Mensubu İlk Derece Amirlik Eğitimi Sınav Takvimi Duyurusu

Emniyet Teşkilatı Mensubu İlk Derece Amirlik Eğitimi Sınav Takvimi Duyurusu

Kamuajans.com - Emniyet Teşkilatı Mensubu İlk Derece Amirlik Eğitimi Sınav Takvimi Duyurusu yayınlandı.

<p >Emniyet Teşkilatı Mensubu Adayların (Polis Memuru, Başpolis Memuru, Kıdemli Başpolis Memuru) girecekleri İlk Derece Amirlik Eğitimi Sınavı ile ilgili olarak Polis Akademisi Başkanlığı ve Anadolu Üniversitesi Rektörlüğü arasında imzalanan "Polis Amirleri Eğitimi Merkezi (PAEM) İlk Derece Amirlik Eğitimi (Emniyet Mensubu) Öğrenci Adayı Yazılı Sınavı Yapılmasına İlişkin İş Birliği Protokolü" çerçevesinde gerçekleştirilecek yazılı sınav, aşağıda belirtilen sınav takvimine göre yapılacaktır.<br />

 </p>

TARİH

TARAF

İŞİN TANIMI

03.10.2016- 17.10.2016

ÜNİVERSİTE

Sınava girecek ADAY’ların yazılı sınav  <br />

internet kayıt  işlemlerinin alınması.<br />

(https://sinavbasvuru.anadolu.edu.tr)

17.10.2016

ÜNİVERSİTE

Sınav giriş belgelerinin ADAY’ların erişimine sunulması.<br />

(https://sinavbasvuru.anadolu.edu.tr)

23.10.2016

ÜNİVERSİTE

Sınavın tek oturum halinde gerçekleştirilmesi.

24-26.10.2016

ÜNİVERSİTE

Sınav uygulamasına ve sınav sorularına dair itirazların     <br />

sınav hizmetleri web sitesinden çevrimiçi olarak erişilen <br />

“Sınav İtiraz Formu” vasıtasıyla alınması ve ADAY’ların <br />

sınav uygulamasına ve sınav sorularına dair itirazların ıslak imzalı <br />

çıktılarının Üniversiteye gönderilmesi. Faks, e-posta kabul edilmeyecektir. (https://sinavbasvuru.anadolu.edu.tr)

27.10.2016

ÜNİVERSİTE

ADAY’ların sınav uygulamasına ve sınav sorularına <br />

dair itirazlarınıslak imzalı çıktılarının mesai bitimine <br />

(18.00) kadar Üniversiteye ulaştırılması. 

07.11.2016

ÜNİVERSİTE

Sınav sonuçlarının AKADEMİ’ye iletilmesi.

07.11.2016

AKADEMİ

Sınav sonuçlarının ADAY’lara duyurulması.

07-09.11.2016

ÜNİVERSİTE

Sınav sonuç itirazlarının (maddi hataya dair) sınav hizmetleri <br />

web sitesinden çevrimiçi olarak erişilen “Sınav İtiraz Formu” vasıtasıyla <br />

alınması ve ADAY’ların ıslak imzalı sınav sonuç itiraz (maddi hataya dair) <br />

çıktılarının Üniversiteye gönderilmesi. Faks, e-posta kabul edilmeyecektir. <br />

(https://sinavbasvuru.anadolu.edu.tr)

10.11.2016

ÜNİVERSİTE

ADAY’ların ıslak imzalı sınav sonuç itiraz (maddi hataya dair) <br />

çıktılarının mesai bitimine (18.00) kadar Üniversiteye ulaştırılması. 

15.11.2016

ÜNİVERSİTE

Sınav sonuç itirazlarının değerlendirilmesi ve sonuçların <br />

AKADEMİ’ye iletilmesi.

15.11.2016

AKADEMİ

İtiraz sonuçlarının ADAY’lara duyurulması.

