2019-2020 Bilim ve Sanat Merkezleri Öğrenci Tanılama ve Yerleştirme Kılavuzu

Milli Eğitim Bakanlığı Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından E-71131733-20-22334418 sayılı 15 Mart 2021 tarihli Bilim ve Sanat Merkezleri Öğrenci Tanılama ve Yerleştirme Kılavuzu konulu resmi yazı yayınlandı.

EĞİTİM PERSONELİ 15.03.2021, 16:20 16.03.2021, 09:07
2019-2020 Bilim ve Sanat Merkezleri Öğrenci Tanılama ve Yerleştirme Kılavuzu

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Genel Müdür Mehmet Nezir GÜL ve Bakan Yardımcısı Mahmut ÖZER imzalı resmi yazıda ''Bakanlığımıza bağlı bilim ve sanat merkezlerine öğrenci tanılama ve yerleştirme sürecinde planlanan iş ve işlemler 07/07/2018 tarih ve 30471 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Özel Eğitim Hizmetleri Yönetmeliği ve Aralık 2019 tarihli ve 2747 sayılı Tebliğler Dergisinde yayımlanan Bilim ve Sanat Merkezleri Yönergesi hükümleri doğrultusunda hazırlanan "2019-2020 Bilim ve Sanat Merkezleri Öğrenci Tanılama ve Yerleştirme Kılavuzu" 14/11/2019 tarih ve 71131733-20-E.22585439 sayılı Makam Onayı ile uygun görülmüştür.

Söz konusu Kılavuz'a göre 1, 2 ve 3. sınıf düzeyindeki öğrenciler sınıf öğretmenleri tarafından e-Okul Yönetim Bilgi Sistemi üzerinden aday gösterilmiş ve aday gösterilen öğrenciler tablet bilgisayarlarla gerçekleştirilen grup tarama uygulamalarına alınmıştır. Uygulamalar 11 Ekim 2020 tarihinde tamamlanmış olup uygulamaların sonuçları 14 Ekim 2020 tarihinde açıklanmıştır.

Ancak Covid-19 salgını nedeniyle alınan sağlık tedbirleri kapsamında söz konusu kılavuz doğrultusunda yetenek alanlarına göre yapılması planlanan bireysel değerlendirme uygulamaları gerçekleştirilememiştir. Bu doğrultuda 2019-2020 Bilim ve Sanat Merkezleri Öğrenci Tanılama ve Yerleştirme Kılavuzu'nda yer alan uygulama takviminde değişiklik yapılmasına ihtiyaç duyulmuştur.

Bakanlığımızca 2019-2020 eğitim öğretim yılında yapılması planlanan öğrenci tanılama ve yerleştirme sürecine ilişkin açıklamaların bulunduğu "2019-2020 Bilim ve Sanat Merkezleri Öğrenci Tanılama ve Yerleştirme Kılavuzu"nda yer alan uygulama takvimi yeniden düzenlenerek ekte sunulmuştur.

Makamlarınızca uygun görülmesi hâlinde "2019-2020 Bilim ve Sanat Merkezleri Öğrenci Tanılama ve Yerleştirme Kılavuzu"ndaki revize edilen uygulama takviminin yürürlüğe konulmasını olurlarınıza arz ederim.'' denilmiştir.

2019-2020 BİLİM VE SANAT MERKEZLERİNE ÖĞRENCİ TANILAMA VE YERLEŞTİRME TAKVİMİ

15-19 Mart 2021 İl tanılama sınav komisyonları tarafından bireysel değerlendirme randevularının verilmesi

22 Mart 2021 Bireysel değerlendirmeye alınacak öğrencilerin giriş belgelerinin e-okul Yönetim Bilgi Sistemi üzerinden yayımlanması

29 Mart 2021-25 Haziran 2021 Bireysel değerlendirmelerin yapılması

02 Temmuz 2021 Kayıt hakkı kazanan öğrencilerin http://meb.gov.tr adresinden ilan edilmesi

05-16 Temmuz 2021 Bireysel değerlendirme sonuçlarına itiraz başvurularının alınması

28 Temmuz 2021-06 Ağustos 2021 Bireysel değerlendirme sonuçlarına yapılan itirazların değerlendirilmesi

09 Ağustos 2021-03 Eylül 2021 Kayıt hakkı kazanan öğrencilerin kayıt işlemlerinin gerçekleştirilmesi

Genel Zihinsel Yetenek Alanı Bireysel Değerlendirme Uygulama Esasları ve Değerlendirme Kriterleri

1. Genel zihinsel yetenek alanında bireysel değerlendirme süreci 29 Mart 2021-25 Haziran 2021 tarihleri arasında öğrencilere Anadolu Sak Zekâ Ölçeği (ASİS) uygulanarak gerçekleştirilecektir.

2. Öğrencilerin randevuları, rehberlik ve araştırma merkezinin hizmet bölgesinde bulunan öğrenci, uygulayıcı sayısı ile rehberlik ve araştırma merkezinde bulunan test bataryalarına göre oluşturulacaktır. Bu doğrultuda, değerlendirme süreci 1 gün için bir test bataryasına en fazla altı; bir uygulayıcı için ise en fazla üç uygulama yapılacak şekilde planlanacaktır.

3. Öğrencilerin randevuları takvimde öngörülen resmi tatillerin dışında, randevu verilmeyen gün bırakılmaksızın oluşturulacaktır.

