ABONE OL

Tabiplerin, 89. Dönem Mecburi Hizmet Kurasında 974 Kadro Yer Aldı
89. DÖNEM DEVLET HİZMETİ YÜKÜMLÜLÜĞÜ (DHY) KURASI
İLAN METNİ
3359 sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu'na göre yurt içinde veya yurt dışında öğrenimlerini tamamlayarak tabip, uzman tabip ve yan dal uzmanlık eğitimini tamamlayanlardan Sağlık Bakanlığı Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü internet sitesinde (https://yhgm.saglik.gov.tr) ismi ilan edilenler için aşağıdaki bilgiler ve ilan edilen takvim çerçevesinde noter huzurunda bilgisayar ortamında kura ile yerleştirme işlemleri yapılacaktır.
A- GENEL ESASLAR
1) DHY atamaları, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa göre yapılacaktır.
2) Kura yeri ve saati, kura sonuçları ve sonuçlara ilişkin noter onaylı belgeler Genel
Müdürlüğümüzün internet adresinde (https://yhgm.saglik.gov.tr) ilan edilecektir.
3) Tebligat yerine geçecek ilan, Genel Müdürlüğümüzün internet adresinde yayınlanacaktır. İlgililerin atamaları ve atama tebligatları ilan tarihinden itibaren yapılmış sayılacaktır.
4) Devlet Hizmet Yükümlüsü olanların göreve başlamalarında 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 62 ve 63 üncü madde hükümleri dikkate alınacaktır.
5) Devlet Hizmet Yükümlüsü olanlardan, ataması yapılan veya göreve başlayanların atanma şartlarına haiz olmadıklarının sonradan anlaşılması halinde haklarında 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun veya 4924 sayılı Kanunun ilgili hükümleri uygulanacaktır.
6) Devlet Hizmet Yükümlüsü olan personel, mevzuatta belirlenen mazeret ve zorunlu haller dışında yükümlülükleri bitmeden başka yerlere atanamazlar. Bu görevlerini tamamlamadan ayrılmaları halinde mesleklerini icra edemezler.
7) Devlet Hizmet Yükümlülüğü görevini tamamlayanlar, talepleri halinde sürelerle ilgili sınırlamalara tabi olmaksızın Sağlık Bakanlığı Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde isteğe bağlı yer değiştirme suretiyle atanma, kurumlar arası naklen atama ve yeniden atama kuralarına başvurabilirler.
8) DHY süresinin hesaplanmasında fiilen çalışma esas olup, hafta sonu ve resmi tatil günleri fiili çalışmadan sayılır. Yıllık, mazeret ve hastalık nedeni ile izinli geçirilen günler yükümlülük süresine ilave edilecektir.
B- BAŞVURU ESASLARI
1) Kura başvuruları Personel Bilgi Sistemi (PBS) üzerinden yapılacaktır.
2) Başvuracak adaylar Personel Bilgi Sistemi (PBS) üzerinden açılacak münhal yerleri göz önünde bulundurarak ilan edilen takvim çerçevesinde en fazla on (10) tercih yapabileceklerdir.
3) Adaylar PBS üzerinden başvurularını kesinleştirdikten sonra tercih formunun çıktısını imzalayarak göndereceklerdir.
4) Vakıf üniversitelerinden mezun olan tabip ve uzman tabipler,
İlk defa ataması yapılacak olan tabip ve uzman tabipler,
İstifa sonrası yeniden atanma talebinde bulunan tabip ve uzman tabipler'in 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinin birinci fıkrasının (A) 8. alt bendi "Güvenlik soruşturması ve/veya arşiv araştırması yapılmış olmak." hükmü gereğince, hakkında güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması yapılacak olup, güvenlik soruşturmaları ve/veya arşiv araştırmaları sonuçlandıktan sonra atamaları yapılacaktır. Güvenlik soruşturması olumsuz sonuçlananların ataması yapılmayacak, yapılmış olsa dahi iptal edilecektir.
5) Başvurusunu yapan adaylar evraklarını ilan edilen takvim çerçevesinde; T.C. Sağlık Bakanlığı Genel Evrak Şubesi Bilkent Yerleşkesi Üniversiteler Mahallesi Dumlupınar Bulvarı 6001 Cad. No:9 06800 Çankaya /ANKARA adresinde olacak şekilde kargo ile gönderecekler ya da elden teslim edeceklerdir. (Elden teslim edenler, evraklarını bizzat kendisi veya noter tarafından vekalet verdiği kişi aracılığı ile teslim edebilirler.) Aksi takdirde evrak teslim alınmayacaktır. Gönderilen belgelerin Sağlık Bakanlığına vaktinde ulaşmaması halinde sorumluluk başvuru sahibine aittir.
6) Adaylar adli sicil durumunu beyan eden imzalı dilekçelerini veya (www.turkiye.gov.tr) internet adresi üzerinden temin edecekleri Adli Sicil Belgesini tercih formlarıyla birlikte ilan edilen takvim çerçevesinde Sağlık Bakanlığına göndereceklerdir.
7) Tercih bildirmeyen, hatalı form gönderen, tercihlerine yerleştirilemeyen, tercih formu imzasız olan ve tercihleri geçersiz sayılanlar boş kalan münhal yerlere genel kura ile yerleştirileceklerdir.
8) Atamaya esas teşkil edecek diğer belgeler ise yükümlülerce göreve başlarken çalıştıkları birime teslim edilecektir. (**)
C- DEVLET HİZMETİ YÜKÜMLÜLÜĞÜ MAZERET DURUMU (EŞ VE SAĞLIK) KURASINA BAŞVURU ESASLARI
1) Mazereti nedeniyle atama talebinde bulunanlar ilan edilen takvim çerçevesinde PBS üzerinden DHY Mazeret Durumu (Eş ve Sağlık) Kurasına başvuracaklardır.
2) Başvuru yapacak adaylar PBS üzerinden DHY Mazeret Durumu (Eş ve Sağlık) Kurası Ön Başvuru Formunu doldurup çıktısını imzalayarak, mazeretlerini belirtir belgeler (*) ile birlikte ilan edilen takvim çerçevesinde Sağlık Bakanlığına göndereceklerdir. Eksik belge gönderenler, başvuru formu hatalı olanlar, mazereti uygun görülmeyenler, ilan edilen takvim çerçevesinde belirtilen adrese evrakları ulaşmayanlar "A-GENEL ESASLAR" ve "B-BAŞVURU ESASLARINA" göre genel kuraya dahil edileceklerdir.
3) Mazereti uygun görülenlerin isimleri ile bu atamalar için münhal yer listesi ekteki takvim çerçevesinde internet adresinde ilan edilecek ve bu kişiler PBS üzerinden açılan münhal yerlerden tercihte bulunabileceklerdir.
*D-MAZERET DURUMU (EŞ VE SAĞLIK) KURASI İÇİN BAŞVURUDA BULUNACAKLARIN GÖNDERMESİ GEREKEN BELGELER:
a) Eş durumu mazereti nedeniyle atanma talebinde bulunanlar PBS Ön Başvuru Formuna ek olarak;
1) Eşi Sağlık Bakanlığı ve bağlı kuruluşlarında görev yapanlar; eşinin çalışmakta olduğu kurumdan alınacak onaylı görev yeri belgesi,
2) Eşi diğer kurumlarda görev yapanlar; eşinin çalışmakta olduğu kurumdan alınacak (istihdam şekli, unvan, hizmet süresi, statüsü, kazanılmış hak aylığı derece ve kademesi ile eğitim durumunu gösterir) resmi başlıklı, tarih ve sayılı onaylı görev yeri belgesi ve
hizmet cetveli,
3) Eşi başasistan veya asistan olanlar; eşlerinin eğitime başlama ve bitiş tarihi ile kalan eğitim sürelerini gösterir fakülte sekreteri veya ilgili başhekimlik onaylı görev yeri belgesini göndereceklerdir.(Asistanlık süresi uzatılanların uzatılma gerekçeleri gönderilen belgede belirtilmelidir. Alınmış olan istirahat raporları, ücretli ve ücretsiz izinlerin başlayış ve bitiş tarihleri açıkça belirtilmelidir.)
4) Evli olunduğuna dair belge MERNİS üzerinden komisyon tarafından alınacaktır. Ancak PBS başvurusu esnasında evli oldukları MERNİS kayıtlarından tespit edilemeyenlerin noter onaylı evlenme cüzdanı örneği göndermeleri gerekmektedir.
b) Sağlık durumu mazereti nedeniyle atanma talebinde bulunanlar PBS Ön Başvuru Formuna ek olarak;
1) Gönderilen sağlık kurulu raporu başvuru sahibine ait ise; Bakanlık eğitim ve araştırma hastaneleri veya üniversite hastanelerinden son 6 ay içinde alınmış sağlık kurulu raporunun aslı veya sağlık kurulu raporunun verildiği hastane tarafından onaylı örneği gönderilecektir.
2) Gönderilen sağlık kurulu raporu başvuru sahibinin eşine, annesine, babasına, bakmakla yükümlü olduğu çocuklarına ve yargı kararı ile vasi tayin edildiği kardeşine ait ise;
a) Bakanlık eğitim ve araştırma hastaneleri veya üniversite hastanelerinden son 6 ay içinde alınmış sağlık kurulu raporunun aslı veya sağlık kurulu raporunun verildiği hastane tarafından onaylı örneği,
b) Bu kişilere ait T.C. Kimlik Numaraları ve yerleşim yeri bilgilerini içeren başvuru sahibi tarafından imzalı beyan dilekçesi,
c) Vasilik kararının aslı veya onaylı örneği gönderilecektir.
**E-GÖREVE BAŞLARKEN TESLİM EDİLMESİ GEREKEN ATAMAYA
ESAS BELGELER:
1) Mal Bildirim Formu
2) Vesikalık Fotoğraf (6 adet, son altı ay içerisinde çekilmiş)
3) Askerlik Durum Belgesi
4) Adli Sicil Belgesi veya Adli Sicil Beyan Dilekçesi
5) Sağlık Raporu (657 sayılı Kanunun 48 inci maddesi hükmü gereği hekimlik yapabileceğine dair tek hekimden alınan Sağlık Raporu)
LÜTFEN DİKKAT
1. Uzmanlık eğitimlerini Sağlık Bakanlığına bağlı eğitim ve araştırma hastanelerinde veya Bakanlık adına üniversite hastanelerinde tamamlayıp bu kura sonucunda Sağlık Bakanlığı kadrolarına yerleşenler atamaya esas belge vermeyeceklerdir.
2. Kura sonucunda Bakanlığımız dışında diğer kurumlara yerleşen tabip ve uzman tabiplerin "Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması" ve atamaya esas diğer işlemler için yerleştikleri kurumla irtibata geçmeleri gerekmektedir.
3. 6756 Sayılı kanunun 107. Maddesi gereği Türk Silahlı Kuvvetlerinden tüm mali ve sosyal haklarıyla Sağlık Bakanlığına devredilen personelin, Sağlık Bakanlığı ve Sağlık Bilimleri Üniversitesi hariç diğer kurum ve kuruluşlara yerleşmeleri durumunda mali ve sosyal açıdan hak kaybına uğrayacakları hususu ilgililere duyurulur.
4. 89. Dönem Devlet Hizmeti Yükümlülüğü Kurasında Milli Savunma Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı ve Adalet Bakanlığı için açılan münhal kadrolara yerleşenlerden çeşitli sebeplerle yerleştikleri kurum tarafından ataması yapılmayanların mağdur edilmemeleri ve sağlık hizmeti sunumunda aksamalara sebep olmaması için ilgili münhalin devamında / karşılığında açılmış olan Sağlık Bakanlığı münhallerine yerleşmiş sayılacaklardır. Bakanlığımızca atamaya esas gerekli işlemler tesis edildikten sonra tekrar kuraya alınmadan atamaları bu münhallere yapılacaktır.
89. DÖNEM DEVLET HİZMETİ YÜKÜMLÜLÜĞÜ (DHY)
KURASI TAKVİMİ
SIRA
TARİH
AÇIKLAMA
1
26 Eylül 2019 Perşembe - 30 Eylül 2019
Pazartesi Saat 18: 00' e kadar
PBS üzerinden; 'Mazeret (Eş ve Sağlık) Kurası'
ön başvurularının yapılması
2
03 Ekim 2019 Perşembe Saat 18: 00'e kadar
'Mazeret (Eş ve Sağlık) Kurası'
Ön Başvuru Formları ve belgelerinin son geliş tarihi
3
17 Ekim 2019 Perşembe
'Mazeret (Eş ve Sağlık) Kurası'
ön başvuru durumları kabul edilenlere ait münhal yerler ve Genel Kuraya ait münhal
yerlerin ilanı
4
17 Ekim 2019 Perşembe-21 Ekim 2019 Pazartesi Saat 18: 00'e kadar
PBS üzerinden;
tüm adaylar için tercih başvurularının yapılması
5
25 Ekim 2019 Cuma
Saat 18: 00'e kadar
Tüm adayların tercih başvuru evraklarının son geliş tarihi
30 EKİM 2019 ÇARŞAMBA
Yeri ve saati
6
(https://yhgm.saglik.gov.tr)
KURA TARİHİ
internet adresinde ilan edilecektir.

İL ADI
UNVAN
BRANŞ
BİRİM ADI
MÜNHAL
AÇIKLAMA
ADIYAMAN
TABİP
YOK
ADIYAMAN SİNCİK İLÇE DEVLET HASTANESİ
1
ADIYAMAN
TABİP
YOK
ADIYAMAN TUT İLÇE DEVLET HASTANESİ
1
AFYONKARAHİSAR
TABİP
YOK
AFYONKARAHİSAR İHSANİYE İLÇE HASTANESİ
1
AĞRI
TABİP
YOK
AĞRI DİYADİN DEVLET HASTANESİ
2
AĞRI
TABİP
YOK
AĞRI DOĞUBAYAZIT DR.YAŞAR ERYILMAZ DEVLET HASTANESİ
10
AĞRI
TABİP
YOK
AĞRI ELEŞKİRT İLÇE DEVLET HASTANESİ
2
AĞRI
TABİP
YOK
AĞRI PATNOS DEVLET HASTANESİ
3
AĞRI
TABİP
YOK
AĞRI TAŞLIÇAY İLÇE DEVLET HASTANESİ
2
AĞRI
TABİP
YOK
AĞRI TUTAK İLÇE DEVLET HASTANESİ
2
AĞRI
TABİP
YOK
AĞRI/DOĞUBEYAZIT/GÖKAY K.K.K. 1. MKNZ.P.TG. 5. HD.ALAYI 4. HD. TB. KH. K. KS. /DOĞUBAYAZIT DR.YAŞAR ERYILMAZ DEVLET HAST.
1
Bu münhal yeri sadece erkek adaylar tercih edebilecektir.
AĞRI
TABİP
YOK
AĞRI/ELEŞKİRT K.K.K. 12. MEKANİZE PİYADE TG. 2. MEKANİZE PİYADE TB. BBMM.TED.KS. /ELEŞKİRT İLÇE DEVLET HAST.
1
Bu münhal yeri sadece erkek adaylar tercih edebilecektir.
AKSARAY
TABİP
YOK
AKSARAY GÜZELYURT İLÇE DEVLET HASTANESİ
1
ANKARA
TABİP
YOK
ANKARA K.K.K. MEBS OKULU VE EĞT. MERKEZİ LOJ. DES. KOMUTANLIĞI BBMM.TED.KS. /NALLIHAN DEVLET HAST.
2
Bu münhal yeri sadece erkek adaylar tercih edebilecektir.
ANKARA
TABİP
YOK
ANKARA/ETİMESGUT HV.K.K. HAVA LOJİSTİK KOMUTANLIĞI BBMM.TED.KS. SAĞLIK SERVİSİ /NALLIHAN DEVLET HAST.
1
ANTALYA
TABİP
YOK
ANTALYA ELMALI DEVLET HASTANESİ
2
ARTVİN
TABİP
YOK
ARTVİN ARDANUÇ İLÇE DEVLET HASTANESİ
2
ARTVİN
TABİP
YOK
ARTVİN YUSUFELİ DEVLET HASTANESİ
1
AYDIN
TABİP
YOK
AYDIN/SÖKE K.K.K. 11. KOMANDO TG. SÖKE KOMUTAN YARD. BBMM.TED.KS. /BUHARKENT İLÇE DEVLET HAST.
1
Bu münhal yeri sadece erkek adaylar tercih edebilecektir.
BATMAN
TABİP
YOK
BATMAN BEŞİRİ İLÇE DEVLET HASTANESİ
1
BATMAN
TABİP
YOK
BATMAN GERCÜŞ DEVLET HASTANESİ
1
BATMAN
TABİP
YOK
BATMAN SASON DEVLET HASTANESİ
3
BAYBURT
TABİP
YOK
BAYBURT DEVLET HASTANESİ
2
BAYBURT
TABİP
YOK
BAYBURT K.K.K. 17.KOMANDO TG. KOMUTAN YARD. LOJ.DES.K.LIĞI. SHH.BL.BBMM.TED.KS. /BAYBURT DEVLET HAST.
1
Bu münhal yeri sadece erkek adaylar tercih edebilecektir.