<p>Yazılı sınav sonrasında yapılacak Fiziki Yeterlik ve Sözlü/Mülakat Sınavları ile ilgili hususlar daha sonra duyurulacaktır.<br />

<strong><br />

ÖNEMLİ AÇIKLAMALAR<br />

    <br />

SINAV  KAYIT İŞLEMLERİ</strong></p>

<p>•    ANADOLU ÜNİVERSİTESİ tarafından ADAY’ların kimlik bilgileri, sınava girecekleri yer, zaman bilgileri ve sorumlu oldukları sınav konularını içeren “Sınav Giriş Belgeleri” sınav takviminde belirtilen tarihte Sınav Hizmetleri web sitesi<br />

(https://sinavbasvuru.anadolu.edu.tr)  üzerinden ADAY’ların erişimine açılacaktır. ADAY’ların sınav giriş belgesine erişebilmesi, sınav sonrasında sınav sorularına, sınav uygulamasına ve sınav sonuçlarına ilişkin itirazları için sınav hizmetleri web sayfasında yayınlanan Polis Amirleri Eğitimi Merkezi Emniyet Mensubu Öğrenci Adayı Yazılı Sınavı İnternet Kayıt Kılavuzu’ndaki adımları izleyerek sınav hizmetleri web sitesine kayıt olmaları gerekmektedir.<br />

<br />

•    Bu adresten alınan kullanıcı adı ve şifre doğrultusunda ADAY’lar sınav sonrasında sınav sorularına, sınav uygulamasına ve sınav sonuçlarına ilişkin itirazlarını ANADOLU ÜNİVERSİTE’sinin sınav hizmetleri web sitesinden çevrimiçi olarak erişilen “Sınav İtiraz Formu” vasıtasıyla yapacaklardır.</p>

<p>POLİS AMİRLERİ EĞİTİMİ MERKEZİ İLK DERECE AMİRLİK EĞİTİMİ (EMNİYET MENSUBU) ÖĞRENCİ ADAYI YAZILI SINAVI İNTERNET KAYIT KILAVUZU.<a href="https://sinavbasvuru.anadolu.edu.tr/"><strong>Tıklayınız</strong>.</a><a href="https://sinavbasvuru.anadolu.edu.tr/"> </a><br />

 <br />

<strong>SINAV</strong></p>

<p>•    Sınav, 23 Ekim 2016 Pazar günü saat 14.00’te tek oturum halinde Türkiye’de 81 il merkezinde gerçekleştirilecektir.<br />

<br />

•    ADAY’lar sınava girebilmek için Sınav Giriş Belgesi ile Kurum Kimliği (geçerli bir nedenle kurum kimliğinin olmaması halinde fotoğraflı ve soğuk damgalı nüfus cüzdanı, sürücü belgesi, süresi geçerli pasaport) ibraz etmek zorundadırlar. Bunların dışında başka hiçbir belge sınava girebilmek için geçerli olmayacaktır. Belge kontrolleri ilgili sınav görevlilerince yapılacak olup, eksik belgesi olanlar sınava alınmayacaktır.<br />

<br />

•    ADAY’lar yanlarında ve üzerlerinde; Kâğıt, kitap, defter, not vb. dokümanları; pergel, açıölçer, cetvel, hesap makinesi vb. araçlarla; cep telefonu, bilgisayar, tablet, telsiz, kamera vb. iletişim, depolama, kayıt ve veri aktarma cihazlarını ile sınava alınmayacaktır.<br />

<br />

•    ADAY’lar, sınav binasında bulundukları süre boyunca gerekli tedbirleri kendilerinin alması (emniyet mandalını kapatmak vb.) kaydıyla, sınava resmi silahları ile katılabilirler. Bu silahların neden olabileceği olası kazalar ve bunların sonuçları hususunda tüm sorumluluk ADAY’lara ait olacaktır.<br />

<br />

•    Toplam 100 (yüz) adet sınav sorusu ÜNİVERSİTE tarafından 26 Eylül 2016 tarihinden önceki mevzuata göre, çoktan seçmeli, 5 (beş) cevap şıklı, 2 (iki) kitapçık türünde ve hesap makinesi kullanılmayacak şekilde hazırlanacaktır. Sınav sorularının dağılımı aşağıdaki konularda ve belirtilen oranlarda olacaktır:<br />

<br />

a)    Polis Meslek Mevzuatı (%30)<br />

b)    Ceza Muhakemesi Hukuku (%10)<br />

c)    Ceza Hukuku (%10)<br />

d)    Anayasa Hukuku (%10)<br />

e)    İdare Hukuku (%10)<br />

f)    Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi (%10)<br />

g)    İnsan Hakları (%10)<br />

h)    Genel Kültür (%10)</p>

<p>•    Sınav süresi 120 (yüzyirmi) dakika olacaktır. <br />

<br />

•    Sınav soruları ve cevapları hiçbir yerde yayımlanmayacaktır.<br />

<br />

•    ADAY’ların sınavda uyması gereken kurallar aşağıda belirtilmiştir.</p>

<p><strong>SINAVIN DEĞERLENDİRİLMESİ</strong></p>

<p>•    Cevap kâğıtlarının ve sınav tutanaklarının değerlendirilmesi ÜNİVERSİTE tarafından yapılacaktır. Sınav kurallarını ihlal eden ADAY’lar değerlendirmeye ve sıralamaya alınmayacaktır. Bu ADAY’ların kimlik bilgileri ve ilgili sınav tutanakları ÜNİVERSİTE tarafından AKADEMİ’ye iletilecektir.<br />

