ABONE OL

2020 Yılı Yurt Dışı Sözleşmeli Din Görevlisi Sınav Duyurusu
Yurtdışındaki vatandaş, soydaş ve dindaşlarımızın kültürel bağlarının korunması, güçlendirilmesi, dinî konularda aydınlatılması ile din hizmetleri ve din eğitimi faaliyetlerinin yürütülmesi amacıyla yurtdışında istihdam edilmek üzere sınavla Sözleşmeli Din Görevlisi (kadın ve erkek) alınacaktır. 

Adaylarda Aranan Şartlar

a) İlgili ülke vatandaşlığına veya süresiz oturma iznine sahip olmak,

b) Lisans düzeyinde dinî yükseköğrenim mezunu olmak veya Yükseköğretim Kurulu 
tarafından denkliği kabul edilen yurtdışında bir İslam ilahiyatı bölümü mezunu olmak (Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından onaylanmış Denklik Belgesine sahip olmak), (Adaylar ÖSYM’den eşdeğerlik belgelerini kendileri alacaklardır.)

c) İstihdam edilecek ülkede konuşulan resmî dil veya o ülkede yaygın olarak kullanılan 
dillerden birisi için; sınav son başvuru tarihi itibariyle Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavından (YDS) 5 yıl içinde en az elli (50) puan almış olmak ya da uluslararası geçerliği olan sınavlardan ÖSYM tarafından en az YDS’nin yetmiş puan dengi kabul edilen bir belgeye sahip olmak. (Adaylar ÖSYM’den eşdeğerlik belgelerini kendileri alacaklardır.) Ancak, görev yapacağı ülke dilinde ilk, orta veya yükseköğrenimini tamamlayanlarda o ülkede konuşulan dillere ilişkin dil yeterlik şartı aranmaz,

d) Kamu haklarından mahrum bulunmamak,

e) Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten 
işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak,

f) Askerlikle ilgisi bulunmamak veya askerlik çağına gelmemiş olmak ya da askerlik çağına 
gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak,

g) Görevini yapmasına mani olabilecek akıl, ruh ve vücut sağlığı ile ilgili her hangi bir engeli 
bulunmamak,

h) İstihdam edileceği ülkede çalışmasına engel bir durumu bulunmamak,

i) Yürütülecek hizmetlerin gerekli kıldığı ölçüde Türkçe bilmek ve Türkçeyi kullanma 
becerisine sahip olmak,

j) İtikat, ibadet, tavır ve hareketlerinin İslam törelerine uygunluğunun çevresinde bilinir 
olduğu şeklindeki ortak niteliği taşıyor olmak,

k) Yurtdışı hizmetinin gerektirdiği temsil yeteneğine sahip olmak,

Başvuru İşlemleri

a) II. Bölümde belirtilen şartları taşıyan adaylar, 20.07.2020-04.09.2020 tarihleri arasında 
www.kurumdisi.diyanet.gov.tr linkinden mesai bitimine kadar başvuruda bulunabileceklerdir.

1. Başvuru Ekranında istenilen bilgiler hatasız ve eksiksiz bir şekilde doldurulacaktır.

2. Aday Bilgi Formu (Özgeçmiş) Duyurular bölümünden indirilerek adayın kendi el 
yazısı ile doldurulup başvuru ekranından sisteme yüklenecektir.

3. Dinî yükseköğrenim lisans diplomasının Müşavirlikçe/Ataşelikçe/Koordinatörlükçe 
onaylı sureti, başvuru ekranından sisteme yüklenecektir.

4. Yurtdışında lisans düzeyinde dini yükseköğrenim veren ilgili fakültelerden mezun 
olanların Türkiye’de Yükseköğretim Kurulundan (YÖK) alınacak olan Diplomalarının Türkiye’deki ilahiyat fakültelerine denk olduğuna dair DENKLİK BELGESİ başvuru ekranından sisteme yüklenecektir.

