Dışişleri Bakanlığı Sözleşmeli Bilişim Personeli Sınav İlanı

Türk Akreditasyon Kurumunda istihdam edilmek üzere, 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararname’nin Ek 6 ncı maddesine dayanılarak, 31/12/2008 tarih ve 27097 sayılı Resmî Gazete ‘de yayımlanan "Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Büyük Ölçekli Bilgi İşlem Birimlerinde Sözleşmeli Bilişim Personeli İstihdamına İlişkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik ”in 8 inci maddesi uyarınca, sözlü/uygulamalı sınav sonucunda oluşacak başarı sırasına göre 1 (bir) sözleşmeli bilişim personeli alınacaktır.

Günlük İlanlar 06.06.2021, 16:46
Dışişleri Bakanlığı Sözleşmeli Bilişim Personeli Sınav İlanı

Son iki yıl içinde yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavında (KPSS) alınan KPSSP3 puanının yüzde yetmişi (%70) ile son beş yıl içinde yapılan İngilizce dilinde Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (YDS/ e-YDS) veya Yükseköğretim Kurulunca YDS’ye denk kabul edilen sınavlarda alınan puanın YDS’deki karşılığının yüzde otuzunun (%30) toplamı esas alınarak yapılacak sıralamaya göre en yüksek puanlıdan başlanarak ilan edilen sözleşmeli bilişim personeli pozisyonunun 10 katına kadar aday 30/06/2021 tarihinde saat 10:30’ da gerçekleştirilecek olan sözlü/uygulamalı sınava çağrılacaktır.

KPSSP3 puanı olmayan veya sonuç belgesini ibraz etmeyen adayların KPSSP3 puanı 70 (yetmiş), yabancı dil puanı olmayan veya sonuç belgesini ibraz etmeyen adayların yabancı dil puanı 0 (sıfır) olarak değerlendirilecektir. Sözlü/uygulamalı sınav sonucunda oluşacak başarı sırasına göre sözleşmeli bilişim personeli istihdamı gerçekleştirilecektir.

1. BAŞVURU ŞARTLARI VE SINAVDA ARANACAK NİTELİKLER

A-BAŞVURU ŞARTLARI

a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48. maddesinde sayılan genel şartları haiz olmak,

b) Fakültelerin dört yıllık bilgisayar mühendisliği, yazılım mühendisliği, elektrik mühendisliği, elektronik mühendisliği, elektrik ve elektronik mühendisliği ve endüstri mühendisliği bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak,

c) (b) bendinde belirtilenler dışında kalan dört yıllık eğitim veren fakültelerin mühendislik bölümlerinden, fen-edebiyat, eğitim ve eğitim bilimleri fakültelerinin, bilgisayar ve teknoloji üzerine eğitim veren bölümleri ile istatistik, matematik ve fizik bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olması,

d) Yazılım, yazılım tasarımı ve geliştirilmesi ile bu sürecin yönetimi konusunda veya büyük ölçekli ağ sistemlerinin kurulumu ve yönetimi konusunda en az 6 (altı) yıl mesleki tecrübeye sahip bulunmak, (Mesleki tecrübenin belirlenmesinde; bilişim personeli olarak 657 sayılı Kanuna tabi kadrolu veya aynı Kanunun 4 üncü maddesinin (B) bendi ile 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye tabi sözleşmeli statüdeki hizmetler ile özel kesimde sosyal güvenlik kurumlarına prim ödenmek suretiyle işçi statüsünde bilişim personeli olarak geçtiği belgelenen hizmet süreleri dikkate alınır)

e) Bilgisayar çevre birimlerinin donanımı ve kurulan ağ yönetimi güvenliği hakkında bilgi sahibi olması kaydıyla güncel programlama dillerinden en az ikisini bildiğini belgelemek,

f) Erkek adaylar için muvazzaf askerlik hizmetini yapmış, ertelemiş veya muvazzaf askerlik hizmetinden muaf ya da yedek sınıfa geçirilmiş olmak, zorunludur.

