Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliğinde Değişiklik

Kamuajans.com - Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 29 Eylül 2017 Tarihli ve 30195 Sayılı Resmî Gazete'de yayınlandı.

KAMU (MEMURLAR) 29.09.2017, 16:26 29.09.2017, 17:19
Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliğinde Değişiklik

Resmî Gazete
29 Eylül 2017 CUMA
Sayı : 30195
YÖNETMELİK

Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi Genel Müdürlüğünden:
TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM ANONİM ŞİRKETİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
PERSONELİ GÖREVDE YÜKSELME VE UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ
YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA
DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 15/3/2014 tarihli ve 28942 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliğinin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (m) bendinde yer alan “yazılı” ibaresinden sonra gelmek üzere “ve sözlü” ibaresi eklenmiştir.
MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 5 inci maddesinin ikinci fıkrasının (d) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“d) Teknik Hizmetler Grubu;
1) Grup Başmühendisi, Başmühendis,
2) Başmimar,
3) Teknik Uzman,
4) Başteknisyen,”
MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin birinci fıkrasının (ç) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“ç) Görevde yükselme yazılı ve sözlü sınavında başarılı olunması,”
MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 7 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“MADDE 7 – (1) Görevde yükselme sınavına tabi olarak yapılacak atamalarda aranılacak özel şartlar kadro ve pozisyonlar itibarıyla aşağıda belirtilmiştir.
a) Merkezde Şube Müdürü kadrosuna atanabilmek için;
1) Fakülte veya 4 yıllık yüksekokulların hizmetin gerektirdiği bölümlerinden mezun olmak,
2) En az 10 yıl hizmeti bulunmak,
3) Müdür Yardımcısı olarak en az 3 yıl hizmeti bulunmak.
b) Taşrada Müdür kadrosuna atanabilmek için;
1) Fakülte veya 4 yıllık yüksekokulların hizmetin gerektirdiği bölümlerinden mezun olmak,
2) En az 10 yıl hizmeti bulunmak,
3) Müdür Yardımcısı, Grup Başmühendisi, Başmühendis, Teknik Şef veya Şef olarak ayrı ayrı ya da toplam en az 3 yıl hizmeti bulunmak.
c) Merkezde Müdür Yardımcısı pozisyonuna atanabilmek için;
1) Fakülte veya 4 yıllık yüksekokulların hizmetin gerektirdiği bölümlerinden mezun olmak,
2) Grup Başmühendisi, Başmühendis, Teknik Şef veya Şef olarak ayrı ayrı ya da toplam en az 2 yıl hizmeti bulunmak.
ç) Sivil Savunma Uzmanı kadrosuna atanabilmek için;
1) Fakülte veya 4 yıllık yüksekokul mezunu olmak,
2) En az 10 yıl hizmeti bulunmak,
3) Şef veya Koruma ve Güvenlik Amiri olarak en az 4 yıl çalışmış olmak.
d) Teknik Şef pozisyonuna atanabilmek için;
1) Mühendis ve/veya Mimar kariyerli hariç olmak üzere en az 2 yıllık yüksekokulların hizmetin gerektirdiği bölümlerinden mezun olmak,
2) Teknik Uzman pozisyonunda olup en az 2 yıl, 4 yıllık mesleki veya yüksek teknik öğrenim gerektiren unvanlarda olup en az 5 yıl, 2 veya 3 yıllık mesleki veya yüksek teknik öğrenim gerektiren unvanlarda olup en az 7 yıl hizmeti bulunmak.
e) Şef pozisyonuna atanabilmek için;
1) En az 2 yıllık yüksekokulların hizmetin gerektirdiği bölümlerinden mezun olmak,
2) Koruma ve Güvenlik Görevlisi hariç olmak üzere 5 inci maddenin ikinci fıkrasının (e) bendinde belirtilen pozisyonlar ile Uzman olarak ayrı ayrı ya da toplam; fakülte veya 4 yıllık yüksekokul mezunları için en az 5 yıl, 2 veya 3 yıllık yüksekokul mezunları için en az 7 yıl hizmeti bulunmak.
f) Koruma ve Güvenlik Amiri pozisyonuna atanabilmek için;
1) En az 2 yıllık yüksekokul mezunu olmak,
2) Koruma ve Güvenlik Grup Şefi veya Koruma ve Güvenlik Görevlisi pozisyonlarından birinde olup, fakülte veya 4 yıllık yüksekokul mezunları için ayrı ayrı ya da toplam en az 5 yıl, 2 veya 3 yıllık yüksekokul mezunları için ayrı ayrı ya da toplam en az 7 yıl hizmeti bulunmak.
g) Grup Başmühendisi pozisyonuna atanabilmek için;
1) Mühendislik fakültelerinin hizmetin gerektirdiği bölümlerinden mezun olmak,
2) Mühendis pozisyonunda olup, en az 5 yıl hizmeti bulunmak.
ğ) Başmühendis pozisyonuna atanabilmek için;
1) Mühendislik fakültelerinin hizmetin gerektirdiği bölümlerinden mezun olmak,
2) Mühendis pozisyonunda olup, en az 5 yıl hizmeti bulunmak.
h) Başmimar pozisyonuna atanabilmek için;
1) Mimar unvanını haiz olmak,
2) Mimar pozisyonunda olup, en az 5 yıl hizmeti bulunmak.
ı) Teknik Uzman pozisyonuna atanabilmek için;
1) Fakülte veya 4 yıllık yüksekokulların hizmetin gerektirdiği bölümlerinden mezun olmak,
2) Mühendis ve/veya Mimar olarak ya da 4 yıllık mesleki veya yüksek teknik öğrenim gerektiren unvanlarda en az 3 yıl hizmeti bulunmak.
i) Başteknisyen pozisyonuna atanabilmek için;
1) Endüstri meslek lisesi veya teknik liselerin hizmetin gerektirdiği bölümlerinden mezun olmak,
2) Teknisyen pozisyonunda olup, en az 8 yıl hizmeti bulunmak.
j) Uzman pozisyonuna atanabilmek için;
1) En az 4 yıllık yükseköğrenim mezunu olmak,
2) Koruma ve Güvenlik Görevlisi hariç olmak üzere 5 inci maddenin ikinci fıkrasının (e) bendinde belirtilen pozisyonlardan birinde olup, az 3 yıl hizmeti bulunmak.