BİLECİK
TABİP
YOK
BİLECİK YENİPAZAR İLÇE DEVLET HASTANESİ
2
BİNGÖL
TABİP
YOK
BİNGÖL GENÇ DEVLET HASTANESİ
4
BİNGÖL
TABİP
YOK
BİNGÖL KADIN DOĞUM VE ÇOCUK HASTALIKLARI HASTANESİ
6
BİNGÖL
TABİP
YOK
BİNGÖL KARLIOVA DEVLET HASTANESİ
2
BİNGÖL
TABİP
YOK
BİNGÖL SOLHAN DEVLET HASTANESİ
4
BİTLİS
TABİP
YOK
BİTLİS AHLAT DEVLET HASTANESİ
2
BİTLİS
TABİP
YOK
BİTLİS GÜROYMAK DEVLET HASTANESİ
3
BİTLİS
TABİP
YOK
BİTLİS HİZAN DEVLET HASTANESİ
1
BİTLİS
TABİP
YOK
BİTLİS MUTKİ İLÇE DEVLET HASTANESİ
2
ÇANKIRI
TABİP
YOK
ÇANKIRI ATKARACALAR İLÇE DEVLET HASTANESİ
1
ÇANKIRI
TABİP
YOK
ÇANKIRI ORTA İLÇE DEVLET HASTANESİ
1
DİYARBAKIR
TABİP
YOK
DİYARBAKIR ÇERMİK İLÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
1
DİYARBAKIR
TABİP
YOK
DİYARBAKIR EĞİL TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZİ
1
DİYARBAKIR
TABİP
YOK
DİYARBAKIR HAZRO İLÇE DEVLET HASTANESİ
1
DİYARBAKIR
TABİP
YOK
DİYARBAKIR İL AMBULANS SERVİSİ KOMUTA KONTROL MERKEZİ
2
DİYARBAKIR
TABİP
YOK
DİYARBAKIR KULP İLÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
1
DİYARBAKIR
TABİP
YOK
DİYARBAKIR SİLVAN DR.YUSUF AZİZOĞLU DEVLET HASTANESİ
2
DİYARBAKIR
TABİP
YOK
DİYARBAKIR SİLVAN İLÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
1
ELAZIĞ
TABİP
YOK
ELAZIĞ ARICAK İLÇE DEVLET HASTANESİ
7
ERZİNCAN
TABİP
YOK
ERZİNCAN İLİÇ İLÇE DEVLET HASTANESİ
1
ERZİNCAN
TABİP
YOK
ERZİNCAN KEMALİYE İLÇE DEVLET HASTANESİ
1
ERZİNCAN
TABİP
YOK
ERZİNCAN OTLUKBELİ İLÇE DEVLET HASTANESİ
1
ERZURUM
TABİP
YOK
ERZURUM KARAYAZI TÜRK ECZACILARI BİRLİĞİ İLÇE DEVLET HASTANESİ
2
ERZURUM
TABİP
YOK
ERZURUM NENEHATUN KADIN DOĞUM HASTANESİ
2
ERZURUM
TABİP
YOK
ERZURUM PASİNLER İBRAHİM HAKKI DEVLET HASTANESİ
2
ERZURUM
TABİP
YOK
ERZURUM TEKMAN ŞEHİT PİYADE ÇAVUŞ MUHAMMET BİNİCİ DEVLET HASTANESİ
3
ERZURUM
TABİP
YOK
ERZURUM UZUNDERE ŞEHİT İHSAN ERDOĞAN İLÇE DEVLET HASTANESİ
2
GAZİANTEP
TABİP
YOK
GAZİANTEP 25 ARALIK DEVLET HASTANESİ
2
GAZİANTEP
TABİP
YOK
GAZİANTEP ABDULKADİR YÜKSEL DEVLET HASTANESİ
2
GAZİANTEP
TABİP
YOK
GAZİANTEP ARABAN İLÇE DEVLET HASTANESİ
3
GAZİANTEP
TABİP
YOK
GAZİANTEP CENGİZ GÖKÇEK KADIN DOĞUM VE ÇOCUK HASTALIKLARI HASTANESİ
2
GAZİANTEP
TABİP
YOK
GAZİANTEP İSLAHİYE DEVLET HASTANESİ
2
GAZİANTEP
TABİP
YOK
GAZİANTEP NİZİP DEVLET HASTANESİ
2
GAZİANTEP
TABİP
YOK
GAZİANTEP NURDAĞI İLÇE DEVLET HASTANESİ
5
GAZİANTEP
TABİP
YOK
GAZİANTEP OĞUZELİ İLÇE DEVLET HASTANESİ
1
GAZİANTEP
TABİP
YOK
GAZİANTEP ŞEHİTKAMİL DEVLET HASTANESİ
10
GAZİANTEP
TABİP
YOK
GAZİANTEP/OĞUZELİ/(HUDUTTA) SOYLU K.K.K. 5. ZH. TG. 1. HD. ALAYI 1.HD.TB.1.HD.BL. SIHHİYE KISMI /OĞUZELİ İLÇE DEVLET HAST.
1
Bu münhal yeri sadece erkek adaylar tercih edebilecektir.
GİRESUN
TABİP
YOK
GİRESUN ALUCRA İLÇE DEVLET HASTANESİ
2
GİRESUN
TABİP
YOK
GİRESUN BULANCAK DEVLET HASTANESİ
2
GİRESUN
TABİP
YOK
GİRESUN ÇAMOLUK İLÇE DEVLET HASTANESİ
1
GİRESUN
TABİP
YOK
GİRESUN DOĞANKENT TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZİ
1
GİRESUN
TABİP
YOK
GİRESUN EYNESİL İLÇE DEVLET HASTANESİ
1
GİRESUN
TABİP
YOK
GİRESUN GÜCE İLÇE DEVLET HASTANESİ
1
GİRESUN
TABİP
YOK
GİRESUN ÜNİVERSİTESİ PROF. DR. A. İLHAN ÖZDEMİR EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ
3
GÜMÜŞHANE
TABİP
YOK
GÜMÜŞHANE KELKİT DEVLET HASTANESİ
3
GÜMÜŞHANE
TABİP
YOK
GÜMÜŞHANE ŞİRAN DEVLET HASTANESİ
2
HAKKARİ
TABİP
YOK
HAKKARİ ÇUKURCA DEVLET HASTANESİ
9
HAKKARİ
TABİP
YOK
HAKKARİ DEVLET HASTANESİ
20
HAKKARİ
TABİP
YOK
HAKKARİ ŞEMDİNLİ DEVLET HASTANESİ
10
HAKKARİ
TABİP
YOK
HAKKARİ YÜKSEKOVA DEVLET HASTANESİ
5
HAKKARİ
TABİP
YOK
HAKKARİ/ŞEMDİNLİ K.K.K. 34. HD. TG. LOJİSTİK KOMUTANLIĞI BBMM.TED.KS. /ŞEMDİNLİ DEVLET HAST.
2
Bu münhal yeri sadece erkek adaylar tercih edebilecektir.
HAKKARİ
TABİP
YOK
HAKKARİ/ŞEMDİNLİ/AKTÜTÜN K.K.K. 34.HD.TG. ŞEMDİNLİ KOMUTAN YARD. 6.HD.TB. KH.K.KS. /ŞEMDİNLİ DEVLET HAST.
1
Bu münhal yeri sadece erkek adaylar tercih edebilecektir.
HAKKARİ
TABİP
YOK
HAKKARİ/ŞEMDİNLİ/ORTAKLAR K.K.K. 34 HD.TG. ŞEMDİNLİ K.YARD. 7.HD. TB.KH. K. KS. /ŞEMDİNLİ DEVLET HAST.
1
Bu münhal yeri sadece erkek adaylar tercih edebilecektir.
HAKKARİ
TABİP
YOK
HAKKARİ/YÜKSEKOVA K.K.K. 3. PİYADE TÜMENİ LOJ. DES. K.LIĞI BBMM.TED.KS. /YÜKSEKOVA DEVLET HAST.
1
Bu münhal yeri sadece erkek adaylar tercih edebilecektir.
HAKKARİ
TABİP
YOK
ŞEMDİNLİ/ÇUKURCA K.K.K. 2. HD. TG. LOJİSTİK DESTEK KOMUTANLIĞI BBMM.TED.KS. /ÇUKURCA DEVLET HAST.
1
Bu münhal yeri sadece erkek adaylar tercih edebilecektir.
HATAY
TABİP
YOK
HATAY İSKENDERUN DEVLET HASTANESİ
2
HATAY
TABİP
YOK
HATAY REYHANLI DEVLET HASTANESİ
4
HATAY
TABİP
YOK
HATAY SAMANDAĞ DEVLET HASTANESİ
1
HATAY
TABİP
YOK
HATAY/KIRIKHAN K.K.K. 39. MEKANİZE PİYADE TG. 2. HD. ALAYI 1. HD. TB. KH. K. KS. /KIRIKHAN DEVLET HAST.
1
Bu münhal yeri sadece erkek adaylar tercih edebilecektir.
IĞDIR
TABİP
YOK
IĞDIR K.K.K. 1. MKNZ.P.TG. 5. HD. ALAYI 1. HD. TB. KH. K. KS. /IĞDIR DEVLET HAST.
1
Bu münhal yeri sadece erkek adaylar tercih edebilecektir.
IĞDIR
TABİP
YOK
IĞDIR TUZLUCA İLÇE DEVLET HASTANESİ
5
ISPARTA
TABİP
YOK
ISPARTA K.K.K.TERÖRİZMLE MÜCADELE EĞT VE TATB.MERK.LOJ.DES.K.LIĞI BBMM.TED.KS. /ŞARKİKARAAĞAÇ DR. SADETTİN BİLGİÇ DEVLET HAST.
1
Bu münhal yeri sadece erkek adaylar tercih edebilecektir.
ISPARTA
TABİP
YOK
ISPARTA ŞARKİKARAAĞAÇ DR. SADETTİN BİLGİÇ DEVLET HASTANESİ
2
ISPARTA
TABİP
YOK
ISPARTA YALVAÇ DEVLET HASTANESİ
2
İSTANBUL
TABİP
YOK
İSTANBUL K.K.K. İKMAL MALİYE OKL. VE EĞT. MERKEZİ LOJ. DES. K.LIĞI BBMM.TED.KS. /SBÜ İSTANBUL OKMEYDANI EĞ. VE AR. HAST.
1
Bu münhal yeri sadece erkek adaylar tercih edebilecektir.
İSTANBUL
TABİP
YOK
İSTANBUL SBÜ GAZİOSMANPAŞA EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ
6
İSTANBUL
TABİP
YOK
İSTANBUL SBÜ ŞİŞLİ HAMİDİYE ETFAL EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ
5
İSTANBUL
TABİP
YOK
İSTANBUL/BEYKOZ/UMURYERİ DZ.K.K. KURT.VE SUALTI K.LIĞI BBMM.TED.KS. VE BÖLG.KON.GEMİLER /SBÜ İSTANBUL OKMEYDANI EĞ. VE AR. HAST.
1
Bu münhal yeri sadece erkek adaylar tercih edebilecektir.
İSTANBUL
TABİP
YOK
İSTANBUL/ŞİLE HV.K.K. HAVA UÇAKSAVAR ER EĞT.MERK.K.LIĞI TSK BBMM.TED.KS. SAĞLIK SERVİSİ /ŞİLE DEVLET HAST.
1
İSTANBUL
TABİP
YOK
İSTANBUL/TUZLA DZ.K.K. KUZEY DZ.SAHA K.LIĞI TUZLA BBMM VE BÖLG.KON.OKL.GEMİLE /SBÜ İSTANBUL OKMEYDANI EĞ. VE AR. HAST.
1
Bu münhal yeri sadece erkek adaylar tercih edebilecektir.
İSTANBUL
TABİP
YOK
SBÜ İSTANBUL EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ
5
İSTANBUL
TABİP
YOK
SBÜ İSTANBUL OKMEYDANI EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ
5
İSTANBUL
TABİP
YOK
SBÜ İSTANBUL SÜREYYAPAŞA GÖĞÜS HASTALIKLARI VE GÖĞÜS CERRAHİSİ EAH
2
KAHRAMANMARAŞ
TABİP
YOK
KAHRAMANMARAŞ K.K.K. 2. ZIRHLI TG. KOMUTANLIĞI BBMM.TED.KS. /NURHAK İLÇE DEVLET HAST.
1
Bu münhal yeri sadece erkek adaylar tercih edebilecektir.
KAHRAMANMARAŞ
TABİP
YOK
KAHRAMANMARAŞ NURHAK İLÇE DEVLET HASTANESİ
2
KARS
TABİP
YOK
KARS SELİM İLÇE DEVLET HASTANESİ
1
KAYSERİ
TABİP
YOK
KAYSERİ HV.K.K. 12. HAVA ULŞ. ANA ÜS K.LIĞI TSK BBMM.TED.KS. SAĞLIK SERVİSİ /SARIOĞLAN İLÇE DEVLET HAST.
1
KİLİS
TABİP
YOK
KİLİS DEVLET HASTANESİ
9
KİLİS
TABİP
YOK
KİLİS K.K.K. 5. ZIRHLI TG. 1. HD. ALAYI 2. HD. TB. KH. K. KS. /KİLİS DEVLET HAST.
1
Bu münhal yeri sadece erkek adaylar tercih edebilecektir.
KONYA
TABİP
YOK
KONYA HV.K.K. 3. ANA JET ÜS KOMUTANLIĞI BBMM.TED.KS. SAĞLIK SERVİSİ /YUNAK HACI İZZET BAYSAL DEVLET HAST.
1
KÜTAHYA
TABİP
YOK
KÜTAHYA EMET DR.FAZIL DOĞAN DEVLET HASTANESİ
2
KÜTAHYA
TABİP
YOK
KÜTAHYA GEDİZ DEVLET HASTANESİ
2
MALATYA
TABİP
YOK
MALATYA DARENDE HULUSİ EFENDİ DEVLET HASTANESİ
1
MALATYA
TABİP
YOK
MALATYA EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ
5
MALATYA
TABİP
YOK
MALATYA PÜTÜRGE DEVLET HASTANESİ
6
MARDİN
TABİP
YOK
MARDİN DARGEÇİT İLÇE DEVLET HASTANESİ
6
MARDİN
TABİP
YOK
MARDİN DERİK DEVLET HASTANESİ
1
MARDİN
TABİP
YOK
MARDİN KIZILTEPE DEVLET HASTANESİ
4
MARDİN
TABİP
YOK
MARDİN MAZIDAĞI İLÇE DEVLET HASTANESİ
6
MARDİN
TABİP
YOK
MARDİN NUSAYBİN DEVLET HASTANESİ
9
MERSİN
TABİP
YOK
MERSİN DZ.K.K. AKDENİZ BÖLGE KOMUTANLIĞI BBMM VE BÖLGEDE KONUŞLU GEMİLER /MUT DEVLET HAST.
1
Bu münhal yeri sadece erkek adaylar tercih edebilecektir.
MUŞ
TABİP
YOK
MUŞ BULANIK DEVLET HASTANESİ
3
MUŞ
TABİP
YOK
MUŞ MALAZGİRT DEVLET HASTANESİ
3
MUŞ
TABİP
YOK
MUŞ VARTO DEVLET HASTANESİ
4
OSMANİYE
TABİP
YOK
OSMANİYE BAHÇE FİZİK TEDAVİ VE REHABİLİTASYON HASTANESİ
3
RİZE
TABİP
YOK
RİZE GÜNEYSU TENZİLE ERDOĞAN İLÇE DEVLET HASTANESİ
5
RİZE
TABİP
YOK
RİZE KAÇKAR DEVLET HASTANESİ
2
SİİRT
TABİP
YOK
SİİRT BAYKAN DEVLET HASTANESİ
2
SİİRT
TABİP
YOK
SİİRT DEVLET HASTANESİ
3
SİİRT
TABİP
YOK
SİİRT ERUH DEVLET HASTANESİ
3
SİİRT
TABİP
YOK
SİİRT KURTALAN DEVLET HASTANESİ
4
SİİRT
TABİP
YOK
SİİRT PERVARİ DEVLET HASTANESİ
7
SİNOP
TABİP
YOK
SİNOP AYANCIK DEVLET HASTANESİ
3
SİNOP
TABİP
YOK
SİNOP BOYABAT 75.YIL DEVLET HASTANESİ
2
SİVAS
TABİP
YOK
SİVAS HAFİK HACI ESMA KOCACIK İLÇE DEVLET HASTANESİ
2
SİVAS
TABİP
YOK
SİVAS KOYULHİSAR İLÇE DEVLET HASTANESİ
1
SİVAS
TABİP
YOK
SİVAS NUMUNE HASTANESİ
4
SİVAS
TABİP
YOK
SİVAS ŞARKIŞLA DEVLET HASTANESİ
2
SİVAS
TABİP
YOK
SİVAS YILDIZELİ DEVLET HASTANESİ
2
ŞANLIURFA
TABİP
YOK
ŞANLIURFA AKÇAKALE DEVLET HASTANESİ
10
ŞANLIURFA
TABİP
YOK
ŞANLIURFA BOZOVA İLÇE DEVLET HASTANESİ
4
ŞANLIURFA
TABİP
YOK
ŞANLIURFA CEYLANPINAR DEVLET HASTANESİ
14
ŞANLIURFA
TABİP
YOK
ŞANLIURFA HARRAN DEVLET HASTANESİ
6
ŞANLIURFA
TABİP
YOK
ŞANLIURFA SURUÇ DEVLET HASTANESİ
1
ŞIRNAK
TABİP
YOK
ŞIRNAK BEYTÜŞŞEBAP İLÇE DEVLET HASTANESİ
9
ŞIRNAK
TABİP
YOK
ŞIRNAK CİZRE DR. SELAHATTİN CİZRELİOĞLU DEVLET HASTANESİ
13
ŞIRNAK
TABİP
YOK
ŞIRNAK DEVLET HASTANESİ
16
ŞIRNAK
TABİP
YOK
ŞIRNAK İDİL DEVLET HASTANESİ
4
ŞIRNAK
TABİP
YOK
ŞIRNAK SİLOPİ DEVLET HASTANESİ
18
ŞIRNAK
TABİP
YOK
ŞIRNAK ULUDERE DEVLET HASTANESİ
7
ŞIRNAK
TABİP
YOK
ŞIRNAK/AKÇAY K.K.K. 6. KOMANDO TG. LOJ. DES. K.LIĞI. SHH. MUHAFIZ BBMM.TED.KS. /ŞIRNAK DEVLET HAST.
1
Bu münhal yeri sadece erkek adaylar tercih edebilecektir.
ŞIRNAK
TABİP
YOK
ŞIRNAK/CİZRE K.K.K. 172. ZIRHLI TG. KOMUTAN YARD. BBMM.TED.KS. /CİZRE DR. SELAHATTİN CİZRELİOĞLU DEVLET HAST.
