Silah Ruhsatı Çeşitleri, Süreleri, Harç Miktarı! Silah Taşıma ve Bulundurma Ruhsatını Kimler Alabilir?

Silah, biz Türklerin, belki de savaşlarla dolu tarihinden ötürü, sevdiği bir makinedir. Özellikle bazı bölgelerde hemen hemen her evde silah bulunur. Her ne kadar düğünlerde, asker uğurlamalarında veya benzeri etkinliklerde yanlış kullanımlarını görsek bile silahdan vazgeçmek bizler için kolay olmuyor. Bu nedenle silah ruhsatına sahip olmak aranan bir durum..

YAŞAM 19.02.2021, 13:02 22.02.2021, 00:54


Türkiye'de pek çok kişi silah taşıma ruhsatı almak istiyor. Silah ruhsatı sahibi olmak isteyen vatandaşlarımız bu işlemlerin nasıl yapıldığını merak ediyor. Fakat bu ruhsatı alabilmek oldukça zor. Silah Taşıma Ruhsatı alabilmek için pek çok prosedürün ve işlemin gerçekleştirilmesi gerekiyor.

Silah ruhsatı almak ve böylelikle silah taşıma veya bulundurmak isteyenler silah ruhsatının nasıl alınacağını, hangi belgelerin gerektiğini, kimlerin silah ruhsatı alabileceğini veya alamayacağını haberimizi inceleyerek öğrenebilir. Silah taşıma ruhsatı almak isteyen vatandaşlar belli başlı şartları, koşulları karşılamak zorundadır.

Silahların ruhsatlı hale getirilmesi hususunda iş ve işlemlerde arttı. Bireysel silah sahibi olmak isteyen vatandaşların izlemesi gereken bir süreç ve tamamlaması gereken evraklar var. Silahla ilgili ruhsatlandırma işlemi iki türlü yapılıyor. Silah bulundurma ve taşıma ruhsatları birbirinden ayrı kavramlardır ve ayrı işlemlere tabidir.

Silah, sevimsiz bir araç gereç olsa da nadiren kendimizi korumak adına kullanılabilir. Silah sahibi olmanın da birtakım prosedürleri var. Gelin isterseniz biraz bu prosedürlerden bahsedelim. 01 Ocak 2021 tarihinden geçerli olmak üzere Silah Harcı 7.606 TL olmuştur. Yani 2021 yılında silah taşıma ruhsatı almak veya ruhsatını yeniletmek isteyen vatandaşlar 7.606 TL harç ödemekle yükümlüler.

Silah Ruhsatı Çeşitleri, Silah Taşıma, Silah Bulundurma Ruhsat

Silah Ruhsatı; Kanun ve Yönetmeliklerde yapılan değişiklikler sonucu; 6136 Sayılı Kanun kapsamında bulunan tabanca ve yivli av tüfeklerine ait ruhsatlar 01 Mart 2000 tarihinde, 2521 sayılı Kanun kapsamında bulunan yivsiz av tüfeği ruhsatnameleri   07 Aralık 2001 tarihinden itibaren sorumluluk sahası esasına göre Jandarma Genel Komutanlığına bağlı birimlerce düzenlenmektedir.

Kimlere Silah Ruhsatı Verilmez?

Ateşli silahla işlenen suçlardan mahkum olanlar.

Ruhsatlı silahıyla suç işleyenlere veya silahın muhafazasındaki ihmali ya da kusuru neticesi başkaları tarafından bir suç işlenmesine veya intihar ya da intihara teşebbüs edilmesine neden olanlara.

Taksirli suçlar hariç bir yıldan fazla hapis cezasına mahkum olanlara.

Zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, her türlü kaçakçılık, bilişim alanındaki suçlar, ihaleye fesat karıştırma, yağma, uyuşturucu, 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 282’nci maddesinin ikinci fıkrası hariç olmak üzere suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama, suç işlemek amacıyla örgüt kurma veya yönetme ya da üye olma, insan ticareti, organ ve doku ticareti, kişilerin hayatı, sağlığı veya malvarlığı bakımından tehlikeli olacak biçimde ya da kişilerde korku, kaygı veya panik yaratabilecek tarzda silahla ateş etme veya patlayıcı madde kullanma, fuhuş, sistemi engelleme, bozma, verileri yok etme veya değiştirme, kasten öldürme, silahla kasten yaralama veya çocukların cinsel istismarı suçlarından en az birinden dolayı mahkum olanlara.

Devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, Devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, terör eylemlerine katılma veya bu gibi eylemleri tahrik ve teşvik suçlarından en az birinden dolayı mahkum olanlara.

Taksirle veya basın ve yayın yoluyla işlenenler hariç olmak üzere değişik zamanlarda işlediği aynı veya farklı türden ikiden fazla suçtan dolayı mahkum olanlara.

