Suriye’de Yaşayan Sivil Halk Başta Olmak Üzere İhtiyaç Sahibi Diğer Ülkelere ve/veya Bu Ülkelerdeki İhtiyaç Sahiplerine Un ve Bakliyat Hibe Edilmesi Amacıyla Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğünün Görevlendirilmesine İlişkin Karar (Karar Sayısı: 3097) 21 Ekim 2020 Tarihli ve 31281 Sayılı Resmi Gazete'de yayınlandı.

Resmî Gazete

21 Ekim 2020 ÇARŞAMBA

Sayı : 31281

CUMHURBAŞKANI KARARI

Karar Sayısı: 3097

Ekli “Suriye’de Yaşayan Sivil Halk Başta Olmak Üzere İhtiyaç Sahibi Diğer Ülkelere ve/veya Bu Ülkelerdeki İhtiyaç Sahiplerine Un ve Bakliyat Hibe Edilmesi Amacıyla Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğünün Görevlendirilmesine İlişkin Karar”ın yürürlüğe konulmasına, 233 sayılı Kamu İktisadi Teşebbüsleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 35 inci maddesi gereğince karar verilmiştir.

20 Ekim 2020
Recep Tayyip ERDOĞAN
CUMHURBAŞKANI

Suriye’de Yaşayan Sivil Halk Başta Olmak Üzere İhtiyaç Sahibi Diğer Ülkelere ve/veya Bu Ülkelerdeki İhtiyaç Sahiplerine Un Ve Bakliyat Hibe Edilmesi Amacıyla Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğünün Görevlendirilmesine İlişkin Karar

Görevlendirme ve kapsam

MADDE 1 
(1) Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü (TMO), Suriye’de yaşayan sivil halk başta olmak üzere ihtiyaç sahibi diğer ülkelere ve/veya bu ülkelerdeki ihtiyaç sahiplerine dağıtılmak üzere 100.000 tona kadar ekmeklik buğday karşılığı unu ve toplamda 10.000 tona kadar yeşil mercimek ve nohutu hibe ile görevlendirilmiştir.

Teslimat, nakliye ve dağıtım

MADDE 2 
(1) TMO’nun temin edeceği ekmeklik buğday unu, yeşil mercimek ve nohut; Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından TMO’ya yapılacak bildirim üzerine, Türk Kızılay’ı ve/veya AFAD’a teslim edilir.

(2) Teslim edilen ekmeklik buğday unu, yeşil mercimek ve nohutun nakliyesi ve dağıtımı AFAD’ın koordinasyonunda Türk Kızılay’ı ve/veya AFAD tarafından gerçekleştirilir. Söz konusu nakliye ve dağıtım bedeli AFAD’ın ilgili ödeneklerinden karşılanır.

Görevlendirme bedeli ve hesaplama yöntemi

MADDE 3 
(1) Bu Karar kapsamında hibe edilen unun karşılığı ekmeklik buğday, yeşil mercimek ve nohutun, 4/1/1961 tarihli ve 213 sayılı Vergi Usul Kanunu uyarınca düzenlenen muhasebe sistemi uygulama genel tebliğlerindeki hükümler dikkate alınarak hesaplanan maliyetine katma değer vergisi eklenir ve bu şekilde bulunan tutar mal bedeli olarak belirlenerek, varsa söz konusu ürünlerden elde edilecek diğer gelirler düşüldükten sonra kalan tutar görevlendirme bedeli kapsamında Hazine tarafından karşılanır. Görevlendirme bedeli uygulaması ile ilgisi olmayan gider kalemleri hesaplamalarda dikkate alınmaz.

(2) Bu Karar kapsamında doğan ve TMO muhasebe kayıtlarında izlenen görevlendirme bedelleri, TMO tarafından yapılacak ödeme talebine istinaden, Hazine ve Maliye Bakanlığı bütçesinde yer alan ilgili harcama tertiplerinden gider kaydedilerek ödenir.

(3) Bu Karar kapsamında doğan görevlendirme bedelleri, TMO’nun muhasebe kayıt ve belgeleri esas alınarak, 8/6/1984 tarihli ve 233 sayılı Kamu İktisadi Teşebbüsleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 35 inci maddesinde öngörülen usule uygun olarak incelenir ve ödenir.

Yürürlük

MADDE 4 
(1) Bu Karar, 1/9/2019 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 5 
(1) Bu Karar hükümlerini Hazine ve Maliye Bakanı yürütür.