ABONE OL

İlkokullarda Yetiştirme Programı (İYEP)
İLKOKULLARDA YETİŞTİRME PROGRAMI (İYEP)

GİRİŞ

İYEP ilkokulların 3 ve 4. sınıflarına devam eden, önceki eğitim - öğretim yılları içinde çeşitli nedenlerle Türkçe dersi öğretim programındaki temel beceriler ile matematik dersi öğretim programındaki öğrenme alanlarında yer alan ve İYEP kapsamında belirlenen kazanımları yeterli düzeyde edinemeyen öğrencilerin eksik öğrenmelerinin giderilmesini, psikososyal alanda da desteklenmesini amaçlayan bir tedbir programıdır.

Programın Hedef Kitlesi

İlkokulların 3 ve 4. sınıflarına devam edip özel eğitime ihtiyaç duymayan öğrencilerden; 
program kapsamında belirlenen kazanımları yeterli düzeyde edinemeyen öğrenciler, sığınmacı, göçmen, göçer ve yarı göçer ailelerin çocukları, geçici koruma altındaki çocuklar, mevsimlik tarım işçilerinin çocukları gibi dezavantajlı öğrenciler İYEP’in hedef kitlesini oluşturmaktadır.

Programın İlkeleri

İlkokullarda Yetiştirme Programının ilkeleri; 
İYEP’e ihtiyaç duyan öğrenciler belirlenen eksiklikleri doğrultusunda programa alınır. Öğrenciler için bulunduğu okullarda yetiştirme programının uygulanması esastır. Öğrencilerin akranlarından ayrışma hissine kapılmasını önleyici tedbirler alınır. Öğrencilere psikososyal destek sağlanır. Öğrencilerin, program süresince devamları sağlanır. Öğrencilerin velilerinden hiçbir ad altında ücret alınmaz.

İYEP’İN TEMEL FELSEFESİ

Günümüz eğitim anlayışı öğrencinin bilgi düzeyinin değerlendirilmesinden daha çok, bilginin 
birey için anlamlı kılınarak yaşantısal hâle getirilmesi esasına dayanmaktadır. Bu sebeple program, bilginin öğrenciler tarafından yapılandırılması üzerine inşa edilmiştir. Öğrenme, bir aktarım süreci değil, bilgiyi anlamlandırmada rehberlik etme süreci olduğu için programda öğrenciyi merkeze alan bir yaklaşım benimsenmiştir. Dolayısıyla programın başarılı şekilde uygulanabilmesi için birtakım öğretim stratejileri dikkate alınmalıdır. Öğrenci, öğrenme sürecinde etkin katılımcı olmalıdır. Öğrencinin sahip olduğu bilgi ve beceriler yeni deneyim ve durumlara anlam yüklemek için kullanılmalıdır. Bir başka ifadeyle, öğrencilerin bireysel öğrenmelerini sağlayabilecek ortamlar oluşturulmalıdır. Bu bağlamda;

• Öğrenme somut deneyimlerle başlamalıdır.

• Anlamlı öğrenme amaçlanmalıdır.

• Öğrenme yaşantısına psikososyal açıdan destek sağlanmalıdır.

Bu program başlı başına bir bütünlük taşıyor olmasına rağmen, 3 ve 4. sınıfta öğrenim 
gören öğrencilere yönelik olduğu ve mevcut öğretim programlarında yer alan kazanımlar ele alındığı için uygulamadaki öğretim programlarının felsefesi, temel becerileri, öğrenme-öğretme yaklaşımları üzerine hazırlanmıştır. Başka bir deyişle bu programda ayrıca bir felsefe, temel beceri ve öğrenmeöğretme yaklaşımı benimsenmemiştir. Program, Türkçe ve matematik dersi öğrenme alanları ve temel becerilerdeki eksikliklerin giderilmesini ve öğrenmenin önündeki engelleri ortadan kaldırmaya yönelik bir psikososyal destek uygulamasını hedeflemekte, öğrencilerin bireysel öğrenme ihtiyacını, farklılıklarını ve öğrenme hızını dikkate almaktadır.

