ABONE OL

Anadolu Meslek Programlarında Alana Geçiş, Tercih ve Yerleştirme e-Kılavuzu
Genel Müdür Kemal Varın Numanoğlu imzalı resmi yazıda ''Mesleki ve teknik ortaöğretim kurumlarının Anadolu meslek programlarının 10. sınıf meslek alanlarına geçiş işlemleri Milli Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliği hükümlerine göre yapılmaktadır.

2020-2021 eğitim-öğretim yılında Anadolu meslek programlarında meslek alanlarına geçiş işlemlerinin ilgi (b) Makam Onayı ekinde yer alan Anadolu Meslek Programlarında Alana Geçiş, Tercih ve Yerleştirme e-Kılavuzu'nda belirtilen esaslara göre uygulanması gerekmektedir.'' denilmiştir. 

1. GENEL AÇIKLAMALAR


2020 Anadolu Meslek Programlarında Alana Geçiş, Tercih ve Yerleştirme 
e-Kılavuzu Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliğine hükümlerine göre mesleki ve teknik Anadolu liselerinin Anadolu meslek programlarında 9 uncu sınıfta öğrenim gören öğrencilerin meslek alanlarına geçişini sağlamak için hazırlanmıştır.

Mesleki ve teknik ortaöğretim kurumlarının AMP 10 uncu sınıf meslek alanlarına geçiş 
işlemleri 9 uncu sınıfın sonunda Çalışma Takvimi ve aşağıda belirtilen esaslara göre Bakanlığımızca merkezi olarak yapılacaktır.

Bu kılavuzdaki esaslar 2020-2021 eğitim-öğretim yılı için geçerli olup, “2020 AMP 
Alana Geçiş, Tercih ve Yerleştirme e-Kılavuzu”nun yayınlanması ile birlikte bu Kılavuzda belirtilen hükümler taraflarca kabul edilmiş sayılacaktır.

AMP meslek alanlarına geçişlerde öğrencinin sağlık durumunun geçmek istediği alanın 
öğrenimine elverişli olması esastır. Sağlık durumunun geçmek istediği alanın öğrenimine elverişli olmadığı sonradan tespit edilen öğrencilerden programın özelliğine göre sağlık/sağlık kurulu raporu istenebilir. İstenen raporu temin edemeyen öğrenciler en geç 10 uncu sınıf birinci dönemin sonuna kadar durumlarına uygun başka meslek alanlarına yönlendirilir.

9 uncu sınıfta kaynaştırma yoluyla eğitim ve öğretimlerine devam eden öğrencilerin 
AMP meslek alanlarına geçişlerinde tercih yaptırılmayacak olup merkezi yerleştirmeden sonra İl/İlçe Öğrenci Yerleştirme ve Nakil Komisyonu tarafından ikamet adresleri dikkate alınarak özelliklerine uygun meslek alanına her bir şubede iki öğrenciyi geçmeyecek şekilde yerleştirilecektir.

Özel eğitim sınıflarında okuyan öğrenciler için alan tercihi yaptırılmayacak olup bu 
durumdaki öğrenciler yine özel eğitim sınıflarında eğitimlerine devam ettirilecektir.

2. AMP MESLEK ALANLARINA GEÇİŞ ŞARTLARI


Anadolu meslek programlarında alana yerleştirme puanı (AYP), öğrencilerin ortaokul 
başarı puanlarının %40’ı ile 9 uncu sınıf yılsonu başarı puanının %60’ı toplanarak belirlenir. AMP meslek alanlarını seçecek öğrenciler, kendi okulları dışındaki diğer okullarda
bulunan alanları da tercih edebileceklerdir. Anne ve/veya babasına ait çalışır durumda bir işyeri bulunanlar istemeleri hâlinde; işyerini ve mesleğini ilgili meslek kuruluşlarından belgelendirmeleri şartıyla Anadolu meslek programlarında bu işyerindeki meslekle ilgili alan/dala doğrudan kayıt edilirler.

