Kamuajans.com - Milli Eğitim Bakanlığı Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü tarafından Yeterli Nitelikte Olmayan Kişilere Usta Öğreticilik Kursu Açılması Talebi konulu 90757378-622.01-E.5594089 sayılı 21 Nisan 2017 tarihli resmi yazı yayınlandı.

 T.C.

Sayı: 90757378-622.01-E.5594089

21.04.2017

DİYARBAKIR VALİLİĞİNE
(İl Milli Eğitim Müdürlüğü)

İlgi: a) 09.12.2016 trihli ve 6764 sayılı Milli Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun

b) 3308 sayılı Mesleki Eğitim Kanunu
c) 1739 sayılı Milli Eğitim Temel Kanunu
ç) Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
d) Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliği
e) 12.04.2017 tarihli ve 67658492-250.01-E.50219 sayılı yazı
f) 11.04.2017 tarihli ve 157799482-700-E.4947380 sayılı yazı

İlgi (f) yazınız ekinde gönderilen İliniz Yenişehir Kaymakamlığının ilgi (e) yazısı ile eki Yenişehir Mesleki Eğitim Merkezi Müdürlüğünün yazısı incelenmiştir.

İlgi (a) Kanun ile 3308 sayılı Mesleki Eğitim Kanunu ve 1739 sayılı Milli Eğitim Temel Kanunu'nda değişiklikler yapılmış, mesleki eğitim merkezleri örgün ve zorunlu eğitim kapsamına alınmıştır. Bu doğrultuda hazırlanan ''Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik'' 26 Mart 2017 tarihli ve 30019 Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

İlgi (d) Yönetmeliğin ''Kalfalık, ustalık ve usta öğreticilik/iş pedagojisi eğitimi bitirme belgesi düzenlenmesi'' hükümlerini düzenleyen 70/A maddesi 2'nci bendinde ''(2)) Ustalık ve işyeri açma belgesine sahip olanlar ile ustalık belgesi kullanılmayan alanlar için gördükleri öğrenim bakımından en az ustalık seviyesinde yeterliliğe sahip olanlardan okul ve kurumlarca açılan iş pedagojisi kurslarını başarı ile tamamlayanlara usta öğreticilik/iş pedagojisi eğitimi bitirme belgesi düzenlenir.'' denilmektedir.

Bu doğrultuda ilgi (b) Kanun kapsamında bulunan alan/dallarda ustalık, işyeri açma belgesi ile önlisans ve üstü öğrenime sahip olanlara yönelik olarak 40 saat süreli usta öğreticilik/iş pedagojisi eğitimleri düzenlenebilecektir.

Bilgilerinizi ve gereğini rica ederim.

Yusuf ÇİDEM
Bakan a.
Genel Müdür V.