ABONE OL

Ara Tatil ve Mesleki Çalışma Konularında Açıklama
MEB, Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliğinde değişiklik yaparak, ara tatil düzenlemesini, yönetmeliğine ilgili maddelerine ekledi.

ESKİ HÜKÜM YENİ HÜKÜM
(4) Mesleki eğitim merkezlerinde
kalfalık ve ustalık programları uygulanır,
teorik ve pratik eğitim birbirini
tamamlayacak şekilde planlanır ve yürütülür.
MADDE 1 - 7/9/2013 tarihli ve
28758 sayılı
Resmi Gazete'de
yayımlanan Milli Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliğinin 10 uncu maddesinin
birinci fıkrasına aşağıdaki bent ve aynı maddenin dördüncü fıkrasının sonuna aşağıdaki cümle eklenmiştir.

"h) Mesleki eğitim merkezlerinde temel dersler;
asgari ortak bir genel kültür veren,
toplum sorunlarına duyarlı, yurdun
ekonomik kalkınmasına katkıda bulunma
bilincini ve gücünü kazandırmayı amaçlayan,
hayata ve iş alanlarına hazırlayan derslerdir."

"Bu merkezlerde verilen temel derslere
ek olarak isteyen öğrencilere diplomaya
götüren fark dersleri verilir."

Madde 14 - (1) Okulların hafta sonu, 
yarıyıl ve yaz tatili dışındaki resmi tatil günleri,
17/3/1981 tarihli ve 2429 sayılı
Ulusal Bayram ve Genel Tatiller
Hakkında Kanun ile 16/4/2012 tarihli
ve 2012/3073 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile
yürürlüğe konulan Ulusal ve Resmi Bayramlar ile
Mahalli Kurtuluş Günleri, Atatürk Günleri ve Tarihi
Günlerde Yapılacak Tören ve Kutlamalar
Yönetmeliği hükümlerine göre belirlenir ve
yıllık çalışma takviminde belirtilir.
MADDE 2 - Aynı Yönetmeliğin 14 üncü
maddesinin birinci fıkrasında yer alan
"hafta sonu" ibaresi "hafta sonu tatili, 
ara tatil"
olarak değiştirilmiştir.
Madde 15 - (1) Ders yılı iki döneme ayrılır.
Ders yılının başlaması, birinci yarıyıl
ikinci yarıyıl ve yaz tatilleriyle ders kesimi
tarihleri Bakanlıkça belirlenir. Ders yılının
180 iş gününden az olmaması esastır.
Ancak 180 inci iş gününün hafta arasına
rastlaması durumunda ders yılının bitim tarihi,
haftanın son iş gününe kadar uzatılır.
Ders yılının süresi, derslerin başladığı günden
kesildiği güne kadar okulun açık bulunduğu
günlerle öğrencilerin törenlere katıldıkları
resmi ve mahalli bayram günleri sayılarak
hesaplanır. Bu tarihler göz önünde
bulundurularak milli eğitim müdürlüklerince
hazırlanacak çalışma takvimi
valilik onayı ile yürürlüğe konur.
MADDE 3 - Aynı Yönetmeliğin
15 inci maddesinin birinci
fıkrasının birinci ve ikinci
cümleleri aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir.

"Ders yılı iki döneme ayrılır ve
her dönemde bir 
ara tatil yapılır.
Ders yılının başlaması, 
ara tatiller,
yarıyıl tatili, yaz tatili ile ders kesimi
tarihleri Bakanlıkça belirlenir."

