Havacılık Tıbbı Eğitim Yönetmeliği (SHY-HTE)

Havacılık Tıbbı Eğitim Yönetmeliği (SHY-HTE)

Yetki talebinde bulunan kuruluşların yetkilendirilmesine, yetkilendirilmiş havacılık tıbbı eğitim kuruluşlarının yapacakları çalışmalara ve bu kuruluşların ilgili personeline yönelik usul ve esasları kapsayan Havacılık Tıbbı Eğitim Yönetmeliği (SHY-HTE) 21 Ocak 2020 Tarihli ve 31015 Sayılı Resmi Gazete'de yayınlandı.

Resmî Gazete

21 Ocak 2020 SALI

Sayı : 31015

YÖNETMELİK

Sivil Havacılık Genel Müdürlüğünden:

HAVACILIK TIBBI EĞİTİM YÖNETMELİĞİ (SHY-HTE)

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Kısaltmalar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; sivil havacılık tıbbı temel, ileri düzey, tazeleme eğitimleri ve diğer eğitimleri vermek üzere talepte bulunan kuruluşların yetkilendirilmeleri ile bu kapsamda yapılacak çalışmaların usul ve esaslarını 5/6/1945 tarihli ve 4749 sayılı Kanunla uygun bulunan 7/12/1944 tarihli Şikago Konvansiyonunun personel lisansları konulu Ek-1’i ve Uluslararası Sivil Havacılık Organizasyonu ICAO 8984 Sivil Havacılık Tıbbı El Kitabı gerekliliklerini esas almak suretiyle belirlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, yetki talebinde bulunan kuruluşların yetkilendirilmesine, yetkilendirilmiş havacılık tıbbı eğitim kuruluşlarının yapacakları çalışmalara ve bu kuruluşların ilgili personeline yönelik usul ve esasları kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 14/10/1983 tarihli ve 2920 sayılı Türk Sivil Havacılık Kanununa, 15/7/2018 tarihli ve 30479 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 4 sayılı Bakanlıklara Bağlı, İlgili, İlişkili Kurum ve Kuruluşlar ile Diğer Kurum ve Kuruluşların Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 441 inci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar ve kısaltmalar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) EASA: Avrupa Havacılık Emniyet Ajansını,

b) Genel Müdür: Sivil Havacılık Genel Müdürünü,

c) Genel Müdürlük: Sivil Havacılık Genel Müdürlüğünü,

ç) HTEKEK: Havacılık Tıbbı Eğitim Kuruluşu El Kitabını,

d) ICAO: Uluslararası Sivil Havacılık Organizasyonunu,

e) Kuruluş (HTEK): Sivil havacılık tıbbı temel, ileri düzey ve tazeleme eğitimleri ile diğer eğitimleri vermek üzere Genel Müdürlük tarafından yetkilendirilmiş/yetkilendirilecek tüzel kişileri,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Havacılık Tıbbı Eğitim Kuruluşları

Başvuru

MADDE 5 – (1) Genel Müdürlüğe yapılacak yetki başvurularında, bu Yönetmelikte belirlenen koşulların sağlandığını gösterir belgeler bulunur.

Yetkilendirme

MADDE 6 – (1) Yapılan denetlemeler sonucunda bu Yönetmelikte belirlenen koşulları sağladığı Genel Müdürlük tarafından tespit edilen Kuruluş için yetki belgesi süresiz olarak düzenlenir.

(2) Kuruluş, Genel Müdürlük tarafından yetkilendirilmediği sürece faaliyetlerine başlayamaz. Yetkilendirilmiş kuruluşlar bu Yönetmelikte belirtilen koşulları her zaman sağlamakla yükümlüdür.

