ABONE OL

MEB Destekleme Ve Yetiştirme Kursları Yönergesinde Değişiklik
MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI
DESTEKLEME VE YETİŞTİRME KURSLARI YÖNERGESİ
BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar
MADDE L (1) Bu Yönergenin amacı, Millî Eğitim Bakanlığına bağlı resmî ve özel örgün eğitim kurulularında öğrenim gören istekli öğrenciler ile ortaöğretimden mezun olanlara verilecek destekleme ve yetiştirme kursları ile ilgili usul ve esasları düzenlemektir.
MADDE 2- (1) Bu Yönerge, Millî Eğitim Bakanlığına bağlı resmî ve özel örgün eğitim kumullarında öğrenim gören istekli öğrenciler ile ortaöğretimden mezun olanlara verilecek destekleme ve yetiştirme kursları ile ilgili usul ve esasları kapsar.
MADDE 3- (1) Bu Yönerge, 14/6/1973 tarihli ve 1739 sayılı Millî Eğitim Temel Kanunu, 10/7/2018 tarihli ve 30474 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 301 inci maddesi, 7/9/2013 tarihli ve 28758 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Millî Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kummları Yönetmeliği, 26/07/2014 tarihli ve 29072 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Millî Eğitim Bakanlığı Okul Öncesi Eğitim ve İlköğretim Kurumlan Yönetmeliği, 11/4/2018 tarihli ve 30388 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Millî Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme Kurumlan Yönetmeliği ile 7/7/2018 tarihli ve 30471 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Özel Eğitim Hizmetleri Yönetmeliği hükümlerine dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar
MADDE 4- (1) Bu Yönergede geçen;
a) Bakan: Millî Eğitim Bakamın,
b) Bakanlık: Millî Eğitim Bakanlığını,
c) Ders yılı: Derslerin başladığı tarihten kesildiği tarihe kadar geçen süreyi,
ç) Dönem: Ders yılının başladığı tarihten yarıyıl tatiline, yarıyıl tatili bitiminden ders kesimine kadar geçen süreyi,
d) e-Kurs Modülü: Destekleme ve yetiştirme kursları kapsamında yürütülen iş ve işlemlerin elektronik oltamda işlendiği modülü,
e) Genel Müdürlük: Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğünü,
f) Komisyon: Kurs merkezleri ile kurslarda görev alacak öğretmenleri belirlemek amacıyla millî eğitim müdürlüğünde oluşan komisyonu,
g) Kurs: Millî Eğitim Bakanlığına bağlı resmî ve özel örgün eğitim kumullarında öğrenim gören istekli öğrenciler ile ortaöğretimden mezun olanlara verilecek destekleme ve yetiştirme kurslarını,
ğ) Kursiyer: Kursa devam eden örgün öğretim öğrencileri dışındaki ortaöğretimden mezun kişileri,
h) Kurs merkezi: Bünyesinde destekleme ve yetiştirme kursu açılan kurumlan,
ı) Kurs merkezi müdürü: Bünyesinde kurs açılan kurumun müdürünü, 
özel örgün ilköğretim ve ortaöğretim kurulularında öğrenim
görenleri,
k) Öğretim yılı: Ders yılının başladığı tarihten, sonraki ders yılının başladığı tarihe kadar geçen süreyi,
l) Veli: Öğrencilerin/kursiyerlerin anne veya babasını veya yasal olarak sorumluluğunu üstlenen kişiyi,
ifade eder.
İKİNCİ BÖLÜM
Kurs Açma, Kapatma, Kurs Süreleri ve Öğreııci/Kursiyer Sayıları
Kurs merkezi ve kurs açma yetkisi
MADDE S™ (1) Kurslar, fizikî kapasitesi ve öğrenci/kursiyer potansiyeli yeterli olan resmî ortaokullar, imam-lıatip ortaokulları, genel ilköğretim programı uygulanan özel eğitim ortaokulları, ortaöğretim kurumlan ile halk eğitimi merkezi müdürlüklerine bağlı olarak açılır.
