Türk Askeri Tarih Komisyonu Yönetmeliğinde Değişiklik (17 Kasım 2020)

Türk Askeri Tarih Komisyonu Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 17 Kasım 2020 Tarihli ve 31307 Sayılı Resmi Gazete'de yayınlandı.

ASKERİ PERSONEL 17.11.2020, 08:15 17.11.2020, 08:19
Türk Askeri Tarih Komisyonu Yönetmeliğinde Değişiklik (17 Kasım 2020)
Resmî Gazete

17 Kasım 2020 SALI

Sayı : 31307

YÖNETMELİK

Millî Savunma Bakanlığından:

TÜRK ASKERİ TARİH KOMİSYONU YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 1/8/1990 tarihli ve 20592 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Türk Askeri Tarih Komisyonu Yönetmeliğinin 1 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Madde 1 – Bu Yönetmeliğin amacı; Millî Savunma Üniversitesi Fatih Harp Tarihi Enstitüsü bünyesinde yer alan, Türk Askerî Tarih Komisyonu (TATK)’nun teşkilat, görev ve yetkileri ile organlarının oluşum şeklini, çalışma düzenini, yurt içi ve yurt dışı benzeri kuruluşlarla iş birliği ve koordinasyon esaslarını düzenlemektir.”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 3 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Madde 3 – Bu Yönetmelik; 9/11/2016 tarihli ve 6756 sayılı Olağanüstü Hal Kapsamında Bazı Tedbirler Alınması ve Millî Savunma Üniversitesi Kurulması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabul Edilmesi Hakkında Kanunun 6 ncı maddesi ile 10/7/2018 tarihli ve 30474 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 336 ncı ve 337 nci maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 4 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Madde 4 – Bu Yönetmelikte geçen;

a) Danışma Kurulu: Millî Savunma Üniversitesi Fatih Harp Tarihi Araştırmaları Enstitüsü Danışma Kurulunu,

b) Enstitü Müdürü: Millî Savunma Üniversitesi Fatih Harp Tarihi Araştırmaları Enstitüsü Müdürünü,

c) FATİH HATEN: Millî Savunma Üniversitesi Fatih Harp Tarihi Araştırmaları Enstitüsünü,

ç) Komisyon: Uluslararası ilişkilerde “The Turkish Commission of Military History” şeklinde tanınan Türk Askeri Tarih Komisyonu (TATK)’nu,

d) Ulusal Komisyon: Uluslararası Askeri Tarih Komisyonuna, Komisyon Tüzüğüne göre üyeliğe kabul edilmiş ulusal düzeyde düzenli faaliyet gösteren kuruluşları,

e) Uluslararası Kolokyum: Uluslararası Askeri Tarih Komisyonu Tüzüğüne uygun olarak bu Komisyonun Yürütme Kurulu (Bürosu)’nun koordinasyonuyla, Ulusal Komisyonlar tarafından kendi ülkelerinde askeri tarih dalında düzenledikleri Uluslararası bilimsel toplantıyı,

f) Uluslararası Komisyon: Özgün şekli “La Commission Internationale d’Histoire Militaire” olan ve kısaltılmış olarak C.I.H.M. harfleriyle tanınan Uluslararası Askeri Tarih Komisyonunu,

g) Uluslararası Komisyon Tüzüğü: Uluslararası Askeri Tarih Komisyonu Genel Kurulu tarafından onaylanan ve yürürlükte bulunan özgün şekli “Le Status de La Commission Internationale d’Histoire Militaire” olan ve Uluslararası Komisyon ile Ulusal Komisyonların teşkilat ve faaliyetlerini kapsayan dokümanı,

ğ) Uluslararası Kongre: Uluslararası Askeri Tarih Komisyonunun üyesi olduğu, “Le Comité International des Sciences Historiques” (Uluslararası Tarihi Bilimler Komitesi)'nin tarih biliminin tüm dallarında beş yılda bir düzenlediği bilimsel toplantıyı ifade eder.”

