ABONE OL

YKS 2020 Yılı Gündelik Miktarı
T.C.
YÜKSEK SEÇİM KURULU
Karar No : 4

- K A R A R -

Başkanlık Makamınca Kurulumuza sunulan 09/01/2020 tarihli yazıda; “298 sayılı 
Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanunun 182. maddesinin birinci fıkrasında; seçim kurulu başkan ve üyeleri ile bu Kanun gereğince görevlendirileceklere ve bu işlerde mesai saatleri içinde ve dışında çalıştırılacak memur ve hizmetlilere, siyasi parti temsilcilerine ve hariçten alınarak çalıştırılacaklara ödenecek gündeliklerin gündelik miktarı 600 (altıyüz) gösterge rakamının memur aylık katsayısı ile çarpımı sonucu bulunacak tutarı geçmemek üzere Yüksek Seçim Kurulunca belirleneceği, Bakanlar Kurulunun bu rakamı Yüksek Seçim Kurulunun görüşünü alarak, dört katına kadar artırmaya yetkili olduğu ve bu ödemelerin herhangi bir vergiye tabi tutulmayacağı hükmü yer almaktadır.

5749 sayılı Kanunla, 298 sayılı Kanunun 182. maddesinin birinci fıkrasında yapılan 
değişiklik sonrasında; 10/07/2008 tarih ve 26932 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 23/06/2008 tarih ve 2008/13851 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile de; 298 sayılı Kanunun 182. maddesinin birinci fıkrasında yer alan ve gündelik miktarının hesaplanmasında dikkate alınan 600 (altıyüz) gösterge rakamı Yüksek Seçim Kurulu Başkan ve Üyeleri için 2.000 (ikibin), diğerleri için 1.000 (bin) olarak belirlenmiştir.

Söz konusu maddeye dayanılarak verilen ve madde kapsamında belirtilen kişilerin 
gündelikleri Maliye Bakanlığı Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğünün 04/07/2019 tarihli ve 205248 sayılı Genelgesinde belirtilen aylık katsayı (0,138459) dikkate alınarak, Yüksek Seçim Kurulunun 04/07/2019 gün ve 2019/4968 sayılı kararı ile belirlenerek, 01/07/2019 - 31/12/2019 döneminde geçerli olmak üzere yürürlüğe konulduğu bilinmektedir.

01 Eylül 2019 tarihli ve 30875 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 28/08/2019 tarihli, 
2019/1 sayılı Kamu Görevlileri Hakem Kurulu Kararın İkinci Kısım Birinci Bölümünün 4üncü maddesinin beşinci fıkrası uyarınca, Maliye Bakanlığı Kamu Mali Yönetim ve Dönüşüm Genel Müdürlüğünün 06/01/2020 tarihli ve 13659 sayılı Genelgesi ile personelin özlük haklarında ve diğer ödemelerde değişiklik yapılarak aylık gösterge tablosunda yer alan rakamlar ile ek gösterge rakamlarının aylık tutarlara çevrilmesinde uygulanacak aylık katsayı 01/01/2020 - 30/06/2020 döneminde geçerli olmak üzere (0,146061) olarak yeniden belirlenmiş bulunmaktadır.

Bu nedenle, 298 sayılı Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında 
Kanunun 182. maddesinin birinci fıkrasında belirtildiği üzere, seçim kurulu başkan ve üyeleri ile bu Kanun gereğince görevlendirileceklere ve bu işlerde mesai saatleri içinde ve dışında çalıştırılacak memur ve hizmetlilere, siyasi parti temsilcilerine ve hariçten alınarak çalıştırılacaklara 01/01/2020 - 30/06/2020 tarihleri arasındaki memur aylık katsayısı (0,146061) dikkate alınarak, üst sınırı 292,00 - TL’ye çıkarılmış bulunan gündelik miktarının yeniden belirlenmesi hususunda gereğini takdirlerinize arz ederim.” denilmiş olmakla, konu incelenerek;

