Yargıtay Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Resmi Gazete'de yayımlandı.

Türkiye Barolar Birliği'nin yeni başkanı Erinç Sağkan Türkiye Barolar Birliği'nin yeni başkanı Erinç Sağkan

YÖNETMELİK

Yargıtay Başkanlığından:

YARGITAY PERSONELİ GÖREVDE YÜKSELME VE UNVAN

DEĞİŞİKLİĞİ YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1- 3/8/2005 tarihli ve 25895 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Yargıtay Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliğinin 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinden sonra gelmek üzere aşağıdaki bent eklenmiş ve diğer bentler buna göre teselsül ettirilmiştir.

"b) Savunma hizmetleri grubu;

1) Sivil savunma uzmanı."

MADDE 2- Aynı Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinde yer alan "altı ayı" ibaresi "2 yılı" şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 3- Aynı Yönetmeliğin 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinin (2) numaralı alt bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, aynı fıkraya aşağıdaki bent eklenmiştir.

"2) 3 yıl Sivil Savunma Uzmanı veya Şef olarak çalışmış olmak,"

"l) Sivil Savunma Uzmanı kadrosuna atanabilmek için;

1) En az dört yıllık yükseköğretim mezunu olmak,

2) Şef veya koruma güvenlik şefi kadrosunda en az 3 yıl hizmeti olmak,

3) Görevde yükselme yazılı ve sözlü sınavında başarılı olmak."

MADDE 4- Aynı Yönetmeliğin 14 üncü maddesinin dördüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"Sınav kurulu üyelerinin her biri tarafından ayrı ayrı takdir edilen puanlar EK-2'de yer alan değerlendirme formuna işlenerek imzalanır. Her üyenin vermiş olduğu puanlar EK-3'te yer alan birleştirme tutanağında gösterilerek puanların aritmetik ortalaması alınmak suretiyle personelin sözlü sınav puanı tespit edilir. Nihai başarı puan durumu EK-4'te yer alan liste ile belirlenir."

MADDE 5- Aynı Yönetmeliğin 23 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinin ikinci cümlesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.


"Aynı hizmet grubunun alt görev grubunun içinde yer alan aynı düzeydeki görevlerden bu görev grubu içindeki üst bentlerde yer alan görevlere sınavla; aynı veya daha alt bentlerde sayılan görevlere ise bu görev için aranan şartları taşımak kaydıyla sınavsız atama yapılabilir."

MADDE 6- Aynı Yönetmeliğe ekte yer alan EK-2, EK-3 ve EK-4 eklenmiştir.

MADDE 7- Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 8- Bu Yönetmelik hükümlerini Yargıtay Birinci Başkanı yürütür.