<br />

•    Değerlendirme yalnızca doğru cevaplar üzerinden yapılacak, yanlış cevaplar sınav sonucuna etki etmeyecektir. <br />

<br />

•    Yazılı sınavda yüz puan üzerinden en az altmış puan alanlar başarılı sayılacaktır.<br />

<br />

•    Yazılı sınav sonucuna göre; belirlenen başarı puanını aşmak koşuluyla, en yüksek puandan başlamak üzere bu gruba ayrılan PAEM öğrenci kontenjan sayısının on katı kadar aday fiziki yeterlilik ve sözlü/mülakat sınavına çağrılacaktır. </p>

<p><strong>SINAV İTİRAZLARI</strong></p>

<p>•    ADAY’lar sınav sorularına, sınav uygulamasına ve sınav sonuçlarına ilişkin itirazlarını ANADOLU ÜNİVERSİTE’sinin sınav hizmetleri web sitesinden çevrimiçi olarak erişilen “Sınav İtiraz Formu” vasıtasıyla yapacaklardır.(https://sinavbasvuru.anadolu.edu.tr)<br />

<br />

•     Yapılan itirazların geçerli olabilmesi için 16 Temmuz 2015 tarihli ve 29418 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Polis Akademisi Başkanlığı Polis Amirleri Eğitimi Merkezi Giriş ve Eğitim-Öğretim Yönetmeliğinin 17. Maddesi 2. Fıkrası “PAEM’e her ne sebeple olursa olsun süresinde ulaşmayan itirazlar değerlendirmeye alınmaz.” hükmü uyarınca yazılı sınav üniversite tarafından Polis Akademisi Başkanlığı PAEM adına yapılacağı için ADAY’ların Sınav İtiraz Formunu eksiksiz ve doğru şekilde doldurması, onaylaması, çıktısını alması, imzalaması ve aynı form üzerinde belirtilen adrese sınav takviminde belirtilen itiraz süresinin ertesi günü mesai bitimine (Saat:18.00) kadar ulaşacak şekilde postalaması gerekmektedir. <br />

<br />

•    Postadaki gecikmelerden dolayı zamanında ÜNİVERSİTE’ye ulaşmayan itiraz başvuruları ve başka kanallardan yapılan itirazlar dikkate alınmayacaktır. İtirazlar hakkında ANADOLU ÜNİVERSİTESİ tarafından yapılacak değerlendirmenin sonucu AKADEMİ’ye iletilecek ve AKADEMİ tarafından belirtilen takvim doğrultusunda ADAY’lara duyurulacaktır.</p>

<p>ADRES: Anadolu Üniversitesi Rektörlüğü Yunus Emre Kampüsü 26470 Tepebaşı/ESKİŞEHİR<br />

<br />

ÇAĞRI MERKEZİ: 0 222 335 05 80 / 2286</p>

<p><strong>SINAV KURALLARI </strong></p>

Sınav süresi 120 dakikadır.

Sınavın ilk 30 dakikası ve son 5 dakikası içerisinde, sınavınızı tamamlasanız bile salondan çıkamazsınız. Herhangi bir nedenle salondan çıktığınız takdirde, tekrar sınava devam etmenize izin verilmeyecektir. 

Yanlış cevaplarınız dikkate alınmayacaktır. Bu nedenle kitapçıktaki tüm sorular için size doğru gelen seçeneği işaretleyerek cevapsız soru bırakmamanız yararınıza olacaktır. 

Sınav sırasında hesap makinesi kullanılması yasaktır. 

Sınava girmek için gerekli belgelerinizin tümünü sınav başlamadan önce sıranızın üzerine bırakınız.

Sınav süresince diğer adaylarla ve görevlilerle konuşmak, soru sormak yasaktır. Aynı şekilde görevlilerin de adaylarla yakından ve alçak sesle konuşmaları yasaktır. Gerekli durumlarda görevliler yerinizi değiştirebilir.

