ABONE OL

19 Kanun ve CB Kararnamesi'nin İptali Gündemde
KANUNLAR

- 3/11/1980 tarihli ve 2330 sayılı Nakdi Tazminat ve Aylık Bağlanması Hakkında Kanun'un

- 17/10/2019 tarihli ve 7188 sayılı Kanun'un;

- 6/1/1982 tarihli ve 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu'nun

- 26/9/2011 tarihli ve 659 sayılı Genel Bütçe Kapsamındaki Kamu İdareleri ve Özel Bütçeli İdarelerde Hukuk Hizmetlerinin Yürütülmesine İlişkin Kanun Hükmünde Kararname'nin

- 4/12/2004 tarihli ve 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu'nun;

- 24/10/2019 tarihli ve 7190 sayılı Kanun'un 18. maddesiyle 10/7/1953 tarihli ve 6136 sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanun'un

- 6/11/2019 tarihli ve 7191 sayılı Kanun'un

- 5/12/2019 tarihli ve 7194 sayılı Dijital Hizmet Vergisi ile Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunun

- 13/10/1983 tarihli ve 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu'nun

KARARNAMELER

- 23/10/2019 tarihli ve (48) numaralı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin

-10/11/2019 tarihli ve (51) numaralı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nin

-6/11/2019 tarihli ve (49) numaralı Coğrafi Bilgi Sistemleri Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin

-25/11/2019 tarihli ve (53) numaralı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinde Değişiklik Yapılmasına Dair Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nin;

-10/11/2019 tarihli ve (50) numaralı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nin

-21/11/2019 tarihli ve (52) numaralı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nin;

-15/7/2018 tarihli ve 30479 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan (8) numaralı Yüksek Askeri Şüranın Kuruluş ve Görevleri Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nin

-17/1/2019 tarihli ve (28) numaralı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinde Değişiklik Yapılmasına Dair Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nin;

- 14/5/2019 tarihli ve (36) numaralı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nin

-12/9/2019 tarihli ve (46) numaralı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nin bazı maddelerinin iptalini görüşecek.

Sıra No

Esas Sayısı

Konusu

İnceleme Evresi

Özelliği

1

E.2019/113

İstanbul Milletvekili Engin ALTAY,
Manisa Milletvekili Özgür ÖZEL,

Sakarya Milletvekili Engin ÖZKOÇ
ile birlikte 137 milletvekili

23/10/2019 tarihli ve (48) numaralı
Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nin;

A. 2. maddesiyle 10/7/2018 tarihli ve
30474 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan
(1) numaralı Cumhurbaşkanlığı

Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı
Kararnamesi'ne eklenen 14/A maddesinin
(1), (2), (3), (4), (5) ve (6) numaralı fıkralarının,

B. 3. maddesiyle (1) numaralı
Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nin
İkinci Kısmı'nın sonuna eklenen
geçici 1. maddenin,

C. 7. maddesiyle (1) numaralı
Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nin
525. maddesine eklenen
(2) numaralı fıkranın

ikinci cümlesinde yer alan "...ve
yurtdışında..." ibaresinin,

Ç. 11. maddesiyle (1) numaralı
Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'ne
eklenen 529/A maddesinin,

iptallerine ve yürürlüklerinin
durdurulmasına karar verilmesi talebi.

İlk

İptal

2

E.2019/114

İstanbul Milletvekili Engin ALTAY,
Manisa Milletvekili Özgür ÖZEL,

Sakarya Milletvekili Engin ÖZKOÇ
ile birlikte 128 milletvekili

17/10/2019 tarihli ve
7188 sayılı Kanun'un;

A. 1. maddesiyle 15/7/1950 tarihli ve
5682 sayılı Pasaport Kanunu'nun
14. maddesinin (A) fıkrasına eklenen

dördüncü paragrafın "...haklarında
26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı
Türk Ceza Kanununun İkinci Kitap

