Yücel ÖNDER

Yücel ÖNDER

Devlet Memurunun İş Güvencesi Var Mı?

Devlet Memurunun İş Güvencesi Var Mı?

 İki dakika sonra ne olacağını bilmediğimiz bu dünyada devlet memurunun iş güvencesininolduğunu sanıyorlar. Hatta bu yönde yayınlar bile yapılıyor, tabi ki karalamak ön planda… Türkiye’ de yaşıyoruz, neyin ne olacağı belli değil. Kulaktan dolma bilgilerle sırf birilerine yaranmak için devlet memurunu lekelemek hangi şerefle açıklanabilir? Hele hele bazı köşe yazarları Devlet Memurları Kanunu’ nun ne olduğunu bilemeden, kanundan açıp iki satır okumadan devlet memurlarını 657 üzerinden yargılamaya çalışıyor. Zaten kaleme aldıkları köşe yazılarını okuyunca 657’ den habersiz oldukları anlaşılıyor.  Biz sendikacıyız; işimiz gücümüz kanun, yönetmelik… 657 eskimiş veya eskimemiş olabilir; ihtiyaçlara cevap vermiyordur ya da cevap veriyordur… Mesele o değil, mesele her şeyden önce yöntem! İki buçuk milyon memur ve aileleriyle 15 milyona yakın insanı doğrudan ilgilendiren bir düzenlemeden bahsediyoruz ama demokratik toplum örgütlerinin görüşü alınmıyor. Hani Türkiye Cumhuriyeti demokratik bir ülkeydi?Şimdi gelelim asıl konumuza: Devlet memurunun iş güvencesi var mı? Hemen cevaplayalım: Tabi ki iş güvencesi yok! Zaten yazıyı buraya kadar okuyanlar cevabın ne olduğunu tahmin etmişlerdir.  Toplumdaki genel kanı, devlet memurunun iş güvencesi olduğu yönündedir. Olayı aydınlatmak ve tabuları yıkmak için hazırladığım yazımı kanun maddelerinden örneklerle desteklediğim için yorum ve değerlendirme içermemektedir. Hem 657’ de hem de eski 1702 sayılı kanundan devlet memurlarına tanımlanmış çok sayıda disiplin cezası bulunmaktadır. 1702 sayılı yasada devlet memurlarına tanımlanmış 10 adet disiplin cezası vardı. Ancak bu kanun 14 Mart 2014’ te yayınlanan 6528 sayılı yasa gereğinde yürürlükten kaldırılmıştır. Şu anda devlet memurlarının disiplin hükümleri 657 sayılı yasanın ‘‘Disiplin’’ başlığını taşıyan 7. bölümünde açıklanmıştır. Şimdi bunlara teker teker göz atalım:Eğer bir devlet memuru; a) Verilen emir ve görevlerin tam ve zamanında yapılmasında, görev mahallinde kurumlarca belirlenen usul ve esasların yerine getirilmesinde, görevle ilgili resmi belge, araç ve gereçlerin korunması, kullanılması ve bakımında kayıtsızlık gösterir veya düzensiz davranırsa, b) Özürsüz veya izinsiz olarak göreve geç gelir, erken ayrılır, görev mahallini terk ederse, c) Kurumca belirlenen tasarruf tedbirlerine riayet etmezse,  d) Usulsüz müracaat veya şikâyette bulunursa, e) Devlet memuru vakarına yakışmayan tutum ve davranışta bulunursa, f) Görevine veya iş sahiplerine karşı kayıtsızlık gösterir veya ilgisiz kalırsa, g) Belirlenen kılık ve kıyafet hükümlerine aykırı davranırsa, h) Görevin işbirliği içinde yapılması ilkesine aykırı davranışlarda bulunursa yazılı uyarı cezası alır. Eğer bir devlet memuru; a) Verilen emir ve görevlerin tam ve zamanında yapılmasında, görev mahallinde kurumlarca belirlenen usul ve esasların yerine getirilmesinde, görevle ilgili resmi belge, araç