Yargı, “Halk Eğitim Merkezlerine Atanacak Öğretmen Sayısını Artırmak Zorunlu Olacak” Dedi

Muğla Halk Eğitim Merkezi ve Akşam Sanat Okulu’nda 2009-2010 öğretim yılında kadrosuz usta öğretici olarak görevlendirilmesine ilişkin 06.01.2010 günlü iş sözleşmesinin 3. ve 4. maddeleri ile bu maddelerin tip sözleşmede karşılığı olan maddelerin ve anılan maddelerin dayanağı olan Temmuz 2006 günlü, 2586 sayılı Tebliğler Dergisinde yayımlanan Çıraklık ve Yaygın Eğitim Genel Müdürlüğüne Bağlı Halk Eğitim Merkezlerindeki Yöneticiler Dışında Görevli Diğer Personelin Görev, Yetki ve Sorumlulukları İle Belge ve Değerlendirmelere İlişkin Yönergenin “Uzman ve usta öğreticilerin görev ve sorumlulukları” başlıklı 12. maddesinin 1. fıkrasında yer alan “eğitim-öğretim hizmetlerindeki öğretmenlerin görev, yetki ve sorumlulukları içinde” ibaresi ile 21.05.1977 günlü, 15943 sayılı Milli Eğitim Bakanlığı Kurumlarında Sözleşmeli Veya Ek Ders Görevi Görevlendirilecek Uzman ve Usta Öğreticiler Hakkında Yönetmeliğin “B.Usta Öğreticiler” başlıklı 12.maddesinin ikinci tümcesinde yer alan “okutulmasında” ibaresinin, 03.07.2002 gün ve 24804 sayılı Resmi Gazete’de Mesleki ve Teknik Eğitim Yönetmeliği’nin 271/1 maddesinde yer alan “bağımsız olarak”, 271/2 maddesinde yer alan “eğitim-öğretim hizmetlerinde” ibaresi ile “ öğretmenlik sorumluluğu” ibaresinin iptali istemiyle açtığımız davada Danıştay 2. Dairesi’nin 24.06.2014 gün ve E: 2010/4856, K: 2014/6374 sayılı kararıyla davanın reddine karar verilmiş, bu kararı temyiz etmemiz üzerine Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu 29.11.2016 gün ve E:2014/5347, K: 2016/3163 sayılı kararıyla Temmuz 2006 günlü, 2586 sayılı Tebliğler Dergisinde yayımlanan Çıraklık ve Yaygın Eğitim Genel Müdürlüğüne Bağlı Halk Eğitim Merkezlerindeki Yöneticiler Dışında Görevli Diğer Personelin Görev, Yetki ve Sorumlulukları İle Belge ve Değerlendirmelere İlişkin Yönergenin “Uzman ve usta öğreticilerin görev ve sorumlulukları” başlıklı 12. maddesinin 1. fıkrasında yer alan “eğitim-öğretim hizmetlerindeki öğretmenlerin görev, yetki ve sorumlulukları içinde” ibaresi ile 03.07.2002 gün ve 24804 sayılı Resmi Gazete’de Mesleki ve Teknik Eğitim Yönetmeliği’nin 271/1 maddesinde yer alan “bağımsız olarak”, 271/2 maddesinde yer alan “eğitim-öğretim hizmetlerinde” ibaresi ile “ öğretmenlik sorumluluğu” ibaresi yönünden Daire kararının bozulmasına karar vermiştir.

Gözden kaçırmayın

Sağlık Bakanlığı takvimi açıkladı! Kura ile atama yapılacak Sağlık Bakanlığı takvimi açıkladı! Kura ile atama yapılacak

Anılan kararda dava konusu düzenlemelerle öğretmen olma niteliklerini taşımayan usta öğreticilere bağımsız sınıf verilmek suretiyle öğretmenlik görevi yaptırılacağı, öğretmen olmayan kişilere öğretmen görev ve sorumluğu verilemeyeceği, usta öğreticilerin öğretmen görev ve sorumluğu içinde bağımsız sınıf verilerek değil, ancak bir öğretmen yanında ve onun gözetiminde sınıflarda görevlendirilebileceği belirtilmiştir.   Bu karar doğrultusunda Danıştay 2. Dairesi 29.11.2021 gün ve E: 2019/3045, K: 2021/4532 sayılı kararla Temmuz 2006 günlü, 2586 sayılı Tebliğler Dergisinde yayımlanan Çıraklık ve Yaygın Eğitim Genel Müdürlüğüne Bağlı Halk Eğitim Merkezlerindeki Yöneticiler Dışında Görevli Diğer Personelin Görev, Yetki ve Sorumlulukları İle Belge ve Değerlendirmelere İlişkin Yönergenin “Uzman ve usta öğreticilerin görev ve sorumlulukları” başlıklı 12. maddesinin 1. fıkrasında yer alan “eğitim-öğretim hizmetlerindeki öğretmenlerin görev, yetki ve sorumlulukları içinde” ibaresi ile 03.07.2002 gün ve 24804 sayılı Resmi Gazete’de Mesleki ve Teknik Eğitim Yönetmeliği’nin 271/1 maddesinde yer alan “bağımsız olarak”, 271/2 maddesinde yer alan “eğitim-öğretim hizmetlerinde” ibaresi ile “ öğretmenlik sorumluluğu” ibaresi yönünden iptal kararı vermiştir.  Bu karar uyarınca yaygın eğitim kurumlarında, halk eğitim merkezlerinde öğretmen ihtiyacı gerekçesiyle usta öğreticilere bağımsız kurs görevi verilmesi mümkün değildir. Bu nedenle söz konusu kurumlara atanabilecek el sanatları, nakış, seramik vb. alanların öğretmen atama kontenjanları tek sayılı rakamlarla ifade edilirken, bu kararla birlikte çok daha fazla sayıda olacaktır. Her ne kadar anılan kararda belirtilen düzenlemelerin yürürlükten kaldırıldığı belirtilmiş olsa da uygulama ve aynı düzenlemeler birkaç küçük değişiklikle temel olarak Mili Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliğinde devam etmektedir. Bu bağlamda anılan karar doğrultunda Milli Eğitim Bakanlığı’na düşen görev halk eğitim merkezlerindeki öğretmen atama kontenjanlarını arttırmaktır. Aynı şekilde bu kararla birlikte halk eğitim merkezlerindeki öğretmen normlarını artırma zorunluluğu da doğmuştur. Sendikamız bu kararın gereği gibi uygulanması için her türlü çabayı gösterecektir.

Alınan kararı okumak için tıklayınız.