Size verilen cevap kâğıdının üzerindeki T.C. kimlik no, adı, soyadı, bilgilerini kontrol ediniz, ilgili alanları eksiksiz doldurarak imzalayınız. Bu bilgiler size ait değilse, kâğıt üzerinde hiçbir işlem yapmadan görevlileri uyararak size ait cevap kâğıdını isteyiniz. Başkasına ait cevap kâğıdı kullanan adayların sınavları geçersiz sayılır.

Cevap kâğıdı üzerine test grubunu (kitapçık türünü) kodlamayan veya birden fazla grubu kodlayanların sınavları geçersiz sayılır.

Cevap kâğıdınıza yazacağınız her türlü yazı ve yapacağınız işaretlemeler için koyu yazan siyah kurşun kalem kullanmalısınız. Farklı bir kalem (tükenmez, mürekkepli, renkli vb.) kullananların sınavları geçersiz sayılır.

Cevap kâğıdı üzerinde değişiklik yapmak istediğinizde, iz bırakmayan bir silgi kullanınız. Cevap kâğıdınızı buruşturmayınız, katlamayınız ve üzerine gereksiz hiçbir işaret koymayınız.

Cevaplarınızı, cevap kâğıdında ilgili test için ayrılmış olan alana, cevap yerinin dışına taşırmadan işaretleyiniz. Soru kitapçığı üzerinde yapılan işaretlemeler değerlendirmeye alınmayacaktır.

Her sorunun tek bir doğru cevabı vardır. Bir soru için birden çok cevabı işaretlerseniz, o soruyu yanlış cevaplamış sayılacaksınız.

Soru kitapçığınızı aldığınızda sayfalarına hızlıca bakarak hatalı ya da eksik baskı olup olmadığını kontrol ediniz. Hata/eksik olması durumunda kitapçığınızın değiştirilmesi için derhâl sınav görevlilerine başvurunuz. Sınav görevlileri sınavın başladığını belirtmeden kitapçığınızı tekrar açmayınız.

Cevap kâğıdınızda belirtilen kitapçık kodu ile soru kitapçığınızın kodunu karşılaştırınız. Aynı değilse, sınav görevlilerine durumu bildirerek doğru kitapçığın verilmesini talep ediniz.

Soru kitapçığınızdaki ilgili alanlara adı, soyadı, T.C. kimlik no, sınav salon no, sıra no bilgilerinizi eksiksiz doldurarak imzanızı atınız. Soru kitapçığınızın sayfalarındaki boş yerleri müsvedde amacıyla kullanabilirsiniz.

Aşağıdaki durumlarda sınav görevlileri tarafından Salon Sınav Tutanağı düzenlenerek ilgili adayların sınavları geçersiz sayılır:

Sınav kurallarına ve sınav görevlilerinin uyarılarına uymamak, sınav düzenini bozmak,

“Kâğıt, kitap, defter, not vb. dokümanları; pergel, açıölçer, cetvel, hesap makinesi vb. araçları; cep telefonu, bilgisayar, tablet, telsiz, kamera vb. iletişim, depolama, kayıt ve veri aktarma cihazlarını yanında bulundurmak,

Sınav sırasında kalem, silgi vb. araç-gereç paylaşımında bulunmak,

Cevapları, cevap kâğıdı dışında bir yere yazmak ve sınav salonundan dışarı çıkarmak,

Sınava girebilmek için gerekli belgeleri eksik olduğu halde sınava katılıp, cevap kâğıdında işaretleme yapmak,

Sınav görevlileri tarafından adayın kimliğinden şüphe duyulması,

Cevap kâğıdını ve/veya soru kitapçığını sınav görevlilerine eksiksiz ve sağlam şekilde teslim etmemek, sınav salonu dışına çıkarmak,

Kopya çekmek, vermek, çekilmesine yardımcı olmak vb. eylemlerde bulunmak,

Kendisi yerine başkasını sınava sokmak.<br />

<br />

17.Sınav bitiminde, cevap kâğıdınızı ve soru kitapçığınızı salon görevlilerine eksiksiz biçimde teslim ediniz. Sınav bittikten sonra gönderilen cevap kâğıtları dikkate alınmayacaktır.

HABERE YORUM KAT
UYARI:

Yorum yazarak topluluk şartlarımızı kabul etmiş bulunuyor ve tüm sorumluluğu üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan kamuajans.com İnternet Sitesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.