Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Yabancı Dil Hazırlık Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği

KamuAjans.Com-30 Eylül 2017 CUMARTESİ Resmi Gazete Sayı : 30196 YÖNETMELİK İçişleri Bakanlığından: JANDARMA VE SAHİL GÜVENLİK AKADEMİSİ YABANCI DİL HAZIRLIK EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM

MEVZUAT-KARARLAR 30.09.2017, 18:32 30.09.2017, 18:35
Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Yabancı Dil Hazırlık Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği


Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 - (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi öğrencilerinin, ilgili yabancı dil birimlerince yürütülen yabancı dil hazırlık eğitimi ve öğretimi ile yabancı dil düzeylerinin belirlenmesinde ve değerlendirilmesinde uygulanacak usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 - (1) Bu Yönetmelik, Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi yabancı dil eğitimine ve bu eğitimin ölçme ve değerlendirilmesine ilişkin usul ve esasları kapsar.

Dayanak

MADDE 3 - (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 5, 14, 44 ve 49 uncu maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 - (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Akademi: Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisini,

b) Düzey: Başlangıç, orta öncesi, orta, orta üstü ve ileri olmak üzere, öğrencinin yabancı dil yeterliğini gösteren her bir seviyeyi,

c) Hazırlık programı: Yabancı Diller birimi tarafından yürütülen zorunlu yabancı dil eğitimini,

ç) Hazırlık sınıfı başarı notu: Hazırlık sınıfı eğitim-öğretim yılı süresince okutulacak olan kur dönemlerinde yapılan sınavların ve yıl sonu sınavının ortalaması alınarak belirlenen ve hazırlık sınıfı başarı durumunu gösteren notu,

d) İlgili birimler: Yabancı Diller eğitimi veren akademik birimleri,

e) Kur dönemi: 8-10 hafta süren ve D, C, B, A olmak üzere dört ayrı seviyede İngilizce eğitimini,

f) Muafiyet sınavı: Akademik yılbaşında yeni öğrencilere uygulanan ve öğrencilerin hazırlık programından muaf olup olmadıklarını belirleyen sınavı,

g) Öğrenci bilgilendirme el kitabı: Senato tarafından onaylanan yabancı dil eğitimi ve öğretimi uygulama ilke ve esaslarının açıklandığı yazılı bilgilendirme kaynağını,

ğ) Öğrenci İşleri Şube Müdürlüğü: Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Öğrenci İşleri Şube Müdürlüğünü,

h) Program: Öğrencilerin yerleştirildikleri ön lisans ve lisans programları ile enstitü tarafından yerleştirildikleri lisansüstü programları,

ı) Senato: Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Senatosunu,

i) Seviye belirleme sınavı: Öğrencilerin İngilizce seviyelerini belirlemek amacıyla uygulanan sınavı,

j) Yabancı dil hazırlık eğitimi: Lisans programlarında uygulanacak zorunlu hazırlık sınıflarında verilecek yabancı dil hazırlık eğitimini,

k) Yıl sonu sınavı (Final sınavı): Akademik yıl sonunda ve yaz okulu sonunda belirlenen tarihlerde yapılan ve kur eğitimlerini tamamlayan öğrencilerin gerekli yabancı dil yeterliliğini kazanıp kazanmadığını belirleyen sınavı,

l) Zorunlu hazırlık sınıfı: Öğrencinin takip ettiği programın parçası olarak bir yıl süreli ağırlıklı yabancı dil eğitimi verilen eğitim dönemini,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Yabancı Dil Hazırlık Eğitimi ve Öğretimi ile İlgili Esaslar

Muafiyet

MADDE 5 - (1) Akademi bünyesinde hazırlık sınıfının zorunlu olduğu programlar kapsamında her akademik yılın başında muafiyet sınavı düzenlenir. Muafiyet sınavında başarılı olamayan öğrenciler hazırlık programına devam ederler.

(2) Hazırlık sınıfının zorunlu olduğu programlara kayıt hakkı kazanan öğrencilerden aşağıdaki koşulları sağlayanlar, zorunlu yabancı dil hazırlık eğitiminden muaf olurlar ve yerleştikleri programa başlarlar:

a) Muafiyet sınavında başarılı olanlar,

b) Senato tarafından eşdeğerliği kabul edilen ulusal ve uluslararası standart sınavlardan, son üç yılda alınmış olması koşuluyla, ilgili birimin teklifi ile Senatonun belirlediği düzeyde puan almış olanlar.

Yabancı dil hazırlık eğitimi ve öğretimi

MADDE 6 - (1) Yabancı dil hazırlık eğitiminin zorunlu olduğu programlara yerleşen öğrencilerden 5 inci maddede belirtilen muafiyet koşullarından en az birini sağlayamayanların, kayıt yaptırdıkları programda eğitime başlayabilmeleri için yabancı dil hazırlık eğitimini başarmaları zorunludur.

