Özel Eğitim İhtiyacı Olan Öğrenciler İçin Çerçeve Uzaktan Eğitim Programı

Milli Eğitim Bakanlığı Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından Özel Eğitim İhtiyacı Olan Öğrenciler İçin Çerçeve Uzaktan Eğitim Programı yayınlandı.

EĞİTİM PERSONELİ 23.11.2020, 20:25 23.11.2020, 20:34
Özel Eğitim İhtiyacı Olan Öğrenciler İçin Çerçeve Uzaktan Eğitim Programı

Milli Eğitim Bakanlığı Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından 39201250-481.01-E.17108326 sayılı 23 Kasım 2020 tarihli Çerçeve Uzaktan Eğitim Programı konulu resmi yazı yayınlandı.


Genel Müdür Bakan a. Mehmet Nezir GÜL imzalı resmi yazıda ''Dünyada ve üllkemizde (Covid-19) salgınının seyrinde yaşanan yükselişten, eğitim kurumlarımızda yu ̈ ze eğitime devam eden öğrenci, öğretmen ve çalışanlarımızın etkilenmemesi amacıyla 20 Kasım Cuma gününden 4 Ocak Pazartesi gününe kadar resmî ve özel (okul öncesi eğitim kurumları hariç) tüm eğitim öğretim faaliyetlerine uzaktan eğitim yoluyla devam edilecektir.

Uzaktan eğitim haftalık ders programları, okul yönetimlerimizin koordinesinde 
öğretmenlerimiz tarafından öğrencilerimiz ve velilerimizle paylaşılacaktır. Okul yöneticilerimiz ve öğretmenlerimiz, uzaktan eğitim süreçlerini öğrencileriyle işledikleri ders konularına ve müfredat programına göre yapılandıracaklardır. Bu su ̈ re zarfında ana noktamız TRT EBA kanallarımız olmak üzere, canlı sınıf uygulamalarımız, EBA internet platformumuz, mobil uygulamalarımız, basılı ve dijital yardımcı kaynaklarımız olacaktır.

Bu bağlamda Genel Mu ̈ du ̈ rlu ̈ ğu ̈ mu ̈ zce özel eğitim okullarına, sınıflarına ve 
kaynaştırma eğitimine devam eden tüm özel eğitim öğrencilerimiz için “Çerçeve Uzaktan Eğitim Programı” hazırlanmıştır. Söz konusu çerçeve programa ilişkin taslak çizelgeler, ayrıntılı açıklamalar ile yürütülecek iş ve işlemler ektedir.

Bahsi geçen “Çerçeve Uzaktan Eğitim Programı”nın özel eğitim okullarına, sınıflarına 
ve kaynaştırma eğitimine devam eden özel eğitim ihtiyacı olan öğrencilerimizin öğretmenlerine ve okul idarelerine ivedilikle ulaştırılması ve uygulanmasının sağlanması hususunda bilgilerinizi ve gereğini rica ederim.'' denilmiştir.

Dünyada ve ülkemizde Koronavirüs (Covid-19) salgınının seyrinde yaşanan yükselişten, eğitim kurumlarımızda yüz yüze eğitime devam eden öğrenci, öğretmen ve çalışanlarımızın etkilenmemesi amacıyla 20 Kasım Cuma gününden 4 Ocak Pazartesi gününe kadar resmî ve özel (okul öncesi eğitim kurumları hariç) tüm eğitim öğretim faaliyetlerine uzaktan eğitim yoluyla devam edilecektir.


Uzaktan eğitim haftalık ders programları, okul yönetimlerimizin koordinesinde öğretmenlerimiz tarafından öğrencilerimiz ve velilerimizle paylaşılacaktır. Okul yöneticilerimiz ve öğretmenlerimiz, uzaktan eğitim süreçlerini öğrencileriyle işledikleri ders konularına ve müfredat programına göre yapılandıracaklardır. Bu süre zarfında ana noktamız TRT EBA kanallarımız olmak üzere, canlı sınıf uygulamalarımız, EBA internet platformumuz, mobil uygularımız, basılı ve dijital yardımcı kaynaklarımız olacaktır.


Bu bağlamda Genel Müdürlüğümüzce özel eğitim okullarına, sınıflarına ve kaynaştırma eğitimine devam eden tüm özel eğitim öğrencilerimiz için “Çerçeve Uzaktan Eğitim Programı” hazırlanmıştır. Söz konusu çerçeve programa ilişkin taslak çizelgeler ve ayrıntılı açıklamalar aşağıdaki gibidir:


NOT : Uzaktan eğitim yapılamayacak düzeyde olan özel eğitim öğrencileri için öğretmen, veli ve okul idaresi iş birliği içerisinde olmalıdır. Öğretmen veli ile görüşmeleri sonrasında öğrencinin uzaktan derslere katılamayacağını netleştirip okul idaresine bildirmelidir.


Bu konuda hem öğretmen hem de okul idaresi mutabık kalmalıdır. Söz konusu öğrenciler için uzaktan eğitim programının nasıl
gerçekleştirileceği aşağıda ayrıntılı olarak açıklanmaktadır.


