Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliği Maddeleri İçin Yürütmeyi Durdurma Kararı

Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliğinin bazı maddelerinin düzenlemesinin öncelikle yürütmesinin durdurulması ve sonrasında iptali amacıyla Türk Eğitim-Sen'in açtığı davada Danıştay, yürütmeyi durdurma kararı verdi.

EĞİTİM PERSONELİ 07.02.2018, 00:06 06.02.2018, 22:23
Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliği Maddeleri İçin Yürütmeyi Durdurma Kararı

28/10/2016 tarih ve 29871 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Milli Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliğin, ana yönetmelikte birtakım değişiklikler ve eklemeler öngören bazı maddelerinin düzenlemesinin öncelikle yürütmesinin durdurulması ve sonrasında iptali amacıyla Türk Eğitim-Sen olarak açtığımız davada Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu’nca 2017/710 YD İtiraz No’lu kararla;

Ana yönetmeliğin 12. maddesinin 1. fıkrasını “Hazırlanan haftalık ders programı, okul müdürünün onayına bağlı olarak uygulamaya konulur. Bu programda yönetici ve öğretenlerin okutacakları derslerin gün ve saatlere göre dağılımı yapılır ve ilgililere yazılı olarak imza karşılığı duyurulur.” şeklinde değiştiren 3. maddesinin, “okul yönetimince” “öğretim yılı başında veya ders yılı içinde öğretmenler kurulunda görüşülür.” ibaresinin madde metninden çıkarılmasına ilişkin düzenlemesi ve ana yönetmeliğin 59. maddesinin 1. fıkrasının (c) bendini “Özürleri nedeniyle; hazırlık sınıfı öğrencileri hariç okula devam edemeyen, okula devam ettikleri halde iki dönem puanı alamayan öğrenciler, durumlarını belgelendirmeleri kaydıyla o yıla ait öğrenim haklarını kullanmamış sayılır. Öğrenim hakkının kullanılmamış sayılması hali, öğrenim süresince iki eğitim ve öğretim yılıyla sınırlıdır.” şeklinde değiştiren 22. maddesinde yer alan, “hazırlık sınıfı öğrencileri hariç” ibaresi yönünden itirazımızın kabulüne ve Danıştay 2. ve 8. Dairelerince daha önceden verilen, ilgili maddelerin yürütmelerinin durdurulmaları istemimizin reddine dair kararın kaldırılmasına karar verilmiştir.


T.C. DANIŞTAY İDARİ DAVA DAİRELERİ KURULU YD İtiraz No: 2017/710

itiraz Eden (Davacı) : Türk Eğitim Sen

Vekili : Av. Hale Sarıer Yazgören

Talatpaşa Bulvarı No:160 K:6 - Cebeci/ANKARA

Karşı Taraf (Davalı) : Milli Eğitim Bakanlığı - ANKARA

Vekili : Av. Kamil Bildircin - Aynı adreste

istemin Özeti : Danıştay ikinci ve Sekizinci Daireleri'nce oluşturulan müşterek heyetçe
verilen yürütmenin durdurulması isteminin reddine ilişkin 17/04/2017 günlü, E:2016/15261 sayılı karara, davacı itiraz etmekte ve yürütmenin durdurulmasını istemektedir.

Danıştay Tetkik Hakimi : Nermin Tombaloğlu

Düşüncesi : İtirazın kısmen kabulü, kısmen reddi gerektiği düşünülmektedir.

