Türk Askeri Tarih Komisyonu Yönetmeliğinde Değişiklik (17 Kasım 2020)

Türk Askeri Tarih Komisyonu Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 17 Kasım 2020 Tarihli ve 31307 Sayılı Resmi Gazete'de yayınlandı.

ASKERİ PERSONEL 17.11.2020, 08:15 17.11.2020, 08:19
Türk Askeri Tarih Komisyonu Yönetmeliğinde Değişiklik (17 Kasım 2020)

Resmî Gazete

17 Kasım 2020 SALI

Sayı : 31307

YÖNETMELİK

Millî Savunma Bakanlığından:

TÜRK ASKERİ TARİH KOMİSYONU YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 1/8/1990 tarihli ve 20592 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Türk Askeri Tarih Komisyonu Yönetmeliğinin 1 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Madde 1 – Bu Yönetmeliğin amacı; Millî Savunma Üniversitesi Fatih Harp Tarihi Enstitüsü bünyesinde yer alan, Türk Askerî Tarih Komisyonu (TATK)’nun teşkilat, görev ve yetkileri ile organlarının oluşum şeklini, çalışma düzenini, yurt içi ve yurt dışı benzeri kuruluşlarla iş birliği ve koordinasyon esaslarını düzenlemektir.”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 3 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Madde 3 – Bu Yönetmelik; 9/11/2016 tarihli ve 6756 sayılı Olağanüstü Hal Kapsamında Bazı Tedbirler Alınması ve Millî Savunma Üniversitesi Kurulması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabul Edilmesi Hakkında Kanunun 6 ncı maddesi ile 10/7/2018 tarihli ve 30474 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 336 ncı ve 337 nci maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 4 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Madde 4 – Bu Yönetmelikte geçen;

a) Danışma Kurulu: Millî Savunma Üniversitesi Fatih Harp Tarihi Araştırmaları Enstitüsü Danışma Kurulunu,

b) Enstitü Müdürü: Millî Savunma Üniversitesi Fatih Harp Tarihi Araştırmaları Enstitüsü Müdürünü,

c) FATİH HATEN: Millî Savunma Üniversitesi Fatih Harp Tarihi Araştırmaları Enstitüsünü,

ç) Komisyon: Uluslararası ilişkilerde “The Turkish Commission of Military History” şeklinde tanınan Türk Askeri Tarih Komisyonu (TATK)’nu,

d) Ulusal Komisyon: Uluslararası Askeri Tarih Komisyonuna, Komisyon Tüzüğüne göre üyeliğe kabul edilmiş ulusal düzeyde düzenli faaliyet gösteren kuruluşları,

e) Uluslararası Kolokyum: Uluslararası Askeri Tarih Komisyonu Tüzüğüne uygun olarak bu Komisyonun Yürütme Kurulu (Bürosu)’nun koordinasyonuyla, Ulusal Komisyonlar tarafından kendi ülkelerinde askeri tarih dalında düzenledikleri Uluslararası bilimsel toplantıyı,

f) Uluslararası Komisyon: Özgün şekli “La Commission Internationale d’Histoire Militaire” olan ve kısaltılmış olarak C.I.H.M. harfleriyle tanınan Uluslararası Askeri Tarih Komisyonunu,

g) Uluslararası Komisyon Tüzüğü: Uluslararası Askeri Tarih Komisyonu Genel Kurulu tarafından onaylanan ve yürürlükte bulunan özgün şekli “Le Status de La Commission Internationale d’Histoire Militaire” olan ve Uluslararası Komisyon ile Ulusal Komisyonların teşkilat ve faaliyetlerini kapsayan dokümanı,

ğ) Uluslararası Kongre: Uluslararası Askeri Tarih Komisyonunun üyesi olduğu, “Le Comité International des Sciences Historiques” (Uluslararası Tarihi Bilimler Komitesi)'nin tarih biliminin tüm dallarında beş yılda bir düzenlediği bilimsel toplantıyı ifade eder.”

