Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliğinde Değişiklik

Kamuajans.com - Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 4 Ekim 2017 Tarihli ve 30200 Sayılı Resmî Gazete'de yayınlandı.

KAMU (MEMURLAR) 04.10.2017, 08:29 04.10.2017, 08:40
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliğinde Değişiklik

Resmî Gazete


4 Ekim 2017 ÇARŞAMBA


Sayı : 30200


YÖNETMELİK

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığından:


ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANLIĞI PERSONELİ GÖREVDE YÜKSELME VE UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 24/12/2014 tarihli ve 29215 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliğinin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (g) ve (i) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.


“g) Görevde yükselme sınavı: Bu Yönetmelik hükümlerine göre görevde yükselme suretiyle atanacakların belirlenmesi amacıyla yapılan yazılı ve sözlü sınavı,”


“i) Unvan değişikliği sınavı: En az ortaöğretim düzeyinde mesleki veya teknik eğitim sonucu ihraz edilen unvanlara ilişkin görevlere atanacakların belirlenmesi amacıyla yapılan yazılı ve sözlü sınavı,”


MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 5 inci maddesinin ikinci fıkrasının (ç) bendinin (2) numaralı alt bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve (3) numaralı alt bendi yürürlükten kaldırılmıştır.


“2) Bilgisayar İşletmeni, Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni, Memur, Ambar Memuru, Santral Memuru, Sekreter, Şoför.”


MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 7 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.


“MADDE 7 – (1) Bu Yönetmeliğe tabi kadrolara görevde yükselme suretiyle yapılacak atamalarda aranacak özel şartlar aşağıda belirtilmiştir:


a) Şube Müdürü kadrosuna atanabilmek için;


1) Fakülte veya dört yıllık yüksekokul mezunu olmak,


2) APK Uzmanı, Araştırmacı, Şef ile 5 inci maddenin ikinci fıkrasının (c) ve (ç) bentlerinin (1) numaralı alt bentlerinde belirtilen unvanlarda veya en az lisans düzeyinde öğrenim gerektiren unvan değişikliğine tabi kadrolarda asaleten en az iki yıl görev yapmış olmak,


b) Şef kadrosuna atanabilmek için;


1) En az iki yıllık yüksekokul mezunu olmak,


2) 5 inci maddenin ikinci fıkrasının (ç) bendinde belirtilen unvanlarda veya unvan değişikliğine tabi kadrolarda asaleten en az iki yıl görev yapmış olmak,


c) Hukuk Müşaviri kadrosuna atanabilmek için;


1) Hukuk Fakültesi mezunu olmak,


2) 5 inci maddenin ikinci fıkrasının (ç) bendinde belirtilen unvanlarda veya unvan değişikliğine tabi kadrolarda asaleten en az iki yıl görev yapmış olmak,


ç) Uzman, Eğitim Uzmanı ve Sivil Savunma Uzmanı kadrolarına atanabilmek için;


1) Fakülte veya dört yıllık yüksekokul mezunu olmak,


2) Araştırmacı, Şef, Ayniyat Saymanı veya en az lisans düzeyinde öğrenim gerektiren unvan değişikliğine tabi kadrolarda asaleten en az iki yıl görev yapmış olmak,


d) Ayniyat Saymanı kadrosuna atanabilmek için;


1) En az iki yıllık yüksekokul mezunu olmak,


2) 5 inci maddenin ikinci fıkrasının (ç) bendinin (2) numaralı alt bendinde belirtilen unvanlarda asaleten en az iki yıl görev yapmış olmak,


e) Bilgisayar İşletmeni, Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni, Memur, Ambar Memuru, Santral Memuru, Sekreter ve Şoför kadrolarına atanabilmek için;


1) En az lise veya dengi okul mezunu olmak,


2) 5 inci maddenin ikinci fıkrasının (d) bendinde belirtilen unvanlarda asaleten görev yapmış olmak,


3) Bilgisayar İşletmeni ve Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni kadroları için; Milli Eğitim Bakanlığınca onaylı bilgisayar sertifikasına veya bitirdiği okul itibariyle verilen ders müfredatında bilgisayar ile ilgili ders aldığına dair belgeye sahip olmak ya da kamu kurum ve kuruluşlarınca düzenlenen bilgisayar kursunda başarılı olmak,


4) Şoför kadrosu için; en az (B) sınıfı sürücü belgesine sahip olmak, gerekir.”


MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 9 uncu maddesinin birinci fıkrasının (c) bendinin (1) numaralı alt bendinde yer alan “ekonomi bölümü mezunu” ibaresi “ilgili bölümlerinden mezun” şeklinde değiştirilmiş, (j) bendinde yer alan “Teknisyen” ibaresinden sonra gelmek üzere “veya Teknik Ressam” ibaresi eklenmiş, aynı bendin (1) numaralı alt bendinde yer alan  “eğitim veren bölümlerinden” ibaresi “eğitim veren ilgili bölümlerinden” şeklinde değiştirilmiş ve (k) bendinin (1) numaralı alt bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.


“1) Fakülte veya yüksekokullar ile sağlık meslek liselerinin hemşirelik bölümü mezunu olmak,”


MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 11 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.


“MADDE 11 – (1) Görevde yükselme suretiyle atanacakların yazılı ve sözlü sınavda başarılı olmaları gerekir.”


MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin 12 nci maddesinin üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.


“(3) Yazılı sınav, yüz tam puan üzerinden değerlendirilir. Yazılı sınavda en az altmış puan alanlar başarılı sayılır.”


MADDE 7 – Aynı Yönetmeliğin 13 üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan “Şube müdürü kadrosuna atanacaklardan yazılı” ibaresi “Yazılı” şeklinde değiştirilmiştir.


MADDE 8 – Aynı Yönetmeliğin 14 üncü maddesinin birinci ve ikinci fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.


“(1) Görevde yükselme suretiyle ilan edilen boş kadro sayısı kadar veya Bakanlıkça tercih alınması durumunda, personelce tercihte bulunulan boş kadrolara atama yapılmasında başarı puanı esas alınır.”


“(2) Başarı puanı; yazılı ve sözlü sınav puanlarının aritmetik ortalaması esas alınarak belirlenir.”


MADDE 9 – Aynı Yönetmeliğin 15 inci maddesinin ikinci fıkrasının birinci cümlesinde  yer alan  “Yapılan sınavlarda” ibaresi “Yapılan yazılı sınavlarda” olarak değiştirilmiştir.


MADDE 10 – Aynı Yönetmeliğin 17 nci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.


“(1) Sınav kurulu; Bakan tarafından biri başkan olmak üzere, en az biri Personel Dairesi Başkanlığı temsilcisi toplam beş üyeden oluşturulur. Aynı usulle yedek üyeler de belirlenir. İhtiyaç duyulması halinde Bakanlık dışından kamu görevlileri arasından kurula üye veya üyeler görevlendirilebilir. Gerek duyulması halinde sözlü sınav için de aynı usulle birden fazla kurul oluşturulabilir.”


MADDE 11 – Aynı Yönetmeliğin 19 uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.


“MADDE 19 – (1) Sınava katılanlardan başarılı olanların sınavlarla ilgili belgeleri, ilgililerin özlük dosyalarında saklanır. Diğerlerinin belgeleri ise dava açma süresinden az olmamak kaydıyla bir sonraki sınava kadar; yargıya intikal etmiş olanların ise yargı süreci sonuçlanana kadar Personel Dairesi Başkanlığında saklanır.”


MADDE 12 – Aynı Yönetmeliğin 20 nci maddesinin birinci ve ikinci fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve beşinci fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır.


“(1) 5 inci maddede belirtilen unvan değişikliğine tabi kadrolara, bu unvanları en az ortaöğretim düzeyinde mesleki veya teknik eğitim sonucu ihraz etmiş bulunan kurum personelinin atanması, bu Yönetmelikte belirtilen görevde yükselme sınavına ilişkin usul ve esaslar çerçevesinde yapılacak unvan değişikliği sınavı sonucundaki başarısına göre gerçekleştirilir.”


“(2) Unvan değişikliği yazılı sınavları, görev alanları ve atama yapılacak görevin niteliğine ilişkin konularda Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığına, Milli Eğitim Bakanlığına, Türkiye ve Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsü Genel Müdürlüğüne veya yükseköğretim kurumlarından birine yaptırılır.”