TÜRK MİLLETİ ADINA

Hüküm veren Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulunca dosya incelendi, gereği görüşüldü:
Dava; 28/10/2016 günlü, 29871 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Milli Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumlan Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliğin, ana Yönetmeliğin 12. maddesinin 1. fıkrasını " Hazırlanan haftalık ders programı, okul müdürünün onayına bağlı olarak uygulamaya konulur. Bu programda yönetici ve öğretmenlerin okutacakları derslerin gün ve saatlere göre dağılımı yapılır ve ilgililere yazılı olarak imza karşılığı duyurulur." şeklinde değiştiren 3. maddesinin, “okul yönetimince" "öğretim yılı başında veya ders yılı içinde öğretmenler kurulunda görüşülür." ibarelerinin madde metninden çıkarılmasına ilişkin düzenlemesinin; ana Yönetmeliğin 59. maddesinin 1. fıkrasının (c) bendini "Özürleri nedeniyle; hazırlık sınıfı öğrencileri hariç okula devam edemeyen, okula devam ettikleri hâlde iki dönem puanı alamayan öğrenciler, durumlarını belgelendirmeleri kaydıyla o yıla ait öğrenim haklarını kullanmamış sayılır, öğrenim hakkının kullanılmamış sayılması hâli, öğrenim süresince iki eğitim ve öğretim yılıyla sınırlıdır." şeklinde değiştiren 22. maddesinde yer alan, "hazırlık sınıfı öğrencileri hariç" ibaresinin; ana Yönetmeliğin 78. maddesinin 6. fıkrasının (d) bendinde yer alan “atölye, laboratuvar ve meslek dersleri öğretmeni" ibaresini, "atölye ve laboratuvar öğretmeni" şeklinde değiştiren 27. maddesi düzenlemesinin ve ana Yönetmeliğin 88. maddesine “Aynı il içerisinde olmakla birlikte toplu taşım araçlarıyla ulaşım sağlanamayan ilçe dışındaki işletmelerle mesleki eğitim gören öğrencilerin koordinatörlük görevi, işletmenin bulunduğu yerleşim biriminde bulunan okullarda görev yapan öğretmenlerce yapılamaması halinde okul müdürlüğünce ilgili alan öğretmenleri arasından görevlendirme yapılarak yerine getirilir." şeklindeki 7. fıkranın eklenmesini öngören 30. maddesi düzenlemesinin iptali ve yürütmenin durdurulması istemiyle açılmıştır.
Danıştay İkinci ve Sekizinci Daireleri'nce oluşturulan müşterek heyetin 17/04/2017 günlü, E:2016/15261 sayılı kararı ile yürütmenin durdurulması isteminin reddine karar verilmiş olup, davacı bu karara itiraz etmekte ve yürütmenin durdurulmasını istemektedir.
itiraza konu kararın, 28/10/2016 günlü, 29871 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Milli Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumlan Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliğin, ana Yönetmeliğin 12. maddesinin 1. fıkrasını " Hazırlanan haftalık ders programı, okul müdürünün onayına bağlı olarak uygulamaya konulur. Bu programda yönetici ve
1
T.C.
DANIŞTAY
İDARİ DAVA DAİRELERİ KURULU YD İtiraz No : 2017/710
öğretmenlerin okutacakları derslerin gün ve saatlere göre dağılımı yapılır ve İlgililere yazılı olarak İmza karşılığı duyurulur." şeklinde değiştiren 3. maddesinin, "okul yönetimince" "öğretim yılı başında veya ders yılı içinde öğretmenler kurulunda görüşülür." ibarelerinin madde metninden çıkarılmasına ilişkin düzenlemesinin yürütmesinin durdurulması isteminin reddine ilişkin kısmı yönünden;
Yönetmeliğin 12. maddesinin 1. fıkrasının değişiklikten önceki düzenlemesi "Okul yönetimince hazırlanan haftalık ders programı, öğretim yılı başında veya ders yılı içinde öğretmenler kurulunda görüşülür. Okul müdürünün onayına bağlı olarak uygulamaya konulur. Bu programda yönetici ve öğretmenlerin okutacakları derslerin gün ve saatlere göre dağılımı yapılır ve ilgililere yazılı olarak imza karşılığı duyurulur." şeklinde olup, 28/10/2016 günlü, 29871 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Milli Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumlan Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik ile "okul yönetimince" "öğretim yılı başında veya ders yılı içinde öğretmenler kurulunda görüşülür." ibarelerinin madde metninden çıkarıldığı görülmektedir.
Yönetmeliğin "öğretmenler kurulu" başlıklı 109. maddesinin 1. fıkrasında öğretmenler kurulunun kurumun öğretmen, uzman ve eğitici personelinden oluşacağı, 3. fıkrasında öğretmenler kurulunun ders yılı başlamadan önce, ikinci dönem başında ve ders yılı sonunda toplanacağı, ayrıca okul müdürünün gerekli gördüğü zamanlarda ve kurul üyelerinin salt çoğunluğunun yazılı isteği doğrultusunda toplanacağı, 6. fıkrasında öğretmenler kurulunda öğretim programlarının uygulanması, ünitelendirilmiş yıllık planlar ve ders planlarının, eğitim ve öğretim etkinliklerinin düzenli yürütülmesi gibi konular ve benzeri konuların gündeme alınarak görüşüleceği, 7. fıkrasında ise kurul toplantısına başlamadan önce gerekli görülen diğer konuların da oy çokluğuyla kurul gündemine alınabileceği düzenlenmiştir.
