ABONE OL

Türk Büro sen'in Adalet Bakanlığı'ndan Talepleri
Sistemde bir reform yapılacaksa, bu sistemin en önemli parçası, bizzat uygulayıcıları ve muhatapları olan çalışanların beklentileri de dikkate alınmak zorundadır. Bu çerçevede Adalet Bakanımız Sayın Abdülhamit Gül ve Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan tarafından da sıkça dile getirildiği üzere özellikle 15 Temmuz hain darbe girişimiyle başlayan süreçte Adalet Bakanlığı çalışanları, ülkemizde adaletin en kısa sürede tecelli edebilmek adına artan iş yükünün getirdiği olumsuzluklara rağmen büyük bir özveri ile görevlerini yerine getirmektedir. Bugüne kadar yaşadıkları pek çok sorunun çözümsüz kaldığı gerçeğinden yola çıkıldığında söz konusu strateji belgesi ve devamında yapılacak olan düzenlemeler çalışanlarımız açısından bir fırsat olarak görülmekte, Bakanlık çalışanları kendilerine ilişkin bir iyileştirme beklemektedir. Strateji Belgesi’nin birinci aşaması için öngörülen düzenlemeler yakın zamanda TBMM’ye sunulmuştur. Belge’de yer alan konularla ilgili düzenlemelerin aşamalı olarak hayata geçirileceği de Hükümet yetkililerince ifade edilmiştir. Hali hazırda TBMM’ye sunulan pakette Adalet Bakanlığı çalışanlarına ilişkin herhangi bir düzenleme yer almamaktadır. Ancak ilerleyen zamanda gerçekleştirilecek düzenlemelere Bakanlık çalışanlarının beklenti ve taleplerinin de eklenmesi hem kurum kimliğinin gelişmesi hem motivasyonun artırılması hem de ağır iş yükü altında ezilen çalışanlarımızın rahatlaması için önemli bir adım olacaktır. Genel olarak değerlendirildiğinde yıllardan beri fazla mesai ödemelerine ilişkin sorunlarına duyarlı bir yaklaşım bekleyen çalışanlarımızın özlük hakları, ek gösterge, fiili hizmet zammı gibi talepleri de bulunmaktadır. Kurum İçi Yükselme Sınavları Çalışanların Tek Kariyer İmkânıdır Ayrıca Adalet Bakanlığı çalışanlarının tek kariyer planı olan görevde yükselme sınavı yerine yazı işleri müdürlüğü gibi idari kadro ihtiyaçlarının dışarıdan yapılacak atama yoluyla karşılanması planı, sorunların daha da derinleşmesine neden olacaktır. Böyle bir durum Bakanlıkta yıllarını geçirmiş, liyakatli ve vefakâr adliye çalışanları için büyük bir olumsuzluk yaratırken kariyer ilkesine de aykırı bir yapının ortaya çıkmasına neden olacaktır. Kamuda kariyer ilkesini zedeleyecek olası bir yaklaşım, tecrübesi olmayan ve Bakanlık işleyişini tam olarak kavrayamamış kimselerin bu göreve gelmesine yol açacağından işlerin yürütülmesi zorlaşacak, zaten ağır iş yükü altında ezilen zabıt katiplerinin işleri biraz daha zorlaşacaktır. Raporumuz Dikkate Alınmalıdır Genel olarak yaptığımız değerlendirme yanında çalışanlarımızın sorunlarını içeren raporumuz Bakanlığınız nezdinde ve sendikamızın toplu sözleşme görüşmeleri taleplerinde Çalışma Bakanlığı 2 aracılığıyla tarafınıza iletilmiş, konu ile ilgili olarak MHP Grup Başkanvekilleri, milletvekilleri ve Adalet Komisyonu üyeleri bilgilendirilmiştir. Bütün bu konular dikkate alındığında açıklanan Yargı Reformu Strateji Belgesinin amaca ulaşması için aksaklıkların giderilmesi, eksikliklerin tamamlanması ve çalışanlara yönelik düzenlemelerin de Belgeye dahil edilmesi bir zorunluluk olarak karşımızda durmaktadır. Aksi halde bu reform, çalışanlar açısından bir deformasyona dönüşecektir. Bu çerçevede Yargı Reformu’na ilişkin yapılacak düzenlemeler içerisine aşağıda belirttiğimiz konuların da dahil edilmesi hususunu arz ve talep ederiz.