4. Değerlendirme sürecinde, yasal mazereti bulunmayan uygulayıcıların tamamı görevlendirileceklerdir.

5. Değerlendirmeler, rehberlik ve araştırma merkezlerinde gerçekleştirilecek olup rehberlik ve araştırma merkezinin fiziki koşullarının uygun olmaması ve değerlendirmenin gerçekleştirileceği kurumun da ilgili rehberlik ve araştırma merkezinin hizmet verdiği il-ilçede bulunması şartlarını taşıması halinde Bakanlığımızın bilgisi dâhilinde olması koşulu ile Bakanlığımıza bağlı diğer kurumlarda da gerçekleştirilebilecektir.

6. Değerlendirmelerin yapılacağı kurumların belirlenmesinde öğrenci ve uygulayıcı hareketliliğinin asgariye indirilmesi göz önünde bulundurulacaktır. Ancak görev yaptığı rehberlik ve araştırma merkezinde değerlendirme gerçekleştirilmeyecek olması ya da değerlendirme uygulamalarının tamamlanmasının ardından ilgili rehberlik ve araştırma merkezindeki uygulayıcı, Bakanlığımızın izni olması koşulu ile yine uygulayıcı hareketliliği asgari düzeyde tutulacak şekilde değerlendirme uygulamaları devam etmekte olan diğer bir rehberlik ve araştırma merkezinde görevlendirilebilecektir.

7. Uygulayıcılar, derecesi her ne olursa olsun kendileri ile akrabalık bağı bulunan öğrencilerin değerlendirilmelerinde görevlendirilemeyeceklerdir.

8. Değerlendirme ve sonuçlarına ilişkin her türlü evrak, değerlendirmenin gerçekleştirildiği rehberlik ve araştırma merkezi; rehberlik araştırma merkezi dışındaki kurumlarda gerçekleştirilen değerlendirme ve sonuçlarına ilişkin her türlü evrak ise bu kurumların sorumluluk alanında bulundukları rehberlik ve araştırma merkezi tarafından muhafaza edilecektir.

9. Rehberlik ve araştırma merkezleri dışındaki kurumlarda gerçekleştirilen değerlendirmelerde kullanılan test bataryaları, değerlendirmenin yapıldığı kurumun hizmet bölgesinde bulunduğu rehberlik ve araştırma merkezinin sorumluluğundadır. 

10. MEBBİS/BİLSEM Modülü /Bireysel Değerlendirme İşlemleri ekranı üzerinden verilen randevu bilgilerinin yer aldığı giriş belgeleri adayların kayıtlı olduğu örgün eğitim kurumlarınca 22 Mart 2021 tarihinden itibaren “e-Okul Yönetim Bilgi Sistemi” üzerinden alınarak öğrenci velilerine imza karşılığında teslim edilecektir. Okul müdürlükleri adaylara uygulama giriş belgelerini vermekle yükümlü olacaklardır.

11. Öğrenciler uygulama giriş belgelerinde belirtilen tarih ve saatte, uygulama giriş ve kimlik belgelerinin yanısıra “Hayat Eve Sığar” (HES) Kodları ile değerlendirmenin yapılacağı kurumda hazır bulunmak; belirtilen belgelerin her ikisi ile birlikte HES Kodlarını değerlendirme öncesinde kurum müdürlüklerine ibraz etmek zorundadırlar. Uygulama giriş ve kimlik belgeleri ile HES Kodundan herhangi birini ibraz edemeyen öğrenciler değerlendirmeye alınmayacaklardır.

12. Öğrenciler uygulama giriş belgelerinde yazılı bulunan randevu saatinden en fazla yirmi dakika geciktikleri takdirde değerlendirmeye alınacak olup bu sürenin aşılmasından sonra değerlendirme merkezlerinde hazır bulunsalar bile sonraki randevuların aksamasına sebep olunacağından değerlendirmeye alınmayacaklardır.

13. Uygulayıcı tarafından, uygulamanın yapılamayacağı kararına varılan durumlarda (öğrencinin, test performansını etkileyecek derecede görme, işitme engelinin olması; Türkçeye testin gerektirdiği kadar hâkim olmaması vb.) öğrenci değerlendirmeye alınmayacak olup durum tutanak altına alınarak il tanılama sınav komisyonları aracılığı ile Bakanlığımıza bildirilecek ve değerlendirmenin ne şekilde yapılacağına yönelik nihai karar Bakanlığımızca verilecektir.

14. Değerlendirme sonuçlarının uygulayıcılar tarafından elektronik ortamda sisteme işlenebilmesi için, değerlendirmenin yapıldığı kurum müdürlüklerince, değerlendirilmesi yapılan öğrencilerin “MEBBİS/BİLSEM Modülü/Bireysel Değerlendirme İşlemleri (Sınav Merkezi)/Bireysel Değerlendirme Öğrenci Yoklama Girişi” ekranında “GİRDİ” olarak işaretlenmeleri gerekmektedir.

15. Uygulayıcılar öğrencilerin değerlendirme sonuçlarını kendilerine tanımlı bulunan “MEBBİS/BİLSEM Modülü/Bireysel Değerlendirme İşlemleri/Bireysel Değerlendirme Aday Not Girişi” ekranı üzerinden sisteme işleyeceklerdir.

16. Değerlendirme ve sonuçlarının kayıt altına alınması, uygulayıcıların; gizliliğinin sağlanması ise uygulayıcıların ve değerlendirmenin gerçekleştirildiği kurum müdürlüklerinin sorumluluğundadır. 