(3) Genel Müdürlük, bu Yönetmelikte belirtilen hususlara uygunluğun sürekliliğinin tespiti amacıyla Kuruluş tesislerini denetleme hakkına sahiptir. Milli Eğitim Bakanlığının, Yükseköğretim Kurulunun ve yükseköğretim kurumlarının denetim yapma hakkı saklı kalmak üzere Genel Müdürlük tarafından Kuruluşa, bu Yönetmelikte belirtilen ilgili gerekliliklerin tespiti için denetlemeler gerçekleştirilir. Bu denetlemelerde; eğitim ve sınav faaliyetleri, tesisler ve cihazlar, HTEKEK’in güncellik durumu ile Kuruluşun tüm kayıtları incelenir.

(4) Genel Müdürlük; Kuruluşun faaliyetlerini, yazışmalarını, kayıtlarını ve benzer iş ve işlemlerini bu Yönetmelik ve ilgili talimatlarda belirtilen esaslara göre haberli veya habersiz olarak denetler. Ayrıca, uluslararası kuruluşlar tarafından Genel Müdürlüğe yapılan denetimlere katılan uluslararası kuruluşların denetçileri de Genel Müdürlükçe uygun görülmesi koşuluyla Kuruluşa yapılacak denetimlere gözlemci olarak katılabilir.

Tesis ve eğitim cihazları

MADDE 7 – (1) Bu Yönetmelik kapsamında yetkilendirilmek isteyen Kuruluşun; onaylı HTEKEK’te belirtilen eğitimleri verebilecek eğitim kadrosuna, ekonomik duruma ve sınavları yapmaya uygun tesislere sahip olması esastır. İhtiyaç duyulan eğitim cihazları talep edilen yetki kapsamına uygun şekilde faal ve kullanıma hazır olarak Kuruluş bünyesinde bulundurulur.

(2) Sınav yapılacak yerin; bir öğrencinin sınav boyunca diğer öğrencilerin kâğıtlarını veya bilgisayar ekranlarını kendi bulunduğu yerden göremeyeceği şekilde düzenlenmesi zorunludur.

(3) Kuruluşun yetkisi kapsamında verilen eğitimlere uygun cihaz listesi onaylı HTEKEK’te belirtilir.

(4) Kuruluş, bazı uygulamalı eğitimleri veya çalışmaları gerçekleştirmeye yeterli altyapıya sahip olmadığı durumlarda, söz konusu eğitimleri ve çalışmaları bu altyapıya sahip olan başka kuruluşlarla yapacağı anlaşma uyarınca, anlaşma yaptığı kuruluşta gerçekleştirebilir. Kuruluş, anlaşma ile temin edilen eğitim ve çalışmalarda ilgili gerekliliklerin karşılanmasından ve bu gerekliliklerin yerine getirildiğine dair denetimlerin gerçekleştirilmesinden sorumludur.

Sorumlu yönetici ve diğer personel

MADDE 8 – (1) Kuruluş tarafından tayin edilen ve Kuruluşun tüm eğitim taahhütlerinin finanse edilebilmesini ve bu Yönetmelik hükümlerine uymasını sağlamakla yükümlü olan sorumlu yönetici, Genel Müdürlük tarafından uygun görülmesi neticesinde göreve başlar. Kuruluşun organizasyonunda doğrudan sorumlu yöneticiye bağlı olarak görev yapmak üzere atanacak uyumluluk izleme sistemi yöneticisi ve sınav sorumlusu Genel Müdürlük tarafından yapılan değerlendirme ve onayın ardından göreve başlar. Bütün eğitmenler ile sınav sorumlularının deneyim, yeterlilik ve yetkilendirme esasları HTEKEK’te belirtilir.

(2) Tüm eğitmenler ile sınav sorumlularının sahip olduğu nitelikler, deneyim, yeterlilik ve yetkilendirme esasları ile bu kişilerin eğitim güncellemeleri HTEKEK’te belirtilir. Eğitmen ve sınav sorumlularının eğitim güncelleme periyotları yirmi dört aydan fazla olamaz. Gerekli şartları taşıyan bir kişi eğitmen ve sınav sorumlusunun görevlerini aynı anda üstlenebilir.

