Öğretmenlerin Mesleki Çalışma Programı Belli Oldu

Kamuajans.com – 4 ila 28 Ağustos 2020 tarihleri arasında uygulanacak mesleki çalışma programı belli oldu. Millî Eğitim Bakanlığının 2023 Eğitim Vizyonu hedefleri doğrultusunda Millî Eğitim Bakanlığı Okul Öncesi ve İlköğretim Kurumları Yönetmeliği’nin 38, Millî Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliği’nin 87 ve 88’inci, Millî Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme Kurumları Yönetmeliği’nin 52’inci maddelerine uygun olarak okul öncesi, ilköğretim, ortaöğretim, hayat boyu öğrenme kurumlarında görevli yönetici ve öğretmenlerimizin bireysel, mesleki, alana yönelik bilgi ve becerilerinin artırılması, eğitim ve öğretim süreçlerinde karşılaşılan problemlerin çözümüne yönelik yeni becerilerin kazandırılması, öğrenci, veli ve çevre ile etkileşimlerinin geliştirilmesi amacıyla 20-24 Ağustos 2020 mesleki çalışma programı Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğünce hazırlanmıştır.

EĞİTİM PERSONELİ 18.08.2020, 22:16 18.08.2020, 22:29
Öğretmenlerin Mesleki Çalışma Programı Belli Oldu


T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖĞRETMEN YETİŞTİRME VE GELİŞTİRME GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 24-28 AĞUSTOS 2020 MESLEKİ ÇALIŞMA PROGRAMI

Millî Eğitim Bakanlığı Öğretmenlerin Mesleki Çalışmaları

 
Millî Eğitim Bakanlığının 2023 Eğitim Vizyonu hedefleri doğrultusunda Millî Eğitim Bakanlığı Okul Öncesi ve İlköğretim Kurumları Yönetmeliği’nin 38, Millî Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliği’nin 87 ve 88’inci, Millî Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme Kurumları Yönetmeliği’nin 52’inci maddelerine uygun olarak okul öncesi, ilköğretim, ortaöğretim, hayat boyu öğrenme kurumlarında görevli yönetici ve öğretmenlerimizin bireysel, mesleki, alana yönelik bilgi ve becerilerinin artırılması, eğitim ve öğretim süreçlerinde karşılaşılan problemlerin çözümüne yönelik yeni becerilerin kazandırılması, öğrenci, veli ve çevre ile etkileşimlerinin geliştirilmesi amacıyla 20-24 Ağustos 2020 mesleki çalışma programı Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğünce hazırlanmıştır.
 
 
1. MESLEKİ ÇALIŞMALARIN AMAÇLARI:
1. Eğitim ve öğretimin niteliğini geliştirmek ve verimliliği arttırmak.
2. Öğretmenlerin mesleki gelişimlerine katkı sağlamak.
3.    Yenilenen, güncellenen öğretim programları hakkında öğretmenlerin bilgilenmelerini ve içeriğini müzakere etmelerini sağlamak.
4.    Derslerin işlenişinde uygulanan yöntem ve teknikler, kullanılan öğretim materyalleri ile ölçme ve değerlendirme kriterleri hakkında öğretmenlerin bilgi ve tecrübe paylaşımında bulunmalarını sağlamak.
5.   Eğitim ve öğretim süreçlerinde karşılaşılan sorunları tespit etmek ve bu sorunlara yönelik
çözüm önerileri geliştirmek.
6- Öğrenci, veli ve çevre etkileşimini artırmak.
7.     Eğitim ve öğretim uygulamalarındaki iyi örneklerin paylaşılmasını sağlayarak özgün
çalışmaları geliştirmek.
8.    Öğretmenlerin ders kazanımlarına yönelik yazılı ve görsel yeni öğretim materyalleri ile içerikler hazırlamalarına, geliştirmelerine ve paylaşmalarına destek olmak.
9.   Öğretmenlerin bireysel gelişimlerine katkı sağlamak.