Yukarıda yer verilen düzenlemelerin değerlendirilmesinden, öğretmenler kurulunda okuldaki bütün eğitim ve öğretim işlerini kapsayan hemen her hususun görüşüleceğinin düzenlendiği, hatta Yönetmelikte ifade edilmeyen hususlarda da benzeri konular denmek suretiyle öğretmenler kurulunda değerlendirilmeyen bir husus kalmaması yönünde düzenleme yapmaya özen gösterildiği, yine öğretmenler kurulunun Yönetmelikte düzenlenen toplantı zamanları dışında da toplanmasına imkan sağlanarak tartışılması istenen konuların kurul gündemine taşınmasının amaçlandığı anlaşılmaktadır.
Bu doğrultuda dava konusu maddenin değişiklikten önceki halinde, Yönetmeliğin yukarıda değinilen hükümleri ile uyumlu olarak yer alan, haftalık ders programının öğretmenler kurulunda görüşülmesi yolundaki düzenlemenin, programın öğretmenler kurulunda tartışılarak değerlendirilmesi imkanını sağladığı, değişiklikle bu imkanının ortadan kaldırılarak, programı onaylayıp uygulama yetkisine düzenlemenin eski halinde de sahip olan okul müdürünün, öğretmenler kurulunda görüşülmesine de gerek kalmadan programı doğrudan onaylayıp, uygulamaya koymak suretiyle tek yetkili haline getirildiği, öğretmenlerin ise tebliğ ile ders programından haberdar olacaklarının düzenlendiği görüldüğünden, haftalık ders programı konusunda öğretmenler kurulunu devre dışı bırakan değişiklikte hukuka uyarlık bulunmamaktadır.
Bu itibarla, 28/10/2016 günlü, 29871 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Milli Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumlan Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliğin, ana Yönetmeliğin 12. maddesinin 1. fıkrasını " Hazırlanan haftalık ders programı, okul müdürünün onayına bağlı olarak uygulamaya konulur. Bu programda yönetici ve öğretmenlerin okutacakları derslerin gün ve saatlere göre dağılımı yapılır ve ilgililere yazılı olarak imza karşılığı duyurulur. ” şeklinde değiştiren 3. maddesinin, "okul yönetimince" "öğretim yılı başında veya ders yılı içinde öğretmenler kurulunda görüşülür." ibarelerinin madde metninden çıkarılmasına ilişkin düzenlemesi yönünden, yürütmenin durdurulmasına
2
T.C.
DANIŞTAY
İDARİ DAVA DAİRELERİ KURULU YD itiraz No: 2017/710 ilişkin koşulların oluştuğu sonucuna varılmıştır.
İtiraza konu kararın, 28/10/2016 tarih ve 29871 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Milli Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumlan Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliğin ana Yönetmeliğin 59. maddesinin 1. fıkrasının (c) bendini "Özürleri nedeniyle; hazırlık sınıfı öğrencileri hariç okula devam edemeyen, okula devam ettikleri hâlde iki dönem puanı alamayan öğrenciler, durumlarını belgelendirmeleri kaydıyla o yıla ait öğrenim haklarını kullanmamış sayılır. Öğrenim hakkının kullanılmamış sayılması hâli, öğrenim süresince iki eğitim ve öğretim yılıyla sınırlıdır." şeklinde değiştiren 22. maddesinde yer alan, "hazırlık sınıfı
öğrencileri hariç" ibaresinin yürütmesinin durdurulması isteminin reddine ilişkin kısmı
yönünden;
Yönetmeliğin 59. maddesinin 1. fıkrasının (c) bendinin değişiklikten önceki düzenlemesi "özürleri nedeniyle; okula devam edemeyen, okula devam ettikleri hâlde iki dönem puanı alamayan öğrenciler, durumlarını belgelendirmeleri kaydıyla. o yıla ait öğrenim haklarını kullanmamış sayılır. Öğrenim hakkının kullanılmamış sayılması hâli, öğrenim süresince iki eğitim ve öğretim yılıyla sınırlıdır." şeklinde olup, 28/10/2016 günlü, 29871 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Milli Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumlan Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik ile söz konusu hükme "hazırlık sınıfı öğrencileri hariç" ibaresi eklenmek suretiyle, özür durumları nedeniyle okula devam edemeyen hazırlık sınıfı öğrencilerinin, sınıf tekrar etmeleri olanağı ortadan kaldırılmıştır.