Uyumluluk izleme sistemi

MADDE 9 – (1) Kuruluş; eğitim standartlarının, teorik bilgi sınavlarının ve uygulamalı değerlendirmelerin güvenilirliğinin, eğitim prosedürlerinin yeterliliğinin ve bunların uygulanmasının sağlanması amacıyla sorumlu bir uyumluluk izleme sistem yöneticisi belirler.

(2) Uyumluluk izleme sistemi yöneticisi, bağımsız denetleme prosedürünü içeren bir sistemi kurar.

(3) Uyumluluk izleme sistemi ile ilgili tüm görevler HTEKEK’te belirtilir.

Eğitim, sınav ve belgelendirme

MADDE 10 – (1) Sadece bu Yönetmelik çerçevesinde yetkilendirilen Kuruluşlar havacılık tıbbı alanında geçerli sivil eğitimleri verme yetkisine sahip olup söz konusu Kuruluşlarca bu eğitimler sonunda yazılı teorik bilgi sınavı ve uygulama değerlendirmesi yapılır.

(2) Kuruluş; bünyesinde verilen eğitimlerin ardından, öğrencilerin bilgi düzeylerinin tespiti amacıyla onaylı HTEKEK’te belirtilen usullere uygun olarak yazılı sınavlar düzenlemek ve bu sınavların emniyetine yönelik gerekli önlemleri almak zorundadır.

(3) Bu Yönetmelik çerçevesinde yetkilendirilen Kuruluşlarca gerçekleştirilen eğitimler sonunda başarılı olanlara kurs bitirme belgesi verilir. Bu belge Genel Müdürlük tarafından onaylanır.

Kayıtlar

MADDE 11 – (1) Kuruluş, bünyesinde görev yapan eğitmenler ile sınav sorumlularının aldıkları eğitimleri, deneyim ve yetkinlikleri ile verdikleri eğitimleri 24/3/2016 tarihli ve 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu hükümleri gözetilerek kayıt altına alır.

(2) Tüm eğitmenler ile sınav sorumluları için yetki alanları belirlenerek bu hususlar kayıt altına alınır.

(3) Kuruluş, bir öğrenciye ait bütün eğitim, sınav ve değerlendirme kayıtlarını, bu kayıtlara zarar verebilecek her türlü unsurdan korumak ve süresiz olarak saklamakla yükümlüdür. Ayrıca bilgisayar yedekleme disklerini, teypleri ve benzeri verileri zarar görmelerini önleyecek bir ortamda asıllarından ayrı olarak tutmak zorundadır.

(4) Diğer kayıtların saklanma süresi onaylı HTEKEK’te belirtilir.

HTEKEK

MADDE 12 – (1) Kuruluş, kendi eğitim ve sınav faaliyetlerinde kullanılmak üzere HTEKEK hazırlar.

(2) HTEKEK ve HTEKEK üzerinde yapılacak değişiklikler Genel Müdürlük tarafından onaylandıktan sonra yürürlüğe girer.

(3) Çerçevesi HTEKEK’te belirlenmek kaydıyla küçük çaplı değişiklikler, söz konusu onaylı HTEKEK’te belirlenen prosedür takip edilerek Kuruluş tarafından da onaylanabilir. Bu fıkra kapsamında yapılan değişiklikler gerekçesiyle birlikte yazılı olarak derhal Genel Müdürlüğe bildirilir.

(4) HTEKEK’te yapılan tüm değişiklikler kayıt altına alınır.

Değişiklikler

MADDE 13 – (1) Kuruluşun yetkisini etkileyecek herhangi bir değişiklik Genel Müdürlükten izin almadan uygulamaya konulamaz.

(2) Kuruluşun talep ettiği değişikliklerin bu Yönetmelik hükümlerine uygunluğu Genel Müdürlük tarafından değerlendirilerek uygun görülmesi halinde yetki belgesinin geçerlilik teyidi yapılır.

