Hava Durumu

Yerüstü Su Kalitesi Yönetmeliğinde Değişiklik (16 Haziran 2021)

Yerüstü Su Kalitesi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 16 Haziran 2021 Tarihli ve 31513 Sayılı Resmî Gazete'de yayınlandı.

Haber Giriş Tarihi: 02.11.2021 18:58
Haber Güncellenme Tarihi: 02.11.2021 20:58
https://www.kamuajans.com/
Yerüstü Su Kalitesi Yönetmeliğinde Değişiklik (16 Haziran 2021)

Resmî Gazete

16 Haziran 2021 ÇARŞAMBA

Sayı : 31513

YÖNETMELİK

Tarım ve Orman Bakanlığından:

YERÜSTÜ SU KALİTESİ YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 30/11/2012 tarihli ve 28483 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yerüstü Su Kalitesi Yönetmeliğinin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (r) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, aynı fıkraya aşağıdaki bentler eklenmiştir.

“r) İyi ekolojik durum: Bir su kütlesinde izlenen biyolojik, genel kimyasal ve fiziko-kimyasal ve hidromorfolojik kalite bileşenlerinin referans şartlara sahip olma veya referans şartlardan az oranda sapma göstermesi ve belirli kirleticiler açısından çevresel kalite standartlarının sağlanması durumunu,”

“ıı) İyi kimyasal durum: Bir su kütlesinde öncelikli maddeler açısından çevresel kalite standartlarının sağlanması durumunu,

 ii) Nihai durum: Bir yerüstü su kütlesinin; 13 üncü maddenin beşinci fıkrası uyarınca belirlenen genel durumunu,

 jj) Öncelikli madde: Yerüstü su kütlelerinde kimyasal durumun değerlendirilmesi için sucul çevre açısından önemli risk teşkil eden ve bu Yönetmeliğin Ek-5 Tablo 5’inde listelenen madde ve madde gruplarını,”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 10 uncu maddesinin birinci fıkrasının birinci cümlesi ile aynı maddenin üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Ek-5’te verilen belirli kirleticiler için çevresel kalite standartları ulusal düzeyde Bakanlıkça belirlenir.”

“(3) Yerüstü su kaynaklarında iyi su durumuna ulaşılabilmesi için, Ek-5 Tablo 4 ve Tablo 5’teki belirli kirleticiler ve öncelikli maddeler için verilen çevresel kalite standartları sağlanır.”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 13 üncü maddesinin ikinci fıkrasının ikinci cümlesi ile aynı maddenin beşinci ve yedinci fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Herhangi bir belirli kirletici ve/veya öncelikli maddeye ait tekil izleme verisi ise maksimum izin verilebilir çevresel kalite standardı (MAK-ÇKS) ile karşılaştırılır.”

“(5) Su kütlesinin nihaî durumu, ekolojik ve kimyasal durumlarının birlikte değerlendirilmesi neticesinde tespit edilir. Durum tespitinde belirleyici olan ekolojik durumdur. Kimyasal kalite parametreleri izleme neticelerinin, çevresel kalite standartlarını aşması halinde tespit edilen kimyasal durum, nihai durumu asgari orta seviyeye düşürür.”

“(7) Yerüstü su kütlelerinin nihai durumu ile ekolojik ve kimyasal durumlarını gösteren haritalar Bakanlıkça hazırlanır.”

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 14 üncü maddesinin ikinci ve beşinci fıkraları aşağıdaki şekilde, aynı maddenin dördüncü fıkrasında yer alan “taşıma” ibaresi “özümleme” olarak,  altıncı fıkrasında yer alan “su kalite” ibaresi “trofik seviye” olarak değiştirilmiştir.

“(2) Göl, gölet ve baraj göllerinin trofik seviyeleri Ek-6’da yer alan Tablo 9’da verilen sınıflandırmaya göre belirlenir. Sınıflandırmada Secchi diski, klorofil-a, toplam azot ve toplam fosfor parametrelerinin analiz sonuçları esas alınır. Trofik seviye indeks değeri tablo altında yer alan denklemlere göre hesaplanır. Nihai trofik seviye değeri denklemlerde yer alan dört parametre için hesaplanan indeks değerlerinin ortalaması alınarak belirlenir.”

“(5) Balık yetiştiriciliği tesislerinin, su sirkülasyonunun kolay sağlanabildiği, ultraoligotrofik, oligotrofik veya mezotrofik gölet veya baraj göllerinde faaliyet göstermesi esastır. Gölet veya baraj gölünün özümleme kapasitesi belirleninceye kadar yeni kurulacak balık yetiştiriciliği tesislerinin faaliyet göstereceği alanda yapılması gereken trofik seviye parametrelerinin analizi faaliyet sahiplerince yaptırılır ve Bakanlığa gönderilir. Analiz sonuçları, Ek-6’da yer alan trofik seviye indeksi esas alınarak Ek-6’da yer alan Tablo 9’a göre Bakanlıkça değerlendirilir.”

MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin Ek-2’sinde yer alan Tablo 1 aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin Ek- 5’inde yer alan Tablo 2 ve Tablo 3 aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

MADDE 7 – Aynı Yönetmeliğin Ek-6’sında yer alan Tablo 9 aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

MADDE 8 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 9 – Bu Yönetmelik hükümlerini Tarım ve Orman Bakanı yürütür.

Bunlar da ilginizi çekebilir

En son gelişmelerden anında haberdar olmak için 'İZİN VER' butonuna tıklayınız.