PTT Personel Yönetmeliği Hakkında Önemli Karar
İŞTE DANIŞTAY KARARI

T.C.
D A N I Ş T A Y
İKİNCİ DAİRE
Esas No : 2019/344

DAVACI VE YÜRÜTMENİN DURDURULMASINI İSTEYEN : ...

VEKİLİ : Av. İbrahim Ergenç

...

DAVALI : Posta ve Telgraf Teşkilatı Anonim Şirketi

VEKİLLERİ :

İSTEMİN KONUSU : Adapazarı PTT ... Veznedarı olarak görev yapan davacı tarafından;

1. Posta ve Telgraf Teşkilatı Anonim Şirketinde Çalıştırılacak İdari Hizmet Sözleşmeli Personel Hakkında Yönetmelik hükümleri çerçevesinde zimmet fiilini işlediğinden bahisle hakkında açılan soruşturma gerekçe gösterilerek, Sakarya PTT ...Gişe ve Büro Görevlisi olarak atanmasına ilişkin, (Sakarya PTT Başmüdürlüğünün 10/12/2018 günlü, 11248 sayılı yazısı ile bildirilen) 07/12/2018 günlü, 16784 sayılı işlemin,

2. Bu işlemin dayanağını oluşturan ve 12/04/2018 tarihli Genel Kurul Kararı ile yürürlüğe konulan Posta ve Telgraf Teşkilatı Anonim Şirketinde Çalıştırılacak İdari Hizmet Sözleşmeli Personel Hakkında Yönetmeliğin yetki ve usul bakımından iptali ve yürütmenin durdurulması,

3. Dava konusu Yönetmeliğin yasal dayanağını oluşturan 6475 sayılı Kanun'un 27. maddesinin 2 fıkrası ve 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararname'nin Ek 27. maddesinin son fıkrasının Anayasaya aykırı olduğu ileri sürülerek, bu hükümler yönünden itiraz yoluyla Anayasa Mahkemesine başvurulması istenilmektedir.

DAVACININ İDDİALARI : Davacı tarafından, üzerine atılı bulunan zimmet suçu sübüta ermediği; diğer taraftan, atama işleminin dayanağı olan Posta ve Telgraf Teşkilatı Anonim Şirketinde Çalıştırılacak İdari Hizmet Sözleşmeli Personel Hakkında Yönetmeliğin davalı idarenin genel kurulunca çıkarılmış olması ve Resmi Gazete'de yayımlanmaması nedeniyle, hem Yönetmelikte, hem de buna dayalı olarak tesis edilen atama işleminde hukuka uyarlık bulunmadığı ileri sürülmektedir.

DAVALININ SAVUNMASI : Posta ve Telgraf Teşkilatı Anonim Şirketinde Çalıştırılacak İdari Hizmet Sözleşmeli Personel Hakkında Yönetmeliğin "Hizmetin gereği olarak yer değiştirmeler" başlıklı 69. maddesinin 1. fıkrasının (c) bendinde yer alan "Denetim, inceleme, idari ve adli soruşturma nedeniyle personelin aynı yer ve/veya görevde kalmalarında sakınca görülmesi halinde hizmetin gereği olarak yer değiştirme suretiyle atama yapılabilir." hükmü gereğince dava konusu işlemin tesis edildiği,

23/05/2013 günlü, 28655 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren 6475 sayılı Posta Hizmetleri Kanunu'nun, 24/12/2017 günlü, 30280 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 696 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 118. maddesi ile değiştirilen 27. maddesinin ikinci fıkrasına dayanılarak, 12/04/2018 tarihli PTT Genel Kurul kararı ile dava konusu Posta ve Telgraf Teşkilatı Anonim Şirketinde Çalıştırılacak İdari Hizmet Sözleşmeli Personel Hakkında Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği,

09/07/2018 günlü, 30473 sayılı 3. Mükerrer sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 703 sayılı Kanun Hükmünde Kararname'nin 87. maddesinin (g) fıkrası ile, 6475 sayılı Posta Hizmetleri Kanunu'nun anılan Yönetmeliğe dayanak teşkil eden 27. maddesinin tamamının yürürlükten kaldırıldığı,