GEREĞİ GÖRÜŞÜLÜP DÜŞÜNÜLDÜ:

298 sayılı Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanunun 
182. maddesinin birinci fıkrasında; seçim kurulu başkan ve üyeleri ile bu Kanun gereğince görevlendirileceklere ve bu işlerde mesai saatleri içinde ve dışında çalıştırılacak memur ve hizmetlilere, siyasi parti temsilcilerine ve hariçten alınarak çalıştırılacaklara ödenecek gündeliklerin gündelik miktarı 600 (altıyüz) gösterge rakamının memur aylık katsayısı ile çarpımı sonucu bulunacak tutarı geçmemek üzere Yüksek Seçim Kurulu’nca belirleneceği, Bakanlar Kurulunun bu rakamı Yüksek Seçim Kurulunun görüşünü alarak, dört katına kadar artırmaya yetkili olduğu ve bu ödemelerin herhangi bir vergiye tabi tutulmayacağı hükmü yer almaktadır.

Bu yasal düzenlemeye istinaden; 298 sayılı Kanunun 182. maddesinin birinci 
fıkrasında 5749 sayılı Kanunla yapılan değişiklik sonrasında; 10/7/2008 tarih ve 26932 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 23/6/2008 tarih ve 2008/13851 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile de; 298 sayılı Kanun’un 182. maddesinin birinci fıkrasında yer alan ve gündelik miktarının hesaplanmasında dikkate alınan 600 (altıyüz) gösterge rakamı Yüksek Seçim Kurulu Başkan ve Üyeleri için 2.000 (ikibin), diğerleri için 1.000 (bin) olarak belirlenmiştir. 

01 Eylül 2019 tarihli ve 30875 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 28/08/2019 tarihli, 2019/1 sayılı Kamu Görevlileri Hakem Kurulu Kararın İkinci Kısım Birinci Bölümünün 4üncü maddesinin beşinci fıkrası uyarınca, Maliye Bakanlığı Kamu Mali Yönetim ve Dönüşüm Genel Müdürlüğünün 06/01/2020 tarihli ve 13659 sayılı Genelgesi ile personelin özlük haklarında ve diğer ödemelerde değişiklik yapılarak aylık gösterge tablosunda yer alan rakamlar ile ek gösterge rakamlarının aylık tutarlara çevrilmesinde uygulanacak aylık katsayı 01/01/2020 - 30/06/2020 döneminde geçerli olmak üzere (0,146061) olarak yeniden belirlenmiş bulunmaktadır.

Bu duruma göre; Başkanlık teklifinde de belirtildiği üzere, Yüksek Seçim Kurulunca 
verilen 04/07/2019 gün ve 2019/4968 sayılı kararla belirlenen ücretlerin yeniden belirlenmesi gerekmiştir.

Bu nedenle, ücretler aşağıdaki şekilde yeniden belirlenmiştir.

MADDE 1-

A) YÜKSEK SEÇİM KURULU

Başkan ve Üyeler 292,00

Siyasi Parti Temsilcileri ve Birinci Derecede Sorumlu 
Görevliler (Genel Müdür, Genel Müdür Yardımcısı, Daire Başkanı) 146,00

İkinci Derecede Sorumlu Görevliler (Şube Müdürü, BİM Müdürü, BİM Koordinatörü, Seçim Uzmanı, Seçim Uzman Yardımcısı, Mali Hizmetler Uzmanı,) 142,00

Üçüncü Derecede Sorumlu Görevliler (Şef, Çözümleyici, Programcı, İstatistikçi, Mühendis,) 140,00

Dördüncü Derecede Sorumlu Görevliler (Veri Hazırlama Kontrol İşletmeni, Memur, Teknisyen, Dağıtıcı Sekreter, Santral Memuru, Bilgisayar İşletmeni, Arşiv Memuru) 137,00