(2) Mezunlara yönelik kursların halk eğitimi merkezlerince açılması esastır. Halk eğitimi merkezinin bulunmadığı veya bu merkezlerde kursun açılamadığı hâllerde, millî eğitim müdürlüklerince yapılacak planlama dâhilinde diğer eğitim kurumlan ile kamu kurum ve kuruluşlarına ait binaların derslik olarak kullanılabilecek bölümlerinden yararlanılır. Bu durumda kurs yönetimi halk eğitimi merkezi müdürlüğünce, halk eğitim merkezinin bulunmadığı yerlerde il/ilçe millî eğitim müdürlüğünce sağlanır.
(3) Kurslar yıllık ve yaz dönemi olarak planlanır. Yıllık planlanan kursların eylül ayının son haftasında, yaz dönemi kurslarının ise temmuz ayının ilk haftasında başlatılması esastır. Yıllık açılan kurslar ders yılı sonuna kadar devam eder. Ancak ara tatillerde kurs yapılmaz. Olağanüstü durumlarda bu süreler millî eğitim müdürlüğünce değiştirilebilir.
(4) Kurs merkezleri ile kurslarda görevlendirilecek Öğretmenler, yıllık planlanan kurslarda eylül ayı, yaz dönemi kurslarında ise haziran ayı sonuna kadar belirlenir.
(5) Kurslar, millî eğitim müdürlüklerince belirlenen kurs merkezi müdürünün teklifi ve millî eğitim müdürünün onayı ile açılır.
(6) Açılan bir kursa, kurs açıldıktan bir ay somasına kadar öğrenci/kursiyer kaydı yapılabilir. Nakil, yurt dışından gelme gibi değişik nedenlerle okula kaydı yapılan öğrencilerin talepleri kurs merkezi müdürlüğünce değerlendirilir.
(7) Yıllık düzenlenecek kurslar; 5-11 inci sınıflarda öğrenim gören öğrenciler için eylül, 12 nci sınıflarda öğrenim görecek öğrenciler ile ortaöğretimden mezun olanlar için ise temmuz ayında başlayacak şekilde planlanır.
Kurslara katılacaklar
MADDE 6-(1) Kurslara;
a) Resmî ve özel Örgün eğitim kurumlan kapsamındaki Millî Eğitim Bakanlığı Okul Öncesi Eğitim ve İlköğretim Kurumlan Yönetmeliğinin 32 nci maddesinin dördüncü fıkrasında belirtilen öğrenciler dâhil ortaokul, imam hatip ortaokulu ve ortaöğretim kurulularında kayıtlı olan öğrenciler; genel ilköğretim programı uygulanan özel eğitim ortaokulu/özel eğitim sınıfı, genel ortaöğretim programı uygulanan özel eğitim okulları ile mesleki ve teknik ortaöğretim programı uygulanan özel eğitim okulları öğrencileri,
b) Resmî ve özel örgün eğitim kurulularının 5-12 nci sınıflarında öğrenim gören öğrenciler ile ortaöğretimden mezun olanlar,
katılabilir.
(2) Kurs merkezlerine, öncelikle kendi öğrencileri olmak üzere ortaöğretim .î^yıfev
V & ıj
alanı, komşu kayıt alanı veya diğer kayıt alanı içerisinde bulunan okullardan da öğrepçkkabuE edilebilir. 
Kurs süreleri
MADDE 7- (1) Yaz döneminde açılan kursların süresi; 4 haftadan az 8 haftadan fazla, yıllık açılan kursun süresi ise 16 haftadan az 36 haftadan fazla olamaz.
(2) Kurslar, ders saatleri dışında saat 22:00’a kadar yapılabilir ve ihtiyaç duyulması halinde cumartesi, pazar günleri ile yarıyıl tatilinde de devam edebilir. Kurslarda bir ders saatinin süresi 40 dakikadır.
(3) Kurs dönemlerine göre programlanan kurs saatleri, kurs merkezinin imkânları ölçüsünde her bir kurs günü 2 saatten az, 8 saatten çok olmamak üzere haftanın farklı günlerine dağıtılabilir. Ancak, ortaöğretim kimimları hariç bir güne aynı dersten 2 saatten fazla ders konulamaz.
(4) Kursların hangi gün ve saatlerde yapılacağım gösterir program ile program değişiklikleri kurs merkezi müdürlüklerince ilan edilir.