Her ne kadar davalı idarece verilen savunma da söz konusu Yönetmeliğin 60. maddesi çerçevesinde hazırlık sınıfı öğrencilerine sınıf tekrarı hakkı tanındığı, bu düzenleme ile getirilen imkandan da yararlanmaları halinde öğrenim sürelerinin uzayacağı ifade edilmiş ise de Yönetmeliğin 59. maddesinin 1. fıkrasında yer alan "Doğrudan, yılsonu başarı puanıyla veya sorumlu olarak sınıf geçemeyenlerle devamsızlık nedeniyle başarısız sayılanlar sınıf tekrar eder..." şeklindeki düzenleme ile sınıf tekrarı imkanının hazırlık sınıfında olmayan öğrencilere de tanındığı dikkate alındığında idarenin bu yöndeki savunmasına itibar edilmemiştir.
Anayasa'nın "Kanun önünde eşitlik" başlıklı 10. maddesinde, herkesin, dil, ırk, renk, cinsiyet, siyasi düşünce, felsefi inanç, din, mezhep ve benzeri sebeplerle ayırım gözetilmeksizin kanun önünde eşit olduğu, hiçbir kişiye, aileye, zümreye veya sınıfa imtiyaz tanınamayacağı, Devlet organları ve idare makamlarının bütün işlemlerinde kanun önünde eşitlik ilkesine uygun olarak hareket etmek zorunda olduğu kurala bağlanmıştır.
1739 sayılı Milli Eğitim Temel Kanunu'nun "Genellik ve eşitlik" başlıklı 4. maddesinde, eğitimde hiçbir kişiye, aileye, zümreye veya sınıfa imtiyaz tanınamayacağı; "Eğitim hakkı" başlıklı 7. maddesinde, ilköğretim kurumlarından sonraki eğitim kurumlarından vatandaşların ilgi, istidat ve kabiliyetleri ölçüsünde yararlanacağı; "Fırsat ve imkan eşitliği" başlıklı 8. maddesinde ise, eğitimde kadın, erkek herkese fırsat ve imkan eşitliği sağlanacağı hükme bağlanmıştır.
Buna göre, dava konusu ibarenin yer aldığı düzenlemenin özür durumu esas alınmak üzere yapılmış bir düzenleme olduğu ve özür durumu bulunan ve bunu belgeleyen öğrencilerin mağdur olmalarını, sene kayıplarını önlemek amacıyla getirildiği dikkate alındığında, özür durumu ve bunu belgeleme açısından aynı şartlarda bulunan öğrencilerden hazırlık sınıfında olanlarla olmayanlar arasında sınıf tekrarı yönünden farklılık yaratan dava konusu ibarede, kanun önünde eşitlik ilkesi ile eğitimde fırsat ve imkan eşitliğini temel ilke olarak kabul eden 1739 sayılı Yasa hükmüne aykırılık oluşturması nedeniyle hukuka uyarlık bulunmamaktadır.
itiraza konu kararın, Yönetmeliğin dava konusu diğer maddelerine ilişkin kısımlarına
gelince;
3
T.C.
DANIŞTAY
İDARİ DAVA DAİRELERİ KURULU YD itiraz No : 2017/710
İtiraza konu kararın, Yönetmeliğin dava konusu edilen diğer maddelerine ilişkin kısmı, hukuka ve usule uygun olup, davacının diğer maddelere yönelik itirazı yerinde görülmemiştir.
Açıklanan nedenlerle; 28/10/2016 tarih ve 29871 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Milli Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumlan Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliğin ana Yönetmeliğin 12. maddesinin 1. fıkrasını " Hazırlanan haftalık ders programı, okul müdürünün onayına bağlı olarak uygulamaya konulur. Bu programda yönetici ve öğretmenlerin okutacakları derslerin gün ve saatlere göre dağılımı yapılır ve ilgililere yazılı olarak imza karşılığı duyurulur." şeklinde değiştiren 3. maddesinin, "okul yönetimince" "öğretim yılı başında veya ders yılı içinde öğretmenler kurulunda görüşülür." ibarelerinin madde metninden çıkarılmasına ilişkin düzenlemesi ve ana Yönetmeliğin 59. maddesinin 1. fıkrasının (c) bendini "Özürleri nedeniyle; hazırlık sınıfı öğrencileri hariç okula devam edemeyen, okula devam ettikleri hâlde iki dönem puanı alamayan öğrenciler, durumlarını belgelendirmeleri kaydıyla o yıla ait öğrenim haklarını kullanmamış sayılır, öğrenim hakkının kullanılmamış sayılması hâli, öğrenim süresince iki eğitim ve öğretim yılıyla sınırlıdır." şeklinde değiştiren 22. maddesinde yer alan, "hazırlık sınıfı öğrencileri hariç" ibaresi yönünden davacının itirazının KABULÜ ile, Danıştay İkinci ve Sekizinci Daireleri'nce oluşturulan müşterek heyetçe verilen 17/04/2017 günlü, E:2016/15261 sayılı yürütmenin durdurulması isteminin reddine ilişkin kararın bu kısımlarının kaldırılmasına, 2577 sayılı Yasa'nın 27. maddesinde öngörülen koşullar gerçekleştiğinden söz konusu düzenlemelerin yürütmelerinin durdurulmasına oyçokluğu ile, Yönetmeliğin dava konusu diğer maddeleri yönünden yürütmenin durdurulması kararı verilebilmesi için Yasanın aradığı koşulların gerçekleşmemiş olduğu anlaşıldığından davacının itirazının bu kısımlar yönünden ise REDDİNE oybirliği ile, 23/10/2017 gününde karar verildi.
Başkan Üye Üye Üye Üye
Namık Kemal Nüket Ziya Haşan Yalçın
ERGANİ YOKLAMACIOĞLU ÖZCAN GÜZELER
(X)
(XX) EKMEKÇİ
(X)
(XX)


