Uygulamalı Eğitimler İçin Ücret ve Sigorta Şartları
YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI UYGULAMALI EĞİTİMLER ÇERÇEVE YÖNETMELİĞİ (MÜSTAKİL TASLAK)

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

Madde 1- (1) Bu Yönetmeliğin amacı, yükseköğretim kurumlarındaki eğitim, fen, 
mühendislik, sağlık ve sosyal bilimler ile sanat alanı öğrencilerinin mesleki bilgi ve becerilerini geliştirmek üzere ilgili programlarda yaptırılan uygulamalı eğitimlere ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

Madde 2- (1) Bu Yönetmelik hükümleri yükseköğretim kurumlarınca eğitim, fen, 
mühendislik, sağlık ve sosyal bilimler ile sanat alanlarındaki örgün mesleki eğitim programlarında yaptırılan uygulamalı eğitimlere ilişkin usul ve esasları kapsar.

Dayanak

Madde 3- (1) Bu Yönetmelik, 11/4/1928 tarihli ve 1219 sayılı Tababet ve Şuabatı 
San'atlarının Tarzı İcrasına Dair Kanun, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, 11/10/1983 tarihli ve 2914 sayılı Yüksek Öğretim Personel Kanunu, 5/6/1986 tarihli ve 3308 sayılı Mesleki Eğitim Kanunu, 31/5/2006 tarihli ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ve 20/6/2012 tarihli ve 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu’nun ilgili maddelerine dayanarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

Madde 4- (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) AKTS kredisi: Avrupa Kredi Transfer Sistemi kredisi, öğrencinin bir dersi 
başarıyla tamamlayabilmesi için yapması gereken çalışmaların tamamını kapsayan ve öğrencilere kazandırılacak bilgi, beceri ve yetkinlikleri elde etmek için gerekli olan toplam iş
yükünü temel alan sayısal değeri,

b) Başkanlık: Yükseköğretim Kurulu Başkanlığını,

c) Eğitici personel: Mesleki yetkinliğe sahip, öğrencilerin işletmedeki 
eğitimlerinden sorumlu, mesleki eğitim yöntem ve tekniklerini bilen ve uygulayan işletme personelini,

ç) İntörnlük uygulaması: Tıp fakültesi altıncı sınıf öğrencilerinin profesyonel 
meslek mensubu öğretim elemanı nezaretinde tıp mesleğine yönelik yaptıkları uygulamalı eğitimi

d) İşletme: Yükseköğretim kurumu bünyesindeki uygulama merkezleri dâhil olmak 
üzere öğrencilerin, mesleki bilgi ve becerilerini geliştirmek üzere uygulamalı eğitim yaptıkları mal veya hizmet üreten kamu veya özel kurum ve kuruluşlarını,

e) İşletme değerlendirme formu: İşletme tarafından her bir öğrenci için doldurulan, 
uygulamalı eğitim süreçleri ile ilgili bilgileri ve işletmenin öğrencilerin uygulamalı eğitim faaliyetlerine ilişkin değerlendirmelerini içeren formu,

f) İşletmede mesleki eğitim: Mesleki eğitim programı öğrencilerinin teorik 
eğitimlerini yükseköğretim kurumlarında, işletmede veya işletmelerce tesis edilen eğitim birimlerinde, beceri eğitimlerini ise işletmelerde yaptıkları eğitim uygulamalarını,

g) Komisyon: Uygulamalı eğitimler komisyonunu,

ğ) Mesleki eğitim programı: Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca belirlenen ve 
belirli bir mesleğe ilişkin önlisans veya lisans düzeyinde eğitim ve öğretim faaliyeti yürütülen yükseköğretim programlarını,

h) Sorumlu öğretim elemanı: Program veya bölümlerde işletmede mesleki eğitim 
veya staj kapsamında görevlendirilen öğretim elemanlarını,