(3) Yapılan değişikliklerin Genel Müdürlüğe zamanında bildirilmemesi ve onay alınmaması durumunda verilmiş olan yetki belgesi Genel Müdürlük tarafından askıya alınabilir veya iptal edilebilir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Avrupa Birliği mevzuatına uyum

MADDE 14 – (1) Bu Yönetmelik, Sivil Havacılık Uçuş Ekibine Uygulanacak Teknik Gereklilikleri ve İdari Usulleri (AT) 21/6/2008 sayılı Avrupa Parlamentosu ve Konsey Tüzüğüne Uygun Olarak Belirleyen 3/11/2011 tarihli ve (AB) 11/8/2011 sayılı Komisyon Tüzüğü dikkate alınarak Avrupa Birliği mevzuatına uyum çerçevesinde hazırlanmıştır.

Sorumluluklar

MADDE 15 – (1) Bu Yönetmelikte belirtilen esas ve sınırlamaların planlanmasından ve uygulanmasından Kuruluşlar ve yönetici personel ile Kuruluşta görevli ilgili diğer personel, Genel Müdürlüğe karşı sorumludur.

İdari yaptırımlar

MADDE 16 – (1) Bu Yönetmelikte belirtilen kurallara uymayan Kuruluşa ve ilgili personele 2920 sayılı Kanunun 143 üncü maddesi ile 29/1/2013 tarihli ve 28543 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü Tarafından Verilecek İdari Para Cezaları Hakkında Yönetmelik (SHY-İPC)’e göre işlem yapılır.

(2) Ayrıca, Kuruluşa aşağıda belirtilen durumlarda idari yaptırımlar uygulanır:

a) Yapılan denetimde bu Yönetmeliğe aykırı olan ve eğitim standardını düşüren işlemde bulunulmuş olması, eğitim saatleri de dahil herhangi bir zamanda Genel Müdürlük tarafından Kuruluşun tesislerinin denetlenmesinin engellenmesi, Kuruluşun Genel Müdürlük tarafından onaylı sorumlu yöneticisi ve yönetici personelinin olmaması, eğitim sürecinde ve bu eğitim gerekliliklerini doğrudan ciddi olarak etkileyen ve önemli bir yetersizlik veya kusur tespit edilmesi durumlarında Genel Müdürlük tarafından yapılan yazılı bildirim sonrası Kuruluşun ilgili düzeltici faaliyeti gerçekleştirmemesi ve sınav esnasında Kuruluşun bilgisi dahilinde herhangi bir kopya olayının gerçekleştiğinin tespit edilmesi halinde; Kuruluşun yetkisi bütünüyle veya kısmen iptal edilir, askıya alınır veya sınırlandırılır.

b) Kuruluşun yetkisinin askıya alınması veya iptal edilmesi durumunda, yetki belgesinin aslı, sorumlu yönetici personel onay formları ve HTEKEK onay sayfasının aslı Genel Müdürlüğe iade edilir.

(3) Bu Yönetmelik gerekliliklerine uymadığı tespit edilen 8 inci maddenin birinci fıkrasında belirtilen yönetici personelin yeterliliği Genel Müdürlük tarafından yapılacak değerlendirme sonrasında askıya alınabilir veya iptal edilebilir.

İlave düzenlemeler

MADDE 17 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerine aykırı olmamak kaydıyla istisnai özellik arz eden teknik konular ile bu Yönetmelikte belirtilen konulara ilişkin uygulama detaylarına yönelik düzenlemeler, ICAO ve EASA tarafından bu konulara ilişkin olarak yapılan uygulamalarla uyumlu olarak Genel Müdürlük tarafından hazırlanacak alt düzenlemeler ile yapılır.

Yürürlük

MADDE 18 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 19 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Sivil Havacılık Genel Müdürü yürütür. 

HABERE YORUM KAT
UYARI:

Yorum yazarak topluluk şartlarımızı kabul etmiş bulunuyor ve tüm sorumluluğu üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan kamuajans.com İnternet Sitesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.