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 5 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Madde 5 – Komisyon; Enstitü Müdürü, Danışma Kurulu üyeleri, Anabilim Dalı Başkanları ve TATK Genel Sekreterinden oluşur. Merkezi ve çalışma yeri İstanbul’dur.”

MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin birinci fıkrasında yer alan “ATASE Daire Başkanı,” ibaresi “Enstitü Müdürü,”, ikinci fıkrasında yer alan “ATEM Başkanı,” ibaresi “Enstitü Müdür Yardımcılarından Müdür tarafından görevlendirilen biri,” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin 8 inci maddesinin birinci ve üçüncü fıkraları aşağıdaki şekilde, ikinci fıkrasında yer alan “beş” ibaresi “üç” olarak değiştirilmiştir.

“Genel Kurul, bilimsel ve idarî konularda en yüksek karar organıdır. Genel Kurul; Enstitü Müdürü, Danışma Kurulu üyeleri, Anabilim Dalı Başkanları, TATK Genel Sekreteri ile Enstitü Müdürlüğünce, tarih ve askerî tarih alanlarında araştırmalar yapan ilgili kurum ve kuruluşların yetkili temsilcileri, tarih ve uluslararası ilişkiler alanında akademik unvana sahip ve akademik çalışmaları bulunan Millî Savunma Bakanlığı kadro ve kuruluşunda yer alan kurumlarda görevli personel (muvazzaf/emekli), askeri tarih alanında uzmanlaşmış öğretim üyeleri ile bu alanda araştırmalar yapmış, eserleri yayımlanmış ve temayüz etmiş uzman kişiler arasından seçilen sekiz üyeden oluşur.”

“Genel Kurul senede en az bir defa toplanır. Gerekli görülmesi halinde Yürütme Kurulu kararı ve Komisyon Başkanının daveti üzerine olağanüstü toplantılar yapabilir. Yürütme Kurulu kararıyla Genel Kurul toplantıları bir sonraki seneye ertelenebilir.”

MADDE 7 – Aynı Yönetmeliğin 9 uncu maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinde yer alan “Beş” ibaresi “Üç” olarak değiştirilmiş, aynı fıkranın (e) bendi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 8 – Aynı Yönetmeliğin 10 uncu maddesinin birinci ve üçüncü fıkraları aşağıdaki şekilde, dördüncü fıkrasında yer alan “beş” ibaresi “üç” olarak değiştirilmiştir.

“Yürütme Kurulu; Enstitü Müdürü, Enstitü Müdür Yardımcıları, Anabilim Dalı Başkanları, TATK Genel Sekreteri ve Genel Kurul tarafından seçilen üç üye olmak üzere toplam 10 kişiden oluşur. Enstitü Müdürü Yürütme Kurulunun başkanıdır. Başkanın yokluğunda görevlendireceği Müdür Yardımcısı, Kurula başkanlık eder. Yürütme Kurulu toplantıları üye tam sayısının üçte ikisi ile yapılır. Kararlar, toplantıya katılanların salt çoğunluğu ile alınır. Oyların eşit olması halinde Başkanın oyu yönünde karar alınmış sayılır.”

“Yürütme Kurulunun üç üyesi, Genel Kurulun dönem içinde yapacağı ilk toplantısında seçimle belirlenir. Danışma Kurulu tarafından seçilecek aday sayısının iki katı aday teklif edilir ve Genel Kurul üyeleri tarafından gizli oyla seçilir.”

MADDE 9 – Aynı Yönetmeliğin 12 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Madde 12 – Enstitü Sekreteri, TATK Genel Sekreterliğini yürütür. Bu görevinde Enstitü Sekreterliği bağlısı idari personelden yararlanır. Genel Sekreterin ihtiyaç göstermesi hâlinde, Enstitü Müdürlüğünce Genel Sekreterlikte geçici personel görevlendirilebilir.”

MADDE 10 – Aynı Yönetmeliğin 14 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“b) Uluslararası Toplantılar: Genel Kurulca alınan karar doğrultusunda, uluslararası kolokyum, kongre, diğer bilimsel ve idari faaliyetlerin Türkiye’de tertiplenmesi ve bu toplantılara katılım Uluslararası Komisyon Tüzüğü hükümlerine göre yapılır.”