Resim Yetenek Alanı Bireysel Değerlendirme Uygulama Esasları

1. 2019-2020 eğitim öğretim yılında 1, 2 ve 3. sınıf düzeyinde olan öğrenciler (2020-2021 eğitim öğretim yılında 2, 3 ve 4. sınıf olarak devam edenler) için resim yetenek alanında yapılacak bireysel değerlendirmeler ülke genelinde eş zamanlı olarak gerçekleştirilecektir. Bu kapsamda planlamaların 17-18 Nisan 2021 tarihlerinde günde iki oturum olacak şekilde yapılması ve resim yetenek alanında değerlendirmeye alınacak aday sayıları dikkate alınarak uygulama merkezlerinin belirlenmesi gerekmektedir.

2. Resim yetenek alanında değerlendirilecek adaylar MEBBİS BİLSEM İşlemleri Modülü üzerinden uygulama salonlarına yerleştirilirken, günde iki oturum (sabah 9.00 ve öğleden sonra 13.30) olacak ve her sınıf 10 kişiyi geçmeyecek şekilde planlanacaktır. Yerleştirilen her aday kırkar dakikalık iki oturum şeklinde uygulamaya alınacaktır. (Randevu saati 9.00 olan adaylar 9.00-9.40 ve 9.50-10.30; randevu saati 13.30 olanlar ise 13.30-14.10 ve 14.20-15.00 olacak şekilde ikişer oturum hâlinde uygulamaya alınacaktır.)

3. Resim yetenek alanındaki uygulamalarda öğrenci sayısının 150’ye kadar olduğu uygulama merkezlerinde üç yedek gözetmen, 150 ve üstünde olduğu uygulama merkezlerinde 5 yedek gözetmen görevlendirilecektir.

4. Her bir oturum saatinde aynı sınıf düzeyinde öğrenciler olacak şekilde yerleştirme yapılması, farklı sınıf seviyelerine aynı oturumda yer verilmemesi gerekmektedir. Örneğin 3. sınıf düzeyindeki tüm adayların 17 Nisan 2021 sabah oturumuna, 2. sınıf düzeyindeki tüm adayların 17 Nisan 2021 öğleden sonra oturumuna ve 1. sınıf düzeyindeki adayların ise 18 Nisan 2021 sabah oturumuna yerleştirilmesi gerekmektedir. Sınıf düzeyleri ve zamanları il şartlarına göre değişiklik gösterebilir.

5. MEBBİS BİLSEM Modülü Bireysel Değerlendirme İşlemleri menüsü üzerinden verilen ve randevu bilgilerinin yer aldığı giriş belgeleri adayların kayıtlı olduğu örgün eğitim kurumlarınca 22 Mart 2021 tarihinden itibaren “e-Okul Yönetim Bilgi Sistemi” üzerinden alınarak adayın velisine imza karşılığında teslim edilecektir. Okul müdürlükleri adaylara uygulama giriş belgelerini vermekle yükümlüdür.

6. Adaylar kendilerine verilen giriş belgelerinde belirtilen tarih ve saatte, uygulama giriş ve kimlik belgelerinin yanı sıra “Hayat Eve Sığar” (HES) Kodları ile tanılamanın yapılacağı merkezde hazır bulunmak; belirtilen belgelerin her ikisini ve HES Kodunu değerlendirme öncesinde komisyona ibraz etmek zorundadırlar. Uygulama giriş ve kimlik belgeleri ile HES Kodundan herhangi birini ibraz edemeyen öğrenciler değerlendirilmeye alınmayacaklardır.

7. Resim yetenek alanında yapılan uygulamaların değerlendirmeleri görsel sanatlar yetenek/beceri komisyonları oluşturularak yapılacaktır. Komisyon üyeleri başta bilim ve sanat merkezi resim öğretmenleri, üniversitelerin resim bölümlerindeki akademisyenler, güzel sanatlar liseleri resim öğretmenleri ve diğer kurumlardaki resim öğretmenlerinden olmak üzere 5 asil üyeden oluşur. Aynı usulle yedek üye belirlenir.  Aday değerlendirmelerinin yapılabilmesi için il tanılama sınav komisyonu tarafından belirlenen komisyon üyelerinin isimlerinin “MEBBİS BİLSEM Modülü”ne girilmiş olması gerekmektedir.

8. Resim yetenek alanında tanılaması yapılacak olan öğrencilerin sayıca fazla olduğu illerde BİLSEM sayıları da dikkate alınarak birden fazla komisyon kurulması ve bu komisyonlarda görevlendirilen öğretmenlere BİLSEM görsel sanatlar öğretmenleri tarafından bilgilendirme toplantısı yapılması gerekmektedir.

9. Komisyon üyeleri derecesi ne olursa olsun kendileri ile akrabalık bağı bulunan adayların değerlendirmelerinde görev yapmayacaklardır.

10. Komisyon üyeleri uygulama esnasında gözetmenlik yapmayacak ancak gözetmenleri koordine etmek amacıyla uygulama merkezlerinde görevlendirilecektir.

11. Komisyon üyelerinin aynı salonda birlikte çalışmaları hızlı ve bütüncül bir değerlendirme yapılması hususunda önem arz ettiğinden değerlendirme süresince komisyon üyeleri (illerdeki değerlendirmeye alınacak aday sayılarını dikkate alarak) 3 ila 5 gün arasında görevli izinli sayılacaklardır. Bu sürenin yeterli olmadığı durumlarda görevlendirme süresi il tanılama sınav komisyonları tarafından uzatılacaktır.