k) Muhasebeci pozisyonuna atanabilmek için;
1) En az 2 yıllık yüksekokulların hizmetin gerektirdiği bölümlerinden mezun olmak,
2) Koruma ve Güvenlik Görevlisi hariç olmak üzere 5 inci maddenin ikinci fıkrasının (e) bendinin (2) ve (3) numaralı alt bentlerinde belirtilen pozisyonlardan birinde olup, fakülte veya 4 yıllık yükseköğrenim mezunları için en az 3 yıl, 2 veya 3 yıllık yükseköğrenim mezunları için en az 4 yıl hizmeti bulunmak.
l) Raportör pozisyonuna atanabilmek için;
1) En az lise veya dengi okul mezunu olmak,
2) Koruma ve Güvenlik Görevlisi hariç olmak üzere 5 inci maddenin ikinci fıkrasının (e) bendinin (3) numaralı alt bendinde belirtilen pozisyonlardan birinde olup; fakülte veya 4 yıllık yükseköğrenim mezunları için en az 2 yıl, 2 veya 3 yıllık yükseköğrenim mezunları için en az 3 yıl, lise veya dengi okul mezunları için en az 4 yıl hizmeti bulunmak.
m) Koruma ve Güvenlik Grup Şefi pozisyonuna atanabilmek için;
1) En az 2 yıllık yükseköğrenim mezunu olmak,
2) Koruma ve Güvenlik Görevlisi pozisyonunda olup, en az 5 yıl hizmeti bulunmak.
n) Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni ile Bilgisayar İşletmeni pozisyonlarından birine atanabilmek için;
1) En az lise veya dengi okul mezunu olmak,
2) Anbar Memuru, Dava Takip Memuru, Haberleşme Memuru, Veznedar, Mutemet, Daktilograf ve Memur unvanlarından birinde olup, en az 1 yıl hizmeti bulunmak,
3) Milli Eğitim Bakanlığınca onaylanmış bilgisayar sertifikası bulunmak veya Kamu Kurum ve Kuruluşlarınca düzenlenen bilgisayar eğitim programını tamamlamış olmak ya da örgün eğitim yoluyla bilgisayar dersi aldığını belgelemek.
o) Anbar Memuru, Dava Takip Memuru, Haberleşme Memuru, Veznedar, Mutemet, Daktilograf ve Memur pozisyonlarından birine atanabilmek için;
1) En az lise veya dengi okul mezunu olmak,
2) Koruma ve Güvenlik Görevlisi, Bekçi, Dağıtıcı veya Hizmetli pozisyonlarından birinde olup, en az 2 yıl hizmeti bulunmak.
ö) Koruma ve Güvenlik Görevlisi pozisyonuna atanabilmek için;
1) 10/6/2004 tarihli ve 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanunda belirlenen şartları haiz olmak,
2) Bekçi, Dağıtıcı veya Hizmetli pozisyonlarından birinde olup, en az 2 yıl hizmeti bulunmak.”
MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 9 uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“MADDE 9 – (1) 5 inci maddede yer alan görevlere görevde yükselme veya unvan değişikliği suretiyle atanacakların yazılı ve sözlü sınavda başarılı olmaları gerekir.”
MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin 11 inci maddesinin üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“(3) Yazılı sınav, yüz tam puan üzerinden değerlendirilir. Yazılı sınavda en az altmış puan alanlar başarılı sayılırlar.”
MADDE 7 – Aynı Yönetmeliğin 12 nci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“(1) 5 inci maddede yer alan görevlere atanacaklardan yazılı sınavda en yüksek puan alan adaydan başlamak üzere ilan edilen kadro veya pozisyon sayısının beş katına kadar aday, yazılı sınav sonuçlarının kesinleşmesinden itibaren yirmi işgünü içerisinde sözlü sınava alınır. Son adayla aynı puana sahip olan personelin tamamı sözlü sınava alınır.”
MADDE 8 – Aynı Yönetmeliğin 13 üncü maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“(1) Görevde yükselme suretiyle ilan edilen boş kadro veya pozisyon sayısı kadar atama yapılmasında başarı puanı esas alınır. Başarı puanı, yazılı ve sözlü sınav puanlarının aritmetik ortalaması esas alınmak suretiyle tespit edilir ve Teşekkül internet sitesinde ilan edilir.”
MADDE 9 – Aynı Yönetmeliğin 15 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “sözlü sınava ilişkin hükümleri hariç olmak üzere” ibaresi ile dördüncü fıkrası yürürlükten kaldırılmış ve aynı maddenin ikinci fıkrasının birinci cümlesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“Unvan değişikliği yazılı sınavı, Teşekkülce belirlenecek görev alanları ve atama yapılacak görevin niteliğine ilişkin konularda yaptırılır.”
MADDE 10 – Aynı Yönetmeliğin 19 uncu maddesinin birinci fıkrasının (a) ve (b) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“a) Hizmet gruplarındaki alt hizmet gruplarında yer alan kadro veya pozisyonlarda görev yapanların, aynı alt hizmet grupları içerisinde veya daha alt düzeyde yer alan görevlere atanmalarında, bu Yönetmelikte sayılan hizmet süresi, öğrenim ve diğer şartları taşımak kaydıyla, sınav şartı aranmaz.
b) Hizmet grupları arasındaki görevde yükselme niteliğindeki unvanlı kadro ve pozisyonlara geçişlerde ve aynı hizmet grubu içerisinde üst unvanlı kadro veya pozisyonlara geçişlerde görevde yükselme sınavı şartı aranır. Ancak Teşekkülde veya diğer kamu kurum ve kuruluşlarında daha önce bulunulan görevler ile bu görevlerle aynı düzey görevlere veya alt görevlere, bu Yönetmelikte sayılan hizmet süresi, öğrenim ve diğer şartları taşımak kaydıyla görevde yükselme sınavına tabi tutulmadan atama yapılabilir.”
MADDE 11 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 12 – Bu Yönetmelik hükümlerini Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi Genel Müdürü yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