1
Bu münhal yeri sadece erkek adaylar tercih edebilecektir.
ŞIRNAK
TABİP
YOK
ŞIRNAK/SİLOPİ/HİSAR K.K.K. 172. ZIRHLI TG. 2. TANK TB. GÖREV KUVVETİ KH. BL. SHH. TK.KH. /SİLOPİ DEVLET HAST.
1
Bu münhal yeri sadece erkek adaylar tercih edebilecektir.
ŞIRNAK
TABİP
YOK
ŞIRNAK/ULUDERE/ŞENOBA K.K.K. 48. HD. TG. LOJ. DES. K.LIĞI BBMM.TED.KS. /ULUDERE DEVLET HAST.
1
Bu münhal yeri sadece erkek adaylar tercih edebilecektir.
ŞIRNAK
TABİP
YOK
ŞIRNAK/ULUDERE/YEKMAL K.K.K. 48.HD.TG. ANDAÇ K. YARD.2.HD.TB.KH.VE DES.BL.SHH.KS. /ULUDERE DEVLET HAST.
1
Bu münhal yeri sadece erkek adaylar tercih edebilecektir.
TOKAT
TABİP
YOK
TOKAT ZİLE DEVLET HASTANESİ
2
TRABZON
TABİP
YOK
TRABZON AKÇAABAT HAÇKALI BABA DEVLET HASTANESİ
1
TRABZON
TABİP
YOK
TRABZON DÜZKÖY İLÇE DEVLET HASTANESİ
2
TUNCELİ
TABİP
YOK
TUNCELİ ÇEMİŞGEZEK İLÇE DEVLET HASTANESİ
1
TUNCELİ
TABİP
YOK
TUNCELİ K.K.K. 4. KOMANDO TG. LOJ. DES. K.LIĞI. SHH. BÖLÜĞÜ BBMM.TED.KS. /TUNCELİ DEVLET HAST.
1
Bu münhal yeri sadece erkek adaylar tercih edebilecektir.
VAN
TABİP
YOK
VAN BAHÇESARAY İLÇE DEVLET HASTANESİ
4
VAN
TABİP
YOK
VAN BAŞKALE DEVLET HASTANESİ
5
VAN
TABİP
YOK
VAN ÇALDIRAN DEVLET HASTANESİ
7
VAN
TABİP
YOK
VAN ERCİŞ ŞEHİT RIDVAN ÇEVİK DEVLET HASTANESİ
4
VAN
TABİP
YOK
VAN GÜRPINAR İLÇE DEVLET HASTANESİ
5
VAN
TABİP
YOK
VAN MURADİYE DEVLET HASTANESİ
5
VAN
TABİP
YOK
VAN ÖZALP DEVLET HASTANESİ
4
YOZGAT
TABİP
YOK
YOZGAT ŞEFAATLİ ŞEHİT OSMAN BELKAYA DEVLET HASTANESİ
2
ADIYAMAN
UZMAN TABİP
ACİL TIP
ADIYAMAN KAHTA DEVLET HASTANESİ
1
AFYONKARAHİSAR
UZMAN TABİP
ACİL TIP
AFYONKARAHİSAR DEVLET HASTANESİ
2
AĞRI
UZMAN TABİP
ACİL TIP
AĞRI DEVLET HASTANESİ
2
AĞRI
UZMAN TABİP
ACİL TIP
AĞRI DOĞUBAYAZIT DR.YAŞAR ERYILMAZ DEVLET HASTANESİ
1
AMASYA
UZMAN TABİP
ACİL TIP
AMASYA MERZİFON KARA MUSTAFA PAŞA DEVLET HASTANESİ
1
BURDUR
UZMAN TABİP
ACİL TIP
BURDUR BUCAK DEVLET HASTANESİ
1
ÇANKIRI
UZMAN TABİP
ACİL TIP
ÇANKIRI DEVLET HASTANESİ
1
DİYARBAKIR
UZMAN TABİP
ACİL TIP
DİYARBAKIR BİSMİL DEVLET HASTANESİ
1
DİYARBAKIR
UZMAN TABİP
ACİL TIP
DİYARBAKIR ERGANİ DEVLET HASTANESİ
1
DİYARBAKIR
UZMAN TABİP
ACİL TIP
DİYARBAKIR SELAHADDİN EYYUBİ DEVLET HASTANESİ
2
DİYARBAKIR
UZMAN TABİP
ACİL TIP
DİYARBAKIR SİLVAN DR.YUSUF AZİZOĞLU DEVLET HASTANESİ
1
ERZİNCAN
UZMAN TABİP
ACİL TIP
ERZİNCAN BİNALİ YILDIRIM ÜNİVERSİTESİ MENGÜCEK GAZİ EAH
1
GAZİANTEP
UZMAN TABİP
ACİL TIP
GAZİANTEP 25 ARALIK DEVLET HASTANESİ
1
GAZİANTEP
UZMAN TABİP
ACİL TIP
GAZİANTEP NİZİP DEVLET HASTANESİ
1
HAKKARİ
UZMAN TABİP
ACİL TIP
HAKKARİ DEVLET HASTANESİ
1
HAKKARİ
UZMAN TABİP
ACİL TIP
HAKKARİ YÜKSEKOVA DEVLET HASTANESİ
2
IĞDIR
UZMAN TABİP
ACİL TIP
IĞDIR DEVLET HASTANESİ
1
KİLİS
UZMAN TABİP
ACİL TIP
KİLİS DEVLET HASTANESİ
1
KÜTAHYA
UZMAN TABİP
ACİL TIP
KÜTAHYA TAVŞANLI DOÇ. DR.MUSTAFA KALEMLİ DEVLET HASTANESİ
1
MARDİN
UZMAN TABİP
ACİL TIP
MARDİN MİDYAT DEVLET HASTANESİ
1
MARDİN
UZMAN TABİP
ACİL TIP
MARDİN NUSAYBİN DEVLET HASTANESİ
1
OSMANİYE
UZMAN TABİP
ACİL TIP
OSMANİYE KADİRLİ DEVLET HASTANESİ
1
RİZE
UZMAN TABİP
ACİL TIP
RİZE KAÇKAR DEVLET HASTANESİ
1
SİİRT
UZMAN TABİP
ACİL TIP
SİİRT DEVLET HASTANESİ
1
ŞANLIURFA
UZMAN TABİP
ACİL TIP
SBÜ ŞANLIURFA MEHMET AKİF İNAN EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ
1
ŞANLIURFA
UZMAN TABİP
ACİL TIP
ŞANLIURFA EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ
1
ŞANLIURFA
UZMAN TABİP
ACİL TIP
ŞANLIURFA SİVEREK DEVLET HASTANESİ
1
ŞANLIURFA
UZMAN TABİP
ACİL TIP
ŞANLIURFA SURUÇ DEVLET HASTANESİ
1
ŞIRNAK
UZMAN TABİP
ACİL TIP
ŞIRNAK CİZRE DR. SELAHATTİN CİZRELİOĞLU DEVLET HASTANESİ
1
ŞIRNAK
UZMAN TABİP
ACİL TIP
ŞIRNAK DEVLET HASTANESİ
2
TEKİRDAĞ
UZMAN TABİP
ACİL TIP
TEKİRDAĞ ÇERKEZKÖY DEVLET HASTANESİ
1
TOKAT
UZMAN TABİP
ACİL TIP
TOKAT NİKSAR DEVLET HASTANESİ
1
TOKAT
UZMAN TABİP
ACİL TIP
TOKAT ZİLE DEVLET HASTANESİ
1
VAN
UZMAN TABİP
ACİL TIP
SBÜ VAN EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ
1
VAN
UZMAN TABİP
ACİL TIP
VAN ERCİŞ ŞEHİT RIDVAN ÇEVİK DEVLET HASTANESİ
1
YOZGAT
UZMAN TABİP
ACİL TIP
YOZGAT SORGUN DEVLET HASTANESİ
1
BİNGÖL
UZMAN TABİP
ADLİ TIP
T.C. ADALET BAKANLIĞI BİNGÖL ADLİ TIP ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ /BİNGÖL DEVLET HASTANESİ
1
ERZİNCAN
UZMAN TABİP
ADLİ TIP
T.C. ADALET BAKANLIĞI ERZİNCAN ADLİ TIP ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ /ERZİNCAN BİNALİ YILDIRIM ÜN. MENGÜCEK GAZİ EAH
1
GÜMÜŞHANE
UZMAN TABİP
ADLİ TIP
T.C. ADALET BAKANLIĞI GÜMÜŞHANE ADLİ TIP ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ /GÜMÜŞHANE DEVLET HASTANESİ
1
HAKKARİ
UZMAN TABİP
ADLİ TIP
T.C. ADALET BAKANLIĞI HAKKARİ ADLİ TIP ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ /HAKKARİ DEVLET HASTANESİ
1
İSTANBUL
UZMAN TABİP
ADLİ TIP
T.C. ADALET BAKANLIĞI ADLİ TIP KURUMU BAŞKANLIĞI (İSTANBUL) /SBÜ İSTANBUL HASEKİ EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ
1
KAHRAMANMARAŞ
UZMAN TABİP
ADLİ TIP
KAHRAMANMARAŞ NECİP FAZIL ŞEHİR HASTANESİ
1
RİZE
UZMAN TABİP
ADLİ TIP
T.C. ADALET BAKANLIĞI RİZE ADLİ TIP ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ /RİZE RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜN. EĞİT. VE ARAŞT. HAST.
1
ŞANLIURFA
UZMAN TABİP
ADLİ TIP
T.C. ADALET BAKANLIĞI ŞANLIURFA ADLİ TIP ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ /ŞANLIURFA EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ
1
ŞIRNAK
UZMAN TABİP
ADLİ TIP
T.C. ADALET BAKANLIĞI ŞIRNAK ADLİ TIP ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ /ŞIRNAK DEVLET HASTANESİ
1
ZONGULDAK
UZMAN TABİP
ADLİ TIP
T.C. ADALET BAKANLIĞI ZONGULDAK ADLİ TIP ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ /ZONGULDAK ATATÜRK DEVLET HASTANESİ
1
ADANA
UZMAN TABİP
AİLE HEKİMLİĞİ
ADANA FEKE İLÇE DEVLET HASTANESİ
1
ADANA
UZMAN TABİP
AİLE HEKİMLİĞİ
ADANA ŞEHİT UZMAN ÇAVUŞ ADEM AMBARCI İLÇE DEVLET HASTANESİ
1
ADIYAMAN
UZMAN TABİP
AİLE HEKİMLİĞİ
ADIYAMAN GERGER İLÇE DEVLET HASTANESİ
1
AFYONKARAHİSAR
UZMAN TABİP
AİLE HEKİMLİĞİ
AFYONKARAHİSAR BAŞMAKÇI İLÇE DEVLET HASTANESİ
1
AFYONKARAHİSAR
UZMAN TABİP
AİLE HEKİMLİĞİ
AFYONKARAHİSAR DAZKIRI İLÇE DEVLET HASTANESİ
1
AFYONKARAHİSAR
UZMAN TABİP
AİLE HEKİMLİĞİ
AFYONKARAHİSAR HAYDARLI İLÇE DEVLET HASTANESİ
1
AFYONKARAHİSAR
UZMAN TABİP
AİLE HEKİMLİĞİ
AFYONKARAHİSAR HOCALAR İLÇE HASTANESİ
1
AFYONKARAHİSAR
UZMAN TABİP
AİLE HEKİMLİĞİ
AFYONKARAHİSAR İHSANİYE İLÇE HASTANESİ
1
AKSARAY
UZMAN TABİP
AİLE HEKİMLİĞİ
AKSARAY AĞAÇÖREN İLÇE DEVLET HASTANESİ
1
ARDAHAN
UZMAN TABİP
AİLE HEKİMLİĞİ
ARDAHAN GÖLE DEVLET HASTANESİ
1
ARTVİN
UZMAN TABİP
AİLE HEKİMLİĞİ
ARTVİN ARDANUÇ İLÇE DEVLET HASTANESİ
1
AYDIN
UZMAN TABİP
AİLE HEKİMLİĞİ
AYDIN KARPUZLU İLÇE DEVLET HASTANESİ
1
AYDIN
UZMAN TABİP
AİLE HEKİMLİĞİ
AYDIN KOÇARLI İLÇE DEVLET HASTANESİ
1
AYDIN
UZMAN TABİP
AİLE HEKİMLİĞİ
AYDIN SULTANHİSAR İLÇE DEVLET HASTANESİ
1
AYDIN
UZMAN TABİP
AİLE HEKİMLİĞİ
AYDIN YENİPAZAR İLÇE DEVLET HASTANESİ
1
BALIKESİR
UZMAN TABİP
AİLE HEKİMLİĞİ
BALIKESİR MARMARA İLÇE DEVLET HASTANESİ
1
BİLECİK
UZMAN TABİP
AİLE HEKİMLİĞİ
BİLECİK PAZARYERİ İLÇE DEVLET HASTANESİ
1
BİLECİK
UZMAN TABİP
AİLE HEKİMLİĞİ
BİLECİK YENİPAZAR İLÇE DEVLET HASTANESİ
1
BİTLİS
UZMAN TABİP
AİLE HEKİMLİĞİ
BİTLİS MUTKİ İLÇE DEVLET HASTANESİ
1
BURDUR
UZMAN TABİP
AİLE HEKİMLİĞİ
BURDUR TEFENNİ İLÇE DEVLET HASTANESİ
1
DENİZLİ
UZMAN TABİP
AİLE HEKİMLİĞİ
DENİZLİ SERİNHİSAR İLÇE DEVLET HASTANESİ
1
DİYARBAKIR
UZMAN TABİP
AİLE HEKİMLİĞİ
DİYARBAKIR EĞİL İLÇE DEVLET HASTANESİ
1
DİYARBAKIR
UZMAN TABİP
AİLE HEKİMLİĞİ
DİYARBAKIR HAZRO İLÇE DEVLET HASTANESİ
1
DİYARBAKIR
UZMAN TABİP
AİLE HEKİMLİĞİ
DİYARBAKIR KOCAKÖY İLÇE DEVLET HASTANESİ
1
DİYARBAKIR
UZMAN TABİP
AİLE HEKİMLİĞİ
DİYARBAKIR KULP DR. ABDULLAH BİROĞUL İLÇE DEVLET HASTANESİ
1
DÜZCE
UZMAN TABİP
AİLE HEKİMLİĞİ
DÜZCE AKÇAKOCA İLÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
1
DÜZCE
UZMAN TABİP
AİLE HEKİMLİĞİ
DÜZCE GÜMÜŞOVA İLÇE DEVLET HASTANESİ
1
ELAZIĞ
UZMAN TABİP
AİLE HEKİMLİĞİ
ELAZIĞ ARICAK İLÇE DEVLET HASTANESİ
1
ERZİNCAN
UZMAN TABİP
AİLE HEKİMLİĞİ
ERZİNCAN KEMALİYE İLÇE DEVLET HASTANESİ
1
ERZURUM
UZMAN TABİP
AİLE HEKİMLİĞİ
ERZURUM İSPİR DEVLET HASTANESİ
1
ERZURUM
UZMAN TABİP
AİLE HEKİMLİĞİ
ERZURUM KARAYAZI TÜRK ECZACILARI BİRLİĞİ İLÇE DEVLET HASTANESİ
1
ERZURUM
UZMAN TABİP
AİLE HEKİMLİĞİ
ERZURUM OLUR İLÇE DEVLET HASTANESİ
1
ERZURUM
UZMAN TABİP
AİLE HEKİMLİĞİ
ERZURUM TEKMAN ŞEHİT PİYADE ÇAVUŞ MUHAMMET BİNİCİ DEVLET HASTANESİ
1
ESKİŞEHİR
UZMAN TABİP
AİLE HEKİMLİĞİ
ESKİŞEHİR ALPU İLÇE DEVLET HASTANESİ
1
GAZİANTEP
UZMAN TABİP
AİLE HEKİMLİĞİ
GAZİANTEP ARABAN İLÇE DEVLET HASTANESİ
1
GİRESUN
UZMAN TABİP
AİLE HEKİMLİĞİ
GİRESUN ALUCRA İLÇE DEVLET HASTANESİ
1
GİRESUN
UZMAN TABİP
AİLE HEKİMLİĞİ
GİRESUN EYNESİL İLÇE DEVLET HASTANESİ
1
GİRESUN
UZMAN TABİP
AİLE HEKİMLİĞİ
GİRESUN YAĞLIDERE İLÇE DEVLET HASTANESİ
1
GÜMÜŞHANE
UZMAN TABİP
AİLE HEKİMLİĞİ
GÜMÜŞHANE KÜRTÜN İLÇE DEVLET HASTANESİ
1
IĞDIR
UZMAN TABİP
AİLE HEKİMLİĞİ
IĞDIR TUZLUCA İLÇE DEVLET HASTANESİ
1
ISPARTA
UZMAN TABİP
AİLE HEKİMLİĞİ
ISPARTA SÜTÇÜLER İLÇE DEVLET HASTANESİ
1
KAHRAMANMARAŞ
UZMAN TABİP
AİLE HEKİMLİĞİ
KAHRAMANMARAŞ ANDIRIN İLÇE DEVLET HASTANESİ
1
KARABÜK
UZMAN TABİP
AİLE HEKİMLİĞİ
KARABÜK ESKİPAZAR İLÇE DEVLET HASTANESİ
1
KARAMAN
UZMAN TABİP
AİLE HEKİMLİĞİ
KARAMAN SARIVELİLER İLÇE DEVLET HASTANESİ
1
KARS
UZMAN TABİP
AİLE HEKİMLİĞİ
KARS SELİM İLÇE DEVLET HASTANESİ
1
KAYSERİ
UZMAN TABİP
AİLE HEKİMLİĞİ
KAYSERİ FELAHİYE İLÇE DEVLET HASTANESİ
1
KONYA
UZMAN TABİP
AİLE HEKİMLİĞİ
KONYA CİHANBEYLİ İLÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
1
KONYA
UZMAN TABİP
AİLE HEKİMLİĞİ
KONYA DOĞANHİSAR DEVLET HASTANESİ
1
KÜTAHYA
UZMAN TABİP
AİLE HEKİMLİĞİ
KÜTAHYA ASLANAPA İLÇE DEVLET HASTANESİ
1
KÜTAHYA
UZMAN TABİP
AİLE HEKİMLİĞİ
KÜTAHYA DOMANİÇ İLÇE DEVLET HASTANESİ
1
MALATYA
UZMAN TABİP
AİLE HEKİMLİĞİ
MALATYA ARAPGİR ALİ ÖZGE DEVLET HASTANESİ
1
MALATYA
UZMAN TABİP
AİLE HEKİMLİĞİ
MALATYA PÜTÜRGE DEVLET HASTANESİ
1
MARDİN
UZMAN TABİP
AİLE HEKİMLİĞİ
MARDİN DARGEÇİT İLÇE DEVLET HASTANESİ
1
MARDİN
UZMAN TABİP
AİLE HEKİMLİĞİ
MARDİN MAZIDAĞI İLÇE DEVLET HASTANESİ
1
MERSİN
UZMAN TABİP
AİLE HEKİMLİĞİ
MERSİN ÇAMLIYAYLA İLÇE DEVLET HASTANESİ
1
NEVŞEHİR
UZMAN TABİP
AİLE HEKİMLİĞİ
NEVŞEHİR GÜLŞEHİR İLÇE DEVLET HASTANESİ
1
ORDU
UZMAN TABİP
AİLE HEKİMLİĞİ
ORDU MESUDİYE İLÇE DEVLET HASTANESİ
1
RİZE
UZMAN TABİP
AİLE HEKİMLİĞİ
RİZE KALKANDERE ŞABAN CENGİZ İLÇE DEVLET HASTANESİ
1
SAKARYA
UZMAN TABİP
AİLE HEKİMLİĞİ
SAKARYA KAYNARCA ŞEHİT GÖKHAN AYDER İLÇE DEVLET HASTANESİ
1
SİİRT
UZMAN TABİP
AİLE HEKİMLİĞİ
SİİRT BAYKAN DEVLET HASTANESİ
1
SİİRT
UZMAN TABİP
AİLE HEKİMLİĞİ
SİİRT ŞİRVAN İLÇE DEVLET HASTANESİ
1
SİVAS
UZMAN TABİP
AİLE HEKİMLİĞİ
SİVAS AKINCILAR İLÇE DEVLET HASTANESİ
1
SİVAS
UZMAN TABİP
AİLE HEKİMLİĞİ
SİVAS DOĞANŞAR İLÇE DEVLET HASTANESİ
1
SİVAS
UZMAN TABİP
AİLE HEKİMLİĞİ
SİVAS GÖLOVA İLÇE DEVLET HASTANESİ
1
SİVAS
UZMAN TABİP
AİLE HEKİMLİĞİ
SİVAS HAFİK HACI ESMA KOCACIK İLÇE DEVLET HASTANESİ
1
ŞANLIURFA
UZMAN TABİP
AİLE HEKİMLİĞİ
ŞANLIURFA BOZOVA İLÇE DEVLET HASTANESİ
1
ŞIRNAK
UZMAN TABİP
AİLE HEKİMLİĞİ
ŞIRNAK ULUDERE DEVLET HASTANESİ
1
TOKAT
UZMAN TABİP
AİLE HEKİMLİĞİ
TOKAT ARTOVA İLÇE DEVLET HASTANESİ
1
TRABZON
UZMAN TABİP
AİLE HEKİMLİĞİ
TRABZON ÇAYKARA DR. M. İLHAN DURGUN İLÇE DEVLET HASTANESİ
1
TUNCELİ
UZMAN TABİP
AİLE HEKİMLİĞİ