Ruhsatlı silahını geçici de olsa başkalarına verdikleri için mahkum olanlara.

Kanunun 4’üncü maddesinde yazılı silahlardan birini kullanmak suretiyle suç işleyen ve bu suçtan dolayı mahkum olanlara.

Ruhsatların veriliş nedenleri ortadan kalktığı halde durumu ruhsatı veren makama altı ay içinde bildirmeyen ruhsat sahiplerine.

Spor maksatlı olarak spor federasyonlarının demirbaşına kayıtlı silahları amacı dışında kullananlara.

Mahkeme kararı ile veya haklarında verilen mahkumiyet kararının sonucu olarak Türk Silahlı Kuvvetlerinden çıkarılanlara, rütbesinin geri alınmasına hükmolunanlar ile 6413 sayılı Kanun hükümleri uyarınca ayırma işlemine tabi tutulanlara, 3269 sayılı Kanunun 16’ncı maddesinin üçüncü fıkrası ve 3466 sayılı Kanunun mülga 15 inci maddesi uyarınca disiplinsizlik ya da ahlaki durum sebebiyle ayırma işlemine tabi tutulanlara, 3269 sayılı Kanunun 12’nci maddesi uyarınca başarısız görülenler ile 3466 sayılı Kanunun 13’üncü ve 16’ncı maddeleri uyarınca ilişikleri kesilenlere veya 1402 sayılı Kanunun 2’nci maddesi gereğince emekli edilenler ile disiplin kurulları ya da mahkeme kararıyla veya kanuni düzenleme ile meslekten ya da Devlet memurluğundan çıkarılanlara veya haklarında verilen mahkumiyet kararı sonucu memuriyetle ilişiği kesilenlere ya da milli güvenliğe tehdit oluşturan terör örgütlerine aidiyeti, iltisakı veya irtibatı nedeniyle kamu görevinden çıkarılanlara.

Kısıtlı olanlar ile kamu hizmetinden yasaklılara.

Psikolojik, nörolojik ve fiziki rahatsızlıkları olanlara.

Yirmibir yaşını bitirmemiş olanlara. Silah ruhsatı verilmez.

Silah Ruhsat Çeşitleri ve Süreleri

6136 sayılı Kanun kapsamındaki ruhsatlar;

Bulundurma Ruhsatı, (5 yıl geçerlidir)

Taşıma Ruhsatı, (5 yıl geçerlidir)

Kamu Görevlisi Taşıma Ruhsatı, (Kamu görevi devam ettiği sürece geçerlidir)

Emekli Kamu Görevlisi Taşıma Ruhsatı, (Süre sınırlaması yoktur)

Yivli Av Tüfeği Ruhsatı, (5 yıl geçerlidir)

2521 sayılı Kanun kapsamındaki ruhsatlar;

Yivsiz Tüfek Ruhsatnamesi (5 yıl geçerlidir)

Satıcılık (Av Bayiilik) Belgesi (1-3 yıl geçerlidir)

Silah Ruhsatı Almak İsteyenlerden Hangi Belgeler İstenmektedir?

İkamet edilen İl Valiliğine hitaben yazılan dilekçe,

Silah bulundurma ve taşımasında bedeni, psikolojik, nörolojik ve fiziki rahatsızlıklar bakımından sakınca bulunmadığına dair doktor raporu. (Devlet veya Üniversite hastanelerinden alınacaktır.)

Son bir yıl içinde çekilmiş (6) adet vesikalık fotoğraf,

Vadesi geçmiş vergi borcu bulunmadığına dair yazı,

Taşıma veya bulundurma ruhsatı harcı ödendiğine dair makbuz,

Taşıma ruhsatına gerekçe gösterilen iş, meslek veya görevin özelliğine göre belirlenen diğer belgeler.

Silah Ruhsatı Çeşitleri ve Süreleri Nedir? Silah Taşıma ve Bulundurma Ruhsatını Kimler Alabilir?

Bulundurma Ruhsatını Kimler Alabilir?

Yönetmeliğin 16’ncı maddesinde sayılan hallerden birine girmeyen ve yirmi bir yaşını doldurmuş her Türk vatandaşı bulundurmak amacıyla silah satın alabilir. Bulundurmak amacıyla silah ruhsatı almak isteyenler dilekçe ile ikamet ettikleri İl Valiliğine müracaat ederler. Gerekli belgelerin tamamlanmasını müteakip engel hali bulunmayanlara gerekli harç ve vergileri ödemeleri kaydıyla mesken veya işyerinde olmak üzere Bulundurma Ruhsatı verilir.

Taşıma Ruhsatı Kimlere Verilir?