2.   MESLEKİ ÇALIŞMALARIN HEDEF KİTLESİ
Temel Eğitim, Ortaöğretim, Mesleki ve Teknik Eğitim, Din Öğretimi, Hayat Boyu Öğrenme, Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğüne bağlı kurumlar ile Bakanlığımıza bağlı farklı türdeki kurumlarda görev yapan tüm yönetici ve öğretmenler.
3.   MESLEKİ ÇALIŞMALARIN İÇERİĞİ VE MÜZAKERE EDİLECEK KONULAR
1.         2023 Eğitim Vizyonu: Bakanlığımızın 2023 Eğitim Vizyonu hedefleri doğrultusunda okullar/kurumlar tarafından gerçekleştirilen çalışmaların değerlendirilmesi.
2.     Öğretim Programı ve Kazanımlar: Dersin öğretim programındaki amaç ve kazanımlarının ne ölçüde gerçekleştirildiği, hedeflenen amaçlara/kazanımlara ulaşılmasında ne gibi sorunlarla karşılaşıldığının müzakere edilmesi. Yenilenen, güncellenen öğretim programları uygulamalarının değerlendirilmesi.
3.              Öğretim Yöntem ve Teknikleri: Derslerin öğretiminde kullanılan öğretim yöntem ve teknikleri ile örnek ders işleniş biçimlerinin paylaşılması.
4.                Öğretim Materyalleri: Ders konularının öğretiminde eğitim teknolojilerinden
yararlanılması, materyallerin değerlendirilmesi, materyal kullanımı ve paylaşımı.
 
5.     Sınıf Yönetimi ve Akademik Başarı: Sınıf yönetimi, derslerin işlenişi sürecinde yaşanılan sorunlar ve çözüm önerileri, öğrencilerin ilgisini arttırmak ve eğitimdeki akademik başarı düzeyini yükseltmek için yapılabilecek çalışmalar.
6.            Ölçme ve Değerlendirme: Derslerin özelliklerine göre kullanılabilecek ölçme ve değerlendirme kriterleri ile tekniklerinin görüşülmesi.
7.      Mesleki Gelişim: Öğretmenlerin kişisel ve mesleki gelişimleriyle ilgili yapmaları gereken çalışmaların, başvurabileceği kaynakların (kitap, dergi, makale, eğitim materyalleri, CD ve İnternet adresleri vb.) tespit edilip değerlendirilmesi.
8.      Özel Eğitim Uygulamaları: Kaynaştırma/bütünleştirme uygulamaları kapsamında sunulan eğitim hizmetlerinin müzakere edilmesi.

İl/ilçe millî eğitim müdürlükleri, Genel Müdürlüğümüzce gönderilen çerçeve programı gözeterek yerel ihtiyaçlara göre aşağıdaki başlıklar ve benzeri konularda il/ilçe bazında mesleki çalışma faaliyetinde bulunabilirler.
1.   Bütün eğitim kademelerinde özel eğitim uygulamaları (özel eğitim sınıfları, evde eğitim, destek eğitim odası, kaynaştırma eğitimi, otizm vb.)
2. Kapsayıcı eğitim bağlamında okul yöneticilerinin mesleki becerilerinin gelişimi eğitimi
3.   Kapsayıcı eğitim bağlamında okul öncesi ve sınıf öğretmenlerinin rehberlik becerilerinin geliştirilmesi eğitimi
4. Yazılım geliştirme uygulamaları eğitimi
5. Eğitimde inovasyon için tasarım odaklı düşünme
6. Bilgi işlemsel ve algoritmik düşünme uygulamaları eğitimi
7. Zekâ oyunları uygulamaları eğitimi
8. Akıl ve zekâ oyunları eğitimi
9. Sanal müze eğitimi etkinlikleri
10. Masal anlatıcılığı eğitimi
11. Türkçenin kullanımı ve diksiyon eğitimi
12. Köy okullarında birleştirilmiş sınıflarda görev yapan öğretmenlere mesleki gelişim eğitimi
13. Öğretmenlik meslek etiği eğitimi
 
14. Okul-aile iş birliği eğitimi
 
15. Okul tabanlı afet eğitimi
16. Kariyer rehberliği (meslek seçimi, sınav sistemi vb.) eğitimi
17. Ergenlik çağında bulunan öğrencilere yönelik sınıf yönetimi ve disiplin eğitimi
18. Okulda ilk yardım eğitimi
19. Öğrencilere çevre bilinci kazandırma eğitimi
20. Şiddetin nedenleri ve şiddete karşı alınabilecek önlemler
21. Okul ve çevre güvenliği eğitimi
22. Değerler eğitimi
23. Kaynaştırma eğitimi
24. Bireyselleştirilmiş eğitim programları
25. İşletmelerde mesleki eğitim, staj veya yoğunlaştırılmış eğitim uygulamaları

26. Öğrenci devamsızlığının azaltılması için alınacak tedbirler
27. STEM eğitimi
28. Robotik ve kodlama eğitimi
29. Teknoloji ve madde bağımlılığı eğitimi
 

24-28 Ağustos 2020

 

 
 
MESLEKİ ÇALIŞMA PROGRAMI

Mesleki Çalışma Programı
 
 
24-28 Ağustos 2020
Tarih
Çalışma
Zamanı
Katılımcılar
Eğitim Görevlileri/
Sorumlular
Dersler/Yapılacak Faaliyetler
 
 
 
09.30-
10.00
 
 
Tüm
Öğretmenler
 
Doç. Dr. Adnan BOYACI
Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel
Müdürü
 
 
Mesleki gelişim programları hakkında
EBA’dan bilgilendirme.
 