ı) Staj: Yükseköğretim kurumlarında verilen ve programa özgü olarak belirlenmiş 
teorik ve uygulamalı dersler dışında, öğrencilerin öğretim programlarıyla kazandırılması öngörülen mesleki bilgi, beceri, tutum ve davranışlarını geliştirmeleri, sektörü tanımaları, iş hayatına uyumları, gerçek üretim ve hizmet ortamında yetişmeleri amacıyla işletmede yaptıkları mesleki çalışmayı,

i) Uygulamalı ders: Eğitim ve öğretim döneminde diploma programına ait dersler 
kapsamında öğrencilerin yükseköğretim kurumunun uygulama alanlarında, işletmelerde veya hizmet alanlarında uygulamaların içinde yer alarak bilgi, beceri ve yetkinliklerinin gelişimini sağlayan, ilgili dersin öğretim eleman(lar)ının sorumluluğunda yapılan, işletmede mesleki eğitim veya staj kapsamında olmayan dersi,

j) Uygulamalı eğitim: İşletmede mesleki eğitim, staj ve uygulamalı dersi kapsayan 
mesleki eğitimi,

k) Uygulamalı eğitim dosyası: Öğrencilerin uygulamalı eğitimler kapsamında 
hazırlamaları gereken defter, gelişim dosyası, rapor vb. dokümanı,

l) Yükseköğretim kurumu: Yükseköğretim kademesinde eğitim, öğretim ve 
araştırma faaliyetleri yürüten üniversiteler, yüksek teknoloji enstitüleri ile bağımsız vakıf meslek yüksekokullarını ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Görev ve Yetkiler

Yükseköğretim Kurulunun görev ve yetkisi

Madde 5- (1) Yükseköğretim Kurulu, belirli aralıklarla yükseköğretim kademesindeki 
mesleki eğitim programlarını belirler.

Rektörlüğün görev ve yetkisi

Madde 6- (1) Rektörlük, uygulamalı eğitim faaliyetlerinin planlanması, bütçelenmesi, 
uygulanması, koordinasyonu ve denetiminden sorumludur.

Fakülte, yüksekokul ve meslek yüksekokulunun görev ve yetkisi

Madde 7- (1) Fakülte, yüksekokul ve meslek yüksekokulunun görev ve yetkileri 
şunlardır:

a) Birimlerindeki uygulamalı eğitim faaliyetlerinin planlanması ve uygulanmasını 
koordine etmek,

b) Uygulamalı eğitim kapsamında iş kazası ve meslek hastalıklarına karşı 
sigortalanacak öğrencilerin sigortalanmalarına ilişkin iş ve işlemleri yürütmek,

c) Rektörlüğün yetkilendirmesi halinde uygulamalı eğitimler kapsamında 
yükseköğretim birimi ile ilgili işletme arasında kurulan sözleşmeleri imzalamak ya da bu sözleşmeleri, imzalanması için rektörlüğe sunmak,

(2) Rektörlüğün görevlendirmesi ile fakülte, yüksekokul ve meslek yüksekokulu 
dışında, koordinasyondan sorumlu bir birim bu maddede belirtilen görev ve sorumlulukları yerine getirebilir.

Uygulamalı eğitimler komisyonunun görev ve yetkisi

Madde 8- (1) Uygulamalı eğitimler komisyonu, uygulamalı eğitim yapılan program ve 
bölümlerdeki uygulamalı eğitim faaliyetlerinin planlanması, uygulanması ve koordinasyonundan sorumludur.

(2) Komisyon, bölüm başkanı ile bölüm başkanının öğretim elemanları arasından 
görevlendireceği üyelerden oluşur. Komisyon en az üç kişi ile toplanır ve bölüm başkanı komisyonun doğal başkanıdır. Ancak gerekli hallerde bölüm başkanı, komisyon üyesi bir öğretim elemanını komisyon başkanı olarak görevlendirebilir.

(3) Komisyon, işletmede mesleki eğitim veya staj sonunda elde edilen kazanımların 
ölçme ve değerlendirme işlemlerini yapar veya bu işlemi yaptırmak üzere sorumlu öğretim elemanının da yer aldığı alt komisyonlar oluşturur.

(4) Komisyon başkanını; fakülteye öğrenci alan programlarda dekan, meslek 
yüksekokullarında müdür görevlendirir.

