Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Öğretim Elemanlarının Görevlerine İlişkin Yönetmelikte Değişiklik

Kamuajans.com – Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Öğretim Elemanlarının Seçim, Atama, Yükseltme ve Görevlerine İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik.

ASKERİ PERSONEL 01.02.2019, 08:42 01.02.2019, 08:44
Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Öğretim Elemanlarının Görevlerine İlişkin Yönetmelikte Değişiklik

s) Üniversitelerarası Kurul: 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 11 inci maddesinde düzenlenen üst kuruluşu,

ş) Yönetim Kurulu: Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Yönetim Kurulunu,

ifade eder."

MADDE 2 - Aynı Yönetmeliğin 5 inci maddesi başlığıyla birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"Doktor öğretim üyesi başvuru şartları

MADDE 5 - (1) Akademi bünyesinde doktor öğretim üyesi kadrolarına başvuru yapacak adaylarda;

a) 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde belirtilen genel şartlara sahip olmak,

b) 657 sayılı Kanunun 48 inci maddesinin beşinci fıkrasında sayılı suçlardan dolayı haklarında hükmün açıklanmasının geri bırakılması kararı verilmemiş olmak,

c) Atanacağı alanla ilgili doktora diplomasına sahip olmak,

ç) Yurtdışındaki yükseköğretim kurumlarından alınmış olan doktora diplomalarının veya öğrenim belgelerinin denkliğinin Üniversitelerarası Kurul tarafından onaylanmış olması,

d) Senato tarafından belirlenen öğretim üyeliğine yükseltme ve atamalarda kullanılacak puanlama sistemine göre doktor öğretim üyeliği için belirlenmiş puan ve üstünü almak,

e) Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması olumlu olmak,

f) Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen merkezi bir yabancı dil sınavından en az elli beş veya uluslararası geçerliliği Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından kabul edilen bir yabancı dil sınavından buna denk bir puan almış olmak,

g) Yabancı dille eğitim öğretim yapılan bölüm veya derslere yönelik doktor öğretim üyeliği kadrolarına yapılacak atamalarda ise çalışma alanındaki dilden Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavından en az seksen beş puan veya uluslararası geçerliliği Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından kabul edilen bir yabancı dil sınavından buna denk bir puan almış olmak,

şartları aranır.

(2) Senato kararıyla, bu maddede belirlenen yabancı dil puan barajlarının üzerinde bir puan, asgari puan olarak belirlenebilir."

MADDE 3 - Aynı Yönetmeliğin 6 ncı maddesi başlığıyla birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"Doktor öğretim üyeliğine başvuru ilanı ve atanma

MADDE 6 - (1) Başkanlıkça, Akademi Yönetim Kurulunun da görüşünü alarak boş doktor öğretim üyeliği kadroları Jandarma Hizmetleri Sınıfı ve Sahil Güvenlik Hizmetleri Sınıfı ile bu sınıflar dışında olan kadrolar için ayrı olarak ilan edilir.

(2) Jandarma Hizmetleri Sınıfı ve Sahil Güvenlik Hizmetleri Sınıfı dışındaki kadrolar için bilim dallarını ve aranan nitelikleri belirten ilan, Resmi Gazete'de, Devlet Personel Başkanlığı ve Başkanlık resmi internet sayfalarında duyurulur. Bu durum, ayrıca Başkanlıkça bütün üniversitelere ve yüksek teknoloji enstitülerine ilgili birimlerinde ilan edilmek üzere bildirilir.

(3) Jandarma Hizmetleri Sınıfı ve Sahil Güvenlik Hizmetleri Sınıfı için belirlenen kadro ilanı ise Başkanlıkça Jandarma Genel Komutanlığı ile Sahil Güvenlik Komutanlığına bildirilir. Bu bildiride, atama yapılacak boş kadroların unvanı, sayısı, bulundukları yer, alınacak personelde aranacak şartlar, müracaat edilecek yer, faaliyet takvimi ile diğer gerekli hususlar yer alır.

(4) Jandarma Genel Komutanlığı ile Sahil Güvenlik Komutanlığı, Başkanlıkça yapılan bildiriyi alt birimlere duyurur.

(5) İlanlarda adaylara en az otuz günlük başvurma süresi tanınır ve son başvurma tarihi belirtilir.

(6) Doktor öğretim üyeliği için başvuran adaylardan yabancı dil sınavında başarı gösterenler yabancı dil sınavının tebliğini izleyen üç gün içerisinde özgeçmişlerini, bilimsel çalışma ve varsa yayınları ile Başkanlıkça belirlenecek akademik yükseltme ve değerlendirme kriterlerine ilişkin ilan edilen diğer evrakları dört nüsha halinde Başkanlığa teslim ederler.