B-BAŞVURULAN POZİSYONLAR İÇİN ADAYLARDA ARANAN NİTELİKLER

B.1 Yazılım Geliştirici (1 Kişi - Tam zamanlı - Aylık Brüt Sözleşme Ücret Tavanının 2 Katı)

a) Net Core teknolojileriyle C# ve Javascript programlama diliyle en az 6 (altı) yıl iş tecrübesine sahibi olmak,

b) Net Web Api, Net MVC, Angular Framework ve SPA mimarisi, Typescript, Entity Framework, MSSQL Server konularına hâkim ve bu alanlarda en az 6 (altı ) yıl deneyim sahibi olmak,

c) Güvenli kod analizi konusunda tecrübe sahibi olmak,

Tercihen, aşağıdaki tecrübelere sahip olmak;

d) Yazılım güvenliği ve güvenli yazılım yaşam döngüsü konularında bilgi sahibi olmak,

e) Yazılım Proje Yönetimi ve Yazılım Geliştirme Süreçleri konularında deneyimli olmak,

f) Geliştirilen ürün ve servislerin gereksinimleri karşılayıp karşılamadığının doğrulamasına yönelik test süreç, teknik ve otomasyon araçları hakkında bilgi sahibi olmak,

g) Veri tabanı tasarımı ve optimasyonu konusunda tecrübe ve bilgi sahibi olmak,

h) IOS veya Android Mobil platformlarından en az birinde uygulama geliştirme konusunda tecrübeli olmak,

i) Microsoft Certified Professional Developer (MCPD), Microsoft Certified Solution, Developer (MCSD), Microsoft Specialist: Programming in HTML5 with JavaScript and CSS3, (MS), Common Software Measurement International Consortium (COSMIC) vb. yazılım ölçekleme, konusunda sertifika sahibi olmak,

j) Mikro Servis Mimarisi, RabbitMQ, OData, Microsoft Analysis Services, Sharepoint Server, Power BI, Crystal Reports, Unit of Work, Repository, Dependency Injection, Singleton tasarım şablonları ile aşina, SOAP ve Restful servis deneyimi konularında tecrübe sahibi olmak,

k) Hizmet yönetim sistemi hakkında bilgi sahibi olmak,

l) Kişisel verilerin yönetimi konusunda bilgi sahibi olmak.

2. BAŞVURU ŞEKLİ, YERİ VE TARİHİ

Sınav başvuruları, 31/05/2021 Pazartesi günü başlayacak ve 14/06/2021 Pazartesi günü saat 18:00’da sona erecektir. Başvurular, Kurumumuzun www.turkak.org.tr adresli internet sitesi üzerinden elektronik ortamda yapılacaktır. Başvuru için gerekli olan bilgiler ve elektronik ortamda iletilecek belge örnekleri 3. maddede sıralanmaktadır.

İlanda belirtilen şartları sağlamayan başvurular ile posta, e-posta yoluyla veya bizzat yapılacak başvurular kabul edilmeyecektir.

3. BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER VE NİTELİKLERİ

a) Fotoğraf ve Özgeçmiş,

b) KPSSP3 puanı (KPSSP3 puanı mevcut değilse 70 (yetmiş) olarak değerlendirilecektir),

c) YDS/e-YDS puanı veya eşdeğerliği ÖSYM tarafından saptanmış uluslararası dil sınavlarından alınan puanın YDS karşılığı (yabancı dil puanı mevcut değilse 0 (sıfır) olarak değerlendirilecektir),

d) Lisans veya Yüksek Lisans diploması veya e-Devlet üzerinden temin edilebilecek mezun belgesi (eğitimini yurtdışında tamamlamış olanların diploma denklik belgesi),

e) Erkek adaylar için askerliğini yaptığına, ertelettiğine ya da muaf olduğuna dair edevletten alınan ve doğrulama kodu bulunan belge,

f) Başvuru şartları (e) bendinde belirtilen güncel programlama dillerinden en az ikisini bildiğini gösteren belge (Onaylı transkript, sertifika vb.),

g) Mesleki tecrübe belgelerinin değerlendirilmesinde sadece lisans mezuniyeti sonrasındaki hizmetler dikkate alınacak olup, tecrübe belgelerine ek olarak çalışılan iş yerinin niteliğine göre:

•Özel sektörde çalışılan süreler için SGK hizmet dökümü,

•Kamu kurumlarında çalışılan süreler için kurumdan alınacak belgeler de ayrıca sisteme yüklenecektir.

