2020 Yılı Atama İzin Sayılarının İlk Kısmı

2020 Yılı Atama İzin Sayılarının İlk Kısmı

Kamuajans.com - Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı, 2020 yılında kullanılabilecek atama izin sayılarını, kurumsal bazda açıkladı. Genel bütçeli kurumlara 431, üniversite idari personeli için 635, öğretim üyesi dışındaki öğretim elemanları için 1600 atama izni dağıltı.

20/02/2020 TARİHLİ VE 2020/60 SAYILI CUMHURBAŞKANI KARARININ EKİ KARAR

MADDE 1- (1) 2 sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 11 inci maddesi uyarınca, anılan Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi kapsamına giren kamu idare, kurum ve kuruluşlarının 2020 yılı için memur kadroları ile öğretim üyesi dışındaki öğretim elemanı kadrolarına açıktan veya nakil suretiyle yapabilecekleri atama sayıları ekli (1) ve (2) sayılı listelerde gösterilmiştir.

MADDE 2- (1) Kamu idare, kurum ve kuruluşlarınca;

a) Hakimlik ve savcılık mesleği ile bu meslekten sayılan görevlere yapılacak atamalar,

b) Tıpta ve Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Yönetmeliği uyarınca asistan

kadrolarına yapılacak atamalar,

c) 7/5/1987 tarihli ve 3359 sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Kanununun ek 1 inci ve ek 6 ncı maddeleri uyarınca yapılacak atamalar,

ç) Hazine ve Maliye Bakanlığı, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Gelir İdaresi Başkanlığı ve Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığında münhasıran vergi ve sosyal güvenlik alanlarında istihdam edilecek yardımcı kadroları ile Türk Patent ve Marka Kurumuna ait Sınai Mülkiyet Uzman Yardımcısı kadrolarına yapılacak atamalar,

d) 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 53 üncü maddesine göre yapılacak engelli personel atamaları,

e) 27/7/1967 tarihli ve 926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanunu kapsamında veya diğer ilgili mevzuata göre yapılacak askeri personel atamaları,

f) Emniyet hizmetleri sınıfı, jandarma hizmetleri sınıfı ve sahil güvenlik hizmetleri sınıfında bulunan kadrolara yapılacak atamalar,

g) 24/5/1983 tarihli ve 2828 sayılı Sosyal Hizmetler Kanununun ek 1 inci maddesi ve geçici 16 ncı maddesi ile 12/4/1991 tarihli ve 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanununun ek 1 inci maddesi ve geçici 15 inci maddesi uyarınca yapılacak atamalar,

ğ) Merkezi yönetim kapsamındaki kamu idarelerinden; döner sermaye teşkilatında bulunan kadrolar hariç olmak üzere bakanlık ile bağlı kuruluşlarının veya aynı bakanlığa bağlı kuruluşların kendi aralarında yapacakları nakiller,

h) 24/11/1994 tarihli ve 4046 sayılı Özelleştirme Uygulamaları Hakkında Kanunun 22 nci maddesi uyarınca yapılacak nakiller,

ı) Yargı kararlarının yerine getirilmesi amacıyla yapılacak atamalar,

i) Tıpta ve Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Yönetmeliği, Eczacılıkta Uzmanlık

Eğitimi Yönetmeliği ve Veteriner Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Yönetmeliği uyarınca araştırma görevlisi kadrolarına yapılacak atamalar,

j) 8/4/1929 tarihli ve 1416 sayılı Ecnebi Memleketlere Gönderilecek Talebe Hakkında Kanun uyarınca yurt dışına eğitim amacıyla gönderilenlerden öğretim elemanı kadrolarına yapılacak atamalar,

k) 3 sayılı Üst Kademe Kamu Yöneticileri ile Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Atama Usüllerine Dair Cumhurbaşkanlığı Kararnamesine ekli (I) sayılı cetvelde yer alan kadrolar, ilgili mevzuatı uyarınca atama işleminin gerçekleşmesiyle birlikte ihdas olmuş sayılan kadrolar ile bakan müşaviri kadrolarına yapılacak atamalar,