(5) Vakıf yükseköğretim kurumlarında rektörlüğün görevlendirmesi ile uygulamalı 
eğitimlerden sorumlu bir birim, bu maddede belirtilen görev ve sorumlulukları yerine getirebilir.

Sorumlu öğretim elemanının görev ve yetkisi

Madde 9- (1) Bölüm başkanı, uygulamalı eğitim faaliyetlerini izlemesi, işletme ile 
kurum arasında koordinasyonu sağlaması, öğrencilere uygulamalı eğitim süreçlerinde rehber olması ve ölçme ve değerlendirme faaliyetlerinde yer alması amacıyla işletmede mesleki eğitim veya staj yapacak her bir uygulamalı eğitim grubu için bir sorumlu öğretim elemanı görevlendirir.

(2) Sorumlu öğretim elemanını; fakülteye öğrenci alan programlarda dekan veya 
yetkilendirilen dekan yardımcısı, meslek yüksekokullarında müdür görevlendirir.

Eğitici personelin görev ve yetkisi

Madde 10- (1) İşletmede mesleki eğitim veya staj yapacak öğrenciler, uygulamalı 
eğitimler esnasında işletme tarafından komisyonun görüşü alınarak görevlendirilen ve alanında mesleki yetkinliğe haiz bir eğitici personelin, yükseköğretim kurumu bünyesindeki sağlık uygulama ve araştırma merkezlerinde öğretim elemanları ile tıpta uzmanlık eğitimi yapan hekimlerin gözetiminde bulunurlar.

(2) Eğitici personelin görev ve yetkileri şunlardır:

a) Hazırlanan eğitim planı dâhilinde öğrencilerin uygulamalı eğitimlerini 
sürdürmelerini sağlamak,

b) Uygulamalı eğitim yapan her bir öğrenci için işletme değerlendirme formunun 
doldurulmasını sağlamak,

c) Öğrenciler tarafından hazırlanan uygulamalı eğitim dosyalarını inceleyerek 
görüş vermek ve onaylamak.

ç) Devamsızlık ve disiplin hususlarında sorumlu öğretim elemanı ile iş birliği 
yapmak

İşletmenin görev ve yetkisi

Madde 11- (1) Bünyesinde işletmede mesleki eğitim veya staj yaptırılan işletmenin 
görev ve yetkileri şunlardır:

a) Bünyesinde uygulamalı eğitim yapacak öğrenci sayısını dikkate alarak alanında 
mesleki yetkinliğe sahip yeterli sayıda eğitici personeli görevlendirmek,

b) Uygulamalı eğitim yapacak öğrencinin Uygulamalı Eğitim Kabul Formunu 
imzalamak,

c) Bünyesinde uygulamalı eğitim yapan her bir öğrenci için İşletme Değerlendirme 
Formunu doldurmak,

d) Uygulamalı eğitim faaliyetlerinin 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu 
hükümlerine uygun ortamlarda yapılmasını sağlamak,

e) İşletmede mesleki eğitim ve öğrenim gördüğü programın ders planında yer aldığı 
için staj yapan öğrencilere 3308 sayılı Mesleki Eğitim Kanunu hükümlerine uygun olarak ücret ödemek.

f) İşletmede mesleki eğitim ve staj yapan öğrencilerin geçirdikleri iş kazalarını 
ilgili mevzuata uygun olarak ilgililere ve yükseköğretim kurumuna bildirmek

Öğrencinin sorumlulukları

Madde 12- (1) Uygulamalı eğitim yapan öğrenciler, uygulamalı eğitimler esnasındaki 
izin veya devamsızlık sürelerine ilişkin işlemlerde öğrencisi oldukları yükseköğretim kurumunun ilgili mevzuatı ile işletmenin kurallarına tabidir. Yönetmelik hükümlerine veya işletme kurallarına aykırı davranan öğrencilerin uygulamalı eğitimleri başarısız olarak değerlendirilir.