TUNCELİ HOZAT İLÇE DEVLET HASTANESİ
1
VAN
UZMAN TABİP
AİLE HEKİMLİĞİ
VAN ÇALDIRAN DEVLET HASTANESİ
1
YALOVA
UZMAN TABİP
AİLE HEKİMLİĞİ
YALOVA ALTINOVA İLÇE DEVLET HASTANESİ
1
YALOVA
UZMAN TABİP
AİLE HEKİMLİĞİ
YALOVA ARMUTLU İLÇE DEVLET HASTANESİ
1
YOZGAT
UZMAN TABİP
AİLE HEKİMLİĞİ
YOZGAT AYDINCIK İLÇE DEVLET HASTANESİ
1
ERZURUM
UZMAN TABİP
ALGOLOJİ
SBÜ ERZURUM BÖLGE EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ
1
ŞANLIURFA
UZMAN TABİP
ALGOLOJİ
ŞANLIURFA EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ
1
ERZURUM
UZMAN TABİP
ANATOMİ
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ
1
İZMİR
UZMAN TABİP
ANATOMİ
İZMİR DEMOKRASİ ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ
1
BATMAN
UZMAN TABİP
ANESTEZİYOLOJİ VE REANİMASYON
BATMAN KOZLUK DEVLET HASTANESİ
1
BİTLİS
UZMAN TABİP
ANESTEZİYOLOJİ VE REANİMASYON
BİTLİS TATVAN DEVLET HASTANESİ
1
ÇANAKKALE
UZMAN TABİP
ANESTEZİYOLOJİ VE REANİMASYON
ÇANAKKALE LAPSEKİ DEVLET HASTANESİ
1
ÇANKIRI
UZMAN TABİP
ANESTEZİYOLOJİ VE REANİMASYON
ÇANKIRI DEVLET HASTANESİ
1
GİRESUN
UZMAN TABİP
ANESTEZİYOLOJİ VE REANİMASYON
GİRESUN GÖRELE OP. DR. ERGUN ÖZDEMİR DEVLET HASTANESİ
1
KAHRAMANMARAŞ
UZMAN TABİP
ANESTEZİYOLOJİ VE REANİMASYON
KAHRAMANMARAŞ AFŞİN DEVLET HASTANESİ
1
KASTAMONU
UZMAN TABİP
ANESTEZİYOLOJİ VE REANİMASYON
KASTAMONU İNEBOLU DEVLET HASTANESİ
1
KÜTAHYA
UZMAN TABİP
ANESTEZİYOLOJİ VE REANİMASYON
KÜTAHYA GEDİZ DEVLET HASTANESİ
1
MARDİN
UZMAN TABİP
ANESTEZİYOLOJİ VE REANİMASYON
MARDİN NUSAYBİN DEVLET HASTANESİ
1
ORDU
UZMAN TABİP
ANESTEZİYOLOJİ VE REANİMASYON
ORDU GÖLKÖY DEVLET HASTANESİ
1
SİİRT
UZMAN TABİP
ANESTEZİYOLOJİ VE REANİMASYON
SİİRT KURTALAN DEVLET HASTANESİ
1
SİNOP
UZMAN TABİP
ANESTEZİYOLOJİ VE REANİMASYON
SİNOP AYANCIK DEVLET HASTANESİ
1
SİVAS
UZMAN TABİP
ANESTEZİYOLOJİ VE REANİMASYON
SİVAS ŞARKIŞLA DEVLET HASTANESİ
1
ŞANLIURFA
UZMAN TABİP
ANESTEZİYOLOJİ VE REANİMASYON
ŞANLIURFA CEYLANPINAR DEVLET HASTANESİ
1
ŞIRNAK
UZMAN TABİP
ANESTEZİYOLOJİ VE REANİMASYON
ŞIRNAK ULUDERE DEVLET HASTANESİ
1
TOKAT
UZMAN TABİP
ANESTEZİYOLOJİ VE REANİMASYON
TOKAT TURHAL DEVLET HASTANESİ
1
TOKAT
UZMAN TABİP
ANESTEZİYOLOJİ VE REANİMASYON
TOKAT ZİLE DEVLET HASTANESİ
1
TRABZON
UZMAN TABİP
ANESTEZİYOLOJİ VE REANİMASYON
TRABZON OF DEVLET HASTANESİ
1
AĞRI
UZMAN TABİP
BEYİN VE SİNİR CERRAHİSİ
AĞRI DOĞUBAYAZIT DR.YAŞAR ERYILMAZ DEVLET HASTANESİ
1
ARTVİN
UZMAN TABİP
BEYİN VE SİNİR CERRAHİSİ
ARTVİN DEVLET HASTANESİ
1
BATMAN
UZMAN TABİP
BEYİN VE SİNİR CERRAHİSİ
BATMAN BÖLGE DEVLET HASTANESİ
1
ERZİNCAN
UZMAN TABİP
BEYİN VE SİNİR CERRAHİSİ
ERZİNCAN BİNALİ YILDIRIM ÜNİVERSİTESİ MENGÜCEK GAZİ EAH
1
MARDİN
UZMAN TABİP
BEYİN VE SİNİR CERRAHİSİ
MARDİN NUSAYBİN DEVLET HASTANESİ
1
ŞANLIURFA
UZMAN TABİP
BEYİN VE SİNİR CERRAHİSİ
ŞANLIURFA EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ
1
ŞANLIURFA
UZMAN TABİP
BEYİN VE SİNİR CERRAHİSİ
ŞANLIURFA SURUÇ DEVLET HASTANESİ
1
ŞANLIURFA
UZMAN TABİP
BEYİN VE SİNİR CERRAHİSİ
ŞANLIURFA VİRANŞEHİR DEVLET HASTANESİ
1
VAN
UZMAN TABİP
BEYİN VE SİNİR CERRAHİSİ
SBÜ VAN EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ
1
MALATYA
UZMAN TABİP
CERRAHİ ONKOLOJİ
MALATYA EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ
1
TRABZON
UZMAN TABİP
CERRAHİ ONKOLOJİ
SBÜ TRABZON KANUNİ EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ
1
BURSA
UZMAN TABİP
ÇOCUK ACİL
BURSA ŞEHİR HASTANESİ
1
GAZİANTEP
UZMAN TABİP
ÇOCUK ACİL
GAZİANTEP CENGİZ GÖKÇEK KADIN DOĞUM VE ÇOCUK HASTALIKLARI HASTANESİ
1
KAYSERİ
UZMAN TABİP
ÇOCUK CERRAHİSİ
KAYSERİ ŞEHİR HASTANESİ
1
KIRIKKALE
UZMAN TABİP
ÇOCUK CERRAHİSİ
KIRIKKALE YÜKSEK İHTİSAS HASTANESİ
1
NİĞDE
UZMAN TABİP
ÇOCUK CERRAHİSİ
NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ
1
GAZİANTEP
UZMAN TABİP
ÇOCUK ENDOKRİNOLOJİSİ
GAZİANTEP CENGİZ GÖKÇEK KADIN DOĞUM VE ÇOCUK HASTALIKLARI HASTANESİ
1
KAYSERİ
UZMAN TABİP
ÇOCUK ENDOKRİNOLOJİSİ
KAYSERİ ŞEHİR HASTANESİ
1
ŞANLIURFA
UZMAN TABİP
ÇOCUK ENFEKSİYON HASTALIKLARI
ŞANLIURFA EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ
1
VAN
UZMAN TABİP
ÇOCUK ENFEKSİYON HASTALIKLARI
SBÜ VAN EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ
1
ERZURUM
UZMAN TABİP
ÇOCUK GASTROENTROLOJİSİ
SBÜ ERZURUM BÖLGE EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ
1
VAN
UZMAN TABİP
ÇOCUK GASTROENTROLOJİSİ
SBÜ VAN EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ
1
DİYARBAKIR
UZMAN TABİP
ÇOCUK GÖĞÜS HASTALIKLARI
DİYARBAKIR ÇOCUK HASTALIKLARI HASTANESİ
1
ŞANLIURFA
UZMAN TABİP
ÇOCUK GÖĞÜS HASTALIKLARI
ŞANLIURFA EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ
1
ESKİŞEHİR
UZMAN TABİP
ÇOCUK HEMATOLOJİSİ VE ONKOLOJİSİ
ESKİŞEHİR ŞEHİR HASTANESİ
1
GAZİANTEP
UZMAN TABİP
ÇOCUK HEMATOLOJİSİ VE ONKOLOJİSİ
GAZİANTEP CENGİZ GÖKÇEK KADIN DOĞUM VE ÇOCUK HASTALIKLARI HASTANESİ
1
ERZURUM
UZMAN TABİP
ÇOCUK İMMÜNOLOJİSİ VE ALERJİ HASTALIKLARI
SBÜ ERZURUM BÖLGE EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ
1
GAZİANTEP
UZMAN TABİP
ÇOCUK İMMÜNOLOJİSİ VE ALERJİ HASTALIKLARI
GAZİANTEP CENGİZ GÖKÇEK KADIN DOĞUM VE ÇOCUK HASTALIKLARI HASTANESİ
1
KAHRAMANMARAŞ
UZMAN TABİP
ÇOCUK İMMÜNOLOJİSİ VE ALERJİ HASTALIKLARI
KAHRAMANMARAŞ NECİP FAZIL ŞEHİR HASTANESİ
1
MARDİN
UZMAN TABİP
ÇOCUK İMMÜNOLOJİSİ VE ALERJİ HASTALIKLARI
MARDİN DEVLET HASTANESİ
1
VAN
UZMAN TABİP
ÇOCUK İMMÜNOLOJİSİ VE ALERJİ HASTALIKLARI
SBÜ VAN EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ
1
ERZURUM
UZMAN TABİP
ÇOCUK KALP DAMAR CERRAHİSİ
SBÜ ERZURUM BÖLGE EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ
1
MERSİN
UZMAN TABİP
ÇOCUK KALP DAMAR CERRAHİSİ
MERSİN ŞEHİR HASTANESİ
1
ADIYAMAN
UZMAN TABİP
ÇOCUK KARDİYOLOJİSİ
ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ
1
BATMAN
UZMAN TABİP
ÇOCUK KARDİYOLOJİSİ
BATMAN BÖLGE DEVLET HASTANESİ
1
ESKİŞEHİR
UZMAN TABİP
ÇOCUK KARDİYOLOJİSİ
ESKİŞEHİR ŞEHİR HASTANESİ
1
MARDİN
UZMAN TABİP
ÇOCUK KARDİYOLOJİSİ
MARDİN DEVLET HASTANESİ
1
SİVAS
UZMAN TABİP
ÇOCUK KARDİYOLOJİSİ
SİVAS NUMUNE HASTANESİ
1
TRABZON
UZMAN TABİP
ÇOCUK KARDİYOLOJİSİ
SBÜ TRABZON KANUNİ EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ
1
ŞANLIURFA
UZMAN TABİP
ÇOCUK METABOLİZMA HASTALIKLARI
ŞANLIURFA EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ
1
VAN
UZMAN TABİP
ÇOCUK METABOLİZMA HASTALIKLARI
SBÜ VAN EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ
1
ERZURUM
UZMAN TABİP
ÇOCUK NEFROLOJİSİ
SBÜ ERZURUM BÖLGE EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ
1
KAYSERİ
UZMAN TABİP
ÇOCUK NEFROLOJİSİ
KAYSERİ ŞEHİR HASTANESİ
1
HATAY
UZMAN TABİP
ÇOCUK NÖROLOJİSİ
HATAY DEVLET HASTANESİ
1
MERSİN
UZMAN TABİP
ÇOCUK NÖROLOJİSİ
MERSİN ŞEHİR HASTANESİ
1
ŞANLIURFA
UZMAN TABİP
ÇOCUK NÖROLOJİSİ
ŞANLIURFA EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ
1
KAYSERİ
UZMAN TABİP
ÇOCUK ROMATOLOJİSİ
KAYSERİ ŞEHİR HASTANESİ
1
ŞANLIURFA
UZMAN TABİP
ÇOCUK ROMATOLOJİSİ
ŞANLIURFA EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ
1
AFYONKARAHİSAR
UZMAN TABİP
ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI
AFYONKARAHİSAR BOLVADİN DR.HALİL İBRAHİM ÖZSOY DEVLET HASTANESİ
1
AFYONKARAHİSAR
UZMAN TABİP
ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI
AFYONKARAHİSAR SANDIKLI DEVLET HASTANESİ
1
AĞRI
UZMAN TABİP
ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI
AĞRI DEVLET HASTANESİ
1
AĞRI
UZMAN TABİP
ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI
AĞRI DOĞUBAYAZIT DR.YAŞAR ERYILMAZ DEVLET HASTANESİ
1
AĞRI
UZMAN TABİP
ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI
AĞRI ELEŞKİRT İLÇE DEVLET HASTANESİ
1
AĞRI
UZMAN TABİP
ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI
AĞRI PATNOS DEVLET HASTANESİ
1
BALIKESİR
UZMAN TABİP
ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI
BALIKESİR BANDIRMA DEVLET HASTANESİ
2
BALIKESİR
UZMAN TABİP
ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI
BALIKESİR BİGADİÇ DEVLET HASTANESİ
1
BALIKESİR
UZMAN TABİP
ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI
BALIKESİR SAVAŞTEPE DEVLET HASTANESİ
1
BALIKESİR
UZMAN TABİP
ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI
BALIKESİR SUSURLUK DEVLET HASTANESİ
1
BARTIN
UZMAN TABİP
ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI
BARTIN DEVLET HASTANESİ
1
BİTLİS
UZMAN TABİP
ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI
BİTLİS ADİLCEVAZ ONKOLOJİ HASTANESİ
1
BİTLİS
UZMAN TABİP
ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI
BİTLİS DEVLET HASTANESİ
1
BİTLİS
UZMAN TABİP
ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI
BİTLİS TATVAN DEVLET HASTANESİ
1
BURSA
UZMAN TABİP
ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI
BURSA İNEGÖL DEVLET HASTANESİ
1
BURSA
UZMAN TABİP
ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI
BURSA ORHANGAZİ DEVLET HASTANESİ
1
DİYARBAKIR
UZMAN TABİP
ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI
DİYARBAKIR ÇOCUK HASTALIKLARI HASTANESİ
1
DİYARBAKIR
UZMAN TABİP
ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI
DİYARBAKIR EĞİL İLÇE DEVLET HASTANESİ
1
DİYARBAKIR
UZMAN TABİP
ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI
DİYARBAKIR KULP DR. ABDULLAH BİROĞUL İLÇE DEVLET HASTANESİ
1
DİYARBAKIR
UZMAN TABİP
ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI
SBÜ DİYARBAKIR GAZİ YAŞARGİL EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ
1
DÜZCE
UZMAN TABİP
ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI
DÜZCE ATATÜRK DEVLET HASTANESİ
1
ERZURUM
UZMAN TABİP
ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI
ERZURUM HINIS ŞEHİT YAVUZ YÜREKSEVEN DEVLET HASTANESİ
1
ESKİŞEHİR
UZMAN TABİP
ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI
ESKİŞEHİR SİVRİHİSAR DEVLET HASTANESİ
1
GAZİANTEP
UZMAN TABİP
ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI
GAZİANTEP ABDULKADİR YÜKSEL DEVLET HASTANESİ
1
GAZİANTEP
UZMAN TABİP
ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI
GAZİANTEP ARABAN İLÇE DEVLET HASTANESİ
1
GAZİANTEP
UZMAN TABİP
ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI
GAZİANTEP CENGİZ GÖKÇEK KADIN DOĞUM VE ÇOCUK HASTALIKLARI HASTANESİ
2
GAZİANTEP
UZMAN TABİP
ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI
GAZİANTEP DR. ERSİN ARSLAN EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ
1
GAZİANTEP
UZMAN TABİP
ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI
GAZİANTEP NİZİP DEVLET HASTANESİ
1
GAZİANTEP
UZMAN TABİP
ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI
GAZİANTEP ŞEHİTKAMİL DEVLET HASTANESİ
1
GÜMÜŞHANE
UZMAN TABİP
ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI
GÜMÜŞHANE DEVLET HASTANESİ
1
GÜMÜŞHANE
UZMAN TABİP
ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI
GÜMÜŞHANE ŞİRAN DEVLET HASTANESİ
1
HAKKARİ
UZMAN TABİP
ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI
HAKKARİ DEVLET HASTANESİ
1
HAKKARİ
UZMAN TABİP
ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI
HAKKARİ ŞEMDİNLİ DEVLET HASTANESİ
1
HAKKARİ
UZMAN TABİP
ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI
HAKKARİ YÜKSEKOVA DEVLET HASTANESİ
1
HATAY
UZMAN TABİP
ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI
HATAY DEVLET HASTANESİ
1
HATAY
UZMAN TABİP
ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI
HATAY HASSA DEVLET HASTANESİ
1
HATAY
UZMAN TABİP
ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI
HATAY KIRIKHAN DEVLET HASTANESİ
1
IĞDIR
UZMAN TABİP
ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI
IĞDIR DEVLET HASTANESİ
1
KAHRAMANMARAŞ
UZMAN TABİP
ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI
KAHRAMANMARAŞ AFŞİN DEVLET HASTANESİ
1
KARABÜK
UZMAN TABİP
ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI
KARABÜK SAFRANBOLU DEVLET HASTANESİ
1
KIRIKKALE
UZMAN TABİP
ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI
KIRIKKALE YÜKSEK İHTİSAS HASTANESİ
1
KONYA
UZMAN TABİP
ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI
KONYA SEYDİŞEHİR DEVLET HASTANESİ
1
KÜTAHYA
UZMAN TABİP
ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI
KÜTAHYA TAVŞANLI DOÇ. DR.MUSTAFA KALEMLİ DEVLET HASTANESİ
1
MALATYA
UZMAN TABİP
ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI
MALATYA ARAPGİR ALİ ÖZGE DEVLET HASTANESİ
1
MALATYA
UZMAN TABİP
ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI
MALATYA PÜTÜRGE DEVLET HASTANESİ
1
MARDİN
UZMAN TABİP
ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI
MARDİN ÖMERLİ İLÇE DEVLET HASTANESİ
1
MUŞ
UZMAN TABİP
ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI
MUŞ BULANIK DEVLET HASTANESİ
2
MUŞ
UZMAN TABİP
ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI
MUŞ DEVLET HASTANESİ
1
MUŞ
UZMAN TABİP
ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI
MUŞ KORKUT İLÇE DEVLET HASTANESİ
1
MUŞ
UZMAN TABİP
ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI
MUŞ VARTO DEVLET HASTANESİ
1
SAKARYA
UZMAN TABİP
ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI
SAKARYA PAMUKOVA İLÇE DEVLET HASTANESİ
1
SİİRT
UZMAN TABİP
ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI
SİİRT DEVLET HASTANESİ
1
SİİRT
UZMAN TABİP
ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI
SİİRT ERUH DEVLET HASTANESİ
1
SİİRT
UZMAN TABİP
ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI
SİİRT PERVARİ DEVLET HASTANESİ
1
SİNOP
UZMAN TABİP
ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI
SİNOP ATATÜRK DEVLET HASTANESİ
2
SİNOP
UZMAN TABİP
ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI
SİNOP TÜRKELİ DEVLET HASTANESİ
1
SİVAS
UZMAN TABİP
ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI
SİVAS ZARA DEVLET HASTANESİ
1
ŞANLIURFA
UZMAN TABİP
ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI
SBÜ ŞANLIURFA MEHMET AKİF İNAN EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ
1
ŞANLIURFA
UZMAN TABİP
ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI
ŞANLIURFA AKÇAKALE DEVLET HASTANESİ
1
ŞANLIURFA
UZMAN TABİP
ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI
ŞANLIURFA BALIKLIGÖL DEVLET HASTANESİ
1
ŞANLIURFA
UZMAN TABİP
ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI
ŞANLIURFA BİRECİK DEVLET HASTANESİ
1
ŞANLIURFA
UZMAN TABİP
ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI
ŞANLIURFA SİVEREK DEVLET HASTANESİ
1
ŞANLIURFA
UZMAN TABİP
ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI
ŞANLIURFA SURUÇ DEVLET HASTANESİ
1
ŞANLIURFA
UZMAN TABİP
ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI
ŞANLIURFA VİRANŞEHİR DEVLET HASTANESİ
1
ŞIRNAK
UZMAN TABİP
ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI
ŞIRNAK CİZRE DR. SELAHATTİN CİZRELİOĞLU DEVLET HASTANESİ
2
TEKİRDAĞ
UZMAN TABİP
ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI
TEKİRDAĞ KAPAKLI DEVLET HASTANESİ
1
TEKİRDAĞ
UZMAN TABİP
ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI
TEKİRDAĞ SARAY DEVLET HASTANESİ
1
TOKAT
UZMAN TABİP
ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI
TOKAT ERBAA DEVLET HASTANESİ
1
TRABZON
UZMAN TABİP
ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI
TRABZON OF DEVLET HASTANESİ
1
TUNCELİ
UZMAN TABİP
ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI
TUNCELİ DEVLET HASTANESİ
1
UŞAK
UZMAN TABİP
ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI
UŞAK SİVASLI İLÇE DEVLET HASTANESİ
1
UŞAK
UZMAN TABİP
ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI
UŞAK ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ
1
VAN
UZMAN TABİP
ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI
VAN BAŞKALE DEVLET HASTANESİ
1
VAN
UZMAN TABİP
ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI
VAN GEVAŞ DEVLET HASTANESİ
1
ZONGULDAK
UZMAN TABİP
ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI
ZONGULDAK ÇAYCUMA DEVLET HASTANESİ
1
HATAY
UZMAN TABİP
ÇOCUK ÜROLOJİSİ
HATAY DEVLET HASTANESİ
1
VAN
UZMAN TABİP
ÇOCUK ÜROLOJİSİ
SBÜ VAN EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ
1
BAYBURT
UZMAN TABİP
ÇOCUK VE ERGEN RUH SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI
BAYBURT DEVLET HASTANESİ
1
KAHRAMANMARAŞ
UZMAN TABİP
ÇOCUK VE ERGEN RUH SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI
KAHRAMANMARAŞ ELBİSTAN DEVLET HASTANESİ
1
KIRŞEHİR
UZMAN TABİP
ÇOCUK VE ERGEN RUH SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI
KIRŞEHİR AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ
1
MARDİN
UZMAN TABİP
ÇOCUK VE ERGEN RUH SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI
MARDİN KIZILTEPE DEVLET HASTANESİ
1
NİĞDE
UZMAN TABİP
ÇOCUK VE ERGEN RUH SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI
NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ
1
SİNOP
UZMAN TABİP
ÇOCUK VE ERGEN RUH SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI
SİNOP ATATÜRK DEVLET HASTANESİ
1
ŞANLIURFA
UZMAN TABİP
ÇOCUK VE ERGEN RUH SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI
ŞANLIURFA SİVEREK DEVLET HASTANESİ
1
ŞIRNAK
UZMAN TABİP
ÇOCUK VE ERGEN RUH SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI
ŞIRNAK CİZRE DR. SELAHATTİN CİZRELİOĞLU DEVLET HASTANESİ
1
TOKAT
UZMAN TABİP
ÇOCUK VE ERGEN RUH SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI
TOKAT DR. CEVDET AYKAN RUH SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI HASTANESİ
1
ESKİŞEHİR
UZMAN TABİP
ÇOCUK YOĞUN BAKIM
ESKİŞEHİR ŞEHİR HASTANESİ
1
KAYSERİ
UZMAN TABİP
ÇOCUK YOĞUN BAKIM
KAYSERİ ŞEHİR HASTANESİ
1
MERSİN
UZMAN TABİP
ÇOCUK YOĞUN BAKIM
MERSİN ŞEHİR HASTANESİ
1
ŞANLIURFA
UZMAN TABİP
ÇOCUK YOĞUN BAKIM
ŞANLIURFA EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ
1
VAN
UZMAN TABİP
ÇOCUK YOĞUN BAKIM
SBÜ VAN EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ
1
BATMAN
UZMAN TABİP
DERİ VE ZÜHREVİ HASTALIKLARI
BATMAN BÖLGE DEVLET HASTANESİ
1
ERZİNCAN
UZMAN TABİP
DERİ VE ZÜHREVİ HASTALIKLARI
ERZİNCAN BİNALİ YILDIRIM ÜNİVERSİTESİ MENGÜCEK GAZİ EAH
1
UŞAK
UZMAN TABİP
DERİ VE ZÜHREVİ HASTALIKLARI
UŞAK ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ
1
VAN
UZMAN TABİP
DERİ VE ZÜHREVİ HASTALIKLARI
SBÜ VAN EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ
1
GAZİANTEP
UZMAN TABİP
ENDOKRİNOLOJİ VE METABOLİZMA HASTALIKLARI
GAZİANTEP DR. ERSİN ARSLAN EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ
1
HATAY
UZMAN TABİP
ENDOKRİNOLOJİ VE METABOLİZMA HASTALIKLARI
HATAY DEVLET HASTANESİ
1
KAHRAMANMARAŞ
UZMAN TABİP
ENDOKRİNOLOJİ VE METABOLİZMA HASTALIKLARI
KAHRAMANMARAŞ NECİP FAZIL ŞEHİR HASTANESİ
1
VAN
UZMAN TABİP
ENDOKRİNOLOJİ VE METABOLİZMA HASTALIKLARI
SBÜ VAN EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ
1
ZONGULDAK
UZMAN TABİP
ENDOKRİNOLOJİ VE METABOLİZMA HASTALIKLARI
ZONGULDAK ATATÜRK DEVLET HASTANESİ
1
AĞRI
UZMAN TABİP
ENFEKSİYON HASTALIKLARI VE KLİNİK MİKROBİYOLOJİ
AĞRI PATNOS DEVLET HASTANESİ
1
BİTLİS
UZMAN TABİP
ENFEKSİYON HASTALIKLARI VE KLİNİK MİKROBİYOLOJİ
BİTLİS TATVAN DEVLET HASTANESİ
1
KARS
UZMAN TABİP
ENFEKSİYON HASTALIKLARI VE KLİNİK MİKROBİYOLOJİ
KARS HARAKANİ DEVLET HASTANESİ
1
ŞANLIURFA
UZMAN TABİP
ENFEKSİYON HASTALIKLARI VE KLİNİK MİKROBİYOLOJİ
ŞANLIURFA EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ
1
TOKAT
UZMAN TABİP
ENFEKSİYON HASTALIKLARI VE KLİNİK MİKROBİYOLOJİ
TOKAT ERBAA DEVLET HASTANESİ
1
TOKAT
UZMAN TABİP
ENFEKSİYON HASTALIKLARI VE KLİNİK MİKROBİYOLOJİ
TOKAT NİKSAR DEVLET HASTANESİ
1
ZONGULDAK
UZMAN TABİP
ENFEKSİYON HASTALIKLARI VE KLİNİK MİKROBİYOLOJİ
ZONGULDAK ATATÜRK DEVLET HASTANESİ
1
AFYONKARAHİSAR
UZMAN TABİP
FİZİKSEL TIP VE REHABİLİTASYON
AFYONKARAHİSAR DEVLET HASTANESİ
1
ARTVİN
UZMAN TABİP
FİZİKSEL TIP VE REHABİLİTASYON
ARTVİN DEVLET HASTANESİ
1
ARTVİN
UZMAN TABİP
FİZİKSEL TIP VE REHABİLİTASYON
ARTVİN HOPA DEVLET HASTANESİ
1
BATMAN
UZMAN TABİP
FİZİKSEL TIP VE REHABİLİTASYON
BATMAN BÖLGE DEVLET HASTANESİ
1
ERZURUM
UZMAN TABİP
FİZİKSEL TIP VE REHABİLİTASYON
ERZURUM OLTU DEVLET HASTANESİ
1
HAKKARİ
UZMAN TABİP
FİZİKSEL TIP VE REHABİLİTASYON
HAKKARİ DEVLET HASTANESİ
1
IĞDIR
UZMAN TABİP
FİZİKSEL TIP VE REHABİLİTASYON
IĞDIR DEVLET HASTANESİ
1
MUŞ
UZMAN TABİP
FİZİKSEL TIP VE REHABİLİTASYON
MUŞ DEVLET HASTANESİ
1
OSMANİYE
UZMAN TABİP
FİZİKSEL TIP VE REHABİLİTASYON
OSMANİYE BAHÇE FİZİK TEDAVİ VE REHABİLİTASYON HASTANESİ
1
ŞANLIURFA
UZMAN TABİP
FİZİKSEL TIP VE REHABİLİTASYON
SBÜ ŞANLIURFA MEHMET AKİF İNAN EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ
1
ŞANLIURFA
UZMAN TABİP
FİZİKSEL TIP VE REHABİLİTASYON
ŞANLIURFA BALIKLIGÖL DEVLET HASTANESİ
1
ŞANLIURFA
UZMAN TABİP
FİZİKSEL TIP VE REHABİLİTASYON
ŞANLIURFA BİRECİK DEVLET HASTANESİ
1
ŞANLIURFA
UZMAN TABİP
FİZİKSEL TIP VE REHABİLİTASYON
ŞANLIURFA EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ
1
VAN
UZMAN TABİP
FİZİKSEL TIP VE REHABİLİTASYON
SBÜ VAN EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ
1
ZONGULDAK
UZMAN TABİP
FİZİKSEL TIP VE REHABİLİTASYON
ZONGULDAK ATATÜRK DEVLET HASTANESİ
1
ERZURUM
UZMAN TABİP
FİZYOLOJİ
SBÜ ERZURUM BÖLGE EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ
1
TOKAT
UZMAN TABİP
FİZYOLOJİ
TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ
1
BİTLİS
UZMAN TABİP
GASTROENTEROLOJİ
BİTLİS TATVAN DEVLET HASTANESİ
1
DÜZCE
UZMAN TABİP
GASTROENTEROLOJİ
DÜZCE ATATÜRK DEVLET HASTANESİ
1
ELAZIĞ
UZMAN TABİP
GASTROENTEROLOJİ
ELAZIĞ FETHİ SEKİN ŞEHİR HASTANESİ
1
KARS
UZMAN TABİP
GASTROENTEROLOJİ
KARS HARAKANİ DEVLET HASTANESİ
1
ORDU
UZMAN TABİP
GASTROENTEROLOJİ
ORDU DEVLET HASTANESİ
1
SİVAS
UZMAN TABİP
GASTROENTEROLOJİ
SİVAS NUMUNE HASTANESİ
1
TRABZON
UZMAN TABİP
GASTROENTEROLOJİ
SBÜ TRABZON KANUNİ EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ
1
BİNGÖL
UZMAN TABİP
GENEL CERRAHİ
BİNGÖL DEVLET HASTANESİ
1
BİTLİS
UZMAN TABİP
GENEL CERRAHİ
BİTLİS TATVAN DEVLET HASTANESİ
1
GÜMÜŞHANE
UZMAN TABİP
GENEL CERRAHİ
GÜMÜŞHANE DEVLET HASTANESİ
1
KAHRAMANMARAŞ
UZMAN TABİP
GENEL CERRAHİ
KAHRAMANMARAŞ AFŞİN DEVLET HASTANESİ
1
MARDİN
UZMAN TABİP
GENEL CERRAHİ
MARDİN NUSAYBİN DEVLET HASTANESİ
1
MUŞ
UZMAN TABİP
GENEL CERRAHİ
MUŞ BULANIK DEVLET HASTANESİ
1
MUŞ
UZMAN TABİP
GENEL CERRAHİ
MUŞ DEVLET HASTANESİ
2
ŞANLIURFA
UZMAN TABİP
GENEL CERRAHİ
ŞANLIURFA CEYLANPINAR DEVLET HASTANESİ
1
TOKAT
UZMAN TABİP
GENEL CERRAHİ
TOKAT ZİLE DEVLET HASTANESİ
1
KAYSERİ
UZMAN TABİP
GERİATRİ
KAYSERİ ŞEHİR HASTANESİ
1
ORDU
UZMAN TABİP
GERİATRİ
ORDU DEVLET HASTANESİ
1
SAMSUN
UZMAN TABİP
GERİATRİ
SBÜ SAMSUN EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ
1
SİVAS
UZMAN TABİP
GERİATRİ
SİVAS NUMUNE HASTANESİ
1
ŞANLIURFA
UZMAN TABİP
GERİATRİ