15/3/2014

28942

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

15/3/2015

29296

Yorumlar (0)
1
hafif kar yağışlı
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Beşiktaş 17 35
2. Fenerbahçe 17 35
3. Gaziantep FK 18 34
4. Galatasaray 17 33
5. Alanyaspor 18 30
6. Hatayspor 17 28
7. Karagümrük 18 27
8. Trabzonspor 18 27
9. Antalyaspor 19 25
10. Sivasspor 18 23
11. Başakşehir 18 23
12. Konyaspor 18 22
13. Göztepe 18 22
14. Kasımpaşa 17 22
15. Malatyaspor 17 21
16. Rizespor 17 21
17. Gençlerbirliği 18 19
18. Kayserispor 18 16
19. Ankaragücü 17 15
20. Denizlispor 17 14
21. Erzurumspor 18 13
Takımlar O P
1. Giresunspor 17 35
2. İstanbulspor 17 34
3. Samsunspor 17 33
4. Altay 17 32
5. Adana Demirspor 17 31
6. Tuzlaspor 17 30
7. Ankara Keçiörengücü 17 28
8. Altınordu 17 28
9. Bursaspor 17 27
10. Bandırmaspor 17 24
11. Adanaspor 17 21
12. Ümraniye 17 20
13. Boluspor 17 19
14. Menemen Belediyespor 17 16
15. Balıkesirspor 17 16
16. Akhisar Bld.Spor 17 13
17. Ankaraspor 17 9
18. Eskişehirspor 17 3
Takımlar O P
1. M. United 17 36
2. Leicester City 18 35
3. Liverpool 17 33
4. Man City 16 32
5. Everton 17 32
6. Tottenham 17 30
7. Chelsea 18 29
8. Southampton 18 29
9. West Ham 18 29
10. Aston Villa 15 26
11. Arsenal 18 24
12. Leeds United 18 23
13. Crystal Palace 18 23
14. Wolverhampton 19 22
15. Newcastle 17 19
16. Brighton 19 17
17. Burnley 17 16
18. Fulham 17 12
19. West Bromwich 18 11
20. Sheffield United 18 5
Takımlar O P
1. Atletico Madrid 16 41
2. Real Madrid 18 37
3. Barcelona 18 34
4. Villarreal 18 32
5. Real Sociedad 19 30
6. Sevilla 17 30
7. Granada 18 27
8. Celta de Vigo 18 23
9. Cádiz 18 23
10. Real Betis 18 23
11. Levante 17 21
12. Athletic Bilbao 18 21
13. Getafe 17 20
14. Valencia 18 19
15. Eibar 18 19
16. Deportivo Alaves 18 18
17. Real Valladolid 18 18
18. Elche 16 16
19. Osasuna 18 15
20. Huesca 18 12