 
 
10.10-
10.50
 
 
Tüm
Öğretmenler
 
 
Prof. Dr. Ziya SELÇUK
Millî Eğitim Bakanı
 
 
Açılış Konuşması: EBA’dan canlı olarak yapılacak yayının takip edilmesi.
 
 
 
 
 
 
 
2020-2021 Eğitim ve Öğretim Yılı Ders Yılı Başı Öğretmenler Kurulu Toplantısı
 
24.08.2020
Pazartesi
 
 
 
 
 
 
 
11.00-
13.30
 
 
 
 
 
 
 
Tüm
Öğretmenler
 
 
 
 
 
 
 
 
Okul müdürlükleri
Genel gündemin yanı sıra;
 
ü2020-2021 Eğitim Öğretim Yılında Covıd-19 salgını koruma ve önleme tedbirleri kapsamında okul ortamında alınacak önleyici tedbirler ve uyulması gereken kurallar
 
 
 
 
ü2020-2021 Eğitim Öğretim Yılında Covıd-19 salgını sürecinde öğrencilerin öğrenme kazanımlarına ilişkin eksiklerin giderilmesine yönelik planlanan “Tamamlayıcı Eğitim Programı” uygulama süreçleri hakkında bilgilendirme yapılması

 
 
 
 
 
 
2020-2021 Eğitim ve Öğretim Yılı
 
 
 
 
Ders Yılı Başı Eğitim Kurumu
 
 
 
 
Sınıf/Alan Zümre Öğretmenler
 
 
 
 
Kurulu Toplantısı
 
 
25.08.2020
Salı
 
 
09.30-
13.30
 
Tüm okul yöneticileri ve     öğretmenler
 
 
Tüm okul yöneticileri ve
öğretmenler
·         2020-2021 eğitim ve öğretim yılında ders bazında gerçekleştirilecek uzaktan öğretim etkinliklerinin
planlanması
 
 
 
 
·         Covıd-19 salgını uzaktan
 
 
 
 
eğitim süreçlerinin
 
 
 
 
değerlendirilmesi
 
 
 
 
·         Pandemi dönemi psiko-
 
 
 
 
sosyal destek çalışmaları
 
 
 
 
 
 
2020-2021 Eğitim ve Öğretim Yılı Ders Yılı Başı Eğitim Kurumu Sınıf/ Alan Zümre Başkanları Kurulu Toplantısı
 
 
 
 
Genel gündem maddelerinin
yanı sıra;
 
 
 
 
 
 
 
 
26.08.2020
Çarşamba
 
 
 
 
 
 
 
09.30-
13.30
 
 
 
 
 
 
 
Tüm
Öğretmenler
 
 
 
 
 
 
 
 
Okul müdürlükleri
·       Covıd-19 salgını kontrollü normalleşme sürecinde koruma tedbirleri kapsamında okul ortamlarında alınacak önlemlerin, yapılacak iş ve işlemlerin belirlenmesi. Öğrenci, öğretmen ve veli ile ilgili süreçlerin planlanması
·       2020-2021 Eğitim ve Öğretim yılından itibaren 9. sınıftan başlamak üzere güncellenen mesleki ve teknik ortaöğretim programlarının (Haftalık ders çizelgesi, uygulamaya ilişkin açıklamalar, dersler, ders kazanımları, ders süreleri, sertifika programları ve seçmeli meslek dersleri) atölye, laboratuvar ve genel bilgi dersi öğretmenleri tarafından değerlendirilmesi (Mesleki ve teknik lise programı uygulayan okul/kurumlarda)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
26.08.2020
Çarşamba
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
09.30-
13.30
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tüm
Öğretmenler
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Okul müdürlükleri
 
 
Okul müdürlükleri, ilçe/il millî eğitim müdürlüklerince imkânlar doğrultusunda Covıd-19 salgını koruma tedbirlerine, sosyal mesafe kuralına uygun olarak açık alanlarda aşağıda yer alan etkinliklerden en az biri planlanarak gerçekleştirilecektir.
Etkinlikler tüm öğretmenlere yönelik düzenlenebileceği gibi branşlar bazında eş zamanlı farklı etkinlikler düzenlenebilir.”
 
