Resmî Gazete

25 Eylül 2021 CUMARTESİ

Sayı : 31609

YÖNETMELİK

Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığından:

TÜRKİYE SAĞLIK ENSTİTÜLERİ BAŞKANLIĞI ÖDÜL YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç ve kapsam

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı ve kapsamı; mevzuat ile verilen görevleri yerine getirmek üzere sağlık bilim ve teknolojilerini geliştirmeye yönelik yürütülen faaliyetler çerçevesinde verilecek ödüllerde uygulanacak usul ve esasları düzenlenmektir.

Dayanak

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, 15/7/2018 tarihli ve 30479 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 4 sayılı Bakanlıklara Bağlı, İlgili, İlişkili Kurum ve Kuruluşlar ile Diğer Kurum ve Kuruluşların Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 666 ncı maddesinin birinci fıkrasının (j) ve (k) bentlerine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Başkan: Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanını,

b) Başkanlık: Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığını,

c) Ödül: Başkanlıkça sağlık bilim ve teknolojilerini geliştirmeye yönelik yürütülen faaliyetler çerçevesinde verilen ve bu Yönetmelikte belirtilen ödülleri,

ç) PYDDB: TÜSEB Proje Yönetimi ve Destek Daire Başkanlığını,

d) TÜSEB: Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığını,

e) Yönetim Kurulu: TÜSEB Yönetim Kurulunu ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Bilim, Hizmet ve Teşvik Ödülleri

TÜSEB Aziz Sancar Bilim Ödülü

MADDE 4 – (1) Yaptığı çalışmalarla sağlık bilim ve teknolojilerine uluslararası düzeyde önemli katkılarda bulunmuş hayattaki bilim insanlarına TÜSEB Aziz Sancar Bilim Ödülü verilir.

(2) Bu ödüle aynı kişi