İYEP’İN ÖZEL AMAÇLARI

Bu program öğrencilerin;

• Temel dinleme ve konuşma becerilerini geliştirmesini,
• İlk okuma yazma konusundaki eksikliklerini gidermesini,
• Okuduğunu anlama düzeyini artırmasını,
• Matematiksel okuryazarlık becerilerini geliştirmesini,
• Matematiksel kavramlarını anlamasını ve bu kavramları günlük hayatta kullanmasını,
• Problem çözme sürecinde kendi düşüncelerini ifade etmesini,
• Kavramları farklı temsil biçimleri ile ifade etmesini,
• Matematiğe yönelik olumlu tutum ve öz güvenli bir yaklaşım geliştirmesini,
• Türkçe ve matematik öğrenme alanlarında öğrenci merkezli bir bakışla psikososyal destek alarak eksikliklerinin giderilmesini amaçlamaktadır.

İYEP’İN ÖLÇME DEĞERLENDİRME YAKLAŞIMI

Yapılacak ölçmelerde ağırlıklı olarak açık uçlu ve kısa cevaplı sorulardan faydalanılacaktır. 
Bunun yanı sıra çoktan seçmeli maddelerin ilkokul seviyesinde kullanılmasının sakıncaları ve çoktan seçmeli maddeler aracılığıyla öğrenciler hakkında yeterli bilgi elde edilemiyor oluşu sebebiyle bu tip madde türünden mümkün olduğunca kaçınılması gerekmektedir. Ölçme araçlarında yer verilecek maddeler iki kategorili (1-0 şeklinde puanlanan) ve çok kategorili (0-1-2; 0-1-2-3) şeklinde puanlanan maddeler olacaktır. Bu maddelerin öğretmenler tarafından objektif bir şekilde okunması için dereceli puanlama (analitik ve bütünsel) anahtarlarından faydalanılacaktır. Ayrıca öğrencilerin gözlenmesi yoluyla yapılacak ölçme işlemlerinde gözlem formları ve kontrol listelerinden istifade edilecektir. Bu kapsamda İYEP sürecinde üç tür değerlendirme yaklaşımı benimsenmiştir:

Tanıma-Yerleştirmeye Yönelik Değerlendirme: İYEP’e dâhil edilecek öğrencileri ve 
öğrencilerin dâhil olacakları modülü belirlemek amacıyla gerçekleştirilecektir. İzleme-Biçimlendirmeye Yönelik Değerlendirme: Öğrencilerin modül içerisindeki eksikliklerini belirlemek ve modülü başarıyla tamamlayıp bir üst modüle geçip geçmeyeceğine karar vermek amacıyla gerçekleştirilecektir.

Sonuç Odaklı Değerlendirme: Bulunduğu sınıf düzeyine göre alabileceği en son modülü 
almış öğrencilere uygulanacaktır. Bu değerlendirme sonucuna göre öğrencinin İYEP dışına çıkarılarak sadece bulunduğu sınıf düzeyine ilişkin öğretim programına devam edip etmeyeceğine karar verilecektir.

PROGRAMIN UYGULANMASINDA DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR

Öğrenme-öğretme sürecinde etkili olan birçok unsur programların uygulanmasında da 
etkilidir. Öğretim yaklaşımının belirlenmesinde ve öğrenme ortamlarının düzenlenmesinde programın önerileri ve kazanımlar çerçevesinde kalmak koşuluyla öğretmenlere esneklik tanınmaktadır.

Programın uygulanmasında dikkat edilecek esaslar aşağıda sıralanmıştır:

• Öğrencilerin önceki öğrenmeleri tespit edilmeli ve etkin öğrenmeyi sağlayacak etkinliklerle 
desteklenmelidir.
• Öğrenme süreleri öğrencilerin bireysel öğrenme hızlarına göre planlanmalıdır.
• Öğrencilerin yeni kavramları öğrenme sürecinde kendi düşüncelerini ifade edebilmeleri önemlidir.

