KamuAjans.Com-Güzel sanatlar liseleri ve spor liseleri ile klasik sanatlar ve musiki, görsel sanatlar ve spor programı/projesi uygulayan Anadolu imam hatip liselerinin 9 uncu sınıflarına öğrenci alınmasına ilişkin iş ve işlemler, ilgi Yönetmeliğin 20 ve 25 inci maddeleri çerçevesinde Bakanlıkça ilan edilecek kontenjanlara göre aşağıda belirtilen usul ve esaslar doğrultusunda gerçekleştirilecektir.

Öğretmenler yılda bir kez hatırlanmak istemiyor: Maaş hızla eriyor Öğretmenler yılda bir kez hatırlanmak istemiyor: Maaş hızla eriyor
Buna göre:

1-Ortaokul ve imam hatip ortaokulunun 8 inci kınıfını 2016-2017 eğitim ve öğretim yılında bitiren öğrenciler öğrenim belgesi, dilekçe ve bir adet fotoğraf ile birlikte öğrenim görmek istediği alanın bulunduğu okul türlerinden sadece birisinin okul müdürlüğüne başvuruda bulunacaktır.

2-Başvurular 1-23 Haziran 2017 tarihleri arasında doğrudan veya posta yoluyla ilgili okul müdürlüklerine yapılacaktır. Postadaki gecikmeler nedeniyle zamanında ulaşmayan başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır.

3-Okul müdürlüklerince, ekte örneği bulunan sınav giriş belgesi (EK-1) düzenlenecek ve alanlara göre sınava girecek öğrenci listeleri 28-30 Haziran 2017 tarihleri arasında okulda ve okulun internet sayfasında ilan edilecektir.

4-Öğrenci seçimine ilişkin yetenek sınavı, bölümler bazında 3-7 Temmuz 2017 tarihleri arasında tek aşamalı olarak komisyonlar marifetiyle yapılacaktır.

5-Okul müdürünün başkanlığında sorumluluk sınavı esasları kapsamında oluşturulacak komisyonlarda; ilgili okulun 2 (iki) alan öğretmeni, 1 (bir) il veya ilçe millî eğitim müdürlüğünce görevlendirilecek diğer okullardan alan öğretmeni ile 1 (bir) de alan uzmanı akademisyen yer alacaktır. Alan uzmanı akademisyen bulunamadığı durumlarda il veya ilçe millî eğitim müdürlüğünce 1 (bir) alan öğretmeni daha görevlendirmesi yapılacaktır. Spor liseleri ve spor programı/projesi uygulayan Anadolu imam hatip liseleri için oluşturulacak komisyonlarda gençlik hizmetleri ve spor il müdürlüğü veya federasyonlardan ayrıca 1 (bir) temsilci de görevlendirilebilecektir. Ayrıca ihtiyaç duyulması hâlinde komisyonlara yardımcı olmak üzere değerlendirmeye katılmayacak en fazla 4 (dört) gözetmen öğretmen daha görevlendirilebilir. Spor liseleri sınavlarında il/ilçe millî eğitim müdürlüklerince gerekli sağlık tedbirlerinin alınması sağlanır.

6- Öğrenci seçiminde yetenek sınavında 50 (elli) puan barajının altında kalan öğrenciler başarısız sayılarak değerlendirmeye alınmaz. Yetenek sınavında 50 (elli) ve üzerinde puan alanların; yetenek sınavının % 70’i ile yüzlük sisteme dönüştürülen ortaöğretime yerleştirme puanının % 30’u alınarak 100 (yüz) tam puan üzerinden puan üstünlüğüne göre değerlendirme ve sıralama yapılır.

7-Rehberlikvearaştırmamerkezleribünyesinde hizmetverenözeleğitim

değerlendirme kurulu kararı doğrultusunda özel eğitime ihtiyacı olan ve kaynaştırma yoluyla eğitim alacak öğrenciler komisyon tarafından bu Genelgede belirtilen usul ve esaslara göre kendi aralarında beceri/yetenek sınavına alınır.