Öğrenci/kursiyer sayısı
MADDE 8= (1) iler bir kurs programına devam edecek öğrenci/kuısiyer sayısının 10’dan az; bir kursun sınıf mevcudunun ise 20’den fazla olmaması esastır. Öğrenci/kursiyer sayısının 20’den fazla olması durumunda ikinci grup oluşturulur. Ancak her bir grubun azami sayısı dolmadan yeni grup oluştumlamaz. Tek gruplu kurs programlarında sınıf kapasitesi dikkate alınarak öğrenci/kursiyer sayısı 24’e kadar çıkarılabilir.
(2) Aynı yerleşim biriminde birden fazla kurs merkezinin bulunmaması, öğrencilerin taşınma imkânının olmaması gibi sebeplerle sınıf mevcudunun 10’a ulaşamaması durumunda, millî eğitim müdürlüğünün onayı ile 5 öğrenciden az olmamak kaydıyla grup oluşturulabilir.
(3) Genel ilköğretim programı uygulanan özel eğitim oıtaokulu/özel eğitim sınıfı ve ortaöğretim programı uygulanan Özel eğitim meslek lisesine kayıtlı öğrenciler ile bu okullardan mezunlar için açılacak kurslara katılacak öğrenci/kursiyer sayısı, özel eğitim okul/kurumlarındaki azamî sınıf mevcudu sayısının yansından az, azami sınıf mevcudu sayısından fazla olamaz. Ancak öğrenci sayısının yetersiz olması durumunda; 5 ile 6 ncı, 7 ile 8 inci, 9 ile 10 uncu sınıflar ve 11 ile 12 ııci sınıflar birleştirilebilir.
Kursların kapatılması
MADDE 9- (1) Açılan her bir kursa devam eden öğrenci sayısının 10’un altına düşmesi durumunda, kursun birleştirilmesine veya kapatılmasına millî eğitim müdürlüğünce karar verilir.
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Kurslarda Öğretim, Yönetim, Denetim ve Sorumluluk
Kurs açılacak dersler
MADDE 10- (1) (Değişik: 6/9/2019 tarik ve 83203306-10.04-E.16186768 sayılı Makam Oluru) Kurslar, ortaokul ve imam hatip ortaokulları ile ortaöğretim kuramlarının tüm sınıf seviyelerinde Bakanlıkça belirlenen derslerden açılır.
(2) Öğrenci/kursiyer ve veliler ders seçimiyle birlikte öğretmen seçiminde de bulunabilirler.
(3) Kurs programlarının hazırlanmasında; kursun destekleyici ve yetiştirici nitelikte olmasına dikkat edilir.
(4) Kursların; örgün eğitime devam edenler ile mezun olanlar için ayrı gruplaş
oluşturularak düzenlenmesi esastır. /^ .
Komisyon, öğretmenlerin seçimi ve görevlendirilmesi
MADDE 11 - (1) Komisyon; kurs merkezleri ile kurslarda görev alacak öğretmenleri belirlemek, kursların onayını vermek, koordinasyon ve yürütülmesini sağlamak amacıyla, millî eğitim müdüıünce görevlendirilen millî eğitim müdür yardımcısı/şube müdürü başkanlığında, iki ortaokul/imam hatip ortaokulu müdürü, İki ortaöğretim kurumu müdürü, bir halk eğitimi merkezi müdürü ve bir e-Kurs Modülü kullanıcısından oluşur. İlköğretim ve ortaöğretim kurumu müdür sayısının yeterli olmadığı durumlarda komisyon mevcut müdürlerin katılımıyla oluşur. Büyiikşehir statüsünde olmayan illerde ayın usulle oluşturulan merkez ilçe komisyonu, hem merkez ilçenin hem de ilin konuyla ilgili iş ve işlemlerini yürütür. Büyükşehiı* statüsünde aynı usulle oluşturulan il komisyonu ilin konuyla ilgili iş ve işlemlerini yürütür.