Üye Üye Üye Üye Üye
Doç. Dr. Selami Bilal Turgay Tuncay Oğuz Haşan
DEMİRKOL ÇALIŞKAN VARLI YAĞLICI ODABAŞI
(X) (XX)
- (XX)
Üye Üye Üye
Yunus Muhsin Bilge
AYKIN YILDIZ APAYDIN
(X) (X)


4
T.C.
DANIŞTAY
İDARİ DAVA DAİRELERİ KURULU YD İtiraz No: 2017/710
KARŞI OY
X- 28/10/2016 tarih ve 29871 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Milli Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumlan Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliğin ana Yönetmeliğin 12. maddesinin 1. fıkrasını " Hazırlanan haftalık ders programı, okul müdürünün onayına bağlı olarak uygulamaya konulur. Bu programda yönetici ve öğretmenlerin okutacakları derslerin gün ve saatlere göre dağılımı yapılır ve ilgililere yazılı olarak imza karşılığı duyurulur." şeklinde değiştiren 3. maddesinin, "okul yönetimince" "öğretim yılı başında veya ders yılı içinde öğretmenler kurulunda görüşülür." ibarelerinin madde metninden çıkarılmasına ilişkin düzenlemesi yönünden yürütmenin durdurulmasına karar verilebilmesi için, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu'nun 27. maddesinde öngörülen koşulların gerçekleşmediği anlaşıldığından, yürütmenin durdurulması isteminin reddine ilişkin Daire kararına yapılan itirazın reddi gerektiği oyuyla, çoğunluk kararına katılmıyoruz.
Üye Üye Üye Üye Üye
Haşan Yalçın Bilal Yunus Bilge
GÜZELER EKMEKÇİ ÇALIŞKAN AYKIN APAYDIN