Öğrenci nöbetleri
Madde 33 - (2) Nöbetçi öğrenciler,
nöbetçi öğretmene, nöbetçi müdür
yardımcısına veya okul müdürüne bilgi
vermek şartıyla yazılı ve uygulamalı
sınava girerler.
Öğrencilerin nöbet tuttuğu günler
devamsızlıktan sayılmaz. Pansiyonlu
okullarda yarıyıl ve yaz tatili dışındaki
hafta sonu ve diğer tatil günlerinde de
nöbet görevi verilebilir.
MADDE 4 - Aynı Yönetmeliğin
33 üncü maddesinin ikinci
fıkrasında yer alan
"Pansiyonlu okullarda"
ibaresinden sonra gelmek
üzere "
ara tatil," ibaresi eklenmiştir.
(9)Yarıyıl ve yaz tatili süresince işletmelerde
mesleki eğitim gören öğrencilerin 3308 sayılı
Kanun kapsamında kullandıkları ücretli ve ücretsiz
izin süreleri devamsızlıktan sayılmaz. Ancak
özürsüz devamsızlık süresi ücretsiz
izin süresinden düşülür.
MADDE 5 - Aynı Yönetmeliğin
36 ncı maddesinin dokuzuncu
fıkrasında yer alan
"Yarıyıl" ibaresi "Ara tatil, yarıyıl"
olarak değiştirilmiştir.
Madde 69 - (1) Ortaöğretim kurumlarından
mezun olanlara, e-Okul sistemindeki kayıtlar
esas alınarak bitirdikleri okul türüne göre
diploma verilir. Bütün derslerden başarılı
olmasına rağmen stajını tamamlamayanlara
diploma düzenlenmez. Mesleki eğitim merkezi
öğrencileri diploma alabilmek için ustalık
belgesini almaya hak kazanmış olmanın
yanında Bakanlıkça belirlenecek fark
derslerini açık ortaöğretim kurumları yoluyla 
başarmak zorundadır. Bunların diplomaları
Mesleki Açık Öğretim Lisesi tarafından ilgili
mevzuatına göre düzenlenir.
MADDE 6 - Aynı Yönetmeliğin
69 uncu maddesinin birinci
fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"(1) Ortaöğretim kurumlarından
mezun olanlara, e-Okul sistemindeki
kayıtlar esas alınarak bitirdikleri
okul türüne göre diploma verilir.
Bütün derslerden başarılı
olmasına rağmen stajını
tamamlamayanlara diploma
düzenlenmez. Mesleki eğitim
merkezi öğrencileri diploma
alabilmek için ustalık belgesini
almaya hak kazanmış olmanın
yanında Bakanlıkça belirlenecek
fark derslerini mesleki eğitim
merkezlerinde düzenlenecek yüz yüze
eğitim programları veya açık ortaöğretim
kurumları yoluyla başarmak zorundadır.
Bunların diplomaları fark derslerini
tamamladıkları kurum tarafından ilgili
mevzuatına göre düzenlenir."

Öğretmenlerin görevleri ve sorumlulukları

Madde 86 (5) Mesleki ve teknik eğitim
alan öğretmenleri ayrıca,

ı) Tam gün tam yıl eğitim kapsamındaki
okullarda çalışma saatleri dışında, hafta sonu,
yarıyıl ve yaz tatillerinde verilen görevleri de yaparlar.

MADDE 7 - Aynı Yönetmeliğin
86 ncı maddesinin beşinci
fıkrasının (ı) bendinde yer alan
"hafta sonu" ibaresi
"hafta sonu tatili, 
ara tatil"
olarak değiştirilmiştir.
ÖĞRETMENLERİN MESLEKİ ÇALIŞMALARINDA YAPILAN DEĞİŞİKLİK

Madde 87 - (1) Ortaöğretim kurumlarında görevli
yönetici ve öğretmenler, derslerin kesimi tarihinden
temmuz ayının ilk iş gününe, eylül ayının ilk iş
gününden derslerin başlangıç tarihine kadar geçen
sürelerde mesleki çalışma yaparlar. Mesleki çalışma
programı, okul müdürlüğünce yönetici ve
öğretmenlere bir hafta önceden duyurulur.

(3) Yönetici ve öğretmenler;

a) Ders kesiminden sonra yapılan mesleki çalışmanın
ilk haftasında, okul müdürlüğünce hazırlanan
program çerçevesinde kendi okullarında
mesleki çalışma yaparlar.

b) Ders kesiminden sonra yapılan mesleki çalışmanın
ikinci haftası ve sonraki günlerinde il/ilçe milli eğitim
müdürlüklerince hazırlanan programa göre belli
merkez/merkezlerde alanları ile ilgili mesleki eğitime
tabi tutulurlar. İstemeleri halinde bu eğitimi farklı
il/ilçelerde de alabilirler. Farklı il/ilçelerdeki çalışmalara
katılacak öğretmenler, katılacakları il/ilçeyi önceden
okullarına dilekçe ile bildirmek ve katıldığı 

mesleki çalışma
yı belgelendirmek zorundadırlar.

c) Eylül ayının ilk iş gününden derslerin
başlangıcına kadar geçen süre içerisinde
yapılan 
mesleki çalışmalarda okul müdürlüklerince
hazırlanan program dahilinde kendi okullarındaki 
mesleki çalışma
ya katılırlar.