(2) Hazırlık sınıfı kapsamında eğitim ve öğretimin değerlendirilmesi 4 kur döneminin ortalaması ve yıl sonu sınavı notuna göre yapılır.

(3) Yabancı dil düzeylerine göre farklı öğrenci gruplarına farklı hazırlık programları uygulanması Yabancı Dil Biriminin teklifi ve Senatonun onayıyla gerçekleşir.

(4) Akademide hazırlık eğitiminin zorunlu olduğu programlara kayıt yaptırmış olan uluslararası öğrenciler;

a) Öncelikle Akademi tarafından öngörülen Türkçe başarı koşulunu sağlamak zorundadırlar.

b) Uluslararası öğrenciler, Türkçe başarı koşulunu sağlayamaması durumunda Türkçe hazırlık sınıfı eğitimi alırlar.

c) Türkçe hazırlık sınıfı programı çerçevesinde aynı zamanda İngilizce dersleri almaları ve bu yolla müteakip dönemlerde Akademinin eğitim programında icra edilecek yabancı dil derslerini takip etmeleri sağlanır.

ç) Bu öğrenciler Senato kararıyla İngilizce hazırlık sınıfından muaf tutulabilirler.

(5) Zorunlu yabancı dil hazırlık eğitimi yürütülmesine ilişkin ilke ve esaslar ilgili kurul tarafından belirlenir. Belirlenen ilke ve esaslar, Senatonun onayı sonrasında Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Yabancı Diller Birimi Öğrenci Bilgilendirme El Kitabında ilan edilir.

(6) Yabancı dil hazırlık eğitimi süresince uygulanabilecek bilgisayar destekli ve uzaktan öğretim ile yabancı dil öğretiminin yürütülmesine ilişkin ilke ve esaslar Yabancı Diller Birimi tarafından belirlenir ve Senato tarafından onaylanır.

(7) Yabancı dil hazırlık eğitimi sonunda mevcut öğrenci sayısının %20'sine kadarı aldıkları eğitimi geliştirmeleri maksadıyla yurt dışı dil okuluna gönderilir. %20'lik kontenjan belirlenirken yıl sonu başarı sıralaması esas alınır.

(8) Yabancı dil hazırlık eğitiminde başarı notu, 100 tam puan üzerinden en az 65'tir.

Zorunlu yabancı dil hazırlık eğitimi

MADDE 7 - (1) Yabancı dil hazırlık eğitiminin zorunlu olduğu programlara kayıt yaptıran öğrenciler, kayıt yaptırdıkları akademik yılın başında muafiyet sınavına girerler. Muafiyet sınavından başarısız olan öğrencilerin zorunlu yabancı dil hazırlık programına kayıtları yapılır.

(2) Zorunlu yabancı dil hazırlık programına kayıtları yapılan öğrencilerden muafiyet sınavını geçemeyenler başlangıç kurundan itibaren eğitimlerine devam ederler.

(3) Zorunlu yabancı dil hazırlık eğitiminin süresi azami bir yıldır. Sağlık ve mücbir sebeplerle hazırlık sınıfı eğitimini devamsızlık ve başarısızlıktan dolayı tamamlayamayanlar ile alakalı hususlar, ilgili birimin değerlendirmesi doğrultusunda Senato kararınca düzenlenir. Bu öğrencilere yaz okulu imkanı veya en fazla bir yıl daha olacak şekilde hazırlık eğitimi alma hakkı seçeneklerinden birisi sağlanabilir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Yabancı Dil Yeterliği Ölçme ve Değerlendirme Esasları

Yabancı dil yeterliği ölçme

MADDE 8 - (1) Yabancı Diller birimi tarafından gerçekleştirilen sınavlara ve bu sınavların uygulanmasına ilişkin esaslar aşağıda belirtilmiştir:

a) Seviye belirleme sınavı: Akademinin yabancı dil hazırlık programına kayıt yaptıran öğrencilerin Akademik yılbaşındaki yabancı dil düzeylerini belirlemek amacıyla yapılan sınavdır.

b) Muafiyet sınavı: Zorunlu yabancı dil hazırlık eğitimine tabi olan öğrencilerin, yabancı dil hazırlık eğitiminden muaf olup olmayacaklarını belirlemek amacıyla, her akademik yılın başında ve akademik takvimde belirlenen tarihlerde yapılan sınavdır.

c) Yıl sonu sınavı (Final sınavı): Yabancı dil hazırlık eğitimine devam eden öğrencilerin, yabancı dil yeterliğini belirlemek amacıyla her Akademik yıl sonunda yapılan sınavdır. Bu sınavın başarı notu hesaplamasında %50'si esas alınır. Sınav içeriği Yabancı Dil Birimi tarafından hazırlanır ve Senato tarafından onaylanır.