12. Komisyonun koordinasyonundan BİLSEM müdürleri sorumlu olacaktır.

13. Komisyon üyelerinin ve gözetmen öğretmenlerin uygulamadan 1 saat önce uygulama merkezinde olmaları gerekmektedir.

14. Gözetmen öğretmenler ve komisyon üyeleri uygulamaya cep telefonu, ses ve görüntü kaydedici vb. elektronik cihaz ile giremeyecektir.

15. Adayların değerlendirme sonuçlarının sisteme girilebilmesi için uygulamanın yapıldığı merkez müdürlüğü tarafından uygulamaya gelen öğrencilerin MEBBİS BİLSEM Modülü/Bireysel Değerlendirme İşlemleri (Sınav Merkezi) Menüsü/Bireysel Değerlendirme Öğrenci Yoklama Girişi ekranında “GİRDİ” olarak işaretlenmeleri gerekmektedir.

16. Resim yetenek alanında sınıf düzeylerine göre oluşturulan “Resim Yetenek Alanı Aday Değerlendirme Formu” kriterleri doğrultusunda yapılan değerlendirme sonuçlarının girişi komisyon üyelerinin MEBBİS Modülü üzerinden kendi kullanıcı isimlerine tanımlanan “MEBBİS BİLSEM Modülü Bireysel Değerlendirme İşlemleri” menüsünün altında yer alan “Bireysel Değerlendirme Aday Not Girişi” ekranından yapılacaktır. Komisyon üyelerinden biri tarafından bu ekrana adayın değerlendirme sonucunun girilmesi yeterli olacaktır.

17. Komisyon üyesinin Millî Eğitim Bakanlığı Personeli olmaması durumunda il MEBBİS yöneticileri tarafından ilgili üye için T.C. kimlik numarası kısıtlamalı kullanıcı tanımlaması yapılacaktır. 

1. 14-15 Nisan 2020 saat 14.00’te komisyon üyelerine resim yetenek alanı bireysel değerlendirme uygulamalarına ilişkin uzaktan eğitim düzenlenecektir. Bütün üyelerin eğitime katılması zorunludur. Katılım linki belirtilen tarihte bilim ve sanat merkezi müdürleri ile paylaşılacaktır.

Resim Yetenek Alanı Bireysel Değerlendirme Kriterleri

1. Resim yetenek alanında bireysel değerlendirme sürecinde; uygulamalar bir günde sabah

2 oturum ve öğleden sonra 2 oturum olacak şekilde gerçekleştirilecektir. Sorular sınıf düzeyine göre farklılık göstereceğinden öğrencilerin sınıf düzeyine göre uygulama salonlarına yerleştirilmesi gerekmektedir.

2. Resim yetenek alanında bireysel değerlendirme sürecinde

1. oturumda “İmgesel Resim: Metnin Resimlenmesi”

2. oturumda “ İmgesel Tasarım: Nesne Tasarımının Resimlenmesi” istenecektir.

3. “İmgesel Resim: Metnin Resimlenmesi” ve “İmgesel Tasarım: Nesne Tasarımının Resimlenmesi” başlıklarına ait değerlendirme soruları Genel Müdürlüğümüz tarafından belirlenip uygulama günü İl Özel Eğitim ve Rehberlik Şube Müdürleri ile BİLSEM müdürlerine elektronik posta yolu ile gönderilecektir.

4. Uygulama kâğıtları; A3 boyutunda ve gramajı en az 120 gr resim kâğıdı üzerine öğrencinin adı, soyadı, T.C. kimlik numarası, okulu ve aday numarasının basılı olduğu ve baskılı kısmın yapıştırılabileceği formatta hazırlanacaktır (Şekil-1).

5. Yapılan resmin değerlendirmesi; kompozisyon, çizgi, perspektif, oran-orantı ve yaratıcılık kriterleri çerçevesinde yapılacaktır.

6. Her bir üye, her öğrenci için, aday isimlerini görmedikleri, 1.Oturum ve 2. Oturum resim kâğıtlarına birbirinden bağımsız ayrı ayrı not verecektir. Beş komisyon üyesinin verdiği notlardan en yüksek ve en düşük olanları silinecektir. “Aday Puanı” 1. oturum kalan 3 puanın ortalamasının %50 ve 2. oturum kalan 3 puanın ortalamasının %50 sini toplayarak “Aday Puanı” oluşturulacaktır.

7. Uygulama öncesi öğrencilere puanlama cetveli hakkında açıklama yapılacaktır. Öğrencilerin dikkat etmeleri gereken hususlar belirtilecektir.

8. Uygulama; 2B kalem, yumuşak silgi, kalemtıraş ve A3 kâğıt ile yapılacaktır. Uygulamada kullanılacak tüm malzemeler BİLSEM’ler tarafından temin edilecektir.

9. Uygulamaya girecek adayların uygulama salonlarına alınırken yanlarında kâğıt, kalem, boya kalemi vb. materyaller bulunmamasına dikkat edilmesi gerekmektedir. Öğrencilerin kâğıt üzerinde siyah renkli kalem dışında bir kalem ile çizme, boyama vb. işaretleme yapmaları durumunda adayın kâğıdı değerlendirmeye alınmayacaktır. 