2.1 AMP DENİZCİLİK ALANINA GEÇİŞ ŞARTI

Denizcilik alanını tercih ederek ön yerleştirilmesi yapılan öğrenciler; 
Genel başvuru şartlarının yanında “Gemiadamları Sağlık Yönergesi” ile belirlenen denizde çalışmaya engel teşkil edebilecek herhangi bir hastalığının bulunmadığı, denizcilik öğrenimine ve mesleğin yürütülmesine elverişli olduğunu belirten “Gemiadımı Olur Sağlık Raporu”nun, Sağlık Bakanlığı Hudut ve Sahiller Genel Müdürlüğünün http://www.hssgm.gov.tr/GemiadamiSaglikIslemleri adresinde yer alan “Gemiadamlarının Genel ve Periyodik Sağlık İşlemini Yapmaya Yetkili Özel ve Resmi Sağlık Kuruluşları” başlığı altında bulunan yetkilendirilmiş resmî ve özel sağlık kurum/kuruluşlarından alması gerekmektedir. 

3. KONTENJAN BELİRLEME İŞLEMLERİ


Mesleki ve teknik ortaöğretim kurumlarında Bakanlıkça alan/dal açma onayı bulunan 
AMP’nin 10 uncu sınıf seviyesinde meslek alanlarına alınacak öğrenci sayıları; sektörün ihtiyacı, çalışma ve kapasite durumu, okulun fiziki şartları, öğretmen sayısı ve 9 uncu sınıfı başarı ile tamamlayan öğrenciler ile başka okullardan tercih yapacak öğrencilerin de olabileceği dikkate alınarak 15-26 Haziran 2020 tarihleri arasında belirlenecektir. e-Okul Yönetim Bilgi Sisteminde AMP meslek alanlarına; 9 uncu sınıfı başarı ile tamamlayan öğrenci sayısından az olmamak üzere her alan için kontenjan tanımlanacaktır.

4. TERCİH İŞLEMLERİ


Tercih başvuruları 29 Haziran-10 Temmuz 2020 tarihleri arasında yapılacaktır. 
Tercih işlemleri veli tarafından bireysel olarak e-Okul Yönetim Bilgi Sistemi üzerinden yapılacaktır. Ancak internetten başvuru yapamayan veliler için EK-1 form doldurulup imzalı olarak okul idaresine verilmesi durumunda veli adına okul idaresince de bireysel başvuru ekranından başvuru yapılabilecektir. Bu işlemler okul tarafından yapılırken Kovid-19 salgını dikkate alınarak Ek-2 de belirtilen önlemler okul yönetimince alınacaktır. Tercih başvurusu, ilan edilen meslek alanının tercih kodunun adayın öncelik sırasına göre sisteme girilmesiyle olacaktır. AMP de bulunan alanlardan en fazla 15 tercih yapılabilecek olup öğrenciler öğrenim gördükleri okulun dışındaki okul ve alanları da tercih edebileceklerdir.

Bireysel başvuru yapmayıp EK-1 formunu teslim etmek suretiyle başvuru yapacak olan 
adayların tercih bildirim formlarının e-Okul Yönetim Bilgi Sistemine hatasız ve eksiksiz olarak girilmesi okul müdürlüğünün sorumluluğundadır.

e-Okul Yönetim Bilgi Sistemine meslek alanı tercihleri girilmemiş öğrenciler, merkezi 
yerleştirme ile yerleştirilemeyeceğinden tüm öğrencilerin tercih yapması sağlanacaktır. Yapılan tercih başvuruları okul müdürlüğü tarafından takvimde belirtilen tarihlerde e-Okul Sisteminde onaylanacaktır. Tercihlerle ilgili varsa her türlü düzeltme onaylama işleminden önce yapılacaktır.

e-Okul Yönetim Bilgi Sisteminde onaylanan tercihlerin çıktısı alınarak okul müdürlüğü 
yetkilisi ile veli tarafından imzalandıktan sonra aslı okulda saklanacak ve bir nüshası imza karşılığı veliye verilecektir. Tercih ve yerleştirme ile ilgili işlemler https://e-okul.meb.gov.tr adresinden yapılacaktır.