YAPILMASI GEREKENLER


A.1. OKUL İDARESİ TARAFINDAN YAPILMASI GEREKENLER:


• Her hafta başında öğretmenlerinizden Tablo-1’i çevrimiçi iletişim ağları ile teslim alınız.


• Okul bünyesinde bulunan öğretmenler ve öğrenci velileri ile gerektiğinde iletişime geçerek programın takibini sağlayınız.


• Her haftanın sonunda öğretmenlerinizden Tablo-2’yi ve ders/ders dışı etkinliklerde çekilen etkinlik/ürün fotoğraflarını/videolarını
çevrimiçi iletişim ağları ile teslim alınız. Öğrenci etkinlik/ürün fotoğraflarında/videolarında “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu”
dikkate alınmalıdır.


• Teknik altyapı eksikliğinden dolayı uzaktan derse katılamayan öğrencileri tespit ediniz. Öğretmenlerinizin bu öğrencilerin velilerine ulaşarak günlük bilgilendirme yapmalarını/rehberlik etmelerini sağlayınız.


A.2. ÖĞRETMENLER TARAFINDAN YAPILMASI GEREKENLER:


• 2020-2021 eğitim-öğretim yılı için hazırlamış olduğunuz ders isimlerini Tablo-1’de yer alan Haftalık Ders Çizelgesine (Tablo-1)
listeleyiniz.


• Öğrencinizin eğitim öğretime ara vermeden önce Bireyselleştirilmiş Eğitim Programında hangi kazanımda kaldığını belirleyiniz.


• Öğrencinizin derslere göre 31 Aralık 2020 tarihine kadar ulaşmasını planladığınız kazanımları Haftalık Ders Çizelgesine (Tablo-1)
listeleyiniz. Bu derslerde kullanabileceğiniz kaynakları Tablo-3’ten yararlanarak belirleyiniz.


• Ders saatleri dışında öğrencinin uygulaması gereken etkinlikleri/oyunları ve bu etkinliklerde/oyunlarda takip edilmesi gereken
kaynakları/notları aileye iletiniz. Velilerinize, ders dışı etkinliklerde takip edilmesi gereken kaynaklara (Tablo-3) nasıl ulaşabileceklerini anlatınız.


• Tablo-1’i haftalık olarak hazırlayınız. Her pazartesi günü haftalık ders çizelgesini okul idarenize ve velilerinize tebliğ ediniz.


• Tablo-1’de yer alan dersleri eba canlı ders ve diğer çevrimiçi platformlarından yapınız.


• Her haftanın sonunda aile ile görüşerek ders dışı etkinliklerin uygulanıp uygulanmadığını takip ediniz.


• Her haftanın sonunda Tablo-2’de yer alan formu doldurunuz. Tablo-2 ve derslerinizde/ders dışı etkinliklerinizde çekmiş olduğunuz
etkinlik/ürün fotoğraflarını/videolarını çevrimiçi iletişim ağları ile okul idarenize teslim ediniz. Öğrenci etkinlik/ürün fotoğraflarında/videolarında “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu” dikkate alınmalıdır.


• Öğrencilerin uzaktan derslere katılmaları için teknik altyapıları yoksa durumu okul idarenize bildiriniz. Derslere teknik sebeplerden
dolayı katılamayan öğrencilerinizin velilerini günlük arayarak bu süreçte yapmaları gereken etkinlikleri/çalışmaları anlatarak aileye
rehberlik ediniz. 


* Tablo-1 Uygulanırken Dikkat Edilecek Hususlar


• Tabloda yer alan günlük 6 saati öğrencinin performans düzeyine göre sınıfınızdaki haftalık ders çizelgesinde yer alan derslerden
seçerek yukarıdaki maddelere göre planlayınız.


• Temel eğitim ve orta öğretim müfredatını takip eden özel eğitim okullarında, sınıflarında veya kaynaştırma/bütünleştirme uygulamaları yoluyla eğitimlerine devam eden öğrenciler için tabloyu günlük 7 ders saati olarak planlayınız.


• Ders saatlerini www.eba.gov.tr’de yer alan canlı ders saat çizelgelerini esas alarak planlayınız.


• Günde 6 saat ders yapılamayacak düzeyde olan özel eğitim öğrencileri için günde “3 veya 4 ders, 1 aile bilgilendirme ve 1 ders
dışı etkinlik” şeklinde planlama yapılabilir.


• Günde 3 veya 4 ders yapılamayacak düzeyde olan özel eğitim öğrencileri için günde “2 ders, 1 aile bilgilendirme, 2 ders dışı
etkinlik ve 1 öğretmen bilgilendirme” şeklinde planlama yapılabilir.


• Günde 2 ders yapılamayacak düzeyde olan özel eğitim öğrencileri için veli ve öğrenci durumuna göre “Veli bilgilendirmeleri,
öğretmen bilgilendirmeleri ve ders dışı etkinlik” şeklinde planlama yapılabilir.