Müzik Yetenek Alanı Bireysel Değerlendirme Uygulama Esasları

1. 2019-2020 eğitim öğretim yılında 1, 2 ve 3. sınıf düzeyinde olan öğrenciler (2020-2021 eğitim öğretim yılında 2, 3 ve 4. sınıf olarak devam edenler) için müzik yetenek alanında yapılacak bireysel değerlendirmeler illerde müzik yetenek alanında değerlendirmeye alınacak öğrenci sayıları göz önünde bulundurularak 29 Mart 2021-25 Haziran 2021 tarihleri arasında hafta içi günde 4 oturum olmak üzere ve her bir oturum için 10 öğrenci alınacak şekilde planlamanın yapılması gerekmektedir.

1. Oturum: 09.00
2. Oturum: 11.00
3. Oturum: 13.30
4. Oturum: 15.30

2. Müzik yetenek alanında bireysel değerlendirmeye hak kazanan adaylar “Müzik Yetenek Alanı Değerlendirme Kriterleri” ne göre değerlendirmeye alınacaktır. Kriterler sınıf düzeyine göre farklılık gösterdiğinden adaylara verilecek randevuların sınıf düzeyine göre düzenlenmesi uygulamanın işlevselliğini artıracaktır.

3. MEBBİS BİLSEM Modülü Bireysel Değerlendirme İşlemleri menüsü üzerinden verilen ve randevu bilgilerinin yer aldığı giriş belgeleri adayların kayıtlı olduğu örgün eğitim kurumlarınca 22 Mart 2021 tarihinden itibaren “e-Okul Yönetim Bilgi Sistemi” üzerinden alınarak adayın velisine imza karşılığında teslim edilecektir. Okul müdürlükleri adaylara uygulama giriş belgelerini vermekle yükümlüdür.

4. Adaylar kendilerine verilen giriş belgelerinde belirtilen tarih ve saatte, uygulama giriş ve kimlik belgelerinin yanı sıra “Hayat Eve Sığar” (HES) Kodları ile tanılamanın yapılacağı merkezde hazır bulunmak; belirtilen belgelerin her ikisini ve HES Kodunu değerlendirme öncesinde komisyona ibraz etmek zorundadırlar. Uygulama giriş ve kimlik belgeleri ile HES Kodundan herhangi birini ibraz edemeyen adaylar değerlendirilmeye alınmayacaklardır.

5. Öğrencilere verilen giriş belgelerinde tanılamaya yönelik hazırlanmış olan “Örnek Uygulama Videosu”nu izleyebilecekleri web adresi yer alacaktır. Verilen adresten adaylar müzik yetenek tanılamasına ilişkin bilgi alabileceklerdir. Ayrıca her oturum öncesi adayların tamamına ön bilgilendirme yapılacak, ardından adaylar değerlendirmeye alınacaklardır.

6. Müzik yetenek alanında bireysel değerlendirmeler müzik yetenek/beceri komisyonları oluşturularak yapılacaktır. Komisyon üyeleri, başta bilim ve sanat merkezi müzik öğretmenleri olmak üzere, üniversitelerin ve konservatuvarların müzik bölümlerindeki akademisyenler, güzel sanatlar liseleri müzik öğretmenleri ve diğer kurumlardaki müzik öğretmenlerinden olmak üzere 5 asil üyeden oluşur. Aynı usulle yedek üye belirlenir.

Aday değerlendirmelerinin yapılabilmesi için il tanılama sınav komisyonu tarafından belirlenen komisyon üyelerinin isimlerinin “MEBBİS BİLSEM Modülü” ne girilmiş olması gerekmektedir

7. Müzik yetenek alanında bireysel değerlendirmesi yapılacak olan adayların sayıca fazla olduğu illerde bilim ve sanat merkezi sayıları da dikkate alınarak birden fazla komisyon kurulması ve bu komisyonlarda görevlendirilen öğretmenlere BİLSEM müzik öğretmenleri tarafından bilgilendirme toplantısı yapılması gerekmektedir.

8. Komisyon üyeleri akrabalık derecesi ne olursa olsun kendileri ile akrabalık bağı bulunan adayların değerlendirmelerine görev yapmayacaklardır. Komisyon üyesine zorunlu hallerde görev verilmesi durumunda akrabası olan adayın oturumu tamamlanana kadar hiçbir oturumda görev almayacaktır.

9. Komisyon üyeleri uygulamaya cep telefonu, ses ve görüntü kaydedici vb. elektronik cihaz ile girmeyecektir.

10. Uygulamaya girecek öğrencilerin değerlendirme sonuçlarının sisteme girilebilmesi için uygulamanın yapıldığı merkez müdürlüğünce uygulamaya gelen öğrencilerin MEBBİS BİLSEM Modülü/ Bireysel Değerlendirme İşlemleri (Sınav Merkezi) Menüsü/Bireysel Değerlendirme Öğrenci Yoklama Girişi ekranında “GİRDİ” olarak işaretlenmeleri gerekmektedir.

11. Müzik yetenek alanında yapılan bireysel değerlendirme sonuçları, uygulama sırasında her bir komisyon üyesi tarafından ayrı ayrı “MEBBİS BİLSEM Modülü Bireysel Değerlendirme Not İşlemleri” menüsünün altında yer alan “Müzik Alanı Aday Tanılama Formu” ekranından yapılacaktır.