MADDE 8 - Aynı Yönetmeliğin
87 nci maddesinin birinci fıkrası
aşağıdaki şekilde değiştirilmiş
ve aynı maddenin üçüncü fıkrası
yürürlükten kaldırılmıştır.

"(1) Ortaöğretim kurumlarında
görevli yönetici ve öğretmenler;
eylül ayının ilk iş gününden derslerin
başlangıç tarihine, derslerin kesimi
tarihinden temmuz ayının ilk iş gününe
kadar geçen süreler ile kasım ve nisan
aylarında yapılacak 
ara tatillerde, 
Bakanlıkça hazırlanan program dahilinde
kendi okullarında 
mesleki çalışma yaparlar.
Mesleki çalışma programı, okul
müdürlüğünce yönetici ve öğretmenlere
bir hafta önceden duyurulur."

KOORDİNATÖRLÜK GÖREVİ VE MESLEKİ ÇALIŞMA
(2) Koordinatör öğretmen görevlendirilmesinde
aşağıdaki esaslar dikkate alınır: 
(b) İşletmelerde mesleki eğitim (...) ders görevi
verilmesinde işletmelerin okula uzaklığı, ulaşım durumu,
işletme sayısı, işletmeler arası uzaklık ve işletmedeki
öğrenci sayısıyla bunlarla ilgili iş ve işlemlerde
harcanılacak zaman gibi ölçütler esas alınır.
Hangi güzergahtaki, kaç işletme ve öğrenci için
kaç saat (...) ders görevi verilebileceği,
koordinatör müdür yardımcısının başkanlığında
alan zümre başkanlarıyla birer alan
öğretmeninden oluşan komisyonca planlanır.
Okul yönetimince, bu planlama da göz önünde
bulundurularak ilgili alan öğretmenlerine
görev dağılımı yapılır. Bu kapsamda bir
öğretmene aynı gün için 8 saatten fazla
ek ders görevi verilmez. Yarıyıl ve yaz tatilinde
staj yapan öğrenciler ile varsa mesleki eğitim gören
öğrenciler için işletme ve öğrenci sayısı dikkate
alınarak yeniden değerlendirme yapılır ve
belirlenecek program çerçevesinde öğretmen görevlendirilir.

(8) Yarıyıl ve yaz tatilinde staj ve işletmelerde
beceri eğitimine devam eden öğrenci bulunması
halinde ikinci fıkranın (b) bendinde belirlenen
esaslara göre koordinatör öğretmen görevlendirilir.
Okul bünyesinde bulunan döner sermaye
işletmesinde mesleki eğitim veya staj çalışması
yapılması halinde bu öğrenciler için koordinatör
öğretmen görevlendirilmez.

MADDE 9 - Aynı Yönetmeliğin 88 inci
maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendinde
yer alan "Yarıyıl" ibaresi "Ara tatil, yarıyıl"
olarak değiştirilmiş, aynı bendin sonuna
aşağıdaki cümle eklenmiş ve aynı maddenin
sekizinci fıkrasında yer alan "Yarıyıl" ibaresi
"Ara tatil, yarıyıl" olarak değiştirilmiştir.

"Öğretmenlerin mesleki çalışma yaptıkları
günlerdeki koordinatörlük görevleri 
mesleki
çalışma
 saatleri dışında yerine getirilir."

