Kamuajans.com – 3359 sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Kanununun Ek 9 uncu maddesi uyarınca, Yükseköğretim Kurulu ile müştereken hazırlanıp 04.03.2020 tarihli ve 31058 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmis olan Sağlık Bakanlığına Ait Kurum ve kuruluşlar ile Devlet Üniversitelerinin ilgili Birimlerinin Birlikte Kullanımı ile İşbirliği Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliğin 7 nci maddesinin birinci fıkrasında "Bakanlık ve YÖK tarafından, birlikte kullanıma ilişkin olarak müştereken tip protokol hazırlanır." hükmü yer almaktadır.

Bu çerçevede hazırlanan tip protokol Bakanlık Makamının 07/05/2020 tarihli ve 89432283-010.01-625 sayılı onayı ile yürürlüğe konulmuş olup bu kapsamda bazı üniversiteler ile hastanelerimiz arasında Birlikte Kullanım Protokolü imzalanmıştır.

Mezkûr Protokolün Sözleşmelerin niteliği, süresi ve feshi' başlıklı 14 üncü maddesinde yer alan “Birlikte kullanımdaki sağlık tesisi tarafından, üniversitenin tip fakültesi ve diş hekimliği fakültesi öğretim elemanları ve bunların kadrosunda bulunan öğretim elemanı dışındaki diğer personel ile ilgili fakülte dekanının görüşü alınarak, ayrı ayrı bireysel sözleşme imzalanabilir. Birlikte kullanımdaki üniversitenin tip fakültesi ve diş hekimliği fakültesi dışındaki üniversite personeli ile de rektörün görüşü alınarak sözleşme imzalanabilir.” hükmü çerçevesinde, Bakanlık Makamının 16.12.2020 tarihli ve 89432283-010.06.99-1704 sayılı onayı ile, sunulacak hizmetin niteliği, personelin hak ve yükümlülükleri, performans hedefleri ve süresinin de yer aldığı tip hizmet sözleşmesi yürürlüğe konulmuştur.

Hizmet sözleşmeleri başhekim. koordinatör başhekimlik kurulan sağlık tesislerinde ise koordinatör başhekim ile üniversite personeli arasında 31.12.2021 tarihine kadar geçerli olmak üzere imzalanacaktır.

Anılan Sözleşmenin ekinde yer alan Ek-1 tablo ile araştırma görevlilerinin, Ek-2 tablo ile öğretim elemanı dışındaki personelin, Ek-3 Tablo ile de tıbbi biyokimya ve tıbbi mikrobiyoloji uzmanlarının performans hedef kriterleri belirlenmiştir.

Hizmet Sözleşmesinin 16 ncı maddesinin birinci fıkrasının;

a) bendinde yer alan bilimsel çalışmaların değerlendirilmesinde Akademik Teşvik Ödeneği Yönetmeliğine göre akademik teşvik puanlarının belirlendiği tarih itibariyle.

b) bendinde düzenlenen eğitim değerlendirmesi yıllık eğitim planı tamamlandıktan sonra,

c) bendinde yer alan sağlık hizmet sunumunun değerlendirilmesi ise sözleşmenin imzalanmasını müteakiben 12 aylık dönemin sonunda

yapılır.

Mezkúr sözleşmenin 16 nci maddesinin birinci fıkrasına göre sağlık hizmet sunum oranı belirlenirken, sözleşme imzalanacak personelin kliniğinin ve sağlık tesisinin önceki dönemlerdeki mesai içi sağlık tesisi puan ortalaması ve mesai içi klinik hizmet puan ortalaması dikkate alınmalıdır.

Cumhurbaşkanı Erdoğan 2021-2022 Yükseköğretim Akademik Yıl Açılış Töreni'nde Konuştu Cumhurbaşkanı Erdoğan 2021-2022 Yükseköğretim Akademik Yıl Açılış Töreni'nde Konuştu

Sözleşmeye taraf personelin performans sonuçları başhekim tarafından değerlendirilecek, sözleşmede belirlenen hedeflerin sağlanamaması halinde, hastanenin eğitim, araştırma ve hizmet ihtiyaçları dikkate alınmak suretiyle gerekçeleri belirtilerek, Bakanlığın da görüşü alınarak sözleşmenin yeni performans hedefleri ile devamına veya feshine karar verilecektir.

Bu genel yazı doğrultusunda ilgili personel ile hizmet sözleşmelerinin imzalanarak gerekli iş ve işlemlerin yürütülmesi hususunda;

Bilgilerini ve gereğini arz/rica ederim.

Prof. Dr. Ahmet TEKİN

Bakan a. Kamu Hastaneleri Genel Müdürü V.