(7) Jandarma hizmetleri ve sahil güvenlik hizmetleri sınıfından personelin başvurularının uygunluğunun, bu Yönetmeliğin 13 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında incelenmesi maksadıyla, başvuru belgelerinin bir sureti Jandarma Genel Komutanlığı veya Sahil Güvenlik Komutanlığına gönderilir. Jandarma Genel Komutanlığı veya Sahil Güvenlik Komutanlığı adaylar hakkındaki değerlendirmelerini on beş gün içinde tamamlayarak Akademiye gönderir. Atanmasına engel bir durum olan personelin işlemleri bu aşamada sonlandırılır ve müteakip aşamaya dahil edilmez.

(8) Adayların durumlarını incelemek üzere ilan edilen kadrolar için fakülte dekanı, enstitü müdürü veya MYO komutanı, adayın başvurduğu bilim alanı ile ilgili olan üç profesör veya doçenti, en az biri akademi dışından olmak kaydıyla ve varsa biri ilgili birim yöneticisi olmak üzere son başvuru tarihinden itibaren bir ay içinde tespit eder. Dekanlık, enstitü müdürlüğü veya MYO komutanlığı tarafından bu öğretim üyelerine adaylarla ilgili dokümanlar gönderilerek, bir ay içerisinde değerlendirme raporlarını bildirmeleri istenir. Değerlendirme raporunda adayın atanması ile ilgili karar gerekçeleri, önerilen adayın diğerlerine üstünlüğü ile olumsuz değerlendirme söz konusu ise olumsuzluk gerekçeleri açıkça belirtilir.

(9) Dekan, Enstitü Müdürü ve MYO Komutanı yazılı görüşlerin alınmasından sonraki ilk Fakülte, Yüksekokul veya Enstitü Yönetim Kurulu toplantısına konuyu götürür, aday veya adaylar hakkında ayrı ayrı görüş alır. Yönetim Kurullarınca bir açık kadroya birden fazla adayın başvurması halinde tercihe veya atamanın yapılıp yapılmayacağına ilişkin karar gerekçeli olarak belirtilir.

(10) Fakülte, Yüksekokul veya Enstitü Yönetim Kurullarının gerekçeli kararı tekrar değerlendirilmek üzere Akademi Yönetim Kuruluna gönderilir. Akademi Yönetim Kurulunun gerekçeli kararı sonrasında Başkan, atamaya ilişkin tercihi ile olumlu veya olumsuz kararını verir. Atamalar Başkanın teklifi ve Bakanın onayıyla yapılır.

(11) Doktor öğretim üyelerinin ilk ataması dört yıllığına yapılır. Atama süresi sonunda görev kendiliğinden sona erer."

MADDE 4 - Aynı Yönetmeliğin 7 nci maddesi başlığıyla birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"Doktor öğretim üyeliğine yeniden atanma esasları

MADDE 7 - (1) Doktor öğretim üyeleri ilgili birimlerin görüşü sonrası akademi yönetim kurulu kararı ve Başkan onayı ile yeniden atanabilirler. Atamalar en çok dört yıl süre ile yapılır. Her atama süresi sonunda görev kendiliğinden sona erer. Görev süresi sona erenler yeniden atanabilir.

(2) Doktor öğretim üyeliğine yeniden atanabilmek için Akademi Senatosu tarafından belirlenen öğretim üyeliğine yükseltme ve atamalarda kullanılacak puanlama sistemine göre doçentlik için belirlenmiş puanının ilk yeniden atamada %60'ını, ikinci yeniden atamada %80'ini, üçüncü yeniden atamadan itibaren ise %100'ünü tamamlamış olması gerekmektedir."

MADDE 5 - Aynı Yönetmeliğin 8 inci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"d) Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen merkezi bir yabancı dil sınavından en az elli beş puan veya uluslararası geçerliliği Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından kabul edilen bir yabancı dil sınavından buna denk bir puan almış olmak, bilim alanı belli bir yabancı dille ilgili olanlar için ise bu sınavı başka bir yabancı dilde sağlamak,"

MADDE 6 - Aynı Yönetmeliğin 9 uncu maddesinin sekizinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"(8) Jandarma Genel Komutanlığı veya Sahil Güvenlik Komutanlığınca yapılacak değerlendirmeyi müteakip, başkan ilan edilen doçentlik kadrosuna, başvuran adayların durumlarının incelenmesi için son başvuru tarihinden itibaren bir ay içinde, varsa biri ilgili birim yöneticisi olmak üzere, adayın başvurduğu bilim alanından yoksa en yakın bilim alanından en az biri akademi dışından olmak kaydıyla üç profesör tespit eder."