5. Görev yapacağı ülke dilinde ilk, orta veya yükseköğrenimini tamamlamayanlar için 
sınava son başvuru tarihi itibariyle Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavından (YDS) 5 yıl içinde en az elli (50) puan almış olduğunu gösterir sınav sonuç belgesi ya da uluslararası geçerliği olan sınavlardan ÖSYM tarafından en az YDS’nin yetmiş puan dengi kabul edilen belgenin Müşavirlikçe/Ataşelikçe/Koordinatörlükçe onaylı sureti, başvuru ekranından sisteme yüklenecektir.

6. Görev yapacağı ülke dilinde ilk, orta veya yükseköğrenimini yurt dışında 
tamamlayanlar için söz konusu diplomanın Büyükelçilik/Başkonsolosluk tarafından onaylı sureti ve onaylı Türkçe tercümesi, başvuru ekranından sisteme yüklenecektir.

7. T.C. vatandaşları için T.C. kimlik numaralı nüfus cüzdanı fotokopisi ile ilgili ülkede 
süresiz oturum iznine sahip olduğuna dair Müşavirlikçe/Ataşelikçe/Koordinatörlükçe onaylanmış belge ve ilgili ülke yetkili makamlarınca düzenlenmiş adli sicil kaydının Büyükelçilik/Başkonsolosluk tarafından onaylı Türkçe tercümesi, başvuru ekranından sisteme yüklenecektir.

8. Yabancı uyruklular için kimlik kartının veya pasaportunun fotokopisi ve ilgili ülke 
yetkili makamlarınca düzenlenmiş adli sicil kaydının Büyükelçilik/Başkonsolosluk tarafından onaylı Türkçe tercümesi, başvuru ekranından sisteme yüklenecektir,

9. Hafız olduğunu beyan edenler için hafızlık belgesinin 
Müşavirlikçe/Ataşelikçe/Koordinatörlükçe onaylı fotokopisi, başvuru ekranından
sisteme yüklenecektir.

10. Askerlik hizmetini yapanların yaptıklarına dair belge ve 
Müşavirlikçe/Ataşelikçe/Koordinatörlükçe onaylı Türkçe tercümesi, askerlikten muaf veya ertelenmiş olanların ise muaf veya ertelenmiş olduğuna dair belge ve onaylı Türkçe tercümeleri, başvuru ekranından sisteme yüklenecektir.

b) Başvuru işlemlerinin gerçeğe uygun, hatasız, eksiksiz ve duyuruda belirtilen hususlara 
uygun olarak gerçekleştirilmesinden adayın kendisi sorumlu olacaktır.

c) Başkanlığımız gerektiği durumlarda adaylardan ilave bilgi ve belge talebinde 
bulunabilecektir.

Sınav İşlemleri

a) Sınav “Mesleki Ehliyet Sınavı” ve “Yurt dışı Temsil ve Yeterlik Sınavı” olmak üzere iki 
aşamalı yazılı ve/veya sözlü olarak yapılacaktır. Mesleki Ehliyet Sınavında başarılı olan adaylar, Bakanlıklararası Ortak Kültür Komisyonunca yapılacak “Yurt Dışı Temsil ve Yeterlik Sınavına” çağrılacaklardır.

b) Sınavlarda başarılı olabilmek için her bir sınavdan yüz tam puan üzerinden en az 70 
(yetmiş) puan almak gerekecektir.

c) Mesleki Ehliyet Sınavı, yurtiçinde (ihtiyaç duyulması halinde yurt dışında) 
yapılabilecektir. Adaylar, Başkanlığımız web sayfası “duyurular” bölümünden sınav yeri ve tarihini öğrenebileceklerdir. Adaylara ayrıca bir tebligatta bulunulmayacaktır.

d) Adaylar sınava gelirken sınava giriş belgeleriyle birlikte, nüfus cüzdanı veya 
pasaportlarını yanlarında bulunduracaklardır.

e) İlan edilen sınav tarihlerinde sınavlara katılmayan adaylar sınav hakkını kaybetmiş 
sayılacaklardır.

f) Adaylar sınav sonuçlarını T.C. kimlik numarası, ilgili ülke kimlik kartı numarası, pasaport 
numarası veya başvuru numarası ile Başkanlığımız web sayfası “duyurular” bölümünden öğrenebileceklerdir. Adaylara ayrıca bir tebligatta bulunulmayacaktır.