 
Söyleşi, Dinleti Etkinliği
ü Anadolu masalları ve masal anlatıcılığı
ü Anadolu çocuk oyunları
ü Okul/ilçe/il genelinde Covıd- 19 salgını sürecinde gerçekleştirilen etkinliklerin değerlendirilmesi
ü İllerin kültürel mirasları bağlamında halk ozanları şair ve yazarların eserlerine ilişkin kültürel müzik eşliğinde kısa söyleşiler
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
27.08.2020
Perşembe
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
09.30-
13.30
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tüm okul yöneticileri ve     öğretmenler
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Okul Müdürlükleri
 
 
 
 
 
 
Prof. Dr. Selçuk ŞİRİN Akademisyen
Seminer videolarının EBA’dan
izlenmesi.
 
 
Dijital Materyal Geliştirme Aracı V-Fabrika Programı
Bilgilendirme videolarının EBA’dan İzlenmesi.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
28.08.2020
Cuma
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
09.30-
13.30
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tüm okul yöneticileri ve     öğretmenler
 
 
 
 
 
 
 
 
Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Okul müdürlükleri
 
 
 
 
 
 
Salgın Hastalık Psikoeğitim Programı hakkında Rehber Öğretmenler/Psikolojik Danışmanlar/ Rehberlik Araştırma Merkezleri tarafından okul yöneticileri ile öğretmenlerin bilgilendirilmesi.
 
 
 
 
14.08.2020 Tarihli ve 31213 Sayılı Resmi Gazete'de yayınlanan Millî Eğitim Bakanlığı Rehberlik ve Psikolojik Danışma Hizmetleri Yönetmeliği hakkında bilgilendirme videosunun EBA’dan izlenmesi


  

Kaynak: Kamuajans.com/ÖZEL
Yorumlar (1)
memo 6 ay önce
hazirandaki programı aynısı bu ne böyle ya
11°
açık
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Beşiktaş 20 44
2. Fenerbahçe 20 42
3. Galatasaray 20 39
4. Gaziantep FK 20 35
5. Alanyaspor 20 34
6. Trabzonspor 20 33
7. Hatayspor 20 32
8. Karagümrük 20 30
9. Malatyaspor 20 27
10. Antalyaspor 20 26
11. Göztepe 20 25
12. Kasımpaşa 20 25
13. Rizespor 20 25
14. Sivasspor 20 24
15. Başakşehir 20 24
16. Konyaspor 20 23
17. Kayserispor 20 19
18. Gençlerbirliği 20 19
19. Ankaragücü 20 18
20. Erzurumspor 20 17
21. Denizlispor 20 14
Takımlar O P
1. Giresunspor 18 38
2. İstanbulspor 18 37
3. Samsunspor 18 36
4. Altay 18 32
5. Adana Demirspor 18 31
6. Ankara Keçiörengücü 18 31
7. Bursaspor 18 30
8. Tuzlaspor 18 30
9. Altınordu 18 28
10. Bandırmaspor 18 27
11. Adanaspor 18 21
12. Ümraniye 18 20
13. Boluspor 18 19
14. Menemen Belediyespor 18 19
15. Akhisar Bld.Spor 18 16
16. Balıkesirspor 18 16
17. Ankaraspor 18 10
18. Eskişehirspor 18 4
Takımlar O P
1. M. United 19 40
2. Man City 18 38
3. Leicester City 19 38
4. Liverpool 19 34
5. Tottenham 18 33
6. Everton 17 32
7. West Ham 19 32
8. Aston Villa 17 29
9. Chelsea 19 29
10. Southampton 18 29
11. Arsenal 19 27
12. Leeds United 18 23
13. Crystal Palace 19 23
14. Wolverhampton 19 22
15. Burnley 18 19
16. Newcastle 19 19
17. Brighton 19 17
18. Fulham 18 12
19. West Bromwich 19 11
20. Sheffield United 19 5
Takımlar O P
1. Atletico Madrid 18 47
2. Real Madrid 19 40
3. Barcelona 19 37
4. Sevilla 19 36
5. Villarreal 20 34
6. Real Sociedad 20 31
7. Granada 20 28
8. Real Betis 20 27
9. Athletic Bilbao 19 24
10. Celta de Vigo 20 24
11. Cádiz 20 24
12. Levante 19 23
13. Getafe 19 23
14. Valencia 20 20
15. Eibar 20 20
16. Real Valladolid 20 20
17. Osasuna 20 19
18. Deportivo Alaves 20 18
19. Elche 18 17
20. Huesca 20 13