(3) Okulda yapılacak staj, tam gün tam yıl
eğitim uygulaması kapsamında, hafta sonu,
yarıyıl ve yaz tatillerinde yapılabilir.
MADDE 10 - Aynı Yönetmeliğin
126 ncı maddesinin üçüncü fıkrasında
yer alan "hafta sonu" ibaresi
"hafta sonu tatili, 
ara tatil" olarak değiştirilmiştir.
Madde 138 - (1) Seçmeli meslek derslerinin
eğitimi işletmelerde yapılabilir. Bu dersler
gerektiğinde yarıyıl ve yaz tatiliyle hafta
sonlarında yoğunlaştırılmış olarak yapılabilir.
MADDE 11 - Aynı Yönetmeliğin 138 inci
maddesinin birinci fıkrasının ikinci
cümlesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"Bu dersler gerektiğinde hafta sonu tatili, 
ara tatil, yarıyıl ve yaz tatilinde
yoğunlaştırılmış olarak yapılabilir."

i) Öğrencilere yarıyıl ve yaz tatili süresince
toplam bir ay ücretli izin verir.
MADDE 12 - Aynı Yönetmeliğin 144 üncü
maddesinin birinci fıkrasının (i) bendinde
yer alan "Öğrencilere" ibaresinden sonra
gelmek üzere "
ara tatil," ibaresi eklenmiştir.
Madde 154 - (1) Bireylerin hayat boyu eğitim
uygulamaları kapsamında şartları uygun olan
okulların bina, tesis, araç-gereç,
personel ve kapasitelerinden azami derecede
yararlandırılması esastır. Bu amaçla okullar
hafta sonu, yarıyıl ve yaz tatilleri dahil olmak
üzere gerektiğinde 07.00-22.00 saatleri
arasında yıl boyunca açık bulundurulur.
MADDE 13 - Aynı Yönetmeliğin 154 üncü
maddesinin birinci fıkrasında yer alan
"hafta sonu" ibaresi "hafta sonu tatili, 
ara tatil"

olarak değiştirilmiştir.
Madde 156 - (1) Tam gün tam yıl eğitim
uygulaması kapsamında;

a) Ders yılı süresince, hafta içi günlerde
çalışma saatleri dışındaki sürelerle hafta sonu,
yarı yıl ve yaz tatillerinde gerçekleştirilen
eğitim ve öğretim hizmetleri,

h) Programlarının özelliğine göre günlük çalışma
saatleri dışında akşamları, hafta sonu, yarıyıl ve yaz
tatilinde sürekli hizmet verilen alanlarda okul/kurumlarda
yapılan eğitim ve öğretim,

gibi etkinlikler yapılır.

MADDE 14 - Aynı Yönetmeliğin 156 ncı
maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde
yer alan "hafta sonu, yarı yıl" ibaresi
"hafta sonu tatili, ara tatil, yarıyıl"
olarak, (h) bendinde yer alan "hafta sonu"
ibaresi "hafta sonu tatili, 
ara tatil"
olarak ve aynı maddenin ikinci fıkrasında
yer alan "Yarıyıl" ibaresi "Ara tatil, yarıyıl"
olarak değiştirilmiştir.
(6) Mesleki ve teknik ortaöğretim kurumlarında
alan eğitimini, tamamlayıcı eğitimi ve işletmede
mesleki eğitimini tamamlayan öğrencilerin
bu çalışmasının sona erdiği tarihten itibaren
on gün içinde "Sigortalı İşten Ayrılış Bildirgesi"
e-sigorta yoluyla düzenlenerek Sosyal Güvenlik Kurumuna gönderilir. Eğitimini henüz tamamlamamış ara sınıf öğrencileri için yarıyıl tatili ile yaz tatili süresince "Sigortalı İşten Ayrılış Bildirgesi" düzenlenmez. Bunlar için ilgili mevzuatına göre işlem yapılır.
MADDE 15 - Aynı Yönetmeliğin 222 nci
maddesinin altıncı fıkrasında yer alan
"ara sınıf öğrencileri için" ibaresinden
sonra gelmek üzere
"
ara tatil," ibaresi eklenmiştir.
MADDE 16 - Bu Yönetmelik yayımı
tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 17 - Bu Yönetmelik hükümlerini
Milli Eğitim Bakanı yürütür.

Anahtar Kelimeler:
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
Misafir Avatar
Sultan 11 ay önce

İstediğimiz yerde semineri bile çok gördüler. Bunu yazdık