l) 30/3/2011 tarihli ve 6216 sayılı Anayasa Mahkemesinin Kuruluşu ve Yargılama Usulleri Hakkında Kanunun 34 üncü maddesi, 4/2/1983 tarihli ve 2797 sayılı Yargıtay Kanununun ek 1 inci maddesi, 11/12/2010 tarihli ve 6087 sayılı Hakimler ve Savcılar Kurulu Kanununun 13 üncü maddesinin beşinci fıkrası, 6/1/1982 tarihli ve 2575 sayılı Danıştay Kanununun 12 nci maddesinin üçüncü fıkrası ve 30/11/2017 tarihli ve 7062 sayılı Yüksek Seçim Kurulunun Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunun 10 uncu maddesinin altıncı fıkrası uyarınca Adalet Bakanlığına nakil suretiyle yapılacak atamalar,

m) Milli Savunma Üniversitesi ile Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi öğretim elemanı kadrolarına yapılacak atamalar,

n) 7141 sayılı Yükseköğretim Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ile yükseköğretim birimlerini devreden üniversiteden söz konusu birimleri devralan üniversitenin memur kadrolarına yapılacak naklen atamalar,

atama sayısı sınırlamalarına tabi değildir.

(2) Yükseköğretim kurumlarında boş bulunan toplam 6.000 adet öğretim üyesi kadrosuna Yükseköğretim Kurulunca yapılacak dağılım çerçevesinde atama yapılabilir. Bu kadroların yüzde yirmisi Yükseköğretim Kurulunca belirlenen ülke kalkınmasında öncelik arz eden alanlar ile öğretim üyesi temininde güçlük çekilen üniversiteler için kullanılır.

(3) Yükseköğretim kurumlarının öğretim üyesi dışındaki boş öğretim elemanı kadrolarına, 2019 yılında emeklilik, ölüm, istifa, nakil, eğitimin tamamlanması veya başarısızlık sonucu kurumlarından ayrılan araştırma görevlisi sayısı kadar açıktan veya nakil suretiyle ilave atama yapılabilir.

(4) Kamu idare, kurum ve kuruluşlarının döner sermaye teşkilatlarından merkez ve taşra teşkilatlarına yapılacak atamalar atama sayısı sınırlamalarına tabidir.

MADDE 3- (1) 2019 yılında verilmiş bulunan açıktan ve naklen atama izinleri dahilinde 31/12/2019 tarihi itibarıyla;

a) Naklen atama işlemlerinde, muvafakat talebi söz konusu personelin görev yaptığı kurum veya kuruluşa gönderilmiş bulunan,

b) Açıktan yapılacak atamalarda sınav ilanı yapılan,

c) Kamu Personel Seçme Sınavı sonuçlarına göre yerleştirme yapılması Ölçme, Seçme

ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığından talep edilen, ve 2019 yılında sonuçlandırılamayan atama işlemleri, 2019 yılında verilmiş bulunan

atama izinlerinden kullanılması kaydıyla, ekli listelerde belirtilen sayılara bağlı kalınmaksızın 2020 yılında tamamlanabilecektir.

(2) Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması işlemleri sebebiyle 31/12/2019 tarihi itibarıyla tamamlanamamış atama işlemleri, işlemin ait olduğu yıl atama izninden kullanılması kaydıyla 2020 yılında tamamlanabilecektir.

(3) Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmelikte belirtilen usül ve esaslar çerçevesinde personel alımına öncelik verilmesi ve genç işgücünün kamu yönetimine kazandırılması amacıyla; verilen atama izin sayısının en fazla yüzde 2'si, daire başkanı ve daha üst yönetici kadroları ile kariyer meslek kadrolarına yapılacak atamalar hariç olmak üzere 657 sayılı Kanunun 92 nci maddesi uyarınca yapılacak atamalar için kullanılabilecektir. Atama izin sayıları 50 adedin altında kalan kurumlarda ise bu sayı 1 adet olarak uygulanacaktır.

MADDE 4- (1) Bu Karar 1/1/2020 tarihinden geçerli olmak üzere Karar tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 5- (1) Bu Karar hükümlerini Cumhurbaşkanı yürütür.