ve gereçlerin korunması, kullanılması ve bakımında kusurlu davranırsa, b) Eşlerinin, reşit olmayan veya mahcur olan çocuklarının kazanç getiren sürekli faaliyetlerini belirlenen sürede kurumuna bildirmezse, c) Görev sırasında amire hal ve hareketi ile saygısız davranırsa, d) Hizmet dışında devlet memurunun itibar ve güven duygusunu sarsacak nitelikte davranışlarda bulunursa, e) Devlete ait resmi araç, gereç ve benzeri eşyayı özel işlerinde kullanırsa, f) Devlete ait resmi belge, araç, gereç ve benzeri eşyayı kaybederse, g) İş arkadaşlarına, maiyetindeki personele ve iş sahiplerine kötü muamelede bulunursa, h) İş arkadaşlarına ve iş sahiplerine söz veya hareketle sataşırsa, ı) Görev mahallinde genel ahlak ve edep dışı davranışlarda bulunur ve bu tür yazı yazar, işaret, resim ve benzeri şekiller çizer ve yaparsa, j) Verilen emirlere itiraz ederse, k) Borçlarını kasten ödemeyerek hakkında yasal yollara başvurulmasına neden olursa, l) Kurumların huzur, sükûn ve çalışma düzenini bozarsa. m) Yetkili olmadığı halde basına, haber ajanslarına veya radyo ve televizyon kurumlarınabilgi veya demeç verirse kınama cezası alır. Eğer bir devlet memuru; a) Kasıtlı olarak verilen emir ve görevleri tam ve zamanında yapmaz, görev mahallinde kurumlarca belirlenen usul ve esasları yerine getirmezse, görevle ilgili resmi belge, araç ve gereçleri korumazsa, bakımını yapmazsa, hor kullanırsa, b) Özürsüz olarak bir veya iki gün göreve gelmezse, c) Devlete ait resmi belge, araç, gereç ve benzerlerini özel menfaat sağlamak için kullanırsa, d) Görevle ilgili konularda yükümlü olduğu kişilere yalan ve yanlış beyanda bulunursa, e) Görev sırasında amirine sözle saygısızlık ederse, f) Görev yeri sınırları içerisinde herhangi bir yerin toplantı, tören ve benzeri amaçlarla izinsiz olarak kullanılmasına yardımcı olursa, g) Hizmet içinde devlet memurunun itibar ve güven duygusunu sarsacak nitelikte  davranışlarda bulunursa 1/30 - 1/8 arasında aylıktan kesme cezası alır. Eğer bir devlet memuru; a) Göreve sarhoş gelirse, görev yerinde alkollü içki içerse, b) Özürsüz ve kesintisiz 3 - 9 gün göreve gelmezse, c) Görevi ile ilgili olarak her ne şekilde olursa olsun çıkar sağlarsa, d) Amirine veya maiyetindekilere karşı küçük düşürücü veya aşağılayıcı fiil ve hareketler yaparsa, e) Görev yeri sınırları içinde herhangi bir yeri toplantı, tören ve benzeri amaçlarla izinsiz kullanır veya kullandırırsa, f) Gerçeğe aykırı rapor ve belge düzenlerse, g) Ticaret yapmak veya devlet memurlarına yasaklanan diğer kazanç getirici faaliyetlerde bulunursa, h) Görevin yerine getirilmesinde dil, ırk, cinsiyet, siyasi düşünce, felsefi inanç, din ve mezhep ayrımı yaparsa, kişilerin yarar veya zararını hedef tutan davranışlarda bulunursa, ı) Belirlenen durum ve sürelerde mal bildiriminde bulunmazsa, i) Açıklanması yasaklanan bilgileri açıklarsa, j) Amirine, maiyetindekilere, iş arkadaşları veya iş sahiplerine hakarette bulunursa veya bunları tehdit ederse, k) Diplomatik statüsünden yararlanmak suretiyle