15/07/2018 tarih ve 30479 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren 4 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 391-399. maddeleri arasında davalı Kurumun yeniden düzenlendiği,

703 sayılı KHK'nin geçici 16. maddesi gereği yeni yönetmelik yürürlüğe girene kadar 12/04/2018 tarihliPosta ve Telgraf Teşkilatı Anonim Şirketinde Çalıştırılacak İdari Hizmet Sözleşmeli Personel Hakkında Yönetmeliğin uygulamasının devam ettiği ve bu Yönetmeliğe dayanılarak tesis edilen işlemlerin geçersizliğinden söz edilemeyeceği; ayrıca 28/12/2018 tarihinden itibaren 6 aylık süre içerisinde yeni Yönetmelik yayımlamakla yükümlü oldukları ve hazırlık çalışmalarının devam ettiği savunulmaktadır.

DANIŞTAY TETKİK HAKİMİ : Hamiyet Zengin Topaloğlu

DÜŞÜNCESİ : Yürütmenindurdurulmasına ilişkin istemin kabulü gerektiği düşünülmüştür.

TÜRK MİLLETİ ADINA

Karar veren Danıştay İkinci Dairesince; davalı idarenin savunması alındıktan veya savunma için verilen süre geçtikten sonra incelenmesine karar verilen yürütmenin durdurulması istemi, savunmanın geldiği görülmekle yeniden incelendi, gereği görüşüldü:

İNCELEME VE GEREKÇE :

MADDİ OLAY :

Davacı tarafından, Adapazarı PTT ... veznedarı olarak görev yapmakta iken, Posta ve Telgraf Teşkilatı Anonim Şirketinde Çalıştırılacak İdari Hizmet Sözleşmeli Personel Hakkında Yönetmelik hükümleri çerçevesinde zimmet fiilini işlediğinden bahisle hakkında açılan soruşturma gerekçe gösterilerek, Sakarya PTT ... Gişe ve Büro Görevlisi olarakgörev yeri ve görev unvanının değiştirilmesi üzerine, bu işlemin ve işlemin dayanağı olan Posta ve Telgraf Teşkilatı Anonim Şirketinde Çalıştırılacak İdari Hizmet Sözleşmeli Personel Hakkında Yönetmeliğin yetki ve usul bakımından açıkça hukuka aykırı olduğu ileri sürülerek, iptalleri ve yürütülmelerinin durdurulması istemiyle bakılan dava açılmıştır.

İLGİLİ MEVZUAT:

2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu'nun 27. maddesinin ikinci fıkrasında, idari işlemin uygulanması halinde giderilmesi güç veya olanaksız zararların doğması ve idari işlemin açıkça hukuka aykırı olması koşullarının birlikte gerçekleşmesi durumunda yürütmenin durdurulmasına karar verileceği kuralı yer almıştır.

Anayasa'nın 124. maddesinin ikinci fıkrasına dayanılarak çıkarılan 3011 sayılı Resmi Gazete'de Yayımlanacak Olan Yönetmelikler Hakkında Kanun'un 1. maddesinde, "Cumhurbaşkanlığı, bakanlıklar ve kamu tüzelkişilerinin; a) İşbirliğine, yetki ve görev alanlarına ait hükümleri düzenleyen, b) Kamu personeline ait genel hükümleri kapsayan, c) Kamuyu ilgilendiren yönetmelikler Resmi Gazete'de yayımlanır. Ancak, milli emniyet ve milli güvenlikle ilgili olan ve gizlilik derecesi taşıyan yönetmelikler yayımlanmaz." kuralına yer verilmiştir.