ç) Ara sınav: Yabancı dil hazırlık eğitimine devam eden öğrencilerin bulundukları kur içerisinde başarı durumlarını ölçmek maksadıyla her kur ortasında ve sonunda yapılan sınavlardır.

d) Kur içi sınavlar: Yabancı dil hazırlık eğitimi süresince her hafta haberli ya da habersiz yapılan ve bir önceki ünite bilgilerini ölçen mini sınavlar, yazma sınavları, konuşma sınavları ve benzeri sınavlardır.

e) Mazeret sınavı: Öğrencilerin Yabancı Dil Birimi tarafından kabul edilen belgeye dayalı mazeretleri nedeniyle katılamadıkları ara sınavlar yerine yapılan sınavdır. Her sınav için yalnızca bir kez mazeret sınavı uygulaması yapılır.

f) Bütünleme sınavı: Yıl sonu sınavına giremeyen veya sınav notu başarı seviyesinin altında kalan öğrenciler için yıl sonu sınavının ardından düzenlenen sınavdır.

(2) Yabancı dil hazırlık eğitimi süresince bilgisayar destekli ve uzaktan sınav yapılabilir. Bilgisayar destekli ve uzaktan sınav uygulama ve değerlendirme yöntemlerine ilişkin ilke ve esaslar Yabancı Diller Birimi tarafından belirlenir ve Senato tarafından onaylanır.

(3) Öğrenciler sınav sonuçlarına, notların ilanından itibaren üç iş günü içinde Yabancı Dil Birimine yazılı olarak başvurup maddi hata itirazında bulunabilirler. İtiraz üzerine, Yabancı Dil Birimi, yapılacak inceleme sonucunda maddi hata belirlerse düzeltme yapılır ve inceleme sonucu öğrenciye bildirilir.

Yabancı dil yeterliği değerlendirme

MADDE 9 - (1) Yabancı dil hazırlık eğitiminde öğrencilerin yabancı dil yeterliği aşağıdaki esaslara göre değerlendirilir:

a) Yabancı dil hazırlık eğitimine başlayan öğrenciler sırası ile D(A1), C(A2), B(B1) ve A(B1+) olmak üzere toplam dört kur düzeyinde öğrenim görürler. Kurlardan birinde başarısız olsalar bile bir sonraki kura devam ederler.

b) Başarı notunun hesaplanmasında kullanılacak sınavlar ile diğer değerlendirme yöntemleri ve bunların yüzde ağırlıkları, ilgili Yabancı Dil Biriminin kararı ve Senatonun onayı ile belirlenerek öğrencilere duyurulur.

c) Hazırlık sınıfı başarı notu altmış beş ve üzeri olanlar başarılı kabul edilerek Hazırlık sınıfını tamamlamış sayılırlar.

(2) Yabancı dil hazırlık eğitiminde, eğitim-öğretim yılı sonunda başarılı olan öğrenciler, bir sonraki akademik yılın başında kabul edilmiş oldukları programa kayıt yaptırırlar.

(3) Yabancı dil hazırlık eğitiminde devam eden öğrencilerin dönem içinde katıldıkları sınavların genel başarı puanına katkı oranları ile yıl sonu sınavına girme koşulları ilgili birimin teklifi ve Senato kararıyla değiştirilebilir.

Yabancı dil yaz okulu programı

MADDE 10 - (1) Ön lisans, lisans ve lisansüstü programına kayıt yaptıran ve zorunlu yabancı dil hazırlık sınıfına devam etmesine rağmen hazırlık eğitimini bir yıl içinde başarı ile tamamlayamayan öğrenciler için yaz okulu programı uygulanır. Yaz okulu programının bitimine müteakip final sınavı düzenlenir. Bu öğrencilerin başarı durumunu değerlendirmede yaz okulunda aldıkları not esas olur. Yaz okulunu başarı ile tamamlayamayan öğrenciler müteakip akademik yılbaşında düzenlenecek olan muafiyet sınavına katılabilirler. Bu sınavdan da başarısız olan öğrencilerin ilişiği kesilir.

(2) Yaz okulunun süresi ve kapsamı ve değerlendirme kriterleri Yabancı Dil Biriminin teklifi ve Senato onayıyla belirlenir.

Ders başarı notları

MADDE 11 - (1) Ders başarı notlarını ifade eden puanlar, notlar, katsayıları ve anlamları aşağıda belirtilmiştir:

a) Puanlar Notlar Katsayılar

95-100 AA 4,00

90-94 BA 3,75

85-89 BB 3,50

80-84 CB 3,25

75-79 CC 3,00

70-74 DC 2,75

65-69 DD 2,50

0-64 FF 0,00

b) Öğrencilerin;

1) Devamsızlıklarının bu Yönetmelikte belirtilen sınırı aşması durumunda,

2) Muafiyet sınavına girme hakkı olduğu halde girmemesi durumunda,

3) Muafiyet sınavına girip başarısız olması durumunda,

4) Dönem içi başarı notu olan en az 65 puanı sağlayamaması durumunda notu FF olarak tanımlanır.