(2) Kurslarda görev almak isteyen öğretmenler, Bakanlıkça yayımlanan kılavuzda belirlenen takvime göre e-Kurs Modülü üzerinden veya millî eğitim müdürlüklerine şahsen başvuruda bulunur. Kurslarda görev alacak öğretmenler, başvuruda bulunan öğretmenler arasından veli ve öğrencilerin tercihleri de dikkate alınarak görevlendirilir. Kurslarda, belirtilen nitelikleri taşımaları kaydıyla diğer okullarda görevli öğretmenlerden görevlendirme yapılabilir. Kurslarda görevlendirilecek kadrolu/sözleşmeli öğretmen sayısının yetersiz olması hâlinde millî eğitim müdürlüklerince aday öğretmen olarak atanabilme şartlarını taşıyanlar arasından ve/veya üniversite öğretim elemanlarından ek ders ücreti karşılığında ders okutmak üzere görevlendirme yapılabilir.
(3) Kursta görevlendirilen öğretmenler mazeretleri sebebiyle görevlendirme onaylarının iptalini isteyebilirler. Ancak görevlendirme onaylan iptal edilmeden görevlerini bırakamazlar. Görevlendirilmeleri bu şekilde iptal edilenlerin yerine, başvuruda bulunduğu halde görev verilemeyen diğer öğretmenler veya ilk defa müracaat edecek öğretmenler arasından görevlendirme yapılır.
(4) Kurslarda açılan şube sayısının 5 ve üzerinde olması durumunda kursta görevli öğretmenlerden nöbetçi öğretmen görevlendirilir.
Kurslarda yararlanılacak kaynaklar
MADDE 12 - (1) Kurslarda yararlanılacak temel kaynaklar, ders kitapları ile Bakanlıkça belirlenen diğer eğitim materyalidir.
ÖğrenciAuıısiycrlerle ilgili işlemler
MADDE 13 - (1) Kurslara kayıt yaptıran öğrencilerin/kursiyerlerin devamları zorunludur. Kurslarda okutulması gereken toplam ders saatinin özürsüz olarak 1/5’ine devam etmeyen öğrencilerin devamsızlık sınırını aştığı dersten kurs kaydı silinir.
(2) Öğrencilerin kurslara devam ve devamsızlıkları kurs merkezi müdürlüğünce bir deftere ve e-Kurs Modülüne işlenir. Sağlık raporuna dayalı hastalıklar, tabii afetler, anne, baba ve kardeşlerden birinin ölümü gibi özürler sebebiyle oluşan devamsızlıklar, devamsızlık süresinden sayılmaz.
(3) Kurslara devamları süresince kurs disiplinini ve işleyişini bozucu hâl ve hareketleri görülen öğreııciler/kursiyerler hakkında, kayıtlı oldukları okullarm/kurumlarm ilgili mevzuatına göre işlem yapılır. Gerektiğinde kursla ilişikleri kesilir.
Kursların yönetimi
MADDE 14- (1) Kurslar, kurs merkezi müdürlüğünce yönetilir. Kurslarla ilgili iş ve işlemleri yürütmek amacıyla her 10 şubeye bir müdür yardımcısı görevlendirilir.
Kurs merkezi müdürü ve görevleri
MADDE 15- (1) Bünyesinde kurs açılan okulun veya kurumun müdürü kurs merkezi müdürüdür.
(2) Kurs merkezi müdürünün görevleri şunlardır;
a) Kursun işleyişini, düzen ve disiplini sağlayıcı gerekli tedbirleri almak,
b) Kurs çalışmalarında plân ve programların uygulanmasını sağlamak,
c) Kuıs öğretmenleri tarafından hazırlanan ders plânlarını inceleyip onaylamak,
ç)Kursun işleyişi ile ilgili idari, mali ve diğer hususlarla ilgili her türlü iş ve işlemlerin
yürütülmesini sağlamak,
d) Bu Yönerge hükümlerine göre kendisine verilen diğer görevleri yapmak.
Kurs merkezi müdür yardımcısının görevleri
MADDE 16 - (1) Kurs merkezi müdür yardımcısının görevleri şunlardır:
a) Kurslarda görev alan öğretmen ve personel ile kurslara katılan öğrencilere ilişkin devam, devamsızlık, disiplin ve benzeri diğer iş ve işlemleri yürütmek.
b) Kurs çalışmalarında yönetici, öğretmen ve personele yapılacak ücret ödemelerine ilişkin işlemleri yürütmek.
c) Kurs merkezi müdürü tarafından kendisine verilen nöbet görevini yerine getirmek ve kursla ilgili verilecek diğer iş ve işlemleri yürütmek.
