Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik

Kamuajans.com - Akdeniz Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 17 Eylül 2017 Tarihli ve 30183 Sayılı Resmî Gazete'de yayınlandı.

AKADEMİK PERSONEL 17.09.2017, 10:27 17.09.2017, 11:26
Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik

Resmî Gazete


17 Eylül 2017 PAZAR


Sayı : 30183


YÖNETMELİK

Akdeniz Üniversitesinden:


AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ ÖN LİSANS VE LİSANS EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 4/9/2013 tarihli ve 28755 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Akdeniz Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin 6 ncı maddesinin dördüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.


“(4) Senatonun onayı ile belirlenen esaslar çerçevesinde; staj, bitirme projesi, tez gibi eğitim-öğretim etkinliklerine ve bu tür etkinliklerin değerlendirilmesine ilişkin esaslar  ilgili kurul tarafından belirlenir ve birimin internet adresinde yayımlanır.”


MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 8 inci maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.


“(2) Üniversitenin bir sonraki eğitim-öğretim yılına ait akademik takvimi, ilgili kurulların teklifleri doğrultusunda, en geç Mayıs ayı içinde Senato tarafından belirlenir.”
MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 9 uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.


“MADDE 9 – (1) Birimler; en geç Şubat ayı içerisinde sonraki eğitim-öğretim yılında diploma programına alınacak öğrenci kontenjanı, puan türü ve aranacak diğer koşulları, ilgili alt kurulların önerilerini dikkate alarak ilgili kurulda belirler ve Senatoya sunulmak üzere Rektörlüğe gönderir, Senatonun onayından sonra kılavuzda yayımlanmak üzere Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığına (ÖSYM) gönderilir.”


MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 13 üncü maddesinin üçüncü fıkrasının (b) ve (c) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.


“b) Yıl/yarıyıl boyunca yürütülen proje ve tasarım içerikli derslerden ilgili yönetim kurulunca belirlenenler hariç, güz yarıyılında bulunan bir ders, aynı eğitim-öğretim yılı bahar yarıyılındaki bir dersin ön koşul dersi olamaz.


c) Ön koşullu dersler, her bir ön koşul önerisi için ilgili alt kurulların gerekçeli önerileri ile ilgili kurul tarafından belirlenir.”


MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 14 üncü maddesinin dördüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.


“(4) Senato tarafından belirlenen esaslara göre öğrenciler, yaz okulunun amaçları doğrultusunda yaz okullarından yararlandırılırlar. Yaz okulunda açılabilecek dersler ile bunları yürütecek öğretim elemanları Senato tarafından belirlenen yaz okulu eğitim öğretim programında uygulanacak usul ve esaslara göre belirlenir ve Rektörlüğe sunulur.”


MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin 30 uncu maddesinin birinci fıkrasının birinci cümlesi, ikinci fıkrasının (a), (ç) ve (f) bentleri ile üçüncü fıkrası ve dokuzuncu fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.


“Sınavlar; kısa süreli sınav, ara sınav, yıl/yarıyıl sonu sınavı, tek ders sınavı, mazeret sınavı, muafiyet sınavı ve yıl/yarıyıl sonu ikinci sınavından oluşur.”


“a) Kısa süreli sınav: Yıl/yarıyıl içinde haberli olarak ders saatinde yapılan kısa süreli sınavlardır.”


“ç) Mazeret sınavı: Ara sınavlara ilgili yönetim kurulunca kabul edilen haklı ve geçerli bir nedenden dolayı katılamayan öğrenciler için ilgili eğitim-öğretim dönemi içinde açılan sınavlar ile yıl/yarıyıl sonu sınavlarına ve yıl/yarıyıl sonu ikinci sınavlarından her ikisine birden, ilgili yönetim kurulunca kabul edilen haklı ve geçerli bir nedenden dolayı katılamayan öğrenciler için bir kez açılan sınavdır.”


“f) Yıl/yarıyıl sonu ikinci sınavı: İlgili yarıyıl veya yılda almış oldukları ders/derslerin yıl/yarıyıl sonu sınavına girme hakkını elde eden öğrencilerden yıl/yarıyıl sonu sınavında başarısız olanlarla, sınava girme şartlarını sağladığı halde yıl/yarıyıl sonu sınavına girmeyen veya notunu yükseltmek isteyen öğrencilere her ders için yıl/yarıyıl sonu sınavı yerine tanınan bütünleme sınavı hakkıdır. Yıl/yarıyıl sonu ikinci sınavı başarı notu, ilgili ders için aktif dönemde kayıt olduğu ders şubesinin değerlendirme biçimi ile değerlendirilir.”