(2) Bir öğrencinin başarılı sayılabilmesi için yıl sonu ve ara sınav ortalamalarının AA, BA, BB, CB, CC, DC, DD notlarından birisine tekabül etmesi gerekir. Ortalaması FF notu olan öğrenci başarısız sayılır.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Devam durumu

MADDE 12 - (1) Yabancı dil hazırlık eğitiminde derslere devam zorunludur. Öğrenciler, %80'den az olmamak üzere derslere devam etmekle yükümlüdür. Sağlık durumu ve mücbir sebeplerden dolayı meydana gelecek devamsızlık durumları ile alakalı hususlar ilgili mevzuat çerçevesinde düzenlenir.

İzin

MADDE 13 - (1) Akademi hazırlık öğrencilerinin izin işlemleri ilgili mevzuat çerçevesinde Yabancı Diller Biriminin teklifi ile Senato tarafından düzenlenir.

Yönetmelikte hüküm bulunmayan haller

MADDE 14 - (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde konuyla ilgili alınan Senato kararı uygulanır.

Hazırlık sınıfı eğitiminden muafiyet

GEÇİCİ MADDE 1 - (1) Fakültenin kuruluş dönemi olması sebebiyle, 2017-2018 eğitim-öğretim yılında hazırlık sınıfına başlayacak öğrencilere muafiyet sınavı yapılmaz ve bu Yönetmeliğin 5 inci maddesinde yer alan muafiyet koşulları uygulanmaz.

Yürürlük

MADDE 15 - (1) Bu Yönetmelik 2017-2018 Eğitim-Öğretim Yılı başında yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 16 - (1) Bu Yönetmelik hükümlerini İçişleri Bakanı yürütür. 

Yorumlar (0)
12°
parçalı az bulutlu
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Beşiktaş 19 41
2. Fenerbahçe 19 39
3. Galatasaray 19 36
4. Gaziantep FK 19 34
5. Alanyaspor 19 31
6. Hatayspor 19 31
7. Trabzonspor 19 30
8. Karagümrük 19 27
9. Malatyaspor 19 27
10. Göztepe 19 25
11. Antalyaspor 19 25
12. Sivasspor 19 24
13. Rizespor 19 24
14. Başakşehir 19 23
15. Konyaspor 19 22
16. Kasımpaşa 19 22
17. Kayserispor 19 19
18. Gençlerbirliği 19 19
19. Ankaragücü 19 18
20. Erzurumspor 20 17
21. Denizlispor 19 14
Takımlar O P
1. Giresunspor 17 35
2. İstanbulspor 17 34
3. Samsunspor 17 33
4. Altay 17 32
5. Adana Demirspor 17 31
6. Tuzlaspor 17 30
7. Ankara Keçiörengücü 17 28
8. Altınordu 17 28
9. Bursaspor 17 27
10. Bandırmaspor 17 24
11. Adanaspor 17 21
12. Ümraniye 17 20
13. Boluspor 17 19
14. Menemen Belediyespor 17 16
15. Balıkesirspor 17 16
16. Akhisar Bld.Spor 17 13
17. Ankaraspor 17 9
18. Eskişehirspor 17 3
Takımlar O P
1. M. United 19 40
2. Man City 18 38
3. Leicester City 19 38
4. Liverpool 19 34
5. Tottenham 18 33
6. Everton 17 32
7. West Ham 19 32
8. Chelsea 19 29
9. Southampton 18 29
10. Arsenal 19 27
11. Aston Villa 16 26
12. Leeds United 18 23
13. Crystal Palace 19 23
14. Wolverhampton 19 22
15. Newcastle 18 19
16. Burnley 18 19
17. Brighton 19 17
18. Fulham 18 12
19. West Bromwich 19 11
20. Sheffield United 19 5
Takımlar O P
1. Atletico Madrid 17 44
2. Real Madrid 18 37
3. Barcelona 18 34
4. Villarreal 19 33
5. Sevilla 18 33
6. Real Sociedad 19 30
7. Granada 19 28
8. Real Betis 19 26
9. Cádiz 19 24
10. Levante 19 23
11. Getafe 18 23
12. Celta de Vigo 19 23
13. Athletic Bilbao 18 21
14. Valencia 19 20
15. Real Valladolid 20 20
16. Eibar 19 19
17. Deportivo Alaves 19 18
18. Elche 17 17
19. Osasuna 19 16
20. Huesca 19 12