(2) Uygulamalı eğitim yapan öğrenciler işletmede bulunduğu sürelerde de 
Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği ile öğrencisi olduğu yükseköğretim kurumunun ilgili disiplin mevzuatına ve işletmenin çalışma kurallarına tabidir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

İşletmede Mesleki Eğitim, Staj ve Uygulamalı Ders

İşletmede mesleki eğitim

Madde 13- (1) İşletmede mesleki eğitimin eğitim ve öğretim dönemlerinde yapılması 
esastır. İşletmede mesleki eğitim yükseköğretim kurumunun akademik takviminde belirlenen eğitim ve öğretim dönemlerinde başlar ve bu sürenin sonunda biter. Ancak programın özelliğine ve işletme koşullarının uygunluğuna göre yaz döneminde de işletmede mesleki eğitim yaptırılabilir.

Madde 14- (1) İşletmede mesleki eğitim için AKTS kredisi belirlemek zorunludur. 
Kazanılan AKTS kredileri öğrencilerin ders çizelgelerine eklenir ve mezuniyet kredisi hesabına dâhil edilir.

(2) İşletmede mesleki eğitim kapsamında hesaplanan ders kredisi 15 AKTS kredisinden 
az 30 AKTS kredisinden fazla olamaz. Ancak tıp programlarındaki intörnlük uygulaması 60 AKTS kredisi olarak değerlendirilir.

Madde 15- (1) Komisyon veya alt komisyonlar işletmede mesleki eğitim gören 
öğrencileri, işletme değerlendirme formu, uygulamalı eğitim dosyası ve hedeflenen kazanımlar doğrultusunda değerlendirir.

(2) Öğrencinin işletmede mesleki eğitim kapsamındaki değerlendirme notu sisteme ders 
notu olarak işlenir. Aynı zamanda bu değerlendirme notu, akademik başarı notu değerlendirmelerine dâhil edilir.

(3) Değerlendirme sonucu başarısız olan öğrenciler yeniden işletmede mesleki eğitim 
yapmak zorundadır.

Madde 16- (1) İşletmede mesleki eğitim gören öğrencilere 3308 sayılı Mesleki Eğitim 
Kanunu’nun 25 inci maddesi uyarınca ücret ödenir.

(2) Bu madde kapsamındaki öğrencilere ödenecek ücretler düzenlenecek sözleşme ile 
tespit edilir. Ancak ödenecek ücret asgari ücretin net tutarının; yirmi ve üzerinde personel çalıştıran işletmelerde %30’undan, yirmiden az personel çalıştıran işletmelerde %15’inden az olamaz.

(3) 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’n ek 29. Maddesi uyarınca intörnlük uygulaması 
kapsamında işletmede mesleki eğitim yapan tıp fakültesi öğrencilerine on iki ay süreyle 4.350 gösterge rakamının memur aylık katsayısı ile çarpımı sonucu bulunacak tutarda aylık ücret ödenir.

Madde 17- (1) 3308 sayılı Mesleki Eğitim Kanunu’n 25 inci maddesi ve 5510 sayılı 
Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’n 5 inci maddesi uyarınca işletmede mesleki eğitim gören öğrenciler hakkında iş kazası ve meslek hastalığı sigortası uygulanır.

(2) Bu madde kapsamında ödenecek primler 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel 
Sağlık Sigortası Kanunu’n 87 inci maddesi uyarınca yükseköğretim kurumları tarafından karşılanır.

Madde 18- (1) Tıp programlarındaki intörnlük uygulaması işletmede mesleki eğitim 
kapsamında değerlendirilir.

(2) İntörnlük uygulaması dışında özel niteliğe haiz uygulamalı eğitimlerden hangilerinin 
işletmede mesleki eğitim sayılacağına ve bunların AKTS kredilerinin sınırlarına Yükseköğretim Yürütme Kurulu karar verir.

Staj

Madde 19- (1) Stajların yarıyıl veya yaz tatiline rastlayan aylarda yapılması esastır. 
Ancak ilgili programın veya işletme koşullarının uygun olmaması durumunda bu süreler dışında ve eğitim ve öğretimi aksatmamak şartıyla staj yaptırılabilir.

(2) Öğrenci bütün derslerini tamamlamış ancak stajını henüz tamamlayamamış ise 
stajını herhangi bir ayda yapabilir.