MADDE 13 – Aynı Yönetmeliğin 21 inci maddesinin birinci fıkrasının (c) bendine aşağıdaki cümle eklenmiştir.


“Bu Yönetmelik kapsamındaki personelden doktora öğrenimini bitirmiş olanlar, unvan değişikliği sınavına katılmaksızın öğrenimle ihraz edilen görevlere atanabilirler.”


MADDE 14 – Aynı Yönetmeliğin 22 nci maddesine aşağıdaki ikinci fıkra eklenmiştir.


“(2) Diğer personel kanunlarına tabi olanların 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi görevlere atanmalarında ihraz ettikleri unvanlar, aynı unvanın olmaması halinde öğrenim durumu ve ihraz ettiği unvanla birlikte atanacağı unvan ve Devlet Personel Başkanlığının olumlu görüşü dikkate alınır.”


MADDE 15 – Aynı Yönetmeliğin geçici birinci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.


“GEÇİCİ MADDE 1 – (1) 18/4/1999 tarihinde görevde bulunan ve aynı tarih itibarıyla iki veya üç yıllık yükseköğrenim mezunu olanlar, diğer şartlara sahip oldukları takdirde, bu Yönetmeliğin 7 nci maddesinin uygulanması bakımından dört yıllık yükseköğrenim mezunu kabul edilirler.”


MADDE 16 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.


MADDE 17 – Bu Yönetmelik hükümlerini Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

24/12/2014

29215

Yorumlar (0)
1
light rain and snow
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Beşiktaş 17 35
2. Fenerbahçe 17 35
3. Gaziantep FK 18 34
4. Galatasaray 17 33
5. Alanyaspor 18 30
6. Hatayspor 17 28
7. Karagümrük 18 27
8. Trabzonspor 18 27
9. Antalyaspor 19 25
10. Sivasspor 18 23
11. Başakşehir 18 23
12. Konyaspor 18 22
13. Göztepe 18 22
14. Kasımpaşa 17 22
15. Malatyaspor 17 21
16. Rizespor 17 21
17. Gençlerbirliği 18 19
18. Kayserispor 18 16
19. Ankaragücü 17 15
20. Denizlispor 17 14
21. Erzurumspor 18 13
Takımlar O P
1. Giresunspor 17 35
2. İstanbulspor 17 34
3. Samsunspor 17 33
4. Altay 17 32
5. Adana Demirspor 17 31
6. Tuzlaspor 17 30
7. Ankara Keçiörengücü 17 28
8. Altınordu 17 28
9. Bursaspor 17 27
10. Bandırmaspor 17 24
11. Adanaspor 17 21
12. Ümraniye 17 20
13. Boluspor 17 19
14. Menemen Belediyespor 17 16
15. Balıkesirspor 17 16
16. Akhisar Bld.Spor 17 13
17. Ankaraspor 17 9
18. Eskişehirspor 17 3
Takımlar O P
1. M. United 17 36
2. Leicester City 18 35
3. Liverpool 17 33
4. Man City 16 32
5. Everton 17 32
6. Tottenham 17 30
7. Chelsea 18 29
8. Southampton 18 29
9. West Ham 18 29
10. Aston Villa 15 26
11. Arsenal 18 24
12. Leeds United 18 23
13. Crystal Palace 18 23
14. Wolverhampton 19 22
15. Newcastle 17 19
16. Brighton 19 17
17. Burnley 17 16
18. Fulham 17 12
19. West Bromwich 18 11
20. Sheffield United 18 5
Takımlar O P
1. Atletico Madrid 16 41
2. Real Madrid 18 37
3. Barcelona 18 34
4. Villarreal 18 32
5. Real Sociedad 19 30
6. Sevilla 17 30
7. Granada 18 27
8. Celta de Vigo 18 23
9. Cádiz 18 23
10. Real Betis 18 23
11. Levante 17 21
12. Athletic Bilbao 18 21
13. Getafe 17 20
14. Valencia 18 19
15. Eibar 18 19
16. Deportivo Alaves 18 18
17. Real Valladolid 18 18
18. Elche 16 16
19. Osasuna 18 15
20. Huesca 18 12