yurt dışında, haklı bir sebep göstermeksizin ödeme kabiliyetinin üstünde borçlanırsa ve borçlarını ödemedeki tutum ve davranışlarıyla devlet itibarını zedeler veya zorunlu bir sebebe dayanmaksızın borcunu ödemeden yurda dönerse, l) Verilen görev ve emirleri kasten yapmazsa, m) Herhangi bir siyasi parti yararına veya zararına fiilen faaliyette bulunursa kademe ilerlemesinin durdurulması cezasını alır. Eğer bir devlet memuru; a) İdeolojik veya siyasi amaçlarla kurumların huzur, sükûn ve çalışma düzenini bozarsa, boykot, işgal, kamu hizmetlerinin yürütülmesini engellerse, işi yavaşlatma ve grev gibi eylemlere katılırsa veya bu amaçlarla toplu olarak göreve gelmezse, bunları tahrik ve teşvik ederse veya yardımda bulunursa, b) Yasaklanmış her türlü yayını veya siyasi veya ideolojik amaçlı bildiri, afiş, pankart, bant ve benzerlerini basar, çoğaltır, dağıtır veya bunları kurumların herhangi bir yerine asar veya teşhir ederse, c) Siyasi partiye girerse, d) Özürsüz olarak bir yılda toplam 20 gün göreve gelmezse, e) Savaş, olağanüstü hal veya genel afetlere ilişkin konularda amirlerin verdiği görev veya emirleri yapmazsa, f) Amirlerine, maiyetindekilere ve iş sahiplerine fiili tecavüzde bulunursa, g) Memurluk sıfatı ile bağdaşmayacak nitelik ve derecede yüz kızartıcı ve utanç verici hareketlerde bulunursa, h) Yetki almadan gizli bilgileri açıklarsa, ı) Siyasi ve ideolojik eylemlerden arananları görev mahallinde gizlerse, j) Yurt dışında devletin itibarını düşürecek veya görev haysiyetini zedeleyecek tutum ve davranışlarda bulunursa, k) 5816 sayılı Atatürk Aleyhine İşlenen Suçlar Hakkındaki Kanuna aykırı fiilleri işlerse devlet memurluğundan çıkarma cezası alır. Görüldüğü üzere devlet memurlarına tanımlı çok sayıda disiplin cezası bulunmaktadır. Ayrıca farklı kanunlarda ve bir vatandaş olarak anayasada ifade bulunan diğer cezalardan devlet memuru da olsa sorumludur, muaf sayılamaz. Geçmişteki hizmetleri göz önünde bulundurularak daha önceden disiplin cezası almamış bir memura bir alt ceza uygulanabilir. Ancak uyarma ve kınama cezası alan bir memur, 5 sene içinde; uyarma ve kınama haricindeki suçları işleyen memur, 10 sene içinde yeniden aynı cezayı işlerse bir ağır ceza uygulanır. Yine aynı derecede cezayı gerektiren fakat ayrı fiil veya haller nedeniyle verilen disiplin cezalarının üçüncü uygulamasında bir derece ağır ceza verilir. Devlet memuru pozisyonunda bulunmayan diğer çalışanlarda bu derece ayrıntılı bir ceza sisteminin olduğunu sanmıyorum. O yüzden memurların iş güvencesi adına sizlere birtakım yanlış bilgiler verip kamuoyu ve gündem oluşturmak isteyenlere aldanmayın. Tüm gerçekler gün gibi ortada… Yücel ÖNDER Türk Eğitim-Sen Esenler İlçe Başkanı

Önceki ve Sonraki Yazılar
YAZIYA YORUM KAT
UYARI:

Yorum yazarak topluluk şartlarımızı kabul etmiş bulunuyor ve tüm sorumluluğu üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan kamuajans.com İnternet Sitesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Yücel ÖNDER Arşivi
SON YAZILAR