(3) Staj, aynı süreli ve haftalık üç günden az olmamak şartıyla eğitim ve öğretim, yaz 
okulu ve genel sınav dönemlerinde de yaptırılabilir. Bu dönemlerde yaptırılan stajlarda, staj ile birlikte eğitim ve öğretim faaliyetleri devam eder, ancak öğrencinin dersinin veya sınavının olduğu günlerde staj yaptırılamaz.

(4) Staj süresi yükseköğretim kurumları tarafından 20 iş gününden az olmamak üzere 
ilgili programın niteliğine göre belirlenir.

Madde 20- (1) Staj için AKTS kredisi belirlemek zorunludur. Kazanılan AKTS 
kredileri öğrencilerin ders çizelgelerine eklenir ve mezuniyet kredisi hesabına dâhil edilir.

(2) Staj kapsamında hesaplanan kredi 5 AKTS kredisinden az 10 AKTS kredisinden 
fazla olamaz.

(3) Yönetmelikteki esas ve usullere uygun olmak kaydıyla öğrenci isteğe bağlı olarak 
veya öğrenim gördüğü program kapsamında belirlenen staj süresinden daha uzun süreli staj yapabilir. Bu fıkra kapsamındaki staj süreleri kredilendirilebilir ancak mezuniyet kredisi hesabına dâhil edilmez.

Madde 21- (1) Komisyon veya alt komisyonlar, staj yapan öğrencileri işletme 
değerlendirme formu, uygulamalı eğitim dosyası ve hedeflenen kazanımlar doğrultusunda başarılı veya başarısız olarak değerlendirir.

(2) Stajları başarısız olarak değerlendirilen öğrenciler, yeniden staj yapmak zorundadır.

Madde 22- (1) Staj yapan öğrencilere 3308 sayılı Mesleki Eğitim Kanunu’nun 25 inci 
maddesi uyarınca ücret ödenir. Bu öğrencilere ödenecek ücretler düzenlenecek sözleşme ile tespit edilir.

Madde 23- (1) 5510 sayılı Genel Sağlık Sigortası Kanunu’n 5 inci maddesi uyarınca 
staj yapan öğrenciler hakkında iş kazası ve meslek hastalığı sigortası uygulanır.

(2) Bu madde kapsamında ödenecek primler 5510 sayılı Genel Sağlık Sigortası 
Kanunu’n 87 inci maddesi uyarınca yükseköğretim kurumları tarafından karşılanır.

(3) İsteğe bağlı olarak staj yapan öğrencilerin iş kazası ve meslek hastalıklarına karşı 
sigortalanması için ödenecek primler yükseköğretim kurumları tarafından karşılanmaz.

Uygulamalı ders

Madde 24- (1) Uygulamalı ders ilgili olduğu dersin kapsamında ders programında 
belirlenen gün ve saatlerde yaptırılması esastır. Ancak gerekli görülmesi halinde ders programında belirtilen gün ve saatlerden farklı zamanlarda da uygulamalı ders yapılabilir.

Madde 25- (1) Uygulamalı ders için AKTS kredisi hesaplaması ilişkili olduğu dersin 
AKTS kredisi hesaplanması kapsamında yapılır, ayrıca AKTS kredisi hesaplanmaz.

Madde 26- (1) Uygulamalı derse ait değerlendirmeler ilişkili olduğu ders kapsamında 
ilgili dersi veren öğretim eleman(lar)ı tarafından yapılır.

Madde 27- (1) Uygulamalı ders kapsamında uygulamalı eğitim yapan öğrencilere ücret 
ödenmez.

Madde 28- (1) 5510 sayılı Genel Sağlık Sigortası Kanunu’n 5 inci maddesi uyarınca 
yükseköğretim kurumu bünyesinde uygulamalı ders yapan öğrenciler iş kazası ve meslek hastalığına karşı sigortalanmaz.

(2) İşletmenin talep etmesi veya yükseköğretim kurumunun gerekli gördüğü durumlarda 
işletmelerde uygulamalı ders yapan öğrenciler iş kazası ve meslek hastalıklarına karşı sigortalanabilir.