•Aranan mesleki tecrübe şartını gösteren belgeler, bu alanda hizmetin/projenin geçtiği iş yerlerindeki bağlı olunan yöneticiler, söz konusu hizmetlerde/projelerde birlikte çalışılan diğer yöneticiler veya ilgili insan kaynakları birimlerinden en az biri tarafından ıslak imzalanmış ve varsa kaşelenmiş olarak onaylatılacaktır.

•Aranan mesleki tecrübe şartını gösteren belgeleri imzalayan kişilerin erişilebilir telefon, e-posta ve adres bilgileri ile pozisyon bilgilerinin de aynı belge içerisinde ayrıca yer alıyor olması gerekmektedir. Başvuru değerlendirme komisyonu, sağlanan bilgi ve belgelerin doğruluğunu teyit etmek isterse, bu bilgileri ve belgeleri onaylayan gerçek ve/veya tüzel kişilerle iletişime geçebilecektir. Sağlanan bilgi ve belgelerin doğruluğu teyit edilmezse adayın söz konusu tecrübesi dikkate alınmayacaktır.

•Başvurulan pozisyon için özel şartlarda belirtilen mesleki tecrübe şartını gösteren belgelerin en az; başvurulan pozisyon ile ilgili alan bilgisi, çalışılan hizmetler/projeler ve bu hizmetlerin/projelerin kapsamı, projelerde kullanılan teknolojiler, çalışma süreleri gibi bilgileri detaylı olarak içermesi gerekmektedir.

•Sözlü/uygulamalı sınava girmeye hak kazanan adayların sisteme yüklediği tüm sertifikalar, veren kuruluşun belirlediği sertifika geçerlilik sorgulama yöntemleriyle Kurumumuz tarafından doğrulanacaktır. Sunulan sertifikaların doğrulanabilmesi için sertifika numarası, sorgulama ve doğrulama adresleri, sorgulama şifresi gibi bilgi ve belgelerin sağlanması adayın sorumluluğundadır. Sağlanan bilgi ve belgelerle sertifikanın geçerliliği teyit edilemezse söz konusu sertifika dikkate alınmayacaktır.

4. BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE SONUÇLARININ DUYURULMASI

a) Genel ve özel şartları sağlayan ve usulüne uygun olarak başvuru yapan adaylardan KPSSP3 puanının yüzde yetmişi (%70) ile yabancı dil puanının yüzde otuzunun (%30) toplamı esas alınarak yapılacak sıralamaya göre, en yüksek puandan başlanarak pozisyon için liste oluşturulacaktır.

b) En yüksek puanlıdan başlanarak en fazla 10 katı kadar aday sözlü/uygulamalı sınava çağırılacaktır.

c) Sözlü/uygulamalı sınava girmeye hak kazanan adaylardan son sırada aynı puana sahip birden fazla adayın bulunması halinde, bu adayların tamamı mülakata kabul edilecektir.

d) Sözlü/uygulamalı sınava girmeye hak kazanan adayların listesi www.turkak.org.tr internet sitesinde ilan edilecektir, adaylara tebligat yapılmayacaktır.

4. BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE SONUÇLARININ DUYURULMASI

a) Genel ve özel şartları sağlayan ve usulüne uygun olarak başvuru yapan adaylardan KPSSP3 puanının yüzde yetmişi (%70) ile yabancı dil puanının yüzde otuzunun (%30) toplamı esas alınarak yapılacak sıralamaya göre, en yüksek puandan başlanarak pozisyon için liste oluşturulacaktır.

b) En yüksek puanlıdan başlanarak en fazla 10 katı kadar aday sözlü/uygulamalı sınava çağırılacaktır.

c) Sözlü/uygulamalı sınava girmeye hak kazanan adaylardan son sırada aynı puana sahip birden fazla adayın bulunması halinde, bu adayların tamamı mülakata kabul edilecektir.

d) Sözlü/uygulamalı sınava girmeye hak kazanan adayların listesi www.turkak.org.tr internet sitesinde ilan edilecektir, adaylara tebligat yapılmayacaktır.