(1) SAYILI LİSTE

KAMU İDARE, KURUM VE KURULUŞLARI

SIRA NO

KURUM ADI

İZİN VERİLEN ATAMA SAYISI

1

ANAYASA MAHKEMESİ

5

2

YARGITAY

5

3

DANIŞTAY

5

4

HAKİMLER VE SAVCILAR KURULU

5

5

SAYIŞTAY

5

6

YÜKSEK SEÇİM KURULU

5

7

ADALET BAKANLIĞI

10

8

AİLE, ÇALIŞMA VE SOSYAL HİZMETLER BAKANLIĞI

10

9

ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI

10

10

DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI

10

11

ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANLIĞI

10

12

GENÇLİK VE SPOR BAKANLIĞI

10

13

HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI

10

14

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI

10

15

KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI

10

16

MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI

10

17

MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI

10

18

SAĞLIK BAKANLIĞI

10

19

SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI

10

20

TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI

10

21

TİCARET BAKANLIĞI

10

22

ULAŞTIRMA VE ALTYAPI BAKANLIĞI

10

23

DEVLET ARŞİVLERİ BAŞKANLIĞI

5

24

DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI

5

25

İLETİŞİM BAŞKANLIĞI

5

26

MİLLİ SARAYLAR İDARESİ BAŞKANLIĞI

5

27

SAVUNMA SANAYİİ BAŞKANLIĞI

5

28

STRATEJİ VE BÜTÇE BAŞKANLIĞI

5

29

ADLİ TIP KURUMU BAŞKANLIĞI

3

30

AFET VE ACİL DURUM YÖNETİMİ BAŞKANLIĞI

5

31

ATATÜRK ARAŞTIRMA MERKEZİ

2

32

ATATÜRK KÜLTÜR MERKEZİ

2

33

ATATÜRK KÜLTÜR, DİL VE TARİH YÜKSEK KURUMU

2

34

ATATÜRK ORMAN ÇİFTLİĞİ MÜDÜRLÜĞÜ

3

35

AVRUPA BİRLİĞİ BAŞKANLIĞI

5

36

ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK EĞİTİM ARAŞTIRMA MERKEZİ BAŞKANLIĞI

2

37

DARPHANE VE DAMGA MATBAASI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

5

38

DEVLET OPERA VE BALESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

3

39

DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

5

40

DEVLET TİYATROLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

3

41

DOĞU ANADOLU PROJESİ BÖLGE KALKINMA İDARESİ

3

42

DOĞU KARADENİZ PROJESİ BÖLGE KALKINMA İDARESİ

3

43

EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

5

44

GÜNEYDOĞU ANADOLU PROJESİ BÖLGE KALKINMA İDARESİ

3

45

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

5

46

GÖÇ İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

5

47

HELAL AKREDİTASYON KURUMU

3

48

JANDARMA GENEL KOMUTANLIĞI

5

49

KAMU DENETÇİLİĞİ KURUMU

5

50

KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

5

51

KONYA OVASI PROJESİ BÖLGE KALKINMA İDARESİ

3

52

MADEN TETKİK VE ARAMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

5

53

MADEN VE PETROL İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

5

54

METEOROLOJİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

5

55

MİLLİ PİYANGO İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

2

56

MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI AKARYAKIT İKMAL VE NATO POL TESİSLERİ İŞLETME BAŞKANLIĞI

3

57

NADİR TOPRAK ELEMENTLERİ ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ

5

58

ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

5

59

ÖLÇME, SEÇME VE YERLEŞTİRME MERKEZİ BAŞKANLIĞI

3

60

ÖZELLEŞTİRME İDARESİ BAŞKANLIĞI

5

61

SAHİL GÜVENLİK KOMUTANLIĞI

5

62

SİVİL HAVACILIK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

5

63

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU

5

64

TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

5

65

TOPLU KONUT İDARESİ BAŞKANLIĞI

3

66

TÜRK DİL KURUMU

2

67

TÜRK İŞBİRLİĞİ VE KOORDİNASYON AJANSI BAŞKANLIĞI

5

68

TÜRK PATENT VE MARKA KURUMU

5

69

TÜRK TARİH KURUMU

2

70

TÜRKİYE HUDUT VE SAHİLLER SAĞLIK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

3

71

TÜRKİYE ADALET AKADEMİSİ

5

72

TÜRKİYE ATOM ENERJİSİ KURUMU

5

73

TÜRKİYE İLAÇ VE TIBBİ CİHAZ KURUMU

3

74

TÜRKİYE İNSAN HAKLARI VE EŞİTLİK KURUMU

3

75

TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU

5

76

TÜRKİYE İŞ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

5

77

TÜRKİYE YAZMA ESERLER KURUMU

3

78

ÜNİVERSİTELERARASI KURUL BAŞKANLIĞI

2

79

VAKIFLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

5

80

YURTDIŞI TÜRKLER VE AKRABA TOPLULUKLAR BAŞKANLIĞI

5

81

YÜKSEKÖĞRETİM KALİTE KURULU BAŞKANLIĞI

2

82

YÜKSEKÖĞRETİM KURULU BAŞKANLIĞI

5

TOPLAM

431

YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI

SIRA NO

KURUM ADI

İZİN VERİLEN ATAMA SAYISI

1

ABDULLAH GÜL ÜNİVERSİTESİ

5

2

ADANA ALPARSLAN TÜRKEŞ BİLİM VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ

5

3

ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ

5

4

AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ

5

5

AFYONKARAHİSAR SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ

5

6

AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ

5

7

AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ

5

8

AKSARAY ÜNİVERSİTESİ

5

9

ALANYA ALAADDİN KEYKUBAT ÜNİVERSİTESİ

5

10

AMASYA ÜNİVERSİTESİ

5

11

ANADOLU ÜNİVERSİTESİ

5

12

ANKARA HACI BAYRAM VELİ ÜNİVERSİTESİ

5

13

ANKARA MÜZİK VE GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİ

5

14

ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ

5

15

ANKARA ÜNİVERSİTESİ

5

16

ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ

5

17

ARDAHAN ÜNİVERSİTESİ

5

18

ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ

5

19

ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ

5

20

AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ

5

21

BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ

5

22

BANDIRMA ONYEDİ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ

5

23

BARTIN ÜNİVERSİTESİ

5

24

BATMAN ÜNİVERSİTESİ

5

25

BAYBURT ÜNİVERSİTESİ

5

26

BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ

5

27

BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ

5

28

BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ

5

29

BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ

5

30

BOLU AB ANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ

5

31

BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ

5

32

BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ

5

33

BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ

5

34

ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ

5

35

ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ

5

36

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ

5

37

DİCLE ÜNİVERSİTESİ

5

38

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ

5

39

DÜZCE ÜNİVERSİTESİ

5

40

EGE ÜNİVERSİTESİ

5

41

ERCİYES ÜNİVERSİTESİ

5

42

ERZİNCAN BİNALİ YILDIRIM ÜNİVERSİTESİ

5

43

ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ

5

44

ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ

5

45

ESKİŞEHİR TEKNİK ÜNİVERSİTESİ

5

46

FIRAT ÜNİVERSİTESİ

5

47

GALATASARAY ÜNİVERSİTESİ

5

48

GAZİ ÜNİVERSİTESİ

5

49

GAZİANTEP İSLAM BİLİM VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ

5

50

GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ

5

51

GEBZE TEKNİK ÜNİVERSİTESİ

5

52

GİRESUN ÜNİVERSİTESİ

5

53

GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ

5

54

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ

5

55

HAKKARİ ÜNİVERSİTESİ

5

56

HARRAN ÜNİVERSİTESİ

5

57

HATAY MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ

5

58

HİTİT ÜNİVERSİTESİ

5

59

IĞDIR ÜNİVERSİTESİ

5

60

ISPARTA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ

5

61

İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ

5

62

İSKENDERUN TEKNİK ÜNİVERSİTESİ

5

63

İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ

5

64

İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ

5

65

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ

5

66

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ - CERRAHPAŞA

5

67

İZMİR BAKIRÇAY ÜNİVERSİTESİ

5

68

İZMİR DEMOKRASİ ÜNİVERSİTESİ

5

69

İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ

5

70

İZMİR YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ

5

71

KAFKAS ÜNİVERSİTESİ

5

72

KAHRAMANMARAŞ İSTİKLAL ÜNİVERSİTESİ

5

73

KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ

5

74

KARABÜK ÜNİVERSİTESİ

5

75

KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ

5

76

KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ

5

77

KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ

5

78

KAYSERİ ÜNİVERSİTESİ

5

79

KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ

5

80

KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ

5

81

KIRŞEHİR AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ

5

82

KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ

5

83

KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ

5

84

KONYA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ

5

85

KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ

5

86

KÜTAHYA SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ

5

87

MALATYA TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ

5

88

MANİSA CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ

5

89

MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ

5

90

MARMARA ÜNİVERSİTESİ

5

91

MERSİN ÜNİVERSİTESİ

5

92

MİMAR SİNAN GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİ

5

93

MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ

5

94

MUNZUR ÜNİVERSİTESİ

5

95

MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ

5

96

NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ

5

97

NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ

5

98

NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ

5

99

ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ

5

100

ORDU ÜNİVERSİTESİ

5

101

ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ

5

102

OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ

5

103

PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ

5

104

RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ

5

105

SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ

5

106

SAKARYA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ

5

107

SAKARYA ÜNİVERSİTESİ

5

108

SAMSUN ÜNİVERSİTESİ

5

109

SELÇUK ÜNİVERSİTESİ

5

110

SİİRT ÜNİVERSİTESİ

5

111

SİNOP ÜNİVERSİTESİ

5

112

SİVAS BİLİM VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ

5

113

SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ

5

114

SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ

5

115

ŞIRNAK ÜNİVERSİTESİ

5

116

TARSUS ÜNİVERSİTESİ

5

117

TEKİRDAĞ NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ

5

118

TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ

5

119

TRABZON ÜNİVERSİTESİ

5

120

TRAKYA ÜNİVERSİTESİ

5

121

TÜRK-ALMAN ÜNİVERSİTESİ

5

122

UŞAK ÜNİVERSİTESİ

5

123

VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ

5

124

YALOVA ÜNİVERSİTESİ

5

125

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ

5

126

YOZGAT BOZOK ÜNİVERSİTESİ

5

127

ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ

5

TOPLAM

635

(2) SAYILI LİSTE

(ÖĞRETİM ÜYESİ DIŞINDAKİ ÖĞRETİM ELEMANI KADROLARI)

YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI

SIRA NO

KURUM ADI

İZİN VERİLEN ATAMA SAYISI

1

ABDULLAH GÜL ÜNİVERSİTESİ

10

2

ADANA ALPARSLAN TÜRKEŞ BİLİM VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ

10

3

ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ

12

4

AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ

12

5

AFYONKARAHİSAR SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ

15

6

AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ

12

7

AKDENİZ LMVFRSnESİ

15

8

AKSARAY ÜNİVERSİTESİ

14

9

ALANYA ALAADDİN KEYKUBAT ÜNİVERSİTESİ

13

10

AMASYA ÜNİVERSİTESİ

13

11

ANADOLU FMVLRSİTLSİ

10

12

ANKARA HACI BAYRAM VELİ ÜNİVERSİTESİ

15

13

ANKARA MÜZİK VE GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİ

5

14

ANKARA SOSYAL BİLİMLER FMVLRSİTLSİ

7

15

ANKARA ÜNİVERSİTESİ

23

16

ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ

12

17

ARDAHAN ÜNİVERSİTESİ

8

18

ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ

14

19

ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ

15

20

AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ

13

21

BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ

12

22

BANDIRMA ONYEDİ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ

15

23

BARTIN ÜNİVERSİTESİ

14

24

BATMAN ÜNİVERSİTESİ

8

25

BAYBURT ÜNİVERSİTESİ

10

26

BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ

10

27

BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ

14

28

BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ

10

29

BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ

12

30

BOLU AB ANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ

12

31

BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ

14

32

BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ

10

33

BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ

14

34

ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ

12

35

ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ

10

36

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ

14

37

DİCLE ÜNİVERSİTESİ

12

38

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ

12

39

DÜZCE ÜNİVERSİTESİ

14

40

EGE ÜNİVERSİTESİ

14

41

ERCİYES ÜNİVERSİTESİ

17

42

ERZİNCAN BİNALİ YILDIRIM ÜNİVERSİTESİ

12

43

ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ

7

44

ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ

12

45

ESKİŞEHİR TEKNİK ÜNİVERSİTESİ

10

46

FIRAT ÜNİVERSİTESİ

10

47

GALATASARAY ÜNİVERSİTESİ

6

48

GAZİ ÜNİVERSİTESİ

23

49

GAZİANTEP İSLAM BİLİM VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ

15

50

GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ

12

51

GEBZE TEKNİK ÜNİVERSİTESİ

12

52

GİRESUN ÜNİVERSİTESİ

13

53

GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ

10

54

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ

24

55

HAKKARİ ÜNİVERSİTESİ

7

56

HARRAN ÜNİVERSİTESİ

12

57

HATAY MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ

12

58

HİTİT ÜNİVERSİTESİ

14

59

IĞDIR ÜNİVERSİTESİ

10

60

ISPARTA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ

10

61

İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ

12

62

İSKENDERUN TEKNİK ÜNİVERSİTESİ

10

63

İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ

15

64

İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ

20

65

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ

24

66

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ - CERRAHPAŞA

24

67

İZMİR BAKIRÇAY ÜNİVERSİTESİ

12

68

İZMİR DEMOKRASİ ÜNİVERSİTESİ

12

69

İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ

12

HABERE YORUM KAT
UYARI:

Yorum yazarak topluluk şartlarımızı kabul etmiş bulunuyor ve tüm sorumluluğu üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan kamuajans.com İnternet Sitesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.