Madde 29- (1) Tıp programı öğrencilerinin staj adı altında dördüncü ve beşinci 
sınıflarda yaptıkları uygulamalı eğitimler ile diş hekimliği programı öğrencilerinin uygulamalı eğitimleri, uygulamalı ders kapsamında değerlendirilir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Grup büyüklüklerinin belirlenmesi

Madde 30- (1) Bölüm veya programlarda işletmede mesleki eğitim veya staj 
kapsamında oluşturulacak uygulamalı eğitim gruplarındaki öğrenci sayısı beşten az olamaz. Ancak bölüm veya programlarda uygulamalı eğitim yaptırılacak toplam öğrenci sayısının beşten az olması durumunda bir uygulamalı eğitim grubu oluşturulabilir.

(2) Aynı uygulamalı eğitim grubundaki öğrenciler farklı işletmelerde işletmede mesleki 
eğitim veya staj yapabilir.

Ders yükü

Madde 31- (1) İşletmede mesleki eğitim kapsamında atanan sorumlu öğretim elemanına 
sorumlu olduğu uygulamalı eğitim grubu sayısına bakılmaksızın haftalık azami beş saat teorik ders yükü yüklenir.

(2) Staj kapsamında atanan sorumlu öğretim elemanına sorumlu olduğu uygulamalı 
eğitim grubu sayısına bakılmaksızın haftalık iki saat uygulamalı ders yükü yüklenir.

İşletmenin değiştirilmesi

Madde 32- (1) Öğrenci, uygulamalı eğitime başladıktan sonra komisyonun uygun 
görüşüne binaen işletme değişikliği yapabilir.

Yurt dışında uygulamalı eğitim

Madde 33- (1) Öğrenciler, ders çizelgelerinde yer alan uygulamalı eğitim çalışmalarını 
öğretim programlarını aksatmayacak şekilde yurtdışında yapabilirler. Öğrenci, yurtdışındaki bir işletmeden uygulamalı eğitim için kabul aldığını gösteren belgeyi öğrenim gördüğü programdaki komisyona sunar.

(2) Yurt dışında uygulamalı eğitim yapan öğrenciler uygulamalı eğitim çalışmaları ile 
ilgili belgeleri ve uygulamalı eğitim dosyasını komisyona sunar. Komisyon, bu öğrencilerin uygulamalı eğitimlerinin ölçme ve değerlendirme süreçlerini Yönetmeliğin ilgili maddeleri kapsamında yürütür.

İşletmede mesleki eğitim ve stajın denkliği

Madde 34- (1) Dikey geçiş yoluyla gelen öğrencilerin önceki eğitim kurumlarında 
yaptıkları işletmede mesleki eğitim ve stajlarının geçerliliği ilgili intibak komisyonu tarafından değerlendirilerek karara bağlanır.

(2) Yatay geçiş yoluyla gelen öğrencilerin önceki eğitim kurumlarında yaptıkları 
işletmede mesleki eğitim ve stajlar geçiş yaptıkları yükseköğretim kurumunca geçerli sayılır.

(3) Öğrenim gördüğü program ile ilgili bir işte çalışmış veya çalışmakta olan öğrenciler, 
çalışma süresi ile unvanlarını belgelendirmek koşulu ile işletmede mesleki eğitim veya staj uygulamasından muaf olmak için başvuruda bulunabilir. İlgili intibak komisyonu başvuruları inceleyerek karar verir.

Yükseköğretim kurumlarının usul ve esasları belirlemesi

Madde 35- (1) Yükseköğretim kurumları bu çerçeve yönetmelik doğrultusunda 
uygulamalı eğitimlere ilişkin usul ve esasları belirleyen alt mevzuat düzenlemesini yapar ve mezkûr mevzuat ekinde uygulamalı eğitimler kapsamında kullanılacak formları yayımlar.

(2) Bu madde kapsamında yükseköğretim kurumları tarafından yapılacak 
düzenlemelerde, uygulamalı eğitim yaptırılacak alanlara ilişkin düzenleme yapan mevcut mevzuat hükümleri dikkate alınır.

(3) Açık öğretim ve uzaktan eğitim yoluyla eğitim ve öğretim yapan programlardaki 
uygulamalı eğitimlere ilişkin usul ve esaslar ilgili yükseköğretim kurumu tarafından belirlenir.