SBÜ ŞANLIURFA MEHMET AKİF İNAN EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ
1
TRABZON
UZMAN TABİP
GERİATRİ
SBÜ TRABZON KANUNİ EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ
1
BURDUR
UZMAN TABİP
GÖĞÜS CERRAHİSİ
BURDUR DEVLET HASTANESİ
1
MARDİN
UZMAN TABİP
GÖĞÜS CERRAHİSİ
MARDİN DEVLET HASTANESİ
1
ŞANLIURFA
UZMAN TABİP
GÖĞÜS CERRAHİSİ
SBÜ ŞANLIURFA MEHMET AKİF İNAN EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ
1
AĞRI
UZMAN TABİP
GÖĞÜS HASTALIKLARI
AĞRI DEVLET HASTANESİ
1
AKSARAY
UZMAN TABİP
GÖĞÜS HASTALIKLARI
AKSARAY ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ
1
BİLECİK
UZMAN TABİP
GÖĞÜS HASTALIKLARI
BİLECİK DEVLET HASTANESİ
1
KIRKLARELİ
UZMAN TABİP
GÖĞÜS HASTALIKLARI
KIRKLARELİ DEVLET HASTANESİ
1
MARDİN
UZMAN TABİP
GÖĞÜS HASTALIKLARI
MARDİN NUSAYBİN DEVLET HASTANESİ
1
MUŞ
UZMAN TABİP
GÖĞÜS HASTALIKLARI
MUŞ BULANIK DEVLET HASTANESİ
1
RİZE
UZMAN TABİP
GÖĞÜS HASTALIKLARI
RİZE DEVLET HASTANESİ
1
VAN
UZMAN TABİP
GÖĞÜS HASTALIKLARI
VAN ERCİŞ ŞEHİT RIDVAN ÇEVİK DEVLET HASTANESİ
1
AĞRI
UZMAN TABİP
GÖZ HASTALIKLARI
AĞRI DOĞUBAYAZIT DR.YAŞAR ERYILMAZ DEVLET HASTANESİ
1
AMASYA
UZMAN TABİP
GÖZ HASTALIKLARI
AMASYA ÜNİVERSİTESİ SABUNCUOĞLU ŞEREFEDDİN EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ
1
BİLECİK
UZMAN TABİP
GÖZ HASTALIKLARI
BİLECİK DEVLET HASTANESİ
1
BİTLİS
UZMAN TABİP
GÖZ HASTALIKLARI
BİTLİS TATVAN DEVLET HASTANESİ
1
ERZURUM
UZMAN TABİP
GÖZ HASTALIKLARI
ERZURUM HINIS ŞEHİT YAVUZ YÜREKSEVEN DEVLET HASTANESİ
1
ERZURUM
UZMAN TABİP
GÖZ HASTALIKLARI
SBÜ ERZURUM BÖLGE EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ
1
HAKKARİ
UZMAN TABİP
GÖZ HASTALIKLARI
HAKKARİ YÜKSEKOVA DEVLET HASTANESİ
1
KARAMAN
UZMAN TABİP
GÖZ HASTALIKLARI
KARAMAN ERMENEK DEVLET HASTANESİ
1
MUŞ
UZMAN TABİP
GÖZ HASTALIKLARI
MUŞ DEVLET HASTANESİ
1
NİĞDE
UZMAN TABİP
GÖZ HASTALIKLARI
NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ
1
SİİRT
UZMAN TABİP
GÖZ HASTALIKLARI
SİİRT KURTALAN DEVLET HASTANESİ
1
SİVAS
UZMAN TABİP
GÖZ HASTALIKLARI
SİVAS NUMUNE HASTANESİ
1
ŞANLIURFA
UZMAN TABİP
GÖZ HASTALIKLARI
ŞANLIURFA CEYLANPINAR DEVLET HASTANESİ
1
ŞANLIURFA
UZMAN TABİP
GÖZ HASTALIKLARI
ŞANLIURFA EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ
1
TOKAT
UZMAN TABİP
GÖZ HASTALIKLARI
TOKAT DEVLET HASTANESİ
1
VAN
UZMAN TABİP
GÖZ HASTALIKLARI
VAN ERCİŞ ŞEHİT RIDVAN ÇEVİK DEVLET HASTANESİ
1
ARDAHAN
UZMAN TABİP
HALK SAĞLIĞI
ARDAHAN MERKEZ TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZİ
1
BİTLİS
UZMAN TABİP
HALK SAĞLIĞI
BİTLİS TATVAN İLÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
1
DİYARBAKIR
UZMAN TABİP
HALK SAĞLIĞI
DİYARBAKIR SİLVAN İLÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
1
GÜMÜŞHANE
UZMAN TABİP
HALK SAĞLIĞI
GÜMÜŞHANE MERKEZ TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZİ
1
HAKKARİ
UZMAN TABİP
HALK SAĞLIĞI
HAKKARİ MERKEZ TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZİ
1
KAHRAMANMARAŞ
UZMAN TABİP
HALK SAĞLIĞI
KAHRAMANMARAŞ PAZARCIK İLÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
1
MUŞ
UZMAN TABİP
HALK SAĞLIĞI
MUŞ BULANIK İLÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
1
ŞANLIURFA
UZMAN TABİP
HALK SAĞLIĞI
ŞANLIURFA KARAKÖPRÜ İLÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
1
ŞIRNAK
UZMAN TABİP
HALK SAĞLIĞI
ŞIRNAK MERKEZ TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZİ
1
BATMAN
UZMAN TABİP
HEMATOLOJİ
BATMAN BÖLGE DEVLET HASTANESİ
1
ÇORUM
UZMAN TABİP
HEMATOLOJİ
HİTİT ÜNİVERSİTESİ ÇORUM EROL OLÇOK EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ
1
DİYARBAKIR
UZMAN TABİP
HEMATOLOJİ
SBÜ DİYARBAKIR GAZİ YAŞARGİL EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ
1
ELAZIĞ
UZMAN TABİP
HEMATOLOJİ
ELAZIĞ FETHİ SEKİN ŞEHİR HASTANESİ
1
ERZURUM
UZMAN TABİP
HEMATOLOJİ
SBÜ ERZURUM BÖLGE EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ
1
ŞANLIURFA
UZMAN TABİP
HEMATOLOJİ
SBÜ ŞANLIURFA MEHMET AKİF İNAN EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ
1
VAN
UZMAN TABİP
HEMATOLOJİ
SBÜ VAN EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ
1
ERZURUM
UZMAN TABİP
HİSTOLOJİ VE EMBRİYOLOJİ
SBÜ ERZURUM BÖLGE EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ
1
GAZİANTEP
UZMAN TABİP
HİSTOLOJİ VE EMBRİYOLOJİ
GAZİANTEP CENGİZ GÖKÇEK KADIN DOĞUM VE ÇOCUK HASTALIKLARI HASTANESİ
1
RİZE
UZMAN TABİP
HİSTOLOJİ VE EMBRİYOLOJİ
RİZE RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ
1
ADANA
UZMAN TABİP
İÇ HASTALIKLARI
ADANA POZANTI 80.YIL DEVLET HASTANESİ
1
ADIYAMAN
UZMAN TABİP
İÇ HASTALIKLARI
ADIYAMAN KAHTA GÖÇERİ İLÇE DEVLET HASTANESİ
1
AFYONKARAHİSAR
UZMAN TABİP
İÇ HASTALIKLARI
AFYONKARAHİSAR DİNAR DEVLET HASTANESİ
1
AFYONKARAHİSAR
UZMAN TABİP
İÇ HASTALIKLARI
AFYONKARAHİSAR ŞUHUT DEVLET HASTANESİ
1
AĞRI
UZMAN TABİP
İÇ HASTALIKLARI
AĞRI DEVLET HASTANESİ
1
AĞRI
UZMAN TABİP
İÇ HASTALIKLARI
AĞRI DİYADİN DEVLET HASTANESİ
1
ARDAHAN
UZMAN TABİP
İÇ HASTALIKLARI
ARDAHAN DEVLET HASTANESİ
1
ARDAHAN
UZMAN TABİP
İÇ HASTALIKLARI
ARDAHAN GÖLE DEVLET HASTANESİ
1
ARTVİN
UZMAN TABİP
İÇ HASTALIKLARI
ARTVİN ARHAVİ DEVLET HASTANESİ
1
ARTVİN
UZMAN TABİP
İÇ HASTALIKLARI
ARTVİN ŞAVŞAT DEVLET HASTANESİ
1
AYDIN
UZMAN TABİP
İÇ HASTALIKLARI
AYDIN BOZDOĞAN RASİM MENTEŞE İLÇE DEVLET HASTANESİ
1
BALIKESİR
UZMAN TABİP
İÇ HASTALIKLARI
BALIKESİR BANDIRMA DEVLET HASTANESİ
1
BALIKESİR
UZMAN TABİP
İÇ HASTALIKLARI
BALIKESİR GÖNEN DEVLET HASTANESİ
1
BARTIN
UZMAN TABİP
İÇ HASTALIKLARI
BARTIN DEVLET HASTANESİ
3
BATMAN
UZMAN TABİP
İÇ HASTALIKLARI
BATMAN SASON DEVLET HASTANESİ
1
BİNGÖL
UZMAN TABİP
İÇ HASTALIKLARI
BİNGÖL DEVLET HASTANESİ
1
BİTLİS
UZMAN TABİP
İÇ HASTALIKLARI
BİTLİS TATVAN DEVLET HASTANESİ
1
ÇORUM
UZMAN TABİP
İÇ HASTALIKLARI
ÇORUM ALACA DEVLET HASTANESİ
1
ÇORUM
UZMAN TABİP
İÇ HASTALIKLARI
ÇORUM KARGI AHMET HAMDİ AKPINAR İLÇE DEVLET HASTANESİ
1
DİYARBAKIR
UZMAN TABİP
İÇ HASTALIKLARI
DİYARBAKIR EĞİL İLÇE DEVLET HASTANESİ
1
DİYARBAKIR
UZMAN TABİP
İÇ HASTALIKLARI
DİYARBAKIR ERGANİ DEVLET HASTANESİ
1
DÜZCE
UZMAN TABİP
İÇ HASTALIKLARI
DÜZCE AKÇAKOCA DEVLET HASTANESİ
1
ERZURUM
UZMAN TABİP
İÇ HASTALIKLARI
ERZURUM HINIS ŞEHİT YAVUZ YÜREKSEVEN DEVLET HASTANESİ
1
ERZURUM
UZMAN TABİP
İÇ HASTALIKLARI
ERZURUM KARAYAZI TÜRK ECZACILARI BİRLİĞİ İLÇE DEVLET HASTANESİ
1
ERZURUM
UZMAN TABİP
İÇ HASTALIKLARI
ERZURUM TORTUM İLÇE DEVLET HASTANESİ
1
GİRESUN
UZMAN TABİP
İÇ HASTALIKLARI
GİRESUN TİREBOLU DEVLET HASTANESİ
1
GÜMÜŞHANE
UZMAN TABİP
İÇ HASTALIKLARI
GÜMÜŞHANE DEVLET HASTANESİ
1
GÜMÜŞHANE
UZMAN TABİP
İÇ HASTALIKLARI
GÜMÜŞHANE ŞİRAN DEVLET HASTANESİ
1
HAKKARİ
UZMAN TABİP
İÇ HASTALIKLARI
HAKKARİ DEVLET HASTANESİ
1
HATAY
UZMAN TABİP
İÇ HASTALIKLARI
HATAY DÖRTYOL DEVLET HASTANESİ
2
HATAY
UZMAN TABİP
İÇ HASTALIKLARI
HATAY HASSA DEVLET HASTANESİ
1
IĞDIR
UZMAN TABİP
İÇ HASTALIKLARI
IĞDIR DEVLET HASTANESİ
1
KAHRAMANMARAŞ
UZMAN TABİP
İÇ HASTALIKLARI
KAHRAMANMARAŞ AFŞİN DEVLET HASTANESİ
1
KARABÜK
UZMAN TABİP
İÇ HASTALIKLARI
KARABÜK SAFRANBOLU DEVLET HASTANESİ
1
KARABÜK
UZMAN TABİP
İÇ HASTALIKLARI
KARABÜK ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ
1
KARAMAN
UZMAN TABİP
İÇ HASTALIKLARI
KARAMAN ERMENEK DEVLET HASTANESİ
1
KARS
UZMAN TABİP
İÇ HASTALIKLARI
KARS DİGOR İLÇE DEVLET HASTANESİ
1
KARS
UZMAN TABİP
İÇ HASTALIKLARI
KARS KAĞIZMAN DEVLET HASTANESİ
1
KASTAMONU
UZMAN TABİP
İÇ HASTALIKLARI
KASTAMONU AZDAVAY İLÇE DEVLET HASTANESİ
1
KIRŞEHİR
UZMAN TABİP
İÇ HASTALIKLARI
KIRŞEHİR AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ
1
KÜTAHYA
UZMAN TABİP
İÇ HASTALIKLARI
KÜTAHYA GEDİZ DEVLET HASTANESİ
1
KÜTAHYA
UZMAN TABİP
İÇ HASTALIKLARI
KÜTAHYA SİMAV DOÇ. DR.İSMAİL KARAKUYU DEVLET HASTANESİ
1
MALATYA
UZMAN TABİP
İÇ HASTALIKLARI
MALATYA PÜTÜRGE DEVLET HASTANESİ
1
MANİSA
UZMAN TABİP
İÇ HASTALIKLARI
MANİSA GÖRDES DEVLET HASTANESİ
1
MARDİN
UZMAN TABİP
İÇ HASTALIKLARI
MARDİN MAZIDAĞI İLÇE DEVLET HASTANESİ
1
MARDİN
UZMAN TABİP
İÇ HASTALIKLARI
MARDİN NUSAYBİN DEVLET HASTANESİ
1
MERSİN
UZMAN TABİP
İÇ HASTALIKLARI
MERSİN AYDINCIK DEVLET HASTANESİ
1
MUŞ
UZMAN TABİP
İÇ HASTALIKLARI
MUŞ DEVLET HASTANESİ
2
MUŞ
UZMAN TABİP
İÇ HASTALIKLARI
MUŞ KORKUT İLÇE DEVLET HASTANESİ
1
NEVŞEHİR
UZMAN TABİP
İÇ HASTALIKLARI
NEVŞEHİR DEVLET HASTANESİ
1
NİĞDE
UZMAN TABİP
İÇ HASTALIKLARI
NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ
3
ORDU
UZMAN TABİP
İÇ HASTALIKLARI
ORDU MESUDİYE İLÇE DEVLET HASTANESİ
1
RİZE
UZMAN TABİP
İÇ HASTALIKLARI
RİZE ÇAYELİ İSHAKOĞLU DEVLET HASTANESİ
1
RİZE
UZMAN TABİP
İÇ HASTALIKLARI
RİZE DEVLET HASTANESİ
1
SİİRT
UZMAN TABİP
İÇ HASTALIKLARI
SİİRT BAYKAN DEVLET HASTANESİ
1
SİİRT
UZMAN TABİP
İÇ HASTALIKLARI
SİİRT PERVARİ DEVLET HASTANESİ
1
SİNOP
UZMAN TABİP
İÇ HASTALIKLARI
SİNOP BOYABAT 75.YIL DEVLET HASTANESİ
1
SİNOP
UZMAN TABİP
İÇ HASTALIKLARI
SİNOP GERZE DEVLET HASTANESİ
1
SİVAS
UZMAN TABİP
İÇ HASTALIKLARI
SİVAS DİVRİĞİ SADIK ÖZGÜR DEVLET HASTANESİ
1
SİVAS
UZMAN TABİP
İÇ HASTALIKLARI
SİVAS YILDIZELİ DEVLET HASTANESİ
1
ŞANLIURFA
UZMAN TABİP
İÇ HASTALIKLARI
SBÜ ŞANLIURFA MEHMET AKİF İNAN EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ
1
ŞANLIURFA
UZMAN TABİP
İÇ HASTALIKLARI
ŞANLIURFA EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ
1
ŞANLIURFA
UZMAN TABİP
İÇ HASTALIKLARI
ŞANLIURFA HİLVAN ŞEHİT HALİT ŞİLTAK DEVLET HASTANESİ
2
ŞANLIURFA
UZMAN TABİP
İÇ HASTALIKLARI
ŞANLIURFA VİRANŞEHİR DEVLET HASTANESİ
1
ŞIRNAK
UZMAN TABİP
İÇ HASTALIKLARI
ŞIRNAK BEYTÜŞŞEBAP İLÇE DEVLET HASTANESİ
1
ŞIRNAK
UZMAN TABİP
İÇ HASTALIKLARI
ŞIRNAK CİZRE DR. SELAHATTİN CİZRELİOĞLU DEVLET HASTANESİ
1
TEKİRDAĞ
UZMAN TABİP
İÇ HASTALIKLARI
TEKİRDAĞ ÇORLU DEVLET HASTANESİ
1
TEKİRDAĞ
UZMAN TABİP
İÇ HASTALIKLARI
TEKİRDAĞ HAYRABOLU DEVLET HASTANESİ
1
TOKAT
UZMAN TABİP
İÇ HASTALIKLARI
TOKAT NİKSAR DEVLET HASTANESİ
1
TOKAT
UZMAN TABİP
İÇ HASTALIKLARI
TOKAT ZİLE DEVLET HASTANESİ
2
TUNCELİ
UZMAN TABİP
İÇ HASTALIKLARI
TUNCELİ DEVLET HASTANESİ
2
VAN
UZMAN TABİP
İÇ HASTALIKLARI
VAN BAHÇESARAY İLÇE DEVLET HASTANESİ
1
VAN
UZMAN TABİP
İÇ HASTALIKLARI
VAN BAŞKALE DEVLET HASTANESİ
1
VAN
UZMAN TABİP
İÇ HASTALIKLARI
VAN ERCİŞ ŞEHİT RIDVAN ÇEVİK DEVLET HASTANESİ
2
YOZGAT
UZMAN TABİP
İÇ HASTALIKLARI
YOZGAT SORGUN DEVLET HASTANESİ
2
YOZGAT
UZMAN TABİP
İÇ HASTALIKLARI
YOZGAT YERKÖY DEVLET HASTANESİ
1
ZONGULDAK
UZMAN TABİP
İÇ HASTALIKLARI
ZONGULDAK KARADENİZ EREĞLİ DEVLET HASTANESİ
1
ERZURUM
UZMAN TABİP
İMMÜNOLOJİ VE ALERJİ HASTALIKLARI
SBÜ ERZURUM BÖLGE EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ
1
TRABZON
UZMAN TABİP
İMMÜNOLOJİ VE ALERJİ HASTALIKLARI
SBÜ TRABZON KANUNİ EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ
1
ANKARA
UZMAN TABİP
İŞ VE MESLEK HASTALIKLARI
SBÜ ANKARA ATATÜRK GÖĞÜS HASTALIKLARI VE GÖĞÜS CERRAHİSİ EAH
1
İSTANBUL
UZMAN TABİP
İŞ VE MESLEK HASTALIKLARI
SBÜ İSTANBUL SÜREYYAPAŞA GÖĞÜS HASTALIKLARI VE GÖĞÜS CERRAHİSİ EAH
2
BURSA
UZMAN TABİP
JİNEKOLOJİK ONKOLOJİ CERRAHİSİ
BURSA ŞEHİR HASTANESİ
1
DİYARBAKIR
UZMAN TABİP
JİNEKOLOJİK ONKOLOJİ CERRAHİSİ
SBÜ DİYARBAKIR GAZİ YAŞARGİL EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ
1
ERZURUM
UZMAN TABİP
JİNEKOLOJİK ONKOLOJİ CERRAHİSİ
ERZURUM NENEHATUN KADIN DOĞUM HASTANESİ
1
ESKİŞEHİR
UZMAN TABİP
JİNEKOLOJİK ONKOLOJİ CERRAHİSİ
ESKİŞEHİR ŞEHİR HASTANESİ
1
GAZİANTEP
UZMAN TABİP