12. Müzik yetenek alanında 5 komisyon üyesi de MEBBİS Modülü üzerinden giriş yaptıktan sonra adayın puanı hesaplanacaktır. Bir üye giriş yapmadığı takdirde aday puanı hesaplanmayacaktır.

13. Komisyon üyesinin Millî Eğitim Bakanlığı personeli olmaması durumunda il MEBBİS yöneticileri tarafından ilgili üye için T.C. kimlik numarası kısıtlamalı kullanıcı tanımlaması yapılacaktır.

14. 24-25 Mart 2020 saat 14.00’de komisyon üyelerine müzik yetenek alanı bireysel değerlendirme uygulamalarına ilişkin uzaktan eğitim düzenlenecektir. Bütün üyelerin eğitime katılması zorunludur. Katılım linki belirtilen tarihte bilim ve sanat merkezi müdürleri ile paylaşılacaktır. 

Müzik Yetenek Alanı Bireysel Değerlendirme Kriterleri

1. Kriterler ve Soru Sayıları

Müzik yetenek alanı bireysel değerlendirme sürecinde “Müziksel İşitme/Bellek” ve “Müziksel Farkındalık” olarak iki temel alan bulunmaktadır. Uygulamada kullanılan soru sayıları aynı olmakla beraber sorular sınıf seviyelerine göre farklı hazırlanmıştır. Müziksel İşitme/Bellek alanına ait soru türleri ve sayıları aşağıdaki gibidir.

A. Müziksel İşitme/Bellek

Bu alan, uygulama sırasında dinletilen ses ve ezgilerin vokal yolla, ritimlerin ise kalemle vurularak tekrarını içermektedir. Ayrıca adaydan, dinletilen/verilen bir ezgiyi farklı iki tonaliteye vokal olarak aktarması da istenecektir. 

Tek Ses Tekrarı

Uygulayıcı tarafından “Bu aşamada sırayla 4 ayrı ses duyacaksın. Her bir sesi duyduktan sonra NA ya da LA hecesiyle tekrar et.” yönergesi verilecektir.

Çift Ses Tekrarı

Uygulayıcı tarafından “Bu aşamada aynı anda duyulan iki sesi bize ayrı ayrı NA ya da LA hecesiyle tekrar et. Bu sesler toplam 4 tane olacak.” yönergesi verilecektir.

Üç Ses Tekrarı

Uygulayıcı tarafından “Bu aşamada aynı anda duyulan üç sesi bize ayrı ayrı NA ya da LA hecesiyle tekrar et. Bu sesler toplam 2 tane olacak.” yönergesi verilecektir.

Ezgi Tekrarı 

Uygulayıcı tarafından “Bu aşamada verilen ezgiyi dikkatle dinle. Ardından aynı ezgiyi kendi sesinle NA ya da LA hecesiyle tekrar et. Bu ezgiler toplam 3 tane olacak” yönergesi verilecektir.

Ritim Tekrarı

Uygulayıcı tarafından “Bu aşamada verilen ritmi dikkatle dinle. Ardından aynı ritmi kalemle ya da elinle vurarak tekrar et. Bu ritimler toplam 2 tane olacak” yönergesi verilecektir.

Aktarım

Uygulayıcı tarafından “Bu aşamada ‘Yaşasın Okulumuz’ şarkısını duyduğun seslerden başlayarak söyle.” yönergesi verilecektir.

B. Müziksel Farkındalık

Bu alanda adayın müziksel farkındalığını ölçmek için dört ayrı soru sorulacaktır. Adaylardan seçenekler arasından farklı olanı bulması istenecektir. Müziksel farkındalık, müziğin içselleştirilmesine dönük bir alan olup, adayın dinlediği müzikteki müzikal derinliği alımlama ve müzikal bileşenleri belirleme becerisine ilişkin bir alandır. 

Tempo Farkındalığı

Tek bir müzikal cümlenin üç kez dinletilmesi ve homojen tempo değişikliğinin (örneğin rubato) hangisinde olduğunun ayırt edilmesine yönelik bir soruyu içermektedir.

Gürlük Farkındalığı

Tek bir müzikal cümlenin üç kez dinletilmesi ve gürlük farklılığının (örneğin cresscendo) hangisinde olduğunun ayırt edilmesine yönelik bir soruyu içermektedir.

Artikülasyon Farkındalığı 

Tek bir müzikal cümlenin üç kez dinletilmesi ve artikülasyon farklılığının (örneğin staccato) hangisinde olduğunu ayırt edilmesine yönelik bir soruyu içermektedir. 

Çalgısal Tını Farkındalığı

İki sesli bir müzikal cümlenin üç kez dinletilmesi ve çalgılama farklılığının hangisinde olduğunun ayırt edilmesine yönelik bir soruyu içermektedir (örneğin A=iki klarnet, B=klarnet ve obua, A=iki klarnet).

2. Fiziki ve Teknik Esaslar

Burada öngörülen koşullar, uygulamada bulunması gereken asgari koşullar olarak değerlendirilmelidir. Böylelikle uygulamaların yapıldığı tüm merkezlerde adayların karşılaşacakları şartların standart hâle getirilmesi ve asgari koşulların belirlenmesi amaçlanmaktadır.