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 5 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Madde 5 – Komisyon; Enstitü Müdürü, Danışma Kurulu üyeleri, Anabilim Dalı Başkanları ve TATK Genel Sekreterinden oluşur. Merkezi ve çalışma yeri İstanbul’dur.”

MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin birinci fıkrasında yer alan “ATASE Daire Başkanı,” ibaresi “Enstitü Müdürü,”, ikinci fıkrasında yer alan “ATEM Başkanı,” ibaresi “Enstitü Müdür Yardımcılarından Müdür tarafından görevlendirilen biri,” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin 8 inci maddesinin birinci ve üçüncü fıkraları aşağıdaki şekilde, ikinci fıkrasında yer alan “beş” ibaresi “üç” olarak değiştirilmiştir.

“Genel Kurul, bilimsel ve idarî konularda en yüksek karar organıdır. Genel Kurul; Enstitü Müdürü, Danışma Kurulu üyeleri, Anabilim Dalı Başkanları, TATK Genel Sekreteri ile Enstitü Müdürlüğünce, tarih ve askerî tarih alanlarında araştırmalar yapan ilgili kurum ve kuruluşların yetkili temsilcileri, tarih ve uluslararası ilişkiler alanında akademik unvana sahip ve akademik çalışmaları bulunan Millî Savunma Bakanlığı kadro ve kuruluşunda yer alan kurumlarda görevli personel (muvazzaf/emekli), askeri tarih alanında uzmanlaşmış öğretim üyeleri ile bu alanda araştırmalar yapmış, eserleri yayımlanmış ve temayüz etmiş uzman kişiler arasından seçilen sekiz üyeden oluşur.”

“Genel Kurul senede en az bir defa toplanır. Gerekli görülmesi halinde Yürütme Kurulu kararı ve Komisyon Başkanının daveti üzerine olağanüstü toplantılar yapabilir. Yürütme Kurulu kararıyla Genel Kurul toplantıları bir sonraki seneye ertelenebilir.”

MADDE 7 – Aynı Yönetmeliğin 9 uncu maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinde yer alan “Beş” ibaresi “Üç” olarak değiştirilmiş, aynı fıkranın (e) bendi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 8 – Aynı Yönetmeliğin 10 uncu maddesinin birinci ve üçüncü fıkraları aşağıdaki şekilde, dördüncü fıkrasında yer alan “beş” ibaresi “üç” olarak değiştirilmiştir.

“Yürütme Kurulu; Enstitü Müdürü, Enstitü Müdür Yardımcıları, Anabilim Dalı Başkanları, TATK Genel Sekreteri ve Genel Kurul tarafından seçilen üç üye olmak üzere toplam 10 kişiden oluşur. Enstitü Müdürü Yürütme Kurulunun başkanıdır. Başkanın yokluğunda görevlendireceği Müdür Yardımcısı, Kurula başkanlık eder. Yürütme Kurulu toplantıları üye tam sayısının üçte ikisi ile yapılır. Kararlar, toplantıya katılanların salt çoğunluğu ile alınır. Oyların eşit olması halinde Başkanın oyu yönünde karar alınmış sayılır.”

“Yürütme Kurulunun üç üyesi, Genel Kurulun dönem içinde yapacağı ilk toplantısında seçimle belirlenir. Danışma Kurulu tarafından seçilecek aday sayısının iki katı aday teklif edilir ve Genel Kurul üyeleri tarafından gizli oyla seçilir.”

MADDE 9 – Aynı Yönetmeliğin 12 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Madde 12 – Enstitü Sekreteri, TATK Genel Sekreterliğini yürütür. Bu görevinde Enstitü Sekreterliği bağlısı idari personelden yararlanır. Genel Sekreterin ihtiyaç göstermesi hâlinde, Enstitü Müdürlüğünce Genel Sekreterlikte geçici personel görevlendirilebilir.”

MADDE 10 – Aynı Yönetmeliğin 14 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“b) Uluslararası Toplantılar: Genel Kurulca alınan karar doğrultusunda, uluslararası kolokyum, kongre, diğer bilimsel ve idari faaliyetlerin Türkiye’de tertiplenmesi ve bu toplantılara katılım Uluslararası Komisyon Tüzüğü hükümlerine göre yapılır.”