“(3) Derslerin her biri için her yarıyılda/yılda en az bir ara sınav yapılmak koşuluyla ara sınavların sayısı ilgili yönetim kurulu kararı ile arttırılabilir. Her yarıyılda/yılda en az bir ara sınav ile bir yarıyıl/yıl sonu sınavının yapılması zorunludur. Ayrıca öğrenci iş yükü dikkate alınarak yıl/yarıyıl içi ölçme araçlarından (ara sınav, kısa sınav, uygulama, dönem ödevi/proje, ödev/seminer, derse devam ve benzeri) en az bir tanesinin de kullanılması gerekir. Teorik dersler hariç birim yönetim kurulunun uygun gördüğü dersler için ara sınav, yıl/yarıyıl sonu sınavı ya da yıl/yarıyıl sonu ikinci sınavı olarak proje, ödev ve benzeri ölçme araçları kullanılabilir. Bu tür ölçme araçlarının kullanıldığı durumların mazeret sınavının nasıl yapılacağına ilgili yönetim kurulu karar verir. Kullanılan tüm ölçme araçları 100 tam puan üzerinden puanlanır. Yıl/yarıyıl boyunca yürütülen proje ve tasarım içerikli derslerden ilgili yönetim kurulunca belirlenenler için yıl/yarıyıl sonu ikinci sınavı yapılmaz.”


“(9) Sınav esnasında veya sınav evrakının incelenmesi sırasında; kopya çektiği, kopya çektirdiği veya kopya çekilmesine yardım ettiği tespit edilen öğrenci, teknolojik cihazları sınav salonunda, dersin öğretim elemanı tarafından özellikle izin verilen haller ve ilgili kurullarınca belirlenen esaslar dışında bulunduran öğrenci hakkında tutanak düzenlenir ve öğrenci sınavdan çıkarılır. Tutanak çerçevesinde, ilgili birim yönetimince 18/8/2012 tarihli ve 28388 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği hükümlerine göre soruşturma açılır ve soruşturma neticesinde suç sabit olursa sınav kağıdı geçersiz ve sonucu 0 (sıfır) sayılır. Ancak, soruşturma neticesinde suçsuz bulunan öğrenciye mazeret sınavı hakkı tanınır.”


MADDE 7 – Aynı Yönetmeliğin 31 inci maddesinin birinci fıkrasının birinci ve dördüncü cümleleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.


“Öğrenciler sınav sonuçlarına, ilanından itibaren üç iş günü içinde ilgili birime dilekçe vererek maddi hata yönünden itiraz edebilir.”


“Komisyon, en çok iki iş günü içinde itirazları kesin olarak sonuçlandırır.”


MADDE 8 – Aynı Yönetmeliğin 32 nci maddesinin birinci fıkrasının birinci ve ikinci cümleleri, ikinci fıkrasının ikinci cümlesi ve beşinci fıkrasının (e) bendinin birinci cümlesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.


“Başarı notu; yıl/yarıyıl içi ölçme araçları ve yıl/yarıyıl sonu sınavı veya yıl/yarıyıl sonu ikinci sınavı notundan hesaplanır. Yıl/yarıyıl sonu ikinci sınavları, yıl/yarıyıl sonu sınavları yerine değerlendirilir.”


“Yıl/yarıyıl sonu sınavına girme hakkı kazanıp sınava girmeyen öğrenci yıl/yarıyıl sonu ikinci sınavına katılabilir.”


“BÇ: Başarısız çalışma, dersin uygulama ile ilgili koşullarını yerine getirememesi nedeniyle o dersin yıl/yarıyıl sonu sınavına girme hakkı olmayan öğrencilerin ilgili dersleri için veya ilgili yönetim kurulunca belirlenen yıl/yarıyıl boyunca yürütülen proje ve tasarım içerikli derslerden yıl/yarıyıl sonu sınavında başarısız olan öğrenciler için kullanılır.”


MADDE 9 – Aynı Yönetmeliğin 36 ncı maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.


“(5) Yıl/yarıyıl boyunca yürütülen proje ve tasarım içerikli derslerden ilgili yönetim kurulunca belirlenen derslerde başarısızlık nedeniyle ders tekrarı yapan öğrencinin daha önce devam şartını yerine getirmiş olsa da devam koşulu ile dersi tekrar alması gerekir.”


MADDE 10 – Aynı Yönetmeliğin 37 nci maddesinin birinci fıkrasının ikinci cümlesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.