HUKUKİ DEĞERLENDİRME:

Dosyanın incelenmesinden; 6475 sayılı Posta Hizmetleri Kanunu'nun 27. maddesinin ikinci fıkrasına dayanılarak 10/09/2013 tarihindeBakanlar Kurulu Kararıyla kabul edilen Posta ve Telgraf Teşkilatı Anonim Şirketinde Çalıştırılacak İdari Hizmet Sözleşmeli Personel Hakkında Yönetmelik'in 04/10/2013 günlü, 28785 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe konulduğu; 24/12/2017 günlü, 30280 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan696 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 118. maddesiyle yapılan değişiklik ile anılan Yönetmeliğin Genel Kurul kararı ile yürürlüğe konulacağının öngörülmesi üzerine, 12/04/2018 günlü PTT Genel Kurul kararı ile dava konusu Posta ve Telgraf Teşkilatı Anonim Şirketinde Çalıştırılacak İdari Hizmet Sözleşmeli Personel Hakkında Yönetmelik'in kabul edildiği ve Resmi Gazete'de yayımlanmaksızın, davalı kurumun kendi internet sayfasında ilan edilerekuygulanmaya başlandığı anlaşılmaktadır.

I- Posta ve Telgraf Teşkilatı Anonim Şirketinde Çalıştırılacak İdari Hizmet Sözleşmeli Personel Hakkında Yönetmelik'in iptali ve yürütülmesinin durdurulması isteği yönünden;

Olayda, dava konusu edilen Yönetmeliğin Resmi Gazete'de yayımlanmadığı ihtilafsız olduğuna göre, uyuşmazlığın çözümü açısından davalı idarenin kamu tüzel kişisi olup olmadığı ile bu bağlamda, dava konusu edilen Yönetmeliğin Resmi Gazete'de yayımlanması gerekip gerekmediğinin tespitinin önem taşıması sebebiyle, davalı idarenin hukuki statüsünün ortaya konulması gerekmektedir.

Davalı Posta ve Telgraf Teşkilatı Anonim Şirketi, 6475 sayılı Posta Hizmetleri Kanunu'nun yürürlüğe girmesinden önce Genel Müdürlük statüsünde kamu hizmeti yürütmüş olup 233 sayılı Kamu İktisadi Teşebbüsleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnameye ekli listenin "B - Kamu İktisadi Kuruluşları (KİK)" bölümünde yer almıştır.

6475 sayılı Posta Hizmetleri Kanunu'nun yürürlüğe girmesi ile birlikte 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve özel hukuk hükümlerine tabi anonim şirket(m. 21/1) olarak yeniden yapılandırılan kurumun sermayesinin tamamı Hazine Müsteşarlığına aittir (m. 21/2). (05/02/2017 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan B.K.K. ile sermayesi Varlık Fonuna devredilmiştir).

6475 sayılı Kanun'un 31/3. maddesi ile 233 sayılı Kamu İktisadi Teşebbüsleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnameye ekli listenin "B - Kamu İktisadi Kuruluşları (KİK)" bölümünde yer alan "Türkiye Cumhuriyeti Posta İşletmesi Genel Müdürlüğü (P.İ.)" ibaresi listeden çıkarılmış ise de yeni kurulan Posta ve Telgraf Teşkilatı Anonim Şirketi de aynı Kanun'un 22/2. maddesi uyarınca, 3346 sayılı Kamu İktisadi Teşebbüsleri ile Fonların Türkiye Büyük Millet Meclisince Denetlenmesinin Düzenlenmesi Hakkında Kanun hükümlerine tabi tutulmaya devam edilmiştir.

6475 sayılı Kanun'un 19/1. maddesi ile Posta ve Telgraf Teşkilatı Anonim Şirketine idari para cezası uygulama, milli güvenlik ve kamu düzeninin sağlanması gibi konularla ilgili olarak gerekli tedbirleri alma gibi birtakım yetkiler verilmiş, yönetim kurulu üyelerinin Bakanın teklifi ile atanacağı (m. 25/1) ve bu kimselerin 657 sayılı Kanun'da memurlar için aranan atama şartlarını taşımaları gerektiği (m. 25/2), genel müdür ile yönetim kurulu üyelerinin yargılanmalarının ilgili Bakanın iznine bağlı olduğu ve bu konuda 4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun hükümlerinin uygulanacağı (m. 25/6) belirtilmiştir.

6475 sayılı Kanun'un 21/7. maddesi uyarınca kamu kurum ve kuruluşlarına personel alınmasına dair ilgili mevzuat hükümlerinin PTT ve iştirakleri tarafından istihdam edilecek personel hakkında uygulanmayacağı, 27/1. madde uyarınca da PTT personelinin, 657 sayılı Kanun ve diğer kanunların sözleşmeli personel hakkındaki hükümlerine tabi olmaksızın idari hizmet sözleşmesi ile istihdam edileceği düzenlenmiştir.