2- Yazı İşleri Müdürlüğü Kadrolarına Mutlak Surette Görevde Yükselme Sınavı ile Atama Yapılmalıdır Yargı Reformu Strateji Belgesi’nde yer alan ve Zabıt Kâtibi unvanlı kamu görevlilerini ilgilendiren konulardan bir tanesi şu anda görevde yükselme sınavları yoluyla atama yapılan Yazı İşleri Müdürlüğü kadrolarına dışarıdan atama yapılacak olması ve üniversitelerin hukuk fakültelerinden mezun olanların da söz konusu kadrolarda istihdam edilmesi durumudur. Bilindiği gibi Adalet Bakanlığı çalışanlarının büyük çoğunluğu Zabıt Kâtibi kadrosunda bulunmaktadır ve büyük kısmı yüksekokul veya lisans mezunudur. Ayrıca Adalet Meslek Yüksekokulu mezunu çalışanlarımız da azımsanmayacak sayıdadır. Hali hazırda kurum içinden Yazı İşleri Müdürlüğü kadrosuna yapılacak atamalarda görevde yükselme ve unvan değişikliği sınavlarına girebilmek için en az 5 yıl süre ile Zabıt Kâtibi kadrosunda çalışmış olma şartı bulunmaktadır. Dolayısıyla Yazı İşleri Müdürlüğü, Bakanlığın işleyişini bilen, tecrübeli ve liyakatli personel tarafından üstlenilmektedir. Hukuk fakültesi mezunlarının istihdam alanları oldukça geniştir. Oysa Adalet Bakanlığı personelinin yegâne kariyer imkânı açılacak kurum içi sınavları yoluyla Yazı İşleri Müdürlüğü kadrosuna geçebilmektir. Hal böyleyken Yazı İşleri Müdürlüğü kadrolarına da hukuk fakültesi mezunlarının atanabilecek olması, Bakanlık personeli olarak uzun yıllar çalışmış, liyakat sahibi adliye personeli için büyük bir hayal kırıklığı ve adaletsizlik doğuracaktır. Bu durum telafisi mümkün olmayan sakıncaları da içinde barındırmaktadır. Yazı İşleri Müdürlüğü kadrosunun gereklerini en iyi şekilde yerine getirecek olanlar kurumun içinde yetişmiş, işleyişi bilen ve yıllardır görevde yükselmeyi bekleyen zabıt katipleridir. Bu işi onlardan daha iyi yapacak hiç kimse yoktur. Kaldı ki, üniversitelerin hukuk bölümlerinde kalem mevzuatı, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ve disiplin mevzuatına ilişkin dersler bulunmamaktadır. Avukatlar meslekleri gereği belli konularda taraf olmaktadırlar. Dolayısıyla taraf olan kimselerin, tarafsız olması gereken bir göreve gelmesi çalışma barışını bozacak, güvenlik ve mahremiyet konusunda tereddütler yaratacaktır. Hukuk fakültesi mezunu olanların Yazı İşleri Müdürlüğüne atanması, aynı eğitim düzeyine sahip hâkimsavcılarla yazı işleri müdürleri arasında hiyerarşi ve yetki bağlamında sorunlar oluşturabilir. Bu şekilde gerçekleştirilecek atamaların hiyerarşide sıçrama tahtası olarak kullanılması ve bir süre sonra adliyelerde personel sıkıntısının yeniden baş göstermesi ihtimali bulunmaktadır. Bu bakımdan bu kadrolara mutlak surette görevde yükselme sınavı yoluyla kurum içinden atama yapılması gerekmektedir.