Hayatı harici tehlikede olan kişilere,

Belirli meslek mensubu kişilere,

Bazı kamu görevlilerine,

Zabıta görevine ait tasarrufta bulunma yetkisine haiz olanlara,

Devlet, belediye, özel idare ve kamu iktisadi teşebbüslerinde koruma, bakım ve onarım işlerinde çalışanlara,

Parayla ilişkisi olanlara,

Özellik arz eden görevlerde bulunanlara,

Emekli olan bazı kamu görevlilerine,

Kanunda belirtilen hallerde taşıma ruhsatı verilir.

Kaynak: Kamuajans.com/ÖZEL
Yorumlar (6)
Kralın oğlı 1 yıl önce
Yaw he he bunca şey istiyonuz bizim bikere can güvenliğimiz yok diye alacaz yani keyf için düğün için değil he
yadevletbaşayakuzgunleşe 3 hafta önce
varsa aciliyet arz eden durum araştırılıp ruhsat verilir ama fasalyeden ruhsat isteyende bihayli cok silah gösteriş için değil gerçek tehditleri bertaraf için taşınır.
M Veysel 1 yıl önce
Bulundurma da bence arabada da bulunmasında salınca olmamalıdır cunku her hangi il dışına çıktığında silahı nereye bırakacak evde bıraksa hırsız girse al başa bela bulundurdukları araç plakasını alsınlar oldu bitti
Kadir 1 yıl önce
Sabıkası vukuatı olmayan herkese verilmesi lazım belirli şartlar getirilerek taşımalı ruhsatı bu hem devlete vergi kaynağı daha da artacak sigara cezası almak yerine bu daha avantajlı
MUSTAFA 1 yıl önce
Oto galeri sahiplerinede kuyumcu mutahit gibi silah tasima ruhsati verilsin
MURAT 1 yıl önce
Silah taşıma ruhsatı alabilmek için 14.600.000 tl eski para 14 trilyon 600 milyar cirosu olana veriliyo sabikasi olmayan hic bi olaya karismamis vatandasa verilsinki vatandas bulundurma silahi tasimasin en azindan yillik ciro miktarlarini 2.000.000 3.000.000 a dusurulsunku esnaf rahatlikla alabilsin hemde devletimiz vergi geliri elde etsin
7
parçalı bulutlu
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Galatasaray 26 57
2. Beşiktaş 26 57
3. Fenerbahçe 26 54
4. Trabzonspor 26 48
5. Hatayspor 26 45
6. Gaziantep FK 27 43
7. Alanyaspor 26 42
8. Karagümrük 27 41
9. Göztepe 26 35
10. Antalyaspor 26 34
11. Sivasspor 25 32
12. Konyaspor 25 31
13. Malatyaspor 27 31
14. Kasımpaşa 26 29
15. Rizespor 26 28
16. Erzurumspor 27 26
17. Kayserispor 25 25
18. Başakşehir 26 25
19. Denizlispor 26 21
20. Gençlerbirliği 26 21
21. Ankaragücü 25 20
Takımlar O P
1. Giresunspor 24 53
2. Samsunspor 24 50
3. İstanbulspor 24 46
4. Altınordu 24 44
5. Adana Demirspor 24 42
6. Altay 24 41
7. Tuzlaspor 24 41
8. Ankara Keçiörengücü 24 39
9. Bursaspor 24 34
10. Bandırmaspor 24 31
11. Ümraniye 24 31
12. Adanaspor 24 26
13. Boluspor 24 26
14. Menemenspor 24 26
15. Balıkesirspor 24 25
16. Akhisar Bld.Spor 24 19
17. Ankaraspor 24 15
18. Eskişehirspor 24 7
Takımlar O P
1. Man City 27 65
2. M. United 26 50
3. Leicester City 26 49
4. West Ham 26 45
5. Chelsea 26 44
6. Liverpool 26 43
7. Everton 25 43
8. Tottenham 25 39
9. Aston Villa 24 39
10. Arsenal 26 37
11. Leeds United 26 35
12. Wolverhampton 27 34
13. Crystal Palace 26 33
14. Southampton 26 30
15. Burnley 26 28
16. Brighton 26 26
17. Newcastle 26 26
18. Fulham 26 23
19. West Bromwich 26 17
20. Sheffield United 26 11
Takımlar O P
1. Atletico Madrid 24 58
2. Barcelona 25 53
3. Real Madrid 25 53
4. Sevilla 24 48
5. Real Sociedad 25 42
6. Real Betis 25 39
7. Villarreal 25 37
8. Granada 25 33
9. Levante 25 32
10. Athletic Bilbao 24 30
11. Celta de Vigo 25 30
12. Osasuna 25 28
13. Getafe 25 27
14. Valencia 25 27
15. Cádiz 25 25
16. Eibar 25 22
17. Real Valladolid 25 22
18. Deportivo Alaves 25 22
19. Elche 24 21
20. Huesca 25 20