“Bahar yarıyılı yıl/yarıyıl sonu sınavları ve yıl/yarıyıl sonu ikinci sınavları sonucunda tek ders sınavından aldığı nota göre mezun olma durumunda olan öğrencilere yıl/yarıyıl sonu ikinci sınavları sonrasında tek ders sınav hakkı tanınır.”


MADDE 11 – Aynı Yönetmeliğin 38 inci maddesinin dördüncü fıkrası, aynı fıkranın (a) ve (b) bentleri ile altıncı fıkranın (ç) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.


“(4) Çift anadal programlarında öğrenciye, anadal programından mezuniyet hakkını elde etmeden çift anadal programının diploması verilmez. Ancak;


a) Anadal programından mezuniyet hakkını elde eden öğrenci, çift anadal programını bitiremese dahi anadal programına ait diplomasını alabilir.


b) Çift anadal programına ait diploma, anadal programından alınan mezuniyet belgesinin ibrazı sonucunda programın ait olduğu birim tarafından verilir.”


“ç) Yan dal programını tamamlayan öğrenci, yan dal alanında lisans diplomasıyla verilen hak ve yetkilerden yararlanamaz.”


MADDE 12 – Aynı Yönetmeliğin 42 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.


“MADDE 42 – (1) Çift anadal programları bilim alanları yakın olan önlisans diploma programları ile diğer önlisans programları arasında, lisans programları ile diğer lisans programları veya önlisans programları arasında ilgili kurullarının önerisi üzerine Senatonun onayı ile açılabilir ve Senato tarafından kabul edilen esaslara göre yürütülür.”


MADDE 13 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.


MADDE 14 – Bu Yönetmelik hükümlerini Akdeniz Üniversitesi Rektörü yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

4/9/2013

28755

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

1-

3/1/2017

29937

2-

27/2/2017

29992

Yorumlar (0)
1
light rain and snow
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Beşiktaş 17 35
2. Fenerbahçe 17 35
3. Gaziantep FK 18 34
4. Galatasaray 17 33
5. Alanyaspor 18 30
6. Hatayspor 17 28
7. Karagümrük 18 27
8. Trabzonspor 18 27
9. Antalyaspor 19 25
10. Sivasspor 18 23
11. Başakşehir 18 23
12. Konyaspor 18 22
13. Göztepe 18 22
14. Kasımpaşa 17 22
15. Malatyaspor 17 21
16. Rizespor 17 21
17. Gençlerbirliği 18 19
18. Kayserispor 18 16
19. Ankaragücü 17 15
20. Denizlispor 17 14
21. Erzurumspor 18 13
Takımlar O P
1. Giresunspor 17 35
2. İstanbulspor 17 34
3. Samsunspor 17 33
4. Altay 17 32
5. Adana Demirspor 17 31
6. Tuzlaspor 17 30
7. Ankara Keçiörengücü 17 28
8. Altınordu 17 28
9. Bursaspor 17 27
10. Bandırmaspor 17 24
11. Adanaspor 17 21
12. Ümraniye 17 20
13. Boluspor 17 19
14. Menemen Belediyespor 17 16
15. Balıkesirspor 17 16
16. Akhisar Bld.Spor 17 13
17. Ankaraspor 17 9
18. Eskişehirspor 17 3
Takımlar O P
1. M. United 17 36
2. Leicester City 18 35
3. Liverpool 17 33
4. Man City 16 32
5. Everton 17 32
6. Tottenham 17 30
7. Chelsea 18 29
8. Southampton 18 29
9. West Ham 18 29
10. Aston Villa 15 26
11. Arsenal 18 24
12. Leeds United 18 23
13. Crystal Palace 18 23
14. Wolverhampton 19 22
15. Newcastle 17 19
16. Brighton 19 17
17. Burnley 17 16
18. Fulham 17 12
19. West Bromwich 18 11
20. Sheffield United 18 5
Takımlar O P
1. Atletico Madrid 16 41
2. Real Madrid 18 37
3. Barcelona 18 34
4. Villarreal 18 32
5. Real Sociedad 19 30
6. Sevilla 17 30
7. Granada 18 27
8. Celta de Vigo 18 23
9. Cádiz 18 23
10. Real Betis 18 23
11. Levante 17 21
12. Athletic Bilbao 18 21
13. Getafe 17 20
14. Valencia 18 19
15. Eibar 18 19
16. Deportivo Alaves 18 18
17. Real Valladolid 18 18
18. Elche 16 16
19. Osasuna 18 15
20. Huesca 18 12