Değerlendirmeye Dönük Teknik Esaslar

Komisyonda görev alacak her bir üye için internet bağlantısı olan normal standartlarda beş adet, soruların seslendirilmesi için bir olmak toplam altı adet bilgisayar bulundurulması gerekmektedir

Donanıma İlişkin Koşullar

Uygulamada kullanılacak tüm sesler, müzik örnekleri ve uygulama yönergesi, Genel Müdürlüğümüz tarafından merkez müdürlüklerine uygulama öncesinde mp3 formatında ses dosyası ve pdf formatında belge olarak gönderilecektir. Uygulamanın yapılacağı merkezlerde bu ses dosyalarının adaylara doğru biçimde sunulabilmesi için aşağıdaki koşulların sağlanması gerekmektedir. Tanılamanın yapılacağı ortamda ses dosyalarının aktarılması için tahsis edilmiş bir bilgisayar bulunmalıdır. Bu bilgisayarda internet bağlantısı bulunmaması ve herhangi bir harici belleğin tanılama sürecinde bilgisayara bağlanmaması uygulamanın güvenliği açısından oldukça önemlidir. Bilgisayarda mp3 formatındaki dosyaları sorunsuz olarak çalabilen bir yazılımın kurulu olması ve çalışmaya hazır biçimde bulunması gerekmektedir. Adayların soruları doğru, net ve yeterli seviyede duyabilmeleri için uygun hoparlörler kullanılmalıdır. Hoparlör seçiminde aşağıdaki kriterlere dikkat edilmelidir. 

-Bilgisayarların içlerinde yer alan (tümleşik) hoparlörler soruların adaylara dinletilmesi amacıyla kullanılmamalıdır.

-Bilgisayarda harici hoparlörler kullanılmalıdır. Bu hoparlörlerin kendi güç kaynakları olmalıdır. Bilgisayardan beslenen hoparlörler kullanılmamalıdır.

-Kullanılacak hoparlörler stereo + subwoofer (2+1) konfigürasyonunda olmalıdır.

-Kullanılacak hoparlörler kanal başına en az 2 watt RMS (ortalama) güç seviyesine sahip olmalıdır.

3. Uygulamanın Yapılacağı Ortama İlişkin Koşullar

Uygulama sessiz bir ortamda gerçekleştirilmelidir. Bunu ölçmek için mobil uygulamalar kullanılabilir. Tanılama yapılacağı ortamda, herhangi bir konuşma vs. yokken bu ilgili uygulamanın göstereceği değer 60 desibel'i geçmemelidir. Bu test uygulama başlamadan önce yapılmalıdır.

 Hoparlörler odada bir masanın üzerinde, adayın uygulama esnasında bulunacağı konuma bakacak şekilde yerleştirilmelidir.

 Hoparlör masanın üzerinde, subwofer ise hoparlörlerle ortalanarak zemine konulmalıdır.

 Uygulama esnasında aday, hoparlörden 1,5 m uzaklıkta olmalıdır. Bu mesafe uygulamadan önce işaretlenmelidir. Hoparlörlerin ses seviyeleri (ses yükseklikleri) şu şekilde ayarlanmalıdır: Bilgisayarda uygulamada kullanılacak ses dosyalarından biri aktarılırken adayların duracakları yerde desibel ölçümü yapılacak ve hoparlörlerin ses seviyeleri, ses dosyası çalarken 70 desibeli gösterecek şekilde ayarlanacaktır. 

4. Uygulama Koşulları 

Bireysel Değerlendirme Öncesi Yapılacaklar

Uygulama sırasında beş adet komisyon üyesinin değerlendirme yapabilmesi ve bir adet soruların seslendirilmesi için olmak üzere toplam altı adet bilgisayar ile ses sistemi ve ritim tekrarı için kullanılacak ağaç yapılı kurşun kalemlerin temin edilmesi gerekmektedir.

Tanılama uygulamasından bir gün önce merkez müdürleri tarafından teknik esaslarda belirtilen uygulama sorularının bilgisayara yüklenmesi ve uygulama sabahı komisyon başkanına teslim edilmesi gerekmektedir. Gönderilen dosya içerisinde PDF formatında bulunan uygulama soruları her bir uygulayıcı (5 adet) üye için uygulama gününde basılarak dağıtılacaktır. Bu belgeler günün son oturumunun bitiminde komisyon başkanı tarafından imha edilecektir. Uygulamada kullanılacak bilgisayarlar kurum müdürü tarafından temin edilir. Bilgisayarların teknik kontrolü, donanıma ilişkin esaslarda belirtilen şartlara uygun olmalıdır.

Uygulama Öncesi ve Uygulama Sırasında Yapılacaklar

Müzik yetenek alanında bireysel değerlendirme sürecinde;

- Ön bilgilendirme aşamasında değerlendirmeye girecek adaylara toplu hâlde tanıtım videosu izletilecek ve adaylarla örnek çalışmaları yapılacaktır.

-Ön bilgilendirmenin ardından Adaylar bireysel olarak değerlendirmeye alınacaktır.

Tanılama Sonrası Yapılacaklar

Günün son oturumu sonrasında yapılan uygulamaya dair rapor alınarak imzalanır ve aday yoklama çizelgesi ile birlikte merkez müdürlüğüne teslim edilir. 

Covid-19 Nedeniyle Bireysel Değerlendirmelerde Alınacak Tedbirler

1. Ateş, öksürük, burun akıntısı ve solunum güçlüğü şikâyeti olan, COVID-19 pozitif olan veya son 14 gün içerisinde vaka ile teması olan kişilere görev verilmeyecektir.