5 
T.C.
DANIŞTAY
İDARİ DAVA DAİRELERİ KURULU YD itiraz No: 2017/710
KARŞI OY
XX- 28/10/2016 tarih ve 29871 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Milli Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumlan Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliğin ana Yönetmeliğin 59. maddesinin 1. fıkrasının (c) bendini "özürleri nedeniyle; hazırlık sınıfı öğrencileri hariç okula devam edemeyen, okula devam ettikleri hâlde iki dönem puanı alamayan öğrenciler, durumlarını belgelendirmeleri kaydıyla o yıla ait öğrenim haklarını kullanmamış sayılır. Öğrenim hakkının kullanılmamış sayılması hâli, öğrenim süresince iki eğitim ve öğretim yılıyla sınırlıdır." şeklinde değiştiren 22. maddesinde yer alan, "hazırlık sınıfı öğrencileri hariç" ibaresi yönünden yürütmenin durdurulmasına karar verilebilmesi için, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu'nun 27. maddesinde öngörülen koşulların gerçekleşmediği anlaşıldığından, yürütmenin durdurulması isteminin reddine ilişkin Daire kararına yapılan itirazın reddi gerektiği oyuyla, çoğunluk kararına katılmıyoruz.
Başkan Üye
Haşan Yalçın
GÜZELER EKMEKÇİ
6
 

Yorumlar (2)
boş işler 3 yıl önce
kurulda neyi konuşacaksın zümreler kararını verir yönetime teslim eder girer bilg.programına şak çıkar program özel durumu isteği olan dilekçe verir yönetmelik özr drurumlarına göre sanırsın yönetim tek tek özel program yapıyor.
Ahmet 3 yıl önce
demek ki neymiş, okul idaresi kafasına göre ders programı yapamazmış.
14
hafif yağmur
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Beşiktaş 34 72
2. Fenerbahçe 34 69
3. Galatasaray 33 65
4. Trabzonspor 34 59
5. Hatayspor 34 53
6. Alanyaspor 34 52
7. Gaziantep FK 33 51
8. Sivasspor 34 51
9. Karagümrük 34 50
10. Göztepe 35 47
11. Rizespor 34 42
12. Antalyaspor 35 42
13. Konyaspor 34 41
14. Ankaragücü 34 38
15. Malatyaspor 34 37
16. Kasımpaşa 34 37
17. Kayserispor 34 35
18. Erzurumspor 35 34
19. Başakşehir 33 33
20. Gençlerbirliği 34 32
21. Denizlispor 34 27
Takımlar O P
1. Giresunspor 31 63
2. Adana Demirspor 31 61
3. Samsunspor 31 61
4. Altay 31 57
5. İstanbulspor 31 57
6. Altınordu 31 53
7. Ankara Keçiörengücü 31 49
8. Ümraniye 31 47
9. Tuzlaspor 31 47
10. Bursaspor 31 43
11. Bandırmaspor 31 39
12. Boluspor 31 38
13. Balıkesirspor 31 35
14. Adanaspor 31 34
15. Menemenspor 31 31
16. Akhisar Bld.Spor 31 26
17. Ankaraspor 31 23
18. Eskişehirspor 31 8
Takımlar O P
1. Man City 32 74
2. M. United 32 66
3. Leicester City 31 56
4. Chelsea 32 55
5. West Ham 32 55
6. Tottenham 33 53
7. Liverpool 32 53
8. Everton 31 49
9. Arsenal 32 46
10. Leeds United 32 46
11. Aston Villa 30 44
12. Wolverhampton 32 41
13. Crystal Palace 31 38
14. Southampton 32 36
15. Newcastle 32 35
16. Brighton 32 34
17. Burnley 32 33
18. Fulham 33 27
19. West Bromwich 31 24
20. Sheffield United 32 14
Takımlar O P
1. Atletico Madrid 31 70
2. Real Madrid 31 67
3. Barcelona 30 65
4. Sevilla 31 64
5. Villarreal 31 49
6. Real Betis 31 48
7. Real Sociedad 31 47
8. Granada 30 39
9. Levante 31 38
10. Celta de Vigo 31 38
11. Athletic Bilbao 30 37
12. Osasuna 31 37
13. Cádiz 31 36
14. Valencia 31 35
15. Getafe 31 31
16. Deportivo Alaves 31 27
17. Huesca 31 27
18. Real Valladolid 30 27
19. Elche 31 26
20. Eibar 31 23