Şoför, Hizmetliler, Bekçi ve Diğer Personel 131,00

Şoförler 
(Başka kurum personeli olup görevlendirilenler) 126,00

Hizmetliler (Başka kurum personeli olup görevlendirilenler) 126,00

B) İL VE İLÇE SEÇİM KURULLARI

Başkanlar ve İl Seçim Kurulları Üyeleri 146,00

İlçe Seçim Kurulları Üyeleri 131,00


Seçim Müdürleri, Seçim Müdür Yardımcıları 142,00

Seçim Müdürlüğü Zabıt Katipleri, Teknisyenler 137,00

Seçim Müdürlüğü Hizmetlileri 131,00

Askı Yeri Görevlileri 126,00

Memurlar 
(Başka kurum personeli olup görevlendirilenler) 126,00

Şoförler (Başka kurum personeli olup görevlendirilenler) 126,00

Hizmetliler (Başka kurum personeli olup görevlendirilenler) 126,00

C) SANDIK KURULLARI

Başkan 140,00

Üye 131,00

D) BİNA SORUMLULARI

Bina Sorumlusu 140,00

Bina Sorumlusu Yardımcısı 140,00

Seçim işlerinde çalıştırılacak olanların yaptırılacak işin niteliklerine göre hangi 
derecede sorumlu görevli oldukları Yüksek Seçim Kurulu Başkanı tarafından belirlenir.

E) Seçmen kütüklerinin güncelleştirilmesi ile ilgili işlemlerin seçim müdürlüklerinde 
görevli daimi personel tarafından yapılması asıl olmakla beraber, güncelleştirmeye tabi listelerdeki seçmen sayısı çok olan yerlerde işlemlerin bu şekilde bitirilemeyeceğinin anlaşılması üzerine, doğan zorunluluk nedeniyle sosyal güvenliğe sahip dışardan memur (başka kamu kurum ve kuruluşlarından) çalıştırılması halinde,

1- Sandık seçmen listeleri Seçim Bilişim Sistemi (SEÇSİS) kapsamında 
düzenlendiğinden, bu yönde yapılacak çalışmada görevlendirilecek kişiye çalıştığı gün esas alınarak ödeme yapılması gerekir. 

2- Seçmen bilgi kağıtlarının dağıtımında adrese ulaştırılan her bilgi kağıdı için 6 Kr’u 
aşmamak üzere ücret ödenir.

MADDE 2- 298 sayılı Kanunun uygulanması için gerekli yerlere, başka yerlerden 
yetki verilerek gönderilen görevlilere bu sebeple yapılacak ödemeler saklıdır.

MADDE 3- İl, İlçe Seçim ve Sandık Kurullarının yedek üyelerine ancak asıl üye 
yerine kurula katılıp çalıştıkları günler için ücret ödenir.

MADDE 4- Seçim kurulu başkanları; gerekli hallerde, seçime ait işlerin toptan 
yaptırılmasını uygun görecekleri kimselere verebilirler. Bu şekilde yaptırılan işlerin normal olarak kaç günde bitirilebileceği Kurul Başkanlarınca takdir edilerek, bu günlere karşılık olan ücret veya gündelikler 1/B. maddedeki memur ve hizmetliler için kararlaştırılmış olan miktarlarda ödenir.

S O N U Ç: Açıklanan gerekçelerle;

1- 298 sayılı Kanunun 182. maddesi uyarınca, üst sınırı 292,00-TL olan ücret 
tarifesinin yukarıdaki şekilde belirlenmesine,

2- Yapılan değişikliğin 01/01/2020 – 30/06/2020 döneminde geçerli olmasına,

3- Karar örneğinin;

a) Seçim Hizmetleri Genel Müdürlüğüne gönderilmesine,

b) Seçmen Kütüğü Genel Müdürlüğünce Kurulumuzun www.ysk.gov.tr internet sitesi 
adresinde yayınlanmasına, Seçim Hizmetleri Genel Müdürlüğünce il ve ilçe seçim kurulu başkanlıklarına gönderilmesine, 09/01/2020 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.
Anahtar Kelimeler:
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
Misafir Avatar
editör 7 ay önce

YKS - değil kardeşim YSK