3- Aşağıdaki Konular Yargı Reformu Strateji Belgesine Dahil Edilmelidir
- Merkez teşkilatında çalışan personelin de adliyelerde çalışan personel ile eşit olarak Adalet Hizmetleri Tazminatlarında faydalandırılması,
- 657 sayılı Kanun’da Adalet Hizmetleri Sınıfı oluşturularak Adalet Bakanlığı merkez ve taşra teşkilatı ile Yargıtay, Danıştay, Sayıştay, Anayasa Mahkemesi, HSK ve Adalet Akademisi’nde çalışan tüm personelin bu sınıfa dahil edilmesi,
- Yardımcı Hizmetler Sınıfı’nda görev yapan personelin Genel İdare Hizmetleri Sınıfına geçirilmesi,
- Bakanlık çalışanlarına hukuk fakültelerinde lisans tamamlama konusunda kolaylık sağlanması,
- Özellikle büyük şehirlerde kurum kreşlerinin açılması,
- Tüm personelin Bakanlığa bağlı sosyal tesislerden serbestçe faydalandırılması,
- Adalet Komisyonlarının yer değiştirme yetkisinin tehdit olarak kullanılmasının ve mobbing uygulanmasının önüne geçilecek çalışmaların yapılması,
- Tüm sözleşmeli pozisyonda çalıştırılan personelin kadrolu olarak istihdam edilmesi,
- Komisyon içerisinde rotasyon uygulamasının hayata geçirilmesi, bu sayede personel kalitesinin ve iş birliğinin artması,
- 2828 Sayılı Kanun kapsamında istihdam edilen personelin mezuniyetlerine uygun kadrolarda istihdam edilmesi, (Kanun hükmü bulunmasına rağmen uygulamada aksaklıklar bulunmaktadır.)
- Tüm çalışanların kadrolarına uygun işlerde çalıştırılması, (Mutemetlik, Veznedarlık gibi işlerde Zabıt Kâtipleri çalıştırılmaktadır.)
- Nöbet kriterlerinin tereddüde yol açmayacak bir şekilde inisiyatife mahal bırakılmaksızın belirlenmesi ve tüm birimlerin nöbet sistemine dahil edilmesinin sağlanması,
- Tüm adliyelerde Arşiv Memurluğu biriminin oluşturulması ve arşiv evraklarının yönetmeliğe uygun ve steril şartlarda saklanması için gerekli çalışmaların yapılması,
- Personel Genel Müdürlüğü idari kadrolarının görevde yükselme sınavı ile belirlenmesi, taşra teşkilatında personel müdürlükleri oluşturularak özlük işlemlerinin bu müdürlükler aracılığıyla yapılması,
- Yoğun iş yükü altında ezilen ve sürekli baskı altında çalışan personele psikolojik destek verilerek motivasyonunun arttırılması,
- Adalet Komisyonlarında sendika temsilcilerinin üye olarak katılımlarının sağlanması, 4
- Görevde yükselme sınavlarında mülakatın kaldırılması,
- Bazı yerlerde adalet sarayları yapılmasına rağmen iş yükünün çoğalması nedeniyle bu binaların yetersiz kaldığı, bazı yerlerde ise binaların yenilenmediği bilinmektedir. Fiziki şartların yetersiz olduğu yerlerde hijyen ve sağlık koşulları göz önüne alınarak şartların iyileştirilmesi,
- Yemekhane olmayan yerlerde personele yemek ücreti ödenmesi,
- Promosyon ücretlerinin diğer tüm kurumlarda olduğu gibi Başbakanlık Genelgesine uygun olarak tüm personele eşit olarak dağıtılmasının sağlanması,
- Bütün personelin yol ücretlerinden faydalandırılması,
- Denetimli Serbestlik Müdürlüğü çalışanları büro işleri yaptığından sendika üyesi olmalarının sağlanması konularının Strateji Belgesi’ne dahil edilmesi için gerekli çalışmalar yapılmalıdır.

 

Kamuajans.com/ÖZEL

Anahtar Kelimeler:
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.