5. SINAVIN ŞEKLİ VE KONULARI

a) Sınav sözlü/uygulamalı olarak yapılacaktır. Sözlü/uygulamalı sınav konuları başvurulan pozisyonlara uygun olarak 1. maddenin “A” fıkrasının (e) bendi ile “B” fıkrasında belirtilen konulardır.

b) Sınavda, adayların kimlik tespitinde kullanılmak üzere, fotoğraflı bir kimlik belgesini (nüfus cüzdanı, ehliyet veya pasaport) yanlarında bulundurmaları gerekmektedir. Aksi halde adaylar sınava alınmayacaklardır.

c) Uygulamalı sınav, Kurum yerleşkesinde Kurum tarafından temin edilecek bir bilgisayar üzerinde adayın bilgisayar başında verilen algoritma problemlerine çözümleri ve rapor sonuçlarını oluşturacak veri tabanı sorgularını oluşturması şeklinde uygulanmaktadır. Algoritma problemleri için C# ve VB.NET programlama dilleri, veri tabanı sorguları için ise TSQL dili kullanılacaktır. 

Kurum tarafından temin edilen bilgisayarda Visual Studio 2017, Microsoft SQL Server ile Microsoft SQL Server Management Studio kurulu olarak bulunacaktır.

d) Uygulamalı sınav boyunca Kurum tarafından temin edilen bilgisayarlarda internet bağlantısı bulunmayacaktır. Adayların temin edilen bilgisayar ya da diğer herhangi başka bir cihaz ile sınav süresi boyunca internete bağlantı kurması mümkün olmayacaktır.

e) Uygulamalı sınav öncesinde adaylara soruların bulunduğu çıktılar sağlanacak, tüm soruların okunması ve akla gelebilecek soruların sorulması için bir süre verilecektir. Adaylar bu süre boyunca tüm soruları okuyacak ve ardından sorularla ilgili tüm sorularına cevap alabileceklerdir. Soru-Cevap bölümü sonrasında adayların sınav süresi boyunca diğer adayların konsantrasyonu göz önüne alınarak soru sormasına izin verilmeyecektir.

6. SINAV YERİ, TARİHİ VE DEĞERLENDİRİLMESİ

a) Sözlü/uygulamalı sınav 100 (yüz) tam puan üzerinden değerlendirilecek olup, sınavdan 70 (yetmiş) puan ve üzeri puan alan adaylar başarılı sayılacaktır.

b) Sözlü/uygulamalı sonucunda başarılı sayılan en yüksek puanlı adaydan başlamak üzere sınav başarı sıralaması oluşturulacaktır.

c) Sözlü/uygulamalı sınav 30/06/2021 tarihinde saat 10:00’da Türk Akreditasyon Kurumu, Mustafa Kemal Mahallesi 2125 inci Sokak No:1 Çankaya/ANKARA adresinde yapılacaktır.

7. SONUÇLARIN İLANI VE İŞE BAŞLAMA

a) Başarı sırasına göre bir (1) asıl, bir (1) aday yedek olarak belirlenecektir.

Sözlü/uygulamalı sınav sonuçları www.turkak.org.tr sitesinde ilan edilecektir.

b) Listede adı bulunan asıl adayın başvuru modülünde belirttiği adresine, ilan tarihinden itibaren en geç 5 (beş) iş günü içerisinde posta ile tebligat yapılacak olup, aday tebligat tarihinden itibaren en geç 10 (on) iş günü içerisinde sözleşme imzalamak, sözleşmede belirtilen tarihte işe başlamak ve istenilen belgeleri teslim etmek üzere müracaatta bulunacaktır.