Kurs çalışmalarının ve öğrenci/kursiyer başarısının değerlendirilmesi
MADDE 17 - (1) Kurslarda yapılacak seviye tespit sınavlarına göre sımflar/gruplar oluşturulabilir.
(2) Kurslara katılan öğrencilerin kazandıkları bilgi ve becerileri ölçmek amacıyla kurs merkezinde kurs saatleri içinde kurs açılan derslerden her ay değerlendirme yapılır. Bu değerlendirmeler mahallî olabileceği gibi Bakanlıkça merkezi olarak da yapılabilir. Değerlendirme sonuçları analiz edilerek eksikliği görülen konular tamamlanır. Ayrıca her dönem sonunda Türkçe, matematik, fen bilimleri ve yabancı dil derslerinden Genel Müdürlükçe izleme ve değerlendirme ortak sınavı yapılır.
Kursların denetimi
MADDE 18- (1) Kurs merkezlerindeki eğitim ve öğretim faaliyetleri ile ilgili iş ve işlemlerin denetimi il/ilçe millî eğitim müdürlüklerince yapılır.
(2) Kursların değerlendirilmesiyle ilgili ydsonu raporu kurs merkezi müdürlüklerince ilçeye, ilçe raporları illere, il raporları Bakanlığın ilgili Genel Müdürlüğüne ağustos ayının son haftasında gönderilir.
Sorumluluk
MADDE 19- (1) Bu Yönerge hükümleri çerçevesinde kurslarda görev alan her kademedeki personel görevlerini; eksiksiz, zamanında ve etkin olarak yerine getirmekle yükümlüdür.
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM Çeşitli ve Son Hükümler
Kurs giderleri
MADDE 20 - (1) Kurs merkezlerinin ısınma, temizlik, aydınlatma, kırtasiye veJ?J.t,.,_^ kapsamdaki giderleri Bakanlıkça karşılanır. /*'•’' .1' y
(2) Bu Yönerge kapsamında açılan kurslara devam eden öğrenci ve kursiyerlerden kurs ücreti alınmaz.
Tutulacak defter ve dosyalar
MADDE 21- (1) Kurslarla ilgili olarak kurs merkezlerinde tutulacak defter ve dosyalar şunlardır:
a) Öğrenci/kuısiyer yoklama defteri,
b) Kurs ders defteri,
c) Gelen ve giden yazı dosyası, ç) Kurs ders plânları dosyası,
d) Denetim defteri
(2) Bu Yönerge kapsamında yapılan iş ve işlemler elektronik ortamda da yürütülebilir. Koordinasyon
MADDE 22 - (1) Bu Yönerge ile uygulamaya yönelik kılavuz Genel Müdürlüğün koordinesinde Bakanlıkça hazırlanır.
Yürürlükten kaldırılan mevzuat
MADDE 23 - (1) 23.09.2014 tarihli ve 4145909 sayılı Makam Onayı ile yürürlüğe konulan Millî Eğitim Bakanlığı Örgün ve Yaygın Eğilimi Destekleme ve Yetiştirme Kursları Yönergesi yürürlükten kaldırılmıştır.
Yürürlük
MADDE 24- (1) Bu Yönerge onayı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 25- (1) Bu Yönerge hükümlerini Millî Eğitim Bakam yürütür. 

Kamuajans.com/ÖZEL

Anahtar Kelimeler:
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
Misafir Avatar
Hakkı 12 ay önce

Bu dyk nın parası da millete amma batıyor ha. Bunlar dıktırun, hemşirenin vs nin aldığı döner sermayesini görmez, öğretmenin aldığı dyk gözlerine çarpar. Kızılay merkezin de çalışan laborant bile döner sermaye alıyor senin haberin var nı

Misafir Avatar
Fevzi 12 ay önce

Genellemek yanlış olur. Kurslar denetlenmeli, gereği sonra yapılmalıdır. Verimli kurslar çoktur.

Misafir Avatar
Ali 12 ay önce

Meb niçin anlamak istemiyor.Bu kurslar denetlenmiyor.Kurslar birileri için havadan para kazanma yeri oldu.Kapatılması isabetli olur.