5. YERLEŞTİRME İŞLEMLERİ


Tercih başvurusunda bulunan öğrencilerin, AYP ve tercih sıraları dikkate alınarak 
öncelikli olarak kendi okulu içindeki alana merkezi sistem ile yerleştirme işlemi yapılacaktır. Boş kontenjan kalması halinde diğer okullardan alan tercihi yapan öğrenciler de AYP ye
göre merkezi sistem ile yerleştirilecektir. Merkezi sistem ile Denizcilik alanına ön yerleştirmesi yapıldığı halde “Gemiadamı Olur Sağlık Raporu”nu alamayan öğrenciler 9 uncu sınıfı okuduğu okulun bulunduğu İl/İlçe Öğrenci Yerleştirme ve Nakil Komisyonu tarafından AYP’sine uygun bir alana yerleştirilir.

Denizcilik alanında boş kontenjan bulunması halinde “Gemiadamı Olur Sağlık 
Raporu” almak kaydıyla diğer okul ve alanlardan 10 uncu sınıf birinci dönem sonuna kadar AYP üstünlüğü dikkate alınarak Yönetmelik hükümlerine göre alan değişikliği yoluyla nakil ve geçiş yapılabilir. Yerleştirildiği alanı değiştirmek isteyen öğrenciler kontenjan açığı bulunması durumunda koşullarını taşıdıkları alanlara 10 uncu sınıfta birinci dönemin sonuna kadar alan değiştirerek de geçiş yapabilirler.

6. YERLEŞTİRME SONUÇLARININ İLANI

AMP meslek alanlarına yerleştirme sonuçları 17 Temmuz 2020 de ilan edilecektir. 
Sonuçlar, https://e-okul.meb.gov.tr ve Veli Bilgilendirme Sisteminden duyurulacaktır. Ayrıca 8383 Mobil Bilgilendirme Servisine üye olan velilerin cep telefonlarına kısa mesaj (SMS) gönderilecektir.

7. OKUL MÜDÜRLÜKLERİNCE YAPILACAK İŞLEMLER

AMP meslek alanları hakkında “Okul, Program, Alan ve Dal Tanıtım Bilgileri”nden de 
yararlanılarak, 9 uncu sınıf öğrenci ve velilerinden talep edilmesi halinde okul yönetimiyle birlikte sınıf rehber/rehber öğretmenlerince konuya ilişkin rehberlik ve bilgilendirme yapmak, Denizcilik alanını tercih eden öğrencilerin alana ön yerleştirme yapılacağı, takvimde belirtilen süre içerisinde Gemiadamları Sağlık Yönergesine göre yetkilendirilmiş resmî ve özel sağlık kurum/kuruluşlarından “Gemiadamı Olur Sağlık Raporu”nun alınması halinde kesin kayıtlarının yapılabileceğini velilere bildirmek, Öğrencilerin elektronik ortamdaki işlemlerini yapmak üzere en az bir müdür yardımcısı görevlendirmek, AMP meslek alanlarına ait kontenjanları e-Okul Yönetim Bilgi Sistemine zamanında ve istenildiği şekilde girmek, Denizcilik alanına ön yerleştirmesi yapılan öğrencilerin yerleştirildikleri okula “Gemiadamı Olur Sağlık Raporu”nu teslim etmeleri halinde bu raporu e-Okul Yönetim Bilgi Sistemine işleyerek öğrencilerin kesin kayıtlarını yapmak, Anne/baba mesleğine göre alana yerleşmek isteyen öğrencilerin bilgilerini e-Okul Yönetim Bilgi Sistemine işlemek, Alana geçiş, tercih ve yerleştirme işlemleri yapılırken Kovid-19 salgını sebebiyle EK-2’deki önlemleri almak.

8. OKUL, PROGRAM, ALAN VE DAL TANITIM BİLGİLERİ


Mesleki ve teknik ortaöğretim kurumlarında uygulanmakta olan meslek alanlarının Okul, 
Program, Alan ve Dal Tanıtım Bilgileri

http://mbs.meb.gov.tr
http://www.alantercihleri.com
http://meslekitanitim.meb.gov.tr
https://meslegimhayatim.meb.gov.tr elektronik adreslerinde yer almaktadır. 

Kılavuz için tıklayınız 
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.