JİNEKOLOJİK ONKOLOJİ CERRAHİSİ
GAZİANTEP CENGİZ GÖKÇEK KADIN DOĞUM VE ÇOCUK HASTALIKLARI HASTANESİ
1
KAHRAMANMARAŞ
UZMAN TABİP
JİNEKOLOJİK ONKOLOJİ CERRAHİSİ
KAHRAMANMARAŞ NECİP FAZIL ŞEHİR HASTANESİ
1
MERSİN
UZMAN TABİP
JİNEKOLOJİK ONKOLOJİ CERRAHİSİ
MERSİN ŞEHİR HASTANESİ
1
ŞANLIURFA
UZMAN TABİP
JİNEKOLOJİK ONKOLOJİ CERRAHİSİ
ŞANLIURFA EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ
1
ADANA
UZMAN TABİP
KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM
ADANA KOZAN DEVLET HASTANESİ
1
ADIYAMAN
UZMAN TABİP
KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM
ADIYAMAN GÖLBAŞI DEVLET HASTANESİ
1
ADIYAMAN
UZMAN TABİP
KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM
ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ
1
AMASYA
UZMAN TABİP
KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM
AMASYA TAŞOVA DEVLET HASTANESİ
1
ARDAHAN
UZMAN TABİP
KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM
ARDAHAN DEVLET HASTANESİ
1
ARDAHAN
UZMAN TABİP
KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM
ARDAHAN GÖLE DEVLET HASTANESİ
1
ARTVİN
UZMAN TABİP
KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM
ARTVİN BORÇKA DEVLET HASTANESİ
1
BİLECİK
UZMAN TABİP
KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM
BİLECİK BOZÜYÜK DEVLET HASTANESİ
1
BİTLİS
UZMAN TABİP
KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM
BİTLİS AHLAT DEVLET HASTANESİ
1
BİTLİS
UZMAN TABİP
KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM
BİTLİS DEVLET HASTANESİ
1
BİTLİS
UZMAN TABİP
KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM
BİTLİS HİZAN DEVLET HASTANESİ
1
BİTLİS
UZMAN TABİP
KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM
BİTLİS TATVAN DEVLET HASTANESİ
1
DİYARBAKIR
UZMAN TABİP
KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM
DİYARBAKIR BİSMİL DEVLET HASTANESİ
1
DİYARBAKIR
UZMAN TABİP
KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM
DİYARBAKIR EĞİL İLÇE DEVLET HASTANESİ
1
DİYARBAKIR
UZMAN TABİP
KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM
DİYARBAKIR KULP DR. ABDULLAH BİROĞUL İLÇE DEVLET HASTANESİ
1
DÜZCE
UZMAN TABİP
KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM
DÜZCE ATATÜRK DEVLET HASTANESİ
1
EDİRNE
UZMAN TABİP
KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM
EDİRNE UZUNKÖPRÜ DEVLET HASTANESİ
1
ERZİNCAN
UZMAN TABİP
KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM
ERZİNCAN BİNALİ YILDIRIM ÜNİVERSİTESİ MENGÜCEK GAZİ EAH
1
ERZURUM
UZMAN TABİP
KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM
ERZURUM İSPİR DEVLET HASTANESİ
1
ERZURUM
UZMAN TABİP
KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM
ERZURUM NENEHATUN KADIN DOĞUM HASTANESİ
2
GAZİANTEP
UZMAN TABİP
KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM
GAZİANTEP CENGİZ GÖKÇEK KADIN DOĞUM VE ÇOCUK HASTALIKLARI HASTANESİ
1
GAZİANTEP
UZMAN TABİP
KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM
GAZİANTEP İSLAHİYE DEVLET HASTANESİ
1
GÜMÜŞHANE
UZMAN TABİP
KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM
GÜMÜŞHANE DEVLET HASTANESİ
1
HAKKARİ
UZMAN TABİP
KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM
HAKKARİ ŞEMDİNLİ DEVLET HASTANESİ
1
HAKKARİ
UZMAN TABİP
KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM
HAKKARİ YÜKSEKOVA DEVLET HASTANESİ
1
KAHRAMANMARAŞ
UZMAN TABİP
KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM
KAHRAMANMARAŞ ELBİSTAN DEVLET HASTANESİ
1
KARS
UZMAN TABİP
KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM
KARS HARAKANİ DEVLET HASTANESİ
1
KARS
UZMAN TABİP
KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM
KARS KAĞIZMAN DEVLET HASTANESİ
1
KASTAMONU
UZMAN TABİP
KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM
KASTAMONU DEVLET HASTANESİ
1
KASTAMONU
UZMAN TABİP
KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM
KASTAMONU TAŞKÖPRÜ DEVLET HASTANESİ
1
KIRKLARELİ
UZMAN TABİP
KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM
KIRKLARELİ VİZE DEVLET HASTANESİ
1
KONYA
UZMAN TABİP
KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM
KONYA AKŞEHİR DEVLET HASTANESİ
1
MARDİN
UZMAN TABİP
KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM
MARDİN DEVLET HASTANESİ
1
MARDİN
UZMAN TABİP
KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM
MARDİN MİDYAT DEVLET HASTANESİ
1
MUŞ
UZMAN TABİP
KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM
MUŞ BULANIK DEVLET HASTANESİ
1
MUŞ
UZMAN TABİP
KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM
MUŞ MALAZGİRT DEVLET HASTANESİ
1
NEVŞEHİR
UZMAN TABİP
KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM
NEVŞEHİR DEVLET HASTANESİ
1
ŞANLIURFA
UZMAN TABİP
KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM
ŞANLIURFA AKÇAKALE DEVLET HASTANESİ
1
ŞANLIURFA
UZMAN TABİP
KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM
ŞANLIURFA EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ
1
ŞANLIURFA
UZMAN TABİP
KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM
ŞANLIURFA SİVEREK DEVLET HASTANESİ
1
ŞANLIURFA
UZMAN TABİP
KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM
ŞANLIURFA VİRANŞEHİR DEVLET HASTANESİ
1
ŞIRNAK
UZMAN TABİP
KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM
ŞIRNAK CİZRE DR. SELAHATTİN CİZRELİOĞLU DEVLET HASTANESİ
1
ŞIRNAK
UZMAN TABİP
KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM
ŞIRNAK DEVLET HASTANESİ
1
ŞIRNAK
UZMAN TABİP
KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM
ŞIRNAK SİLOPİ DEVLET HASTANESİ
1
TOKAT
UZMAN TABİP
KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM
TOKAT DEVLET HASTANESİ
1
TRABZON
UZMAN TABİP
KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM
TRABZON SÜRMENE DEVLET HASTANESİ
1
VAN
UZMAN TABİP
KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM
SBÜ VAN EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ
2
VAN
UZMAN TABİP
KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM
VAN BAŞKALE DEVLET HASTANESİ
1
ARTVİN
UZMAN TABİP
KALP VE DAMAR CERRAHİSİ
ARTVİN DEVLET HASTANESİ
1
KIRIKKALE
UZMAN TABİP
KALP VE DAMAR CERRAHİSİ
KIRIKKALE YÜKSEK İHTİSAS HASTANESİ
1
KİLİS
UZMAN TABİP
KALP VE DAMAR CERRAHİSİ
KİLİS DEVLET HASTANESİ
1
MARDİN
UZMAN TABİP
KALP VE DAMAR CERRAHİSİ
MARDİN DEVLET HASTANESİ
1
SİİRT
UZMAN TABİP
KALP VE DAMAR CERRAHİSİ
SİİRT DEVLET HASTANESİ
1
ŞIRNAK
UZMAN TABİP
KALP VE DAMAR CERRAHİSİ
ŞIRNAK DEVLET HASTANESİ
1
VAN
UZMAN TABİP
KALP VE DAMAR CERRAHİSİ
SBÜ VAN EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ
1
AĞRI
UZMAN TABİP
KARDİYOLOJİ
AĞRI PATNOS DEVLET HASTANESİ
1
DÜZCE
UZMAN TABİP
KARDİYOLOJİ
DÜZCE ATATÜRK DEVLET HASTANESİ
1
ERZURUM
UZMAN TABİP
KARDİYOLOJİ
ERZURUM HORASAN DEVLET HASTANESİ
1
GÜMÜŞHANE
UZMAN TABİP
KARDİYOLOJİ
GÜMÜŞHANE KELKİT DEVLET HASTANESİ
1
HAKKARİ
UZMAN TABİP
KARDİYOLOJİ
HAKKARİ YÜKSEKOVA DEVLET HASTANESİ
1
KARS
UZMAN TABİP
KARDİYOLOJİ
KARS KAĞIZMAN DEVLET HASTANESİ
1
KIRIKKALE
UZMAN TABİP
KARDİYOLOJİ
KIRIKKALE YÜKSEK İHTİSAS HASTANESİ
1
KİLİS
UZMAN TABİP
KARDİYOLOJİ
KİLİS DEVLET HASTANESİ
1
KÜTAHYA
UZMAN TABİP
KARDİYOLOJİ
KÜTAHYA SİMAV DOÇ. DR.İSMAİL KARAKUYU DEVLET HASTANESİ
1
MUŞ
UZMAN TABİP
KARDİYOLOJİ
MUŞ BULANIK DEVLET HASTANESİ
1
MUŞ
UZMAN TABİP
KARDİYOLOJİ
MUŞ DEVLET HASTANESİ
1
SİNOP
UZMAN TABİP
KARDİYOLOJİ
SİNOP ATATÜRK DEVLET HASTANESİ
1
ŞIRNAK
UZMAN TABİP
KARDİYOLOJİ
ŞIRNAK DEVLET HASTANESİ
1
TUNCELİ
UZMAN TABİP
KARDİYOLOJİ
TUNCELİ DEVLET HASTANESİ
1
AMASYA
UZMAN TABİP
KULAK BURUN BOĞAZ HASTALIKLARI
AMASYA SULUOVA DEVLET HASTANESİ
1
BARTIN
UZMAN TABİP
KULAK BURUN BOĞAZ HASTALIKLARI
BARTIN DEVLET HASTANESİ
1
BAYBURT
UZMAN TABİP
KULAK BURUN BOĞAZ HASTALIKLARI
BAYBURT DEVLET HASTANESİ
1
DÜZCE
UZMAN TABİP
KULAK BURUN BOĞAZ HASTALIKLARI
DÜZCE AKÇAKOCA DEVLET HASTANESİ
1
ERZİNCAN
UZMAN TABİP
KULAK BURUN BOĞAZ HASTALIKLARI
ERZİNCAN BİNALİ YILDIRIM ÜNİVERSİTESİ MENGÜCEK GAZİ EAH
1
GAZİANTEP
UZMAN TABİP
KULAK BURUN BOĞAZ HASTALIKLARI
GAZİANTEP ABDULKADİR YÜKSEL DEVLET HASTANESİ
1
KIRKLARELİ
UZMAN TABİP
KULAK BURUN BOĞAZ HASTALIKLARI
KIRKLARELİ BABAESKİ DEVLET HASTANESİ
1
MARDİN
UZMAN TABİP
KULAK BURUN BOĞAZ HASTALIKLARI
MARDİN KIZILTEPE DEVLET HASTANESİ
1
SİNOP
UZMAN TABİP
KULAK BURUN BOĞAZ HASTALIKLARI
SİNOP BOYABAT 75.YIL DEVLET HASTANESİ
1
TOKAT
UZMAN TABİP
KULAK BURUN BOĞAZ HASTALIKLARI
TOKAT ERBAA DEVLET HASTANESİ
1
TRABZON
UZMAN TABİP
KULAK BURUN BOĞAZ HASTALIKLARI
TRABZON AKÇAABAT HAÇKALI BABA DEVLET HASTANESİ
1
VAN
UZMAN TABİP
KULAK BURUN BOĞAZ HASTALIKLARI
SBÜ VAN EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ
1
YOZGAT
UZMAN TABİP
KULAK BURUN BOĞAZ HASTALIKLARI
YOZGAT AKDAĞMADENİ DEVLET HASTANESİ
1
BİTLİS
UZMAN TABİP
NEFROLOJİ
BİTLİS TATVAN DEVLET HASTANESİ
1
ERZURUM
UZMAN TABİP
NEFROLOJİ
SBÜ ERZURUM BÖLGE EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ
1
OSMANİYE
UZMAN TABİP
NEFROLOJİ
OSMANİYE DEVLET HASTANESİ
1
ŞANLIURFA
UZMAN TABİP
NEFROLOJİ
SBÜ ŞANLIURFA MEHMET AKİF İNAN EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ
1
ŞIRNAK
UZMAN TABİP
NEFROLOJİ
ŞIRNAK DEVLET HASTANESİ
1
TRABZON
UZMAN TABİP
NEFROLOJİ
SBÜ TRABZON KANUNİ EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ
1
VAN
UZMAN TABİP
NEFROLOJİ
SBÜ VAN EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ
1
GAZİANTEP
UZMAN TABİP
NEONATOLOJİ
GAZİANTEP CENGİZ GÖKÇEK KADIN DOĞUM VE ÇOCUK HASTALIKLARI HASTANESİ
1
OSMANİYE
UZMAN TABİP
NEONATOLOJİ
OSMANİYE DEVLET HASTANESİ
1
SİİRT
UZMAN TABİP
NEONATOLOJİ
SİİRT DEVLET HASTANESİ
1
ŞIRNAK
UZMAN TABİP
NEONATOLOJİ
ŞIRNAK DEVLET HASTANESİ
1
TOKAT
UZMAN TABİP
NEONATOLOJİ
TOKAT DEVLET HASTANESİ
1
ZONGULDAK
UZMAN TABİP
NEONATOLOJİ
ZONGULDAK KADIN DOĞUM VE ÇOCUK HASTALIKLARI HASTANESİ
1
AFYONKARAHİSAR
UZMAN TABİP
NÖROLOJİ
AFYONKARAHİSAR DEVLET HASTANESİ
1
AĞRI
UZMAN TABİP
NÖROLOJİ
AĞRI DEVLET HASTANESİ
1
AĞRI
UZMAN TABİP
NÖROLOJİ
AĞRI PATNOS DEVLET HASTANESİ
1
HAKKARİ
UZMAN TABİP
NÖROLOJİ
HAKKARİ YÜKSEKOVA DEVLET HASTANESİ
1
MUŞ
UZMAN TABİP
NÖROLOJİ
MUŞ DEVLET HASTANESİ
1
BATMAN
UZMAN TABİP
ORTOPEDİ VE TRAVMATOLOJİ
BATMAN BÖLGE DEVLET HASTANESİ
1
BİLECİK
UZMAN TABİP
ORTOPEDİ VE TRAVMATOLOJİ
BİLECİK DEVLET HASTANESİ
1
ERZURUM
UZMAN TABİP
ORTOPEDİ VE TRAVMATOLOJİ
ERZURUM OLTU DEVLET HASTANESİ
1
GÜMÜŞHANE
UZMAN TABİP
ORTOPEDİ VE TRAVMATOLOJİ
GÜMÜŞHANE DEVLET HASTANESİ
1
HAKKARİ
UZMAN TABİP
ORTOPEDİ VE TRAVMATOLOJİ
HAKKARİ DEVLET HASTANESİ
1
HAKKARİ
UZMAN TABİP
ORTOPEDİ VE TRAVMATOLOJİ
HAKKARİ YÜKSEKOVA DEVLET HASTANESİ
1
KARABÜK
UZMAN TABİP
ORTOPEDİ VE TRAVMATOLOJİ
KARABÜK SAFRANBOLU DEVLET HASTANESİ
1
KARS
UZMAN TABİP
ORTOPEDİ VE TRAVMATOLOJİ
KARS KAĞIZMAN DEVLET HASTANESİ
1
KİLİS
UZMAN TABİP
ORTOPEDİ VE TRAVMATOLOJİ
KİLİS DEVLET HASTANESİ
1
KÜTAHYA
UZMAN TABİP
ORTOPEDİ VE TRAVMATOLOJİ
KÜTAHYA GEDİZ DEVLET HASTANESİ
1
MUŞ
UZMAN TABİP
ORTOPEDİ VE TRAVMATOLOJİ
MUŞ DEVLET HASTANESİ
1
MUŞ
UZMAN TABİP
ORTOPEDİ VE TRAVMATOLOJİ
MUŞ VARTO DEVLET HASTANESİ
1
OSMANİYE
UZMAN TABİP
ORTOPEDİ VE TRAVMATOLOJİ
OSMANİYE KADİRLİ DEVLET HASTANESİ
1
SİİRT
UZMAN TABİP
ORTOPEDİ VE TRAVMATOLOJİ
SİİRT DEVLET HASTANESİ
1
SİNOP
UZMAN TABİP
ORTOPEDİ VE TRAVMATOLOJİ
SİNOP BOYABAT 75.YIL DEVLET HASTANESİ
1
ŞANLIURFA
UZMAN TABİP
ORTOPEDİ VE TRAVMATOLOJİ