MADDE 7 - Aynı Yönetmeliğin 13 üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan "yardımcı doçent" ibaresi "doktor öğretim üyesi" olarak değiştirilmiştir.

MADDE 8 - Aynı Yönetmeliğin 16 ncı maddesinin birinci fıkrasının (b), (ç) ve (d) bentleri yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 9 -Aynı Yönetmeliğin 19 uncu maddesinin birinci fıkrasında yer alan "veya okutmanlar da" ibaresi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 10 - Aynı Yönetmeliğin 20 nci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde yer alan "Yabancı dil okutmanı, çevirici ve" ibaresi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 11 - Aynı Yönetmeliğin 21 inci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde yer alan "okutmanı, çevirici" ibaresi "öğretim görevlisi" olarak değiştirilmiştir.

MADDE 12 - Aynı Yönetmeliğin 22 nci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde yer alan "Yabancı dil okutmanı, çevirici ve" ibaresi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 13 - Aynı Yönetmeliğin 24 üncü maddesinin dördüncü ve beşinci fıkraları yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 14 - Aynı Yönetmeliğin 25 inci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinin (2) numaralı alt bendine "branşı için" ibaresinden sonra gelmek üzere "yüksek lisans ya da" ibaresi eklenmiş ve üçüncü fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 15 - Aynı Yönetmeliğin 28 inci maddesinin dördüncü fıkrası ile aynı maddenin altıncı fıkrasında yer alan "okutmanlar" ibareleri yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 16 - Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 17 - Bu Yönetmelik hükümlerini İçişleri Bakanı yürütür. 
Yorumlar (0)
10
açık
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Beşiktaş 34 72
2. Fenerbahçe 34 69
3. Galatasaray 33 65
4. Trabzonspor 34 59
5. Hatayspor 34 53
6. Alanyaspor 34 52
7. Gaziantep FK 33 51
8. Sivasspor 34 51
9. Karagümrük 34 50
10. Göztepe 35 47
11. Rizespor 34 42
12. Antalyaspor 35 42
13. Konyaspor 34 41
14. Malatyaspor 33 37
15. Ankaragücü 33 37
16. Kasımpaşa 34 37
17. Kayserispor 34 35
18. Başakşehir 33 33
19. Gençlerbirliği 34 32
20. Erzurumspor 34 31
21. Denizlispor 33 26
Takımlar O P
1. Giresunspor 31 63
2. Adana Demirspor 31 61
3. Samsunspor 31 61
4. Altay 31 57
5. İstanbulspor 31 57
6. Altınordu 31 53
7. Ankara Keçiörengücü 31 49
8. Ümraniye 31 47
9. Tuzlaspor 31 47
10. Bursaspor 31 43
11. Bandırmaspor 31 39
12. Boluspor 31 38
13. Balıkesirspor 31 35
14. Adanaspor 31 34
15. Menemenspor 31 31
16. Akhisar Bld.Spor 31 26
17. Ankaraspor 31 23
18. Eskişehirspor 31 8
Takımlar O P
1. Man City 32 74
2. M. United 32 66
3. Leicester City 31 56
4. Chelsea 32 55
5. West Ham 32 55
6. Liverpool 32 53
7. Tottenham 32 50
8. Everton 31 49
9. Arsenal 32 46
10. Leeds United 32 46
11. Aston Villa 30 44
12. Wolverhampton 32 41
13. Crystal Palace 31 38
14. Southampton 31 36
15. Newcastle 32 35
16. Brighton 32 34
17. Burnley 32 33
18. Fulham 33 27
19. West Bromwich 31 24
20. Sheffield United 32 14
Takımlar O P
1. Atletico Madrid 31 70
2. Real Madrid 31 67
3. Barcelona 30 65
4. Sevilla 31 64
5. Villarreal 31 49
6. Real Betis 31 48
7. Real Sociedad 31 47
8. Granada 30 39
9. Levante 31 38
10. Celta de Vigo 31 38
11. Athletic Bilbao 30 37
12. Osasuna 31 37
13. Cádiz 31 36
14. Valencia 31 35
15. Getafe 31 31
16. Deportivo Alaves 31 27
17. Huesca 31 27
18. Real Valladolid 30 27
19. Elche 31 26
20. Eibar 31 23