Dördüncü Kısım Dördüncü, Beşinci,
Altıncı ve Yedinci Bölümünde
tanımlanan suçlar ile 12/4/1991

tarihli ve 3713 sayılı Terörle
Mücadele Kanunu kapsamına
giren suçlardan dolayı soruşturma

veya kovuşturma bulunmaması
kaydıyla..." bölümünün,

B. 2. maddesiyle 5682 sayılı
Kanun'a eklenen ek 7. maddenin
bentlerini bağlayan;

1. Hükmün "haklarında aynı
nedenlerden dolayı;
devam etmekte olan herhangi bir

idari veya adli soruşturma veya
kovuşturma bulunmayanlara,
kovuşturmaya yer

olmadığına, beraatine,
ceza verilmesine yer olmadığına,
davanın reddine veya

düşmesine karar verilenlere,
mahkümiyet kararı
bulunanlardan cezası tümüyle

infaz edilenlere veya ertelenenlere,
hükmün açıklanmasının
geri bırakılmasına

karar verilenlere,..." bölümünün,

2. Hükmünde yer alan "...kolluk
birimlerince yapılacak araştırma
sonucuna göre..." ibaresinin,

3.Hükmünde yer alan "...verilebilir."
 ibaresindeki 
"...lebi..." hecelerinin,

iptallerine ve yürürlüklerinin
durdurulmasına karar verilmesi talebi.

İlk

İptal

3

E.2019/115

Danıştay Onüçüncü Dairesi

6/1/1982 tarihli ve 2577 sayılı
İdari Yargılama Usulü Kanunu'nun
18/6/2014 tarihli 
ve 6545 sayılı
Kanun'un 23. maddesiyle
değiştirilen 50. maddesinin
(4) numaralı 
fıkrasının 
iptaline karar verilmesi talebi.

İlk

İtiraz

4

E.2020/1

Ankara 5. İdare Mahkemesi

26/9/2011 tarihli ve 659 sayılı
Genel Bütçe Kapsamındaki
Kamu İdareleri 
ve Özel Bütçeli
İdarelerde Hukuk Hizmetlerinin
Yürütülmesine İlişkin Kanun

Hükmünde Kararname'nin 
14. maddesinin (2) numaralı fıkrasının;

A. (b) bendinde yer alan "Ödenecek
vekalet ücretinin yıllık tutarı;..." ibaresinin,

B. (b) bendinin "...avukatlar için (10.000)
gösterge rakamının, memur

aylıklarına uygulanan katsayı ile çarpımı
sonucu bulunacak aylık brüt

tutarının oniki katını geçemez."
bölümünün, 
bentte yer alan 
"...avukat..." ibaresi yönünden
 
iptallerine karar verilmesi talebi.

İlk

İtiraz

5

E.2020/2

Adıyaman 1. Asliye Hukuk Mahkemesi

3/11/1980 tarihli ve 2330 sayılı
Nakdi Tazminat ve Aylık
Bağlanması Hakkında

Kanun'un 3. maddesinin
birinci fıkrasının 1/4/1998
tarihli ve 4356 sayılı Kanun'un

1. maddesiyle değiştirilen
(a) ve (b) bentlerini bağlayan
hükümden sonra gelen

paragrafta yer alan "...karar
tarihindeki..." ibaresinin 
iptaline karar verilmesi talebi.

İlk

İtiraz

6

E.2020/6

İstanbul Milletvekili Engin ALTAY,
Manisa Milletvekili Özgür ÖZEL, Sakarya

Milletvekili Engin ÖZKOÇ
ile birlikte 128 milletvekili

10/11/2019 tarihli ve (51)
numaralı Cumhurbaşkanlığı
Kararnamesi'nin

4. maddesiyle 16/7/2018
tarihli ve 30480 sayılı
Resmi Gazete'de yayımlanan

(12) numaralı Milli Saraylar
İdaresi Başkanlığı Hakkında
Cumhurbaşkanlığı 
Kararnamesi'nin
17. maddesinin değiştirilen
(4) numaralı fıkrasının 
iptaline
ve yürürlüğünün durdurulmasına
karar verilmesi talebi.

İlk

İptal

7

E.2020/3

Hatay 6. Asliye Ceza Mahkemesi

4/12/2004 tarihli ve 5271 sayılı
Ceza Muhakemesi Kanunu'nun;

A. 5. maddesinin
(2) numaralı fıkrasının,

B. 268. maddesinin
(3) numaralı fıkrasının
(c) bendinin "Asliye ceza

mahkemesi hakimi tarafından
verilen kararlara yapılacak itirazların

incelenmesi, yargı çevresinde
bulundukları ağır ceza
mahkemesine..." bölümünün,

"görevsizlik kararları" yönünden 
iptallerine karar verilmesi talebi.

İlk

İtiraz

8

E.2020/9

İstanbul Milletvekili Engin ALTAY,
Manisa Milletvekili Özgür ÖZEL,

Sakarya Milletvekili Engin ÖZKOÇ
ile birlikte 130 milletvekili

24/10/2019 tarihli ve 7190 sayılı
Kanun'un 18. maddesiyle

10/7/1953 tarihli ve 6136 sayılı
Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer

Aletler Hakkında Kanun'un
değiştirilen 7. maddesinin;

A. Birinci fıkrasının
(3) ve (5) numaralı bentlerinin,

B. Birinci fıkrasının (7) numaralı
bendinin "...ile terör örgütlerine

veya Milli Güvenlik Kurulunca
Devletin milli güvenliğine karşı

faaliyette bulunduğuna karar verilen
yapı, oluşum veya gruplara

üyeliği, mensubiyeti veya iltisakı
yahut bunlarla irtibatı olanlar..." 
bölümünün 
iptallerine ve yürürlüklerinin
durdurulmasına karar verilmesi talebi.

İlk

İptal

9

E.2020/4

İstanbul Milletvekili Engin ALTAY,
Manisa Milletvekili Özgür ÖZEL,

Sakarya Milletvekili Engin ÖZKOÇ
ile birlikte 129 milletvekili

6/11/2019 tarihli ve (49) numaralı
Coğrafi Bilgi Sistemleri 
Hakkında
Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nin;

A. Tümünün,

B.1. 11. maddesinin,

2. 12. maddesinin
(2) numaralı fıkrasının,

3.14. maddesinin
(4) numaralı fıkrasının,

4. 18. maddesinin;

a. (1) numaralı fıkrasının
birinci cümlesinin,

b. (2) numaralı fıkrasının iptallerine
ve yürürlüklerinin durdurulmasına
karar verilmesi talebi.

İlk

İptal

10

E.2020/8

İstanbul Milletvekili Engin ALTAY,
Manisa Milletvekili Özgür ÖZEL,

Sakarya Milletvekili Engin ÖZKOÇ
ile birlikte 131 milletvekili

25/11/2019 tarihli ve (53)
numaralı Cumhurbaşkanlığı 
Teşkilatı Hakkında
Cumhurbaşkanlığı
Kararnamesinde

Değişiklik Yapılmasına Dair
Cumhurbaşkanlığı
Kararnamesi'nin;

A. 6. maddesinin,

B. Geçici 1. maddesinin
(1) ve (4) numaralı fıkralarının,

iptallerine ve yürürlüklerinin
durdurulmasına karar verilmesi talebi.

İlk

İptal

11

E.2020/5

İstanbul Milletvekili Engin ALTAY,
Manisa Milletvekili Özgür ÖZEL,

Sakarya Milletvekili Engin ÖZKOÇ
ile birlikte 128 milletvekili

10/11/2019 tarihli ve (50) numaralı
Cumhurbaşkanlığı 
Kararnamesi'nin 
5. maddesiyle 15/7/2018
tarihli ve 30479 
Sayılı
Resmi Gazete'de yayımlanan
(4) numaralı Bakanlıklara Bağlı,

İlgili, İlişkili Kurum ve Kuruluşlar
ile Diğer Kurum ve Kuruluşların

Teşkilatı Hakkında
Cumhurbaşkanlığı
Kararnamesi'nin
637. maddesine 
eklenen
(2) numaralı fıkranın 
iptaline ve yürürlüğünün
durdurulmasına
karar verilmesi talebi.

İlk

İptal

12

E.2020/7

İstanbul Milletvekili Engin ALTAY,
Manisa Milletvekili Özgür ÖZEL,

Sakarya Milletvekili Engin ÖZKOÇ
ile birlikte 132 milletvekili

21/11/2019 tarihli ve (52)
numaralı Cumhurbaşkanlığı
Kararnamesi'nin;

A. 3. maddesiyle 12/12/2018
tarihli ve (23) numaralı Türkiye Uzay

Ajansı Hakkında Cumhurbaşkanlığı
Kararnamesi'ne eklenen 9/A maddesinin,

B. 6. maddesinin,

C. Geçici 1. maddesinin,
iptallerine ve yürürlüklerinin
durdurulmasına karar verilmesi talebi.

İlk

İptal

13

E.2020/10

İstanbul Milletvekili Engin ALTAY,
Manisa Milletvekili Özgür ÖZEL,

Sakarya Milletvekili Engin ÖZKOÇ
ile birlikte 130 milletvekili

6/11/2019 tarihli ve 7191 sayılı
Kanun'un 5. maddesiyle 22/3/1971

tarihli ve 1380 sayılı Su Ürünleri
Kanunu'nun 22. maddesinin

değiştirilen ikinci fıkrasının
üçüncü cümlesinde yer alan
 "...onayı, kontrollüğü..." 
ve 
"...yaptırılır." ibarelerinin 
iptallerine ve yürürlüklerinin
durdurulmasına karar verilmesi talebi.

İlk

İptal

14

E.2020/11

İstanbul Milletvekili Engin ALTAY,
Manisa Milletvekili Özgür ÖZEL,

Sakarya Milletvekili Engin ÖZKOÇ
ile birlikte 132 milletvekili

5/12/2019 tarihli ve 7194 sayılı
Dijital Hizmet Vergisi ile Bazı

Kanunlarda ve 375 Sayılı
Kanun Hükmünde Kararnamede

Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun'un;

A. 7. maddesinin (2) numaralı fıkrasının,

B. 9. maddesiyle 13/7/1956 tarihli
ve 6802 sayılı Gider Vergileri

Kanunu'nun başlığı ile birlikte
yeniden düzenlenen
mülga 34. maddesinin

sekizinci fıkrasının
ikinci cümlesinin "...katma değer
vergisi yönünden 
bağlı olunan
vergi dairesine
(katma değer vergisi mükellefiyeti

bulunmayanlarca tesisin
bulunduğu yer vergi dairesine)..." 
bölümünün,

C. 30. maddesiyle 29/7/1970 tarihli ve
1319 sayılı Emlak Vergisi

Kanunu'na eklenen 42. maddenin,

Ç. 31. maddesiyle 1319 sayılı Kanun'a
eklenen 43. maddenin birinci fıkrasının;

1. Birinci cümlesinde yer alan 
"...yaptırılan..." ibaresinin,

2. Dördüncü cümlesinin,

D. 32. maddesiyle 1319 sayılı
Kanun'a eklenen 44. maddenin
üçüncü fıkrasının,

E. 35. maddesiyle 1319 sayılı
Kanun'a eklenen 47. maddenin;

1. Birinci fıkrasının birinci cümlesinde
yer alan "...Gelir İdaresi Başkanlığına
bağlı..." ibaresinin,

2. Beşinci fıkrasının,

F. 36. maddesiyle 1319 sayılı
Kanun'a eklenen 48. maddenin,

G. 40. maddesiyle 21/5/1986
tarihli ve 3289 sayılı Gençlik ve Spor

Hizmetleri Kanunu'nun başlığı ile
birlikte değiştirilen ek 12. maddesinin
birinci ve dördüncü fıkralarının,

Ğ. 41. maddesiyle 25/3/1987
tarihli ve 3332 sayılı
Sermaye Piyasasının

Teşviki, Sermayenin Tabana
Yaygınlaştırılması ve Ekonomiyi
Düzenlemede 
Alınacak Tedbirler ile
5422 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu,
213 Sayılı Vergi Usul 
Kanunu ve
3182 Sayılı Bankalar Kanununda
Değişiklik Yapılması Hakkında
Kanun'a eklenen geçici 4. maddenin,

H. 44. maddesiyle 4/1/2002
tarihli ve 4734 sayılı Kamu İhale

Kanunu'nun 3. maddesinin
birinci fıkrasına eklenen (aa) bendinin,

I. 45. maddesiyle 4734 sayılı
Kanun'un geçici 4. maddesinin beşinci

fıkrasının ikinci cümlesine eklenen 
"...; Devlet Malzeme Ofisi Genel

Müdürlüğünün idareler adına
gerçekleştireceği taşıt alımı,
taşıt kiralama, 
akaryakıt alımı
ile ilaç, tıbbi malzeme ve tıbbi cihaz alımlarında..." ibaresinin,

iptallerine ve yürürlüklerinin
durdurulmasına karar verilmesi talebi.

İlk

İptal

15

E.2019/116

Manisa 1. İdare Mahkemesi

13/10/1983 tarihli ve 2918 sayılı
Karayolları Trafik Kanunu'nun

18/10/2018 tarihli ve 7148 sayılı
Kanun'un 26. maddesiyle
değiştirilen ek 2. maddesinin;

A. Üçüncü fıkrasının;

1. (a) bendinin,

2. Bentlerini bağlayan hükümlerin
 "...belediye sınırları

dahilinde yolcu taşımak yasaktır."
 bölümünün,

B. Dördüncü fıkrasının;

1. (a) bendinin,

2. Bentlerini bağlayan hükmünün,
iptallerine ve yürürlüklerinin
durdurulmasına
karar verilmesi talebi.

İlk

İtiraz

16

E.2018/125

İstanbul Milletvekili Engin ALTAY,
Manisa Milletvekili Özgür ÖZEL,

Sakarya Milletvekili Engin ÖZKOÇ
ile birlikte 140 milletvekili

15/7/2018 tarihli ve
30479 sayılı
Resmi Gazete'de
yayımlanan (8) numaralı

Yüksek Askeri Şüranın
Kuruluş ve Görevleri
Hakkında Cumhurbaşkanlığı
 
Kararnamesi'nin 
6. maddesinde yer alan
"...belirlenecek merci..."
ibaresinin 
iptaline ve
yürürlüğünün durdurulmasına
karar verilmesi talebi.

Esas

İptal

17

E.2019/31

İstanbul Milletvekili Engin ALTAY,
Manisa Milletvekili Özgür ÖZEL,

Sakarya Milletvekili Engin ÖZKOÇ
ile birlikte 134 milletvekili

17/1/2019 tarihli ve
(28) numaralı
Cumhurbaşkanlığı
Teşkilatı Hakkında

Cumhurbaşkanlığı
Kararnamesinde 
Değişiklik Yapılmasına 
Dair Cumhurbaşkanlığı
Kararnamesi'nin;

A. 2. maddesiyle
(1) numaralı
Cumhurbaşkanlığı
Kararnamesi'nin
287. 
maddesine eklenen
(2) numaralı fıkranın,

B. 3. maddesiyle
(1) numaralı
Cumhurbaşkanlığı
Kararnamesi'nin
372.
maddesine
eklenen
(2) numaralı
fıkranın birinci,
ikinci ve üçüncü
cümlelerinin,

iptallerine ve
yürürlüklerinin
durdurulmasına
karar verilmesi talebi.

Esas

İptal

18

E.2019/78

İstanbul Milletvekili Engin ALTAY,
Manisa Milletvekili Özgür ÖZEL,

Sakarya Milletvekili Engin ÖZKOÇ
ile birlikte 137 milletvekili

14/5/2019 tarihli ve
(36) numaralı
Cumhurbaşkanlığı
Kararnamesi'nin

1. maddesiyle
10/7/2018 tarihli ve
30474 sayılı
Resmi Gazate'de
yayımlanan

(1) numaralı
Cumhurbaşkanlığı
Teşkilatı Hakkında
Cumhurbaşkanlığı

Kararnamesi'ne
eklenen 4/A
maddesinin
ikinci cümlesinin
ve üçüncü

cümlesinin
"...Kurul üyelerine
yapılabilecek
ödemeler
Cumhurbaşkanınca
belirlenir."

bölümünün 
iptallerine ve
yürürlüklerinin
durdurulmasına
karar verilmesi talebi.

Esas

İptal

19

E.2019/105

İstanbul Milletvekili Engin ALTAY,
Manisa Milletvekili Özgür ÖZEL,

Sakarya Milletvekili Engin ÖZKOÇ
ile birlikte 136 milletvekili

12/9/2019 tarihli ve
(46) numaralı
Cumhurbaşkanlığı
Kararnamesi'nin;

A. 1. maddesiyle
10/7/2018 tarihli ve
30474 sayılı
Resmi Gazete'de
yayımlanan

(1) numaralı
Cumhurbaşkanlığı
Teşkilatı Hakkında
Cumhurbaşkanlığı
Kararnamesi'nin

değiştirilen
353. maddesinde
yer alan 
"...ve yurtdışı..."
 ibaresinin,

B. 2. maddesiyle
(1) sayılı
Cumhurbaşkanlığı
Kararnamesi'ne
eklenen 371/A
maddesinin,

C. 5. maddesiyle
15/7/2018 tarihli ve
30479 sayılı
Resmi Gazete'de
yayımlanan

(4) numaralı
Bakanlıklara Bağlı,
İlgili, İlişkili
Kurum ve
Kuruluşlar ile
Diğer 
Kurum ve
Kuruluşların
Teşkilatı Hakkında
Cumhurbaşkanlığı
Kararnamesi'nin

666. maddesinin
(1) numaralı fıkrasının
(j) bendine eklenen 
"...ve burslar..." 
ibaresinin,

iptallerine ve
yürürlüklerinin
durdurulmasına
karar verilmesi talebi.

Anahtar Kelimeler:
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.