6475 sayılı Kanun'un 27/2. maddesi uyarınca sözleşmeli personelin unvan ve sayılarının Genel Kurul kararıyla belirleneceği, personelin işe alınması, atanması, görevlendirilmesi ile eğitim, terfi, görevde yükselme, unvan değişikliği, disiplin, izin, görevden alma, sözleşmenin yenilenip yenilenmemesi veya sona erdirilmesine ilişkin hususların Genel Kurul kararı ile yürürlüğe konulan Yönetmelik ile düzenleneceği ifade edilmiş, bu düzenleme dava konusu Yönetmeliğin de dayanağını oluşturmuştur.

6475 sayılı Kanun'un Geçici 5/1. maddesi uyarınca ise bu Kanun'un yürürlüğe girdiği tarihte mülga T.C. Posta ve Telgraf Teşkilatı Genel Müdürlüğünde çalışan; a) 657 sayılı Kanun'a tabi memurların, b) 22/01/1990 günlü, 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin eki (I) sayılı cetvele tabi kadrolu personelin, c) 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin eki (II) sayılı cetvele tabi sözleşmeli personelin, ç) İş sözleşmesi ile görev yapan işçilerin mevcut statüleri ile PTT'de istihdamlarına devam olunacağı düzenlenmiştir.

15/7/2018 günlü, 30479 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren 4 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile yapılan düzenleme sonrasında ise davalı kurumun, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve özel hukuk hükümlerine tabi anonim şirketstatüsü korunmuş (m. 385/1) ve sermayesinin tamamının Hazineye ait olduğu yinelenmiştir (m. 385/2).

4 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nin 391/1. maddesi ile personel rejimi yönünden PTT personelinin, 27/6/1989 tarih ve 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Ek 26 ve Ek 27. maddelerine göre istihdam edileceği düzenlenmiştir.

375 sayılı Kanun Hükmünde Kararname'nin Ek 26. maddesi; Cumhurbaşkanlığı, bakanlıklar ile diğer kamu kurum ve kuruluşlarının teşkilatlanmasına ilişkin Cumhurbaşkanlığı kararnamelerinde öngörülmesi kaydıyla, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ve diğer kanunların sözleşmeli personel çalıştırılması hakkındaki hükümlere bağlı olmaksızın, özel bilgi ve uzmanlık gerektiren geçici mahiyetteki işlerde, yerli veya yabancı personelin tam zamanlı, kısmi zamanlı veya projelerle sınırlı olarak sözleşmeyle istihdam edilebileceğini; Ek 27. maddesi ise 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4/A maddesi kapsamında personel (memur) istihdam edilmeyen kamu kurum ve kuruluşlarından, teşkilatlanmasına ilişkin Cumhurbaşkanlığı kararnamelerinde öngörülenlere ait hizmetlerin, 657 sayılı Kanun ve diğer kanunların sözleşmeli personel çalıştırılması hakkındaki hükümlere bağlı olmaksızın idari hizmet sözleşmesiyle istihdam edilen personel eliyle yürütüleceğini hükme bağlamıştır.

Yukarıda yer verilen mevzuat hükümlerinden de anlaşılacağı üzere Posta ve Telgraf Teşkilatı Anonim Şirketi her ne kadar Türk Ticaret Kanunu ve özel hukuk hükümlerine tabi olarak faaliyet göstermekte ise de; gerek sermayesinin tamamının hazineye ait olması ve teşkilat yapısının özelliği gerek bünyesinde halen (anonim şirket olmadan önce istihdam etmeye başladığı) 657 sayılı Kanun'a tabi memur ve 399 sayılı KHK'ya tabi kadrolu ve sözleşmeli personel çalıştırmaya devam etmesi, gerekse personel rejimi ile ilgili konularda 375 sayılı KHK'nın kamu kurum ve kuruluşlarının idari hizmet sözleşmeli personel çalıştırması ile ilgili bölümlerine atıf yapılmış olması hususları göz önüne alındığında; davalı kurumun halen kamu tüzelkişiliği sıfatını koruduğu ve ülke çapında faaliyette bulunan PTT personelinin işe alınması, görevde yükselmesi, disiplin cezaları ve sözleşmesinin yenilenip yenilenmemesine ilişkin hususları düzenleyen dava konusu Yönetmeliğin kamu personeline ait genel hükümleri kapsadığı sonucuna varılmıştır.