2. Ateş, öksürük, burun akıntısı ve solunum güçlüğü şikâyeti olan, COVID-19 olan veya son 14 gün içerisinde COVID-19 vakası ile teması olan öğrenciler/veliler bina girişlerinde görevlilere bilgi verecektir. Söz konusu öğrenci randevu gününde uygulamaya alınmayacak olup durumunu belgelendiren öğrencilerin randevuları il tanılama sınav komisyonu tarafından yeniden randevu tarihi belirlenecek ve gerekli tedbirler alınarak uygulamaya katılması sağlanacaktır.

3. Uygulamaların sağlıklı ve güvenli bir ortamda gerçekleştirilmesi amacıyla uygulama merkezlerinde, öğrencilerin Sağlık Bakanlığı Hayat Eve Sığar uygulamasında bulunan HES kodu kontrolü ve ateş ölçümü yapılacaktır. 

4. Bireysel değerlendirme yetenek alanlarında görevlendirilecek öğretmenlerin HES kodları uygulamaların gerçekleştirildiği kurum müdürlükleri tarafından MEBBİS/HES KODU SORGULAMA Modülüne işlenecektir.

5. Öğrencilerin binaya giriş sırasında sosyal mesafe kurallarına uyulması sağlanacaktır. Yığılma oluşmasını engelleyecek önlemler alınacak olup bina girişlerinde maske, dezenfektan ve ateş ölçer bulunacaktır.

6. Uygulama salonuna maskesiz öğrenci alınmayacak olup maskesi olmayan öğrencilere maske dağıtılacaktır. Uygulama sona erdiğinde öğrenciler, maskeleri takılı olarak velilere teslim edilecektir. Uygulama esnasında isteyen öğrenciler maskelerini çıkartabileceklerdir.

7. Uygulama salonunda dezenfektan bulundurulacaktır. Öğrencilerin uygulama salonlarına giriş ve salondan çıkışlarında ellerinin dezenfekte edilmesi sağlanacaktır. Her uygulamadan sonra uygulama salonu dezenfekte edilecektir.

8. Resim yetenek alanı uygulamalarının yapıldığı merkezlerde uygulamaların yapıldığı salonlarda dezenfekte işleminin yapılması için iki personel görevlendirilecektir.

9. Uygulama sırasında ve uygulama aralarında pencerelerden havalandırma yapılacaktır. Klima ve benzeri havalandırma sistemi ile oda havasını önemli ölçüde hareketlendirip hava akışına neden olan tavan veya taşınabilir vantilatörler kullanılmayacaktır.

10. Veli bekleme alanları sosyal mesafe kurallarına uygun olarak düzenlenecek olup velilerin maske takması hususunda gerekli tedbirler alınacaktır.

11. İhtiyaç duyulan diğer hijyen önlemleri, il tanılama sınav komisyonları tarafından alınacaktır.

Yorumlar (0)
12
parçalı bulutlu
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Beşiktaş 33 71
2. Fenerbahçe 33 66
3. Galatasaray 33 65
4. Trabzonspor 34 59
5. Alanyaspor 34 52
6. Gaziantep FK 33 51
7. Hatayspor 33 50
8. Sivasspor 33 50
9. Karagümrük 33 49
10. Göztepe 34 46
11. Antalyaspor 34 42
12. Konyaspor 33 41
13. Rizespor 33 39
14. Malatyaspor 33 37
15. Ankaragücü 33 37
16. Kasımpaşa 34 37
17. Kayserispor 33 34
18. Başakşehir 32 33
19. Erzurumspor 34 31
20. Gençlerbirliği 33 31
21. Denizlispor 33 26
Takımlar O P
1. Giresunspor 31 63
2. Adana Demirspor 31 61
3. Samsunspor 30 58
4. Altay 30 54
5. İstanbulspor 30 54
6. Altınordu 31 53
7. Ankara Keçiörengücü 31 49
8. Tuzlaspor 31 47
9. Ümraniye 30 44
10. Bursaspor 30 43
11. Bandırmaspor 30 39
12. Boluspor 30 35
13. Balıkesirspor 31 35
14. Adanaspor 30 34
15. Menemenspor 30 31
16. Akhisar Bld.Spor 31 26
17. Ankaraspor 30 23
18. Eskişehirspor 31 8
Takımlar O P
1. Man City 32 74
2. M. United 32 66
3. Leicester City 31 56
4. West Ham 32 55
5. Chelsea 31 54
6. Liverpool 31 52
7. Tottenham 32 50
8. Everton 31 49
9. Arsenal 32 46
10. Leeds United 31 45
11. Aston Villa 30 44
12. Wolverhampton 32 41
13. Crystal Palace 31 38
14. Southampton 31 36
15. Newcastle 32 35
16. Brighton 31 33
17. Burnley 32 33
18. Fulham 33 27
19. West Bromwich 31 24
20. Sheffield United 32 14
Takımlar O P
1. Atletico Madrid 31 70
2. Real Madrid 30 66
3. Barcelona 30 65
4. Sevilla 31 64
5. Real Sociedad 31 47
6. Real Betis 30 47
7. Villarreal 30 46
8. Granada 30 39
9. Levante 30 38
10. Athletic Bilbao 30 37
11. Celta de Vigo 30 37
12. Osasuna 31 37
13. Cádiz 30 35
14. Valencia 30 34
15. Getafe 30 30
16. Deportivo Alaves 31 27
17. Huesca 31 27
18. Real Valladolid 30 27
19. Elche 31 26
20. Eibar 31 23