8-Geçici koruma altında olan yabancı uyruklu öğrencilerden; güzel sanatlar liseleri ve spor liseleri ile klasik sanatlar ve musiki, görsel sanatlar programı/projesi uygulayan Anadolu imam hatip liselerine kontenjan dışında her şubeye 2 (İkİ)’şer öğrenci olmak üzere bu Genelgede belirtilen usul ve esaslara göre kendi aralarında beceri/yetenek sınavına alınır.

9-Aday öğrencilerden;

a)Ortaöğretime yerleştirmeye esas puanı olmayan,

b)Rehberlikvearaştırmamerkezleribünyesinde hizmetverenözeleğitim

değerlendirme kurulu kararı doğrultusunda özel eğitime ihtiyacı olan ye kaynaştırma yoluyla eğitim alacak olan,

c)Geçici koruma altındaki yabancı uyruklu olan,

öğrenciler yetenek sınavı 50 (elli) puan barajını geçmek şartıyla 100 puan üzerinden

değerlendirilir. Sınavı kazanan bu durumdaki öğrenciler, il/ilçe millî eğitim müdürlüklerindeki öğrenci nakil ve yerleştirme komisyonlarınca yerleştirilir.

10-Değerlendirmeler, bölümler bazında ekteki sınav değerlendirme ölçütleri çizelgelerinden (EK-2) ve sınav değerlendirme çizelgelerinden (EK-3) 'teki esas ve ölçütler doğrultusunda yapılacaktır.

11 - En yüksek puandan aşağıya doğru yapılan sıralamaya göre bölümler bazında belirlenen kontenjan kadar asil ve yedek liste 7 Temmuz 2017 tarihi mesai bitiminde okulda ve okulun internet sayfasında ilan edilecektir.

12-Öğrencilerin kayıtları, 10-14 Temmuz 2017 tarihleri arasında e-Okul sistemi üzerinden yapılacaktır.

13-Kayıtlar sonucunda toçık kontenjan bulunması durumunda; yedek listeden puan sırasına göre açık kontenjan kadar kesin kayıt yaptırmaya hak kazananlar tespit edilerek 17 Temmuz 2017 tarihinde okulda ve okulun internet sayfasında ilan edilerek ayrıca öğrenci velilerine bildirilecektir.

14-Yedek listeden kayıt hakkı kazanan öğrencilerin kayıtları 18 Temmuz 2017 tarihinde yapılacaktır. Buna rağmen açık kontenjan bulunması durumunda yedek listeden öğrenci kayıtlarına devam edilecek ve 19 Temmuz 2017 tarihinde kayıt işlemleri tamamlanacaktır.

15- Açık kontenjanı bulunan ancak yedek listesinde yeterli sayıda öğrencisi bulunmayan okullar ile yedek listesi olmayan okullar; 20-21 Temmuz 2017 tarihleri arasında aynı usulle sınav yaparak açık kontenjan kadar başarılı öğrencinin kayıt işlemlerini yaparak öğrenci alım sürecini EK-4 Çalışma Takvimi'ne göre tamamlayacaklardır.

16-Bu okullara kayıt yaptıranlardan; tercihleri doğrultusunda farklı tür bir okula yerleşen öğrenciler, güzel sanatlar lisesi, spor lisesi ile klasik sanatlar ve musiki, görsel sanatlar ve spor programı/projesi uygulayan Anadolu imam hatip liselerindeki kayıt hakkından vazgeçmiş sayılacaktır.

17- İlgi Yönetmeliğin 39 uncu maddesinin 5 inci fıkrası kapsamında diğer ortaöğretim kuramlarının 9 uncu sınıflarından bu okulların 9 uncu sınıflarında boş kalan kontenjanlara geçiş yapacak öğrencilerin seçimine ilişkin sınavlar bu Genelgede belirtilen usul ve esaslar çerçevesinde yürütülecektir.

Bilgilerinizi ve konuya ilişkin sürecin güzel sanatlar liseleri, spor liseleri ve klasik sanatlar ve musiki, görsel sanatlar ve spor programı/projesi uygulayan Anadolu imam hatip liseleri müdürlükleri ile ortaokul ve imam hatip ortaokulu müdürlüklerine bildirilmesi, ayrıca yerel basın ve yayın organları aracılığıyla kamuoyuna duyurulması hususunda Gereğini rica ederim.