MADDE 11 – Aynı Yönetmeliğin 18 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Madde 18 – Komisyonun yıllık çalışma programlarına göre, Yürütme Kurulunda hesaplanacak ödenek ihtiyaçları Millî Savunma Üniversitesi bütçe tekliflerine dâhil edilerek bütçeleme dönemi içinde intikal ettirilir.”

MADDE 12 – Aynı Yönetmeliğin 19 uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Madde 19 – Komisyonun faaliyetleri çerçevesinde bütçe ile tahsis edilen kaynakların kullanımı; 10/12/2003 tarihli ve 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu, 10/2/1954 tarihli ve 6245 sayılı Harcırah Kanunu, 8/9/1983 tarihli ve 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu ile yılları Bütçe Kanunu ve diğer mali mevzuat hükümlerine uygun olarak gerçekleştirilir.”

MADDE 13 – Aynı Yönetmeliğe 20 nci maddesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki madde eklenmiştir.

“Yönetmeliğin uygulanmasında sorumluluk

Madde 20/A – Bu Yönetmeliğin uygulanmasından doğacak tereddütleri gidermeye Millî Savunma Bakanlığı yetkilidir.”

MADDE 14 – Aynı Yönetmeliğin 21 inci maddesi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 15 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 16 – Bu Yönetmelik hükümlerini Millî Savunma Bakanı yürütür. 
Yorumlar (0)
20
parçalı az bulutlu
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Beşiktaş 40 84
2. Galatasaray 40 84
3. Fenerbahçe 40 82
4. Trabzonspor 40 71
5. Sivasspor 40 65
6. Hatayspor 40 61
7. Alanyaspor 40 60
8. Karagümrük 40 60
9. Gaziantep FK 40 58
10. Göztepe 40 51
11. Konyaspor 40 50
12. Başakşehir 40 48
13. Rizespor 40 48
14. Kasımpaşa 40 46
15. Malatyaspor 40 45
16. Antalyaspor 40 44
17. Kayserispor 40 41
18. Erzurumspor 40 40
19. Ankaragücü 40 38
20. Gençlerbirliği 40 38
21. Denizlispor 40 28
Takımlar O P
1. Adana Demirspor 34 70
2. Giresunspor 34 70
3. Samsunspor 34 70
4. İstanbulspor 34 64
5. Altay 34 63
6. Altınordu 34 60
7. Ankara Keçiörengücü 34 58
8. Ümraniye 34 51
9. Tuzlaspor 34 47
10. Bursaspor 34 46
11. Bandırmaspor 34 42
12. Boluspor 34 42
13. Balıkesirspor 34 35
14. Adanaspor 34 34
15. Menemenspor 34 34
16. Akhisar Bld.Spor 34 30
17. Ankaraspor 34 26
18. Eskişehirspor 34 8
Takımlar O P
1. Man City 38 86
2. M. United 38 74
3. Liverpool 38 69
4. Chelsea 38 67
5. Leicester City 38 66
6. West Ham 38 65
7. Tottenham 38 62
8. Arsenal 38 61
9. Leeds United 38 59
10. Everton 38 59
11. Aston Villa 38 55
12. Newcastle 38 45
13. Wolverhampton 38 45
14. Crystal Palace 38 44
15. Southampton 38 43
16. Brighton 38 41
17. Burnley 38 39
18. Fulham 38 28
19. West Bromwich 38 26
20. Sheffield United 38 23
Takımlar O P
1. Atletico Madrid 38 86
2. Real Madrid 38 84
3. Barcelona 38 79
4. Sevilla 38 77
5. Real Sociedad 38 62
6. Real Betis 38 61
7. Villarreal 38 58
8. Celta de Vigo 38 53
9. Granada 38 46
10. Athletic Bilbao 38 46
11. Osasuna 38 44
12. Cádiz 38 44
13. Valencia 38 43
14. Levante 38 41
15. Getafe 38 38
16. Deportivo Alaves 38 38
17. Elche 38 36
18. Huesca 38 34
19. Real Valladolid 38 31
20. Eibar 38 30