Sınav Konuları

a) Mesleki Ehliyet Sınavı Konuları

1) Kur’an-ı Kerim, (Yüzünden-40 puan, Ezber-30 puan)
2) Temel Dini Bilgiler. (Akaid, Fıkıh, Siyer ve Ahlak-30 puan)

b) Yurtdışı Temsil ve Yeterlik Sınavı Konuları

1) Temsil Kabiliyeti, (40 puan)
2) Genel Kültür, (30 puan)
3) Türkçeyi Kullanma Becerisi, (30 puan)

Sınav İçin Kaynak Eserler

* Kur’an Yolu Türkçe Meal ve Tefsiri Komisyon (DİB Yayınları)
* Tecvidli Kur’an Okuma Rehberi Davut KAYA (DİB Yayınları)
* İlmihal I. ve II. Ciltler Komisyon (TDV Yayınları)
* Hz. Muhammed ve Evrensel Mesajı Prof. Dr. İbrahim SARIÇAM (DİB Yayınları)
* Hadis Usûlü Prof. Dr. Talat KOÇYİĞİT (TDV Yayınları)
* Riyazü’s-Sâlihîn Ebû Zekeriyya en-Nevevî
* Yaşayan Dünya Dinleri Komisyon (DİB Yayınları)
* Tefsir Usûlü Prof. Dr. İsmail CERRAHOĞLU (TDV Yayınları)
* Allah, Din, Ahlak, Diyanet, Hutbe, İmamHatip maddeleri Diyanet İslam Ansiklopedisi (TDV Yayınları)
* 633 Sayılı Diyanet İşleri Başkanlığı Kuruluş ve Görevleri Hakkındaki Kanun, Başkanlığın hizmet alanları ve faaliyetleri


Atama İşlemleri

a) Atamalar, Yurtdışı Temsil ve Yeterlik Sınavında başarılı olan adaylar arasından en yüksek 
puandan başlanarak başarı sırasına göre ilan edilen kadro sayısınca yapılacak olup sınavı kazanan adaylar “Yurtdışı Sözleşmeli Din Görevlisi” statüsünde istihdam edileceklerdir.

b) Sözleşme süresi bir yıl olup, mali yıl ile sınırlı olacaktır. Üç aylık deneme süresi sonunda başarısız 
bulunanların sözleşmeleri feshedilecektir.

c) Görevlerinde başarılı olmaları halinde bu süre her defasında birer yılı geçmemek üzere ihtiyaca 
göre uzatılabilecektir.

d) Atamalar, Ek-2 listede belirtilen ülkelere yapılacaktır.

e) Sınavlarda başarılı olan adayların atanacağı ülkeler ve görev yerleri, hizmetin gereğine ve 
bölgelerinin ihtiyaçlarına göre Diyanet İşleri Başkanlığınca belirlenecektir.

f) Bakanlıklararası Ortak Kültür Komisyonu, olumsuz davranışları ve başarısızlıkları tespit edilen 
din görevlilerinin, sürelerine bakılmaksızın görevlerine son vermeye yetkilidir.

Diğer Hususlar

a) Sınav öncesi, sonrası ve atama sürecindeki işlemlerde gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit 
edilen adayların başvuru ve sınavları geçersiz sayılacağı gibi göreve başlamış olsalar dahi görevleriyle ilişikleri kesilecektir.

b) Bu duyurudaki şartlar, sadece bu sınav ve bu sınava bağlı atamalar ile ilgilidir. Bundan sonraki 
sınav ve atamalar için müktesep teşkil etmez.

c) Sınav ve sonuçları ile ilgili Başkanlığımız web sayfası “duyurular” bölümünde yapılan tüm 
duyurular adaylara tebligat yapılmış sayılacak ve ayrıca yazılı bir tebligat yapılmayacaktır.

İletişim


Yazışma adresi : Diyanet İşleri Başkanlığı Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü Üniversiteler Mahallesi Dumlupınar Bulvarı No: 147/A 06800 Çankaya ANKARA

e-mail : disiliskiler@diyanet.gov.tr

Telefon : + 9 0312 295 75 82 - 83
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.