c) Tebligat tarihinden itibaren 10 (on) iş günü içerisinde müracaat etmeyen, sözleşme imzaladığı halde sözleşmede belirtilen tarihte işe başlamayan veya bu sürenin dolduğu gün itibariyle 15 (on beş) günü geçmeyen ve belgeyle ispat edilebilen makul bir mazeret bildirmeyen aday, hakkından feragat etmiş sayılır.

d) Yedek adayın hakları sınav sonuçlarının ilan edildiği tarihten itibaren altı ay geçerli olacaktır. Bu süre içerisinde atama yapılan pozisyonun herhangi bir nedenle boşalması halinde sınavı yedek olarak kazanan aday atanacaktır.

e) Asıl adaydan, hakkından feragat eden veya etmiş sayılanın yerine ilan edilen yedek adayın işe başlama işlemleri hakkında yukarıda belirtilen esaslar uygulanır.

f) Sözlü/uygulamalı sınavı kazananlardan başvuru belgelerinde gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin sınavları geçersiz sayılır ve sözleşme yapılmaz. Bunların sözleşmeleri yapılmış olsa dahi iptal edilir. Bu kişiler hakkında Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulur.

8. SÖZLEŞME ÜCRETLERİ

Aylık brüt sözleşme ücreti, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 üncü maddesinin (B) bendine göre istihdam edilenler için sözleşme ücret tavanının iki katına kadar olacaktır. Ancak Kurum, tavan ücretin altında sözleşme düzenlemeye ve ödeme yapmaya yetkilidir.

Yorumlar (0)
22
parçalı bulutlu
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Beşiktaş 40 84
2. Galatasaray 40 84
3. Fenerbahçe 40 82
4. Trabzonspor 40 71
5. Sivasspor 40 65
6. Hatayspor 40 61
7. Alanyaspor 40 60
8. Karagümrük 40 60
9. Gaziantep FK 40 58
10. Göztepe 40 51
11. Konyaspor 40 50
12. Başakşehir 40 48
13. Rizespor 40 48
14. Kasımpaşa 40 46
15. Malatyaspor 40 45
16. Antalyaspor 40 44
17. Kayserispor 40 41
18. Erzurumspor 40 40
19. Ankaragücü 40 38
20. Gençlerbirliği 40 38
21. Denizlispor 40 28
Takımlar O P
1. Adana Demirspor 34 70
2. Giresunspor 34 70
3. Samsunspor 34 70
4. İstanbulspor 34 64
5. Altay 34 63
6. Altınordu 34 60
7. Ankara Keçiörengücü 34 58
8. Ümraniye 34 51
9. Tuzlaspor 34 47
10. Bursaspor 34 46
11. Bandırmaspor 34 42
12. Boluspor 34 42
13. Balıkesirspor 34 35
14. Adanaspor 34 34
15. Menemenspor 34 34
16. Akhisar Bld.Spor 34 30
17. Ankaraspor 34 26
18. Eskişehirspor 34 8
Takımlar O P
1. Man City 38 86
2. M. United 38 74
3. Liverpool 38 69
4. Chelsea 38 67
5. Leicester City 38 66
6. West Ham 38 65
7. Tottenham 38 62
8. Arsenal 38 61
9. Leeds United 38 59
10. Everton 38 59
11. Aston Villa 38 55
12. Newcastle 38 45
13. Wolverhampton 38 45
14. Crystal Palace 38 44
15. Southampton 38 43
16. Brighton 38 41
17. Burnley 38 39
18. Fulham 38 28
19. West Bromwich 38 26
20. Sheffield United 38 23
Takımlar O P
1. Atletico Madrid 38 86
2. Real Madrid 38 84
3. Barcelona 38 79
4. Sevilla 38 77
5. Real Sociedad 38 62
6. Real Betis 38 61
7. Villarreal 38 58
8. Celta de Vigo 38 53
9. Granada 38 46
10. Athletic Bilbao 38 46
11. Osasuna 38 44
12. Cádiz 38 44
13. Valencia 38 43
14. Levante 38 41
15. Getafe 38 38
16. Deportivo Alaves 38 38
17. Elche 38 36
18. Huesca 38 34
19. Real Valladolid 38 31
20. Eibar 38 30