MADDE 11 – Aynı Yönetmeliğin 18 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Madde 18 – Komisyonun yıllık çalışma programlarına göre, Yürütme Kurulunda hesaplanacak ödenek ihtiyaçları Millî Savunma Üniversitesi bütçe tekliflerine dâhil edilerek bütçeleme dönemi içinde intikal ettirilir.”

MADDE 12 – Aynı Yönetmeliğin 19 uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Madde 19 – Komisyonun faaliyetleri çerçevesinde bütçe ile tahsis edilen kaynakların kullanımı; 10/12/2003 tarihli ve 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu, 10/2/1954 tarihli ve 6245 sayılı Harcırah Kanunu, 8/9/1983 tarihli ve 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu ile yılları Bütçe Kanunu ve diğer mali mevzuat hükümlerine uygun olarak gerçekleştirilir.”

MADDE 13 – Aynı Yönetmeliğe 20 nci maddesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki madde eklenmiştir.

“Yönetmeliğin uygulanmasında sorumluluk

Madde 20/A – Bu Yönetmeliğin uygulanmasından doğacak tereddütleri gidermeye Millî Savunma Bakanlığı yetkilidir.”

MADDE 14 – Aynı Yönetmeliğin 21 inci maddesi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 15 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 16 – Bu Yönetmelik hükümlerini Millî Savunma Bakanı yürütür. 
Yorumlar (0)
12
açık
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Galatasaray 27 57
2. Beşiktaş 26 57
3. Fenerbahçe 27 55
4. Trabzonspor 27 51
5. Hatayspor 27 46
6. Alanyaspor 27 43
7. Gaziantep FK 27 43
8. Karagümrük 27 41
9. Göztepe 27 36
10. Antalyaspor 27 35
11. Sivasspor 26 33
12. Konyaspor 26 32
13. Malatyaspor 27 31
14. Kasımpaşa 27 29
15. Kayserispor 26 28
16. Rizespor 27 28
17. Başakşehir 27 26
18. Erzurumspor 27 26
19. Ankaragücü 26 23
20. Denizlispor 26 21
21. Gençlerbirliği 26 21
Takımlar O P
1. Giresunspor 24 53
2. Samsunspor 24 50
3. İstanbulspor 25 47
4. Altınordu 24 44
5. Adana Demirspor 24 42
6. Altay 24 41
7. Tuzlaspor 24 41
8. Ankara Keçiörengücü 25 40
9. Bursaspor 24 34
10. Bandırmaspor 24 31
11. Ümraniye 24 31
12. Adanaspor 24 26
13. Boluspor 24 26
14. Menemenspor 24 26
15. Balıkesirspor 24 25
16. Akhisar Bld.Spor 24 19
17. Ankaraspor 24 15
18. Eskişehirspor 24 7
Takımlar O P
1. Man City 27 65
2. M. United 27 51
3. Leicester City 27 50
4. Chelsea 27 47
5. Everton 26 46
6. West Ham 26 45
7. Liverpool 27 43
8. Tottenham 26 42
9. Aston Villa 25 39
10. Arsenal 26 37
11. Leeds United 26 35
12. Wolverhampton 27 34
13. Crystal Palace 27 34
14. Southampton 26 30
15. Burnley 27 29
16. Brighton 26 26
17. Newcastle 26 26
18. Fulham 27 23
19. West Bromwich 27 17
20. Sheffield United 27 14
Takımlar O P
1. Atletico Madrid 24 58
2. Barcelona 25 53
3. Real Madrid 25 53
4. Sevilla 24 48
5. Real Sociedad 25 42
6. Real Betis 25 39
7. Villarreal 26 37
8. Granada 25 33
9. Levante 25 32
10. Athletic Bilbao 24 30
11. Valencia 26 30
12. Celta de Vigo 25 30
13. Osasuna 25 28
14. Getafe 25 27
15. Cádiz 25 25
16. Eibar 25 22
17. Real Valladolid 25 22
18. Deportivo Alaves 25 22
19. Elche 24 21
20. Huesca 25 20