Nitekim Anayasa Mahkemesi de 04/12/2014 günlü, E:2013/84, K:2014/183 sayılı kararında, Posta ve Telgraf Teşkilatı Anonim Şirketinin, kamu kurumu niteliği ağır basan bir anonim şirket olduğu sonucuna varmıştır.

Bu durumda, 3011 sayılı Resmi Gazete'de Yayımlanacak Olan Yönetmelikler Hakkında Kanun'un 1/b maddesi uyarınca Resmi Gazete'de yayımlanması gereken yönetmelikler kapsamında olduğu halde Resmi Gazete'de yayımlanmadan yürürlüğe konulmuş olması nedeniyle, dava konusu Yönetmelik hükümlerinde hukuka uyarlık bulunmamaktadır.

II- Davacının görev yeri ve görev unvanın değiştirilmesi işleminin iptali ve yürütülmesinin durdurulması isteği yönünden;

Davalı idarenin personeli ile ilgili genel hükümleri kapsayan ve bu haliyle 3011 sayılı Resmi Gazete'de Yayımlanacak Olan Yönetmelikler Hakkında Kanun'un 1. maddesine göreResmi Gazete'de yayımlanması zorunlu olmasına rağmen, bu gereklilik yerine getirilmeden yürürlüğe konulmuş olması nedeniyle hukuki geçerliliği bulunmayan Posta ve Telgraf Teşkilatı Anonim Şirketinde Çalıştırılacak İdari Hizmet Sözleşmeli Personel Hakkında Yönetmelik hükmüne (69. maddesinin 1/c fıkrasına) dayanılarak tesis edilen dava konusu bireysel işlemde de hukuka uyarlık görülmemiştir.

Öte yandan, uyuşmazlık konusu Yönetmeliğin ülke genelinde uygulanır nitelikte olması ve hukuka aykırı olduğu tespit edilen Yönetmeliğin, kapsamında olan personelin tamamını ilgilendirmesi; ayrıca davacının, Sakarya PTT İşletme Merkezi Gişe ve Büro Görevlisi olarak atanmasına ilişkin işlemin hukuka aykırılığı saptandıktan sonra hukuk aleminde varlığını sürdürmesinin hukuki güvenlik ilkesine aykırı olması nedeniyle, dava konusu Yönetmelik ile buna dayalı olarak tesis edilen atama işleminin uygulanması halinde telafisi güç zararların oluşmasına sebebiyet vereceği kanaatine varılmıştır.

KARAR SONUCU :

Açıklanan nedenlerle;

1. 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanununun 27. maddesinin 6352 sayılı Kanunla değişik 2. fıkrasında öngörülen şartların birlikte gerçekleştiği anlaşıldığından, Posta ve Telgraf Teşkilatı Anonim Şirketinde Çalıştırılacak İdari Hizmet Sözleşmeli Personel Hakkında Yönetmeliğin YÜRÜTÜLMESİNİN DURDURULMASI İSTEMİNİN KABULÜNE,

2. Davacının, Posta ve Telgraf Teşkilatı Anonim Şirketinde Çalıştırılacak İdari Hizmet Sözleşmeli Personel Hakkında Yönetmelik hükümleri çerçevesinde hakkında açılan soruşturma gerekçe gösterilerek ve Yönetmelik hükmüne dayanılarak görev yeri ve görev unvanının değiştirilmesine ilişkin 07/12/2018 günlü, 16784 sayılı işlemin YÜRÜTÜLMESİNİN DURDURULMASI İSTEMİNİN KABULÜNE,

3. Bu kararın tebliğini izleyen günden itibaren yedi (7) gün içinde Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu'na itiraz yolu açık olmak üzere, 27/06/2019 tarihinde oybirliğiyle karar verildi. 
Loading...
Anahtar Kelimeler:
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.