Hüküm bulunmayan haller

Madde 36- (1) Bu yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde ilgili mevzuat hükümleri 
uygulanır.

Bağışıklama Uygulaması

Madde 37- (1) Yükseköğretim kurumu sağlık bilimleri alanındaki uygulamalı derse 
alınacak öğrenciler için İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ve Genişletilmiş Bağışıklama Programı Genelgesi doğrultusunda bağışıklama (aşı) uygulaması için gerekli tedbirleri alır.

Madde 38- (1) Vakıf Meslek Yüksekokullarında, rektörün görevleri yüksekokul 
müdürü tarafından yürütülür.

Geçici madde 1- (1) 3308 sayılı Mesleki Eğitim Kanunu’nun Geçici 12 inci maddesi 
ve 16/8/2018 tarihli ve 30511 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 42 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı doğrultusunda 2020-2021 eğitim ve öğretim yılı sonuna kadar staj ve işletmede mesleki eğitim yapan öğrencilere ödenecek ücret net asgari ücretin yüzde otuzundan az olamaz.

(2) Özel sektör işletmelerine, birinci fıkra doğrultusunda ödenebilecek en az ücretin; 
yirmiden az personel çalıştıran işletmeler için üçte ikisi, yirmi ve üzerinde personel çalıştıran işletmeler için üçte biri tutarında devlet katkısı ödenir. Kamu kurum ve kuruluşlarına Devlet katkısı ödenmez.

(3) Öğretim programı gereği staj yapmak zorunda olmayan yükseköğretim 
öğrencilerinin yaptıkları stajlar bu madde hükmü kapsamı dışındadır.

Geçici madde 2- (1) 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun Geçici 74 üncü maddesi 
kapsamında yapılan işletmede mesleki eğitimler öğrencilerin öğrenim sürelerinin son yılında bir yarıyılı kapsayacak şekilde ders dönemlerinde ve tam zamanlı olarak yapılır.

(2) Birinci fıkra kapsamdaki işletmede mesleki eğitimler Başkanlıkça belirlenmiş 
yükseköğretim kurumları ve bu kurumların fen ve mühendislik bilimlerinin belirli lisans programlarıyla sınırlıdır.

(3) Bu madde kapsamında işletmede mesleki eğitim yapan öğrencilerin ders 
programlarında sadece uygulamalı eğitime ilişkin dersler ile devam zorunluluğu olmayan dersler yer alabilir.

(4) Bu madde kapsamında özel sektör işletmelerinde, teknoparklarda, araştırma 
altyapılarında, Ar-Ge merkezlerinde ya da sanayi kuruluşlarında işletmede mesleki eğitim yapan öğrencilere 1/1/2023 tarihine kadar uygulamalı eğitimleri süresince asgari ücretin net tutarının %35’i ücret olarak ödenir.

(5) Dördüncü fıkra kapsamına giren öğrenciler için 1/1/2023 tarihine kadar 
Yönetmeliğin 16 ıncı ve Geçici 1 inci maddeleri uygulanmaz.

(6) İkinci fıkra kapsamında uygulamalı eğitim kapsamına alınan bölüm ve programlarda 
öğrenim gören öğrencilerden dördüncü fıkra kapsamı dışında kalan işletmelerde işletmede mesleki eğitim görenler Yönetmeliğin 16 ncı ve Geçici 1 inci maddeleri hükmüne tabidir.

Yürürlük

Madde 39- Bu Yönetmelik … eğitim ve öğretim yılı başından geçerli olmak üzere/
yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

Madde 40- Bu Yönetmelik hükümlerini Yükseköğretim Kurulu Başkanı yürütür

GÖRÜŞ VE ÖNERİ FORMU

ÜNİVERSİTE/KURUM/KURULUŞ

Sıra

Madde

Görüş ve Öneri

Önerilen Madde

1

 

 

 

2

 

 

 

3

 

 

 

4

 

 

 

 

 

 

Genel Değerlendirme:

3- Örnek Görüş ve Öneri Formu

Loading...
Anahtar Kelimeler:
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.