Bunun için öğretmenlerin yönlendirme ve destekleri gereklidir. Bu bağlamda, öğrencinin 
düşünme sürecini ortaya koymasına ve güçlendirmesine fırsat verilmelidir.

• Programın uygulanmasında öğrenciler arasındaki bireysel, sosyal ve kültürel farklılıklar dikkate 
alınmalıdır.

• Program öğrenciyi merkeze alan ve kavramsal anlamayı önemseyen bir bakış açısına sahiptir.

• İlk okuma yazma öğretimi dik temel harf yahut birleşik eğik harflerle gerçekleştirilir.

• Programda yer alan ilk okuma yazma öğretimi Ses Temelli İlk Okuma Yazma Öğretimine göre 
yapılmalıdır.

• İlk okuma yazma öğretiminde Ses Temelli İlk Okuma Yazma Öğretiminde belirlenen ses/harf 
grupları kullanılmalıdır.

PROGRAMIN USUL VE ESASLARI

• Program süresi, hafta içi günde 2 ders saatini, hafta sonu günde 6 ders saatini ve haftada toplam10 ders saatini geçemez.

• İYEP’in öncelikle öğrencilerin kendi sınıf öğretmenlerince verilmesi sağlanır.

• Programa alınacak öğrencilere Bakanlıkça hazırlanan “İYEP Öğrenci Belirleme Aracı” 
uygulanarak sonuçlar e-Okul Yönetim Bilgi Sisteminde yer alan İYEP Modülüne işlenir.

• İYEP Modülünden öğrenci listeleri alınır ve İYEP Okul Komisyonu tarafından İYEP’e dahil 
edilecek öğrencilerin onayı verilir.

• Programa alınacak öğrenciler belirlenirken Türkçe ve matematik alanları esas alınır.

• Programa alınan öğrenciler program başladıktan sonra psikososyal destek programından 
öğrenci ihtiyacına göre yararlanır.

• Ders saatleri, öğrencinin öğrenme ihtiyacı dikkate alınarak programda öngörülen saatlere uygun 
olarak planlanır.

• Modüllerin işleniş sırasında öngörülen bir tarih bulunmamaktadır. Öğrenci ihtiyaçlarına uygun 
olarak ilgili modülün veya modüllerin işleneceği İYEP grupları oluşturulur.

• Türkçe 1 modülünden başarılı olamayan öğrenciler diğer modüle devam edemez.

• Öğrenciler, derslere göre eksikleri olduğu tespit edilen modüllerden başlangıç yaparlar. (Örneğin, 
sadece matematik dersi 3. modülden eksiği olan bir öğrenci 1 ve 2. modüle alınmayacaktır.

Programa alınan öğrenci, ilgili modülün ilk kazanımından başlayacaktır.)

• Programda yer alan modüllerdeki kazanımların sıralanışı, psikososyal destek bölümü hariç 
olmak üzere aşamalılık arz edecek şekilde belirlenmiştir ve işleniş sırasını belirtmektedir.

• Program süresince her öğrenci sürekli olarak psikososyal açıdan desteklenir.

İYEP KAZANIMLARININ MODÜLLERE GÖRE SAYISAL DAĞILIMI

Programda yer alan kazanımlar yürürlükte olan mevcut Türkçe ve matematik dersi öğretim 
programlarından ilk dört sınıf göz önüne alınarak belirlenmiştir. Bu kapsamda İYEP mevcut öğretim programlarının ya da örgün öğretim sisteminin alternatifi değildir. Programda yer alan kazanımların sayısal dağılımı aşağıdaki tabloda verilmiştir.

İYEP KAZANIMLARININ MODÜLLERE VE DERSLERE GÖRE DAĞILIMI

Programda yer alan kazanımlar, programın ortaya konuluş amacına uygun olarak mevcut ilgili programlardan belirli bir öncelik - sonralık sırası izlenerek belirlenmiştir. Bu kapsamda programda yer alan kazanımlar ve derslere göre dağılımı aşağıdaki tabloda verilmiştir:
 
PROGRAM
Anahtar Kelimeler:
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.