ŞANLIURFA EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ
1
ŞANLIURFA
UZMAN TABİP
ORTOPEDİ VE TRAVMATOLOJİ
ŞANLIURFA VİRANŞEHİR DEVLET HASTANESİ
1
ŞIRNAK
UZMAN TABİP
ORTOPEDİ VE TRAVMATOLOJİ
ŞIRNAK CİZRE DR. SELAHATTİN CİZRELİOĞLU DEVLET HASTANESİ
2
TOKAT
UZMAN TABİP
ORTOPEDİ VE TRAVMATOLOJİ
TOKAT ERBAA DEVLET HASTANESİ
1
TRABZON
UZMAN TABİP
ORTOPEDİ VE TRAVMATOLOJİ
TRABZON OF DEVLET HASTANESİ
1
VAN
UZMAN TABİP
ORTOPEDİ VE TRAVMATOLOJİ
SBÜ VAN EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ
1
VAN
UZMAN TABİP
ORTOPEDİ VE TRAVMATOLOJİ
VAN BAŞKALE DEVLET HASTANESİ
1
ADANA
UZMAN TABİP
PERİNATOLOJİ
ADANA ŞEHİR HASTANESİ
1
BATMAN
UZMAN TABİP
PERİNATOLOJİ
BATMAN KADIN DOĞUM VE ÇOCUK HASTALIKLARI HASTANESİ
1
DİYARBAKIR
UZMAN TABİP
PERİNATOLOJİ
SBÜ DİYARBAKIR GAZİ YAŞARGİL EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ
1
ELAZIĞ
UZMAN TABİP
PERİNATOLOJİ
ELAZIĞ FETHİ SEKİN ŞEHİR HASTANESİ
1
KAYSERİ
UZMAN TABİP
PERİNATOLOJİ
KAYSERİ ŞEHİR HASTANESİ
1
MALATYA
UZMAN TABİP
PERİNATOLOJİ
MALATYA EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ
1
MERSİN
UZMAN TABİP
PERİNATOLOJİ
MERSİN ŞEHİR HASTANESİ
1
AKSARAY
UZMAN TABİP
PLASTİK,REKONSTRÜKTİF VE ESTETİK CERRAHİ
AKSARAY ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ
1
BİTLİS
UZMAN TABİP
PLASTİK,REKONSTRÜKTİF VE ESTETİK CERRAHİ
BİTLİS TATVAN DEVLET HASTANESİ
1
KIRŞEHİR
UZMAN TABİP
PLASTİK,REKONSTRÜKTİF VE ESTETİK CERRAHİ
KIRŞEHİR AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ
1
SİNOP
UZMAN TABİP
PLASTİK,REKONSTRÜKTİF VE ESTETİK CERRAHİ
SİNOP ATATÜRK DEVLET HASTANESİ
1
ZONGULDAK
UZMAN TABİP
PLASTİK,REKONSTRÜKTİF VE ESTETİK CERRAHİ
ZONGULDAK KARADENİZ EREĞLİ DEVLET HASTANESİ
1
ELAZIĞ
UZMAN TABİP
RADYASYON ONKOLOJİSİ
ELAZIĞ FETHİ SEKİN ŞEHİR HASTANESİ
1
KAHRAMANMARAŞ
UZMAN TABİP
RADYASYON ONKOLOJİSİ
KAHRAMANMARAŞ NECİP FAZIL ŞEHİR HASTANESİ
1
AĞRI
UZMAN TABİP
RADYOLOJİ
AĞRI DOĞUBAYAZIT DR.YAŞAR ERYILMAZ DEVLET HASTANESİ
1
ARDAHAN
UZMAN TABİP
RADYOLOJİ
ARDAHAN DEVLET HASTANESİ
1
BİNGÖL
UZMAN TABİP
RADYOLOJİ
BİNGÖL DEVLET HASTANESİ
1
BİTLİS
UZMAN TABİP
RADYOLOJİ
BİTLİS DEVLET HASTANESİ
1
BURDUR
UZMAN TABİP
RADYOLOJİ
BURDUR BUCAK DEVLET HASTANESİ
1
ÇORUM
UZMAN TABİP
RADYOLOJİ
ÇORUM SUNGURLU DEVLET HASTANESİ
1
DÜZCE
UZMAN TABİP
RADYOLOJİ
DÜZCE AKÇAKOCA DEVLET HASTANESİ
1
ELAZIĞ
UZMAN TABİP
RADYOLOJİ
ELAZIĞ KARAKOÇAN DEVLET HASTANESİ
1
GAZİANTEP
UZMAN TABİP
RADYOLOJİ
GAZİANTEP ABDULKADİR YÜKSEL DEVLET HASTANESİ
1
GÜMÜŞHANE
UZMAN TABİP
RADYOLOJİ
GÜMÜŞHANE DEVLET HASTANESİ
1
HAKKARİ
UZMAN TABİP
RADYOLOJİ
HAKKARİ ŞEMDİNLİ DEVLET HASTANESİ
1
IĞDIR
UZMAN TABİP
RADYOLOJİ
IĞDIR DEVLET HASTANESİ
1
KAHRAMANMARAŞ
UZMAN TABİP
RADYOLOJİ
KAHRAMANMARAŞ NECİP FAZIL ŞEHİR HASTANESİ
1
KARAMAN
UZMAN TABİP
RADYOLOJİ
KARAMAN ERMENEK DEVLET HASTANESİ
1
KARS
UZMAN TABİP
RADYOLOJİ
KARS KAĞIZMAN DEVLET HASTANESİ
1
KIRKLARELİ
UZMAN TABİP
RADYOLOJİ
KIRKLARELİ BABAESKİ DEVLET HASTANESİ
1
SİNOP
UZMAN TABİP
RADYOLOJİ
SİNOP ATATÜRK DEVLET HASTANESİ
1
ŞANLIURFA
UZMAN TABİP
RADYOLOJİ
ŞANLIURFA EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ
1
ŞIRNAK
UZMAN TABİP
RADYOLOJİ
ŞIRNAK CİZRE DR. SELAHATTİN CİZRELİOĞLU DEVLET HASTANESİ
1
TEKİRDAĞ
UZMAN TABİP
RADYOLOJİ
TEKİRDAĞ ÇERKEZKÖY DEVLET HASTANESİ
1
TOKAT
UZMAN TABİP
RADYOLOJİ
TOKAT ERBAA DEVLET HASTANESİ
1
YOZGAT
UZMAN TABİP
RADYOLOJİ
YOZGAT SORGUN DEVLET HASTANESİ
1
ZONGULDAK
UZMAN TABİP
RADYOLOJİ
ZONGULDAK ATATÜRK DEVLET HASTANESİ
1
ADIYAMAN
UZMAN TABİP
ROMATOLOJİ
ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ
1
BATMAN
UZMAN TABİP
ROMATOLOJİ
BATMAN BÖLGE DEVLET HASTANESİ
1
BİTLİS
UZMAN TABİP
ROMATOLOJİ
BİTLİS TATVAN DEVLET HASTANESİ
1
DÜZCE
UZMAN TABİP
ROMATOLOJİ
DÜZCE ATATÜRK DEVLET HASTANESİ
1
ERZURUM
UZMAN TABİP
ROMATOLOJİ
SBÜ ERZURUM BÖLGE EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ
1
ESKİŞEHİR
UZMAN TABİP
ROMATOLOJİ
ESKİŞEHİR ŞEHİR HASTANESİ
1
GAZİANTEP
UZMAN TABİP
ROMATOLOJİ
GAZİANTEP DR. ERSİN ARSLAN EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ
1
GİRESUN
UZMAN TABİP
ROMATOLOJİ
GİRESUN ÜNİVERSİTESİ PROF. DR. A. İLHAN ÖZDEMİR EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ
1
NİĞDE
UZMAN TABİP
ROMATOLOJİ
NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ BOR FİZİK TEDAVİ VE REHABİLİTASYON EAH
1
SİVAS
UZMAN TABİP
ROMATOLOJİ
SİVAS NUMUNE HASTANESİ
1
ŞANLIURFA
UZMAN TABİP
ROMATOLOJİ
SBÜ ŞANLIURFA MEHMET AKİF İNAN EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ
1
YOZGAT
UZMAN TABİP
ROMATOLOJİ
YOZGAT ŞEHİR HASTANESİ
1
AĞRI
UZMAN TABİP
RUH SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI
AĞRI DEVLET HASTANESİ
1
BİNGÖL
UZMAN TABİP
RUH SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI
BİNGÖL DEVLET HASTANESİ
1
BİTLİS
UZMAN TABİP
RUH SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI
BİTLİS TATVAN DEVLET HASTANESİ
1
DÜZCE
UZMAN TABİP
RUH SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI
DÜZCE ATATÜRK DEVLET HASTANESİ
1
ELAZIĞ
UZMAN TABİP
RUH SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI
ELAZIĞ RUH SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI HASTANESİ
1
ERZURUM
UZMAN TABİP
RUH SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI
ERZURUM OLTU DEVLET HASTANESİ
1
ERZURUM
UZMAN TABİP
RUH SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI
SBÜ ERZURUM BÖLGE EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ
1
GAZİANTEP
UZMAN TABİP
RUH SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI
GAZİANTEP ABDULKADİR YÜKSEL DEVLET HASTANESİ
1
GÜMÜŞHANE
UZMAN TABİP
RUH SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI
GÜMÜŞHANE KELKİT DEVLET HASTANESİ
1
HAKKARİ
UZMAN TABİP
RUH SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI
HAKKARİ DEVLET HASTANESİ
1
KARAMAN
UZMAN TABİP
RUH SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI
KARAMAN DEVLET HASTANESİ
1
KONYA
UZMAN TABİP
RUH SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI
KONYA AKŞEHİR DEVLET HASTANESİ
1
MANİSA
UZMAN TABİP
RUH SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI
MANİSA DEMİRCİ DEVLET HASTANESİ
1
ORDU
UZMAN TABİP
RUH SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI
ORDU DEVLET HASTANESİ
1
OSMANİYE
UZMAN TABİP
RUH SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI
OSMANİYE KADİRLİ DEVLET HASTANESİ
1
RİZE
UZMAN TABİP
RUH SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI
RİZE KAÇKAR DEVLET HASTANESİ
1
ŞIRNAK
UZMAN TABİP
RUH SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI
ŞIRNAK CİZRE DR. SELAHATTİN CİZRELİOĞLU DEVLET HASTANESİ
1
TEKİRDAĞ
UZMAN TABİP
RUH SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI
TEKİRDAĞ MALKARA DEVLET HASTANESİ
1
TOKAT
UZMAN TABİP
RUH SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI
TOKAT ERBAA DEVLET HASTANESİ
1
VAN
UZMAN TABİP
RUH SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI
SBÜ VAN EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ
1
ZONGULDAK
UZMAN TABİP
RUH SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI
ZONGULDAK ATATÜRK DEVLET HASTANESİ
1
AMASYA
UZMAN TABİP
TIBBİ BİYOKİMYA
AMASYA MERZİFON KARA MUSTAFA PAŞA DEVLET HASTANESİ
1
GÜMÜŞHANE
UZMAN TABİP
TIBBİ BİYOKİMYA
GÜMÜŞHANE DEVLET HASTANESİ
1
TOKAT
UZMAN TABİP
TIBBİ FARMAKOLOJİ
TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ
1
TOKAT
UZMAN TABİP
TIBBİ FARMAKOLOJİ
TOKAT İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
1
İSTANBUL
UZMAN TABİP
TIBBİ GENETİK
İSTANBUL SBÜ ŞİŞLİ HAMİDİYE ETFAL EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ
1
İSTANBUL
UZMAN TABİP
TIBBİ GENETİK
İSTANBUL SBÜ ÜMRANİYE EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ
1
AĞRI
UZMAN TABİP
TIBBİ MİKROBİYOLOJİ
AĞRI DOĞUBAYAZIT DR.YAŞAR ERYILMAZ DEVLET HASTANESİ
1
OSMANİYE
UZMAN TABİP
TIBBİ MİKROBİYOLOJİ
OSMANİYE KADİRLİ DEVLET HASTANESİ
1
SİİRT
UZMAN TABİP
TIBBİ MİKROBİYOLOJİ
SİİRT DEVLET HASTANESİ
1
TOKAT
UZMAN TABİP
TIBBİ MİKROBİYOLOJİ
TOKAT ZİLE DEVLET HASTANESİ
1
VAN
UZMAN TABİP
TIBBİ MİKROBİYOLOJİ
SBÜ VAN EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ
1
AMASYA
UZMAN TABİP
TIBBİ ONKOLOJİ
AMASYA ÜNİVERSİTESİ SABUNCUOĞLU ŞEREFEDDİN EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ
1
BALIKESİR
UZMAN TABİP
TIBBİ ONKOLOJİ
BALIKESİR ATATÜRK ŞEHİR HASTANESİ
1
BATMAN
UZMAN TABİP
TIBBİ ONKOLOJİ
BATMAN BÖLGE DEVLET HASTANESİ
1
KONYA
UZMAN TABİP
TIBBİ ONKOLOJİ
SBÜ KONYA EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ
1
MARDİN
UZMAN TABİP
TIBBİ ONKOLOJİ
MARDİN DEVLET HASTANESİ
1
SİVAS
UZMAN TABİP
TIBBİ ONKOLOJİ
SİVAS NUMUNE HASTANESİ
1
ŞANLIURFA
UZMAN TABİP
TIBBİ ONKOLOJİ
SBÜ ŞANLIURFA MEHMET AKİF İNAN EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ
1
ZONGULDAK
UZMAN TABİP
TIBBİ ONKOLOJİ
ZONGULDAK ATATÜRK DEVLET HASTANESİ
1
AFYONKARAHİSAR
UZMAN TABİP
TIBBİ PATOLOJİ
AFYONKARAHİSAR DEVLET HASTANESİ
1
ARTVİN
UZMAN TABİP
TIBBİ PATOLOJİ
ARTVİN DEVLET HASTANESİ
1
BİTLİS
UZMAN TABİP
TIBBİ PATOLOJİ
BİTLİS TATVAN DEVLET HASTANESİ
1
GAZİANTEP
UZMAN TABİP
TIBBİ PATOLOJİ
GAZİANTEP CENGİZ GÖKÇEK KADIN DOĞUM VE ÇOCUK HASTALIKLARI HASTANESİ
1
KARAMAN
UZMAN TABİP
TIBBİ PATOLOJİ
KARAMAN DEVLET HASTANESİ
1
MARDİN
UZMAN TABİP
TIBBİ PATOLOJİ
MARDİN DEVLET HASTANESİ
1
NİĞDE
UZMAN TABİP
TIBBİ PATOLOJİ
NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ
1
SİİRT
UZMAN TABİP
TIBBİ PATOLOJİ
SİİRT DEVLET HASTANESİ
1
SİNOP
UZMAN TABİP
TIBBİ PATOLOJİ
SİNOP ATATÜRK DEVLET HASTANESİ
1
ŞANLIURFA
UZMAN TABİP
TIBBİ PATOLOJİ
ŞANLIURFA SİVEREK DEVLET HASTANESİ
1
ŞIRNAK
UZMAN TABİP
TIBBİ PATOLOJİ
ŞIRNAK DEVLET HASTANESİ
1
İZMİR
UZMAN TABİP
TIBBİ VİROLOJİ
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ
1
TRABZON
UZMAN TABİP
TIBBİ VİROLOJİ
SBÜ TRABZON KANUNİ EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ
1
MUŞ
UZMAN TABİP
ÜROLOJİ
MUŞ DEVLET HASTANESİ
1
NEVŞEHİR
UZMAN TABİP
ÜROLOJİ
NEVŞEHİR DEVLET HASTANESİ
1
ŞANLIURFA
UZMAN TABİP
ÜROLOJİ
ŞANLIURFA EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ
1
ŞIRNAK
UZMAN TABİP
ÜROLOJİ
ŞIRNAK DEVLET HASTANESİ
1
TOKAT
UZMAN TABİP
ÜROLOJİ
TOKAT ZİLE DEVLET HASTANESİ
1
YOZGAT
UZMAN TABİP
ÜROLOJİ
YOZGAT ŞEHİR HASTANESİ
1
BİNGÖL
UZMAN TABİP
YOĞUN BAKIM
BİNGÖL DEVLET HASTANESİ
1
DENİZLİ
UZMAN TABİP
YOĞUN BAKIM
DENİZLİ DEVLET HASTANESİ
1
DİYARBAKIR
UZMAN TABİP
YOĞUN BAKIM
SBÜ DİYARBAKIR GAZİ YAŞARGİL EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ
1
ERZİNCAN
UZMAN TABİP
YOĞUN BAKIM
ERZİNCAN BİNALİ YILDIRIM ÜNİVERSİTESİ MENGÜCEK GAZİ EAH
1
GAZİANTEP
UZMAN TABİP
YOĞUN BAKIM
GAZİANTEP DR. ERSİN ARSLAN EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ
1
KARABÜK
UZMAN TABİP
YOĞUN BAKIM
KARABÜK ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ
1
NEVŞEHİR
UZMAN TABİP
YOĞUN BAKIM
NEVŞEHİR DEVLET HASTANESİ
1
ORDU
UZMAN TABİP
YOĞUN BAKIM
ORDU ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ
1
SİNOP
UZMAN TABİP
YOĞUN BAKIM
SİNOP ATATÜRK DEVLET HASTANESİ
1
ŞANLIURFA
UZMAN TABİP
YOĞUN BAKIM
SBÜ ŞANLIURFA MEHMET AKİF İNAN EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ
1
TEKİRDAĞ
UZMAN TABİP
YOĞUN BAKIM
TEKİRDAĞ DEVLET HASTANESİ
1
 
Anahtar Kelimeler:
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.