Ders : Sınıfızınıdaki haftalık ders çizelgesinde yer alan dersleri ve bu derslere ilişkin kazanımları ifade etmektedir.


Ders Dışı Etkinlik : Öğrencilerinizin evde aileleri ile birlikte eğitici, öğretici ve eğlenceli zamanlar geçirmelerini sağlayan etkinlikleri ifade etmektedir.


Aile Bilgilendirme : Genel Müdürlüğümüz tarafından özel eğitim ihtiyacı olan öğrencilerimizin ailelerinin, “psikolojik süreçler, dil gelişimleri, akademik becerilerinin desteklenmesi, günlük yaşam, öz bakım ve sosyal becerilerin desteklenmesi vb.” konularında bilgi edinmeleri amacıyla hazırlanan bilgilendirme videolarını içermektedir.


Öğretmen Bilgilendirme : Genel Müdürlüğümüz tarafından özel eğitim ihtiyacı olan öğrencilerimizin öğretmenlerinin uzaktan eğitim süreçlerinde öğrencilerinin “akademik, bilişsel, sosyal-duygusal vb.” alanlarda nasıl desteklenmeleri gerektiği konularında bilgi edinmeleri amacıyla hazırlanan bilgilendirme videolarını içermektedir.


A.3. VELİLER TARAFINDAN YAPILMASI GEREKENLER:


• Her hafta başında öğrencinizin öğretmeni ile görüşerek Tablo-1’de yer alan bilgileri öğreniniz.


• Öğrencinizin ders programını takip ederek canlı derslere katılmasını sağlayınız.


• Ders dışı etkinliklerde kullanabileceğiniz kaynakları (Tablo-3) inceleyerek öğretmen ile birlikte belirlediğiniz etkinlikleri çocuğunuz
ile birlikte gerçekleştiriniz.


• Çocuğunuzun uzaktan derslere katılmaları için teknik altyapıları yoksa durumu öğretmeninize bildiriniz. Bu süreçte yapmanız gereken etkinlikleri/çalışmaları öğretmeninizin rehberliğinde uygulayınız

"Çerçeve Uzaktan Eğitim Programı"na ve ayrıntılı bilgilere ulaşmak için tıklayınız. 

"İdare Bilgilendirme Çizelgesi" word belgesi formatında ulaşmak için tıklayınız.

"Haftalık Ders Çizelgesi" word belgesi formatında ulaşmak için tıklayınız.

Yorumlar (0)
1
açık
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Beşiktaş 17 35
2. Fenerbahçe 17 35
3. Galatasaray 17 33
4. Gaziantep FK 17 31
5. Alanyaspor 18 30
6. Hatayspor 17 28
7. Karagümrük 18 27
8. Trabzonspor 17 26
9. Antalyaspor 18 24
10. Konyaspor 17 22
11. Sivasspor 17 22
12. Başakşehir 17 22
13. Kasımpaşa 17 22
14. Malatyaspor 17 21
15. Rizespor 17 21
16. Göztepe 17 19
17. Gençlerbirliği 18 19
18. Kayserispor 17 16
19. Ankaragücü 17 15
20. Denizlispor 17 14
21. Erzurumspor 18 13
Takımlar O P
1. Giresunspor 17 35
2. İstanbulspor 17 34
3. Samsunspor 17 33
4. Altay 17 32
5. Adana Demirspor 17 31
6. Tuzlaspor 17 30
7. Ankara Keçiörengücü 17 28
8. Altınordu 17 28
9. Bursaspor 17 27
10. Bandırmaspor 17 24
11. Adanaspor 17 21
12. Ümraniye 17 20
13. Boluspor 17 19
14. Menemen Belediyespor 17 16
15. Balıkesirspor 17 16
16. Akhisar Bld.Spor 17 13
17. Ankaraspor 17 9
18. Eskişehirspor 17 3
Takımlar O P
1. M. United 17 36
2. Liverpool 17 33
3. Man City 16 32
4. Leicester City 17 32
5. Everton 17 32
6. Tottenham 17 30
7. Southampton 17 29
8. Aston Villa 15 26
9. Chelsea 17 26
10. West Ham 17 26
11. Arsenal 18 24
12. Leeds United 17 23
13. Crystal Palace 18 23
14. Wolverhampton 18 22
15. Newcastle 17 19
16. Burnley 16 16
17. Brighton 18 14
18. Fulham 16 12
19. West Bromwich 17 8
20. Sheffield United 18 5
Takımlar O P
1. Atletico Madrid 16 41
2. Real Madrid 18 37
3. Barcelona 18 34
4. Villarreal 18 32
5. Real Sociedad 19 30
6. Sevilla 17 30
7. Granada 18 27
8. Celta de Vigo 18 23
9. Cádiz 18 23
10. Real Betis 18 23
11. Levante 17 21
12. Athletic Bilbao 18 21
13. Getafe 17 20
14. Valencia 18 19
15. Eibar 18 19
16. Deportivo Alaves 18 18
17. Real Valladolid 18 18
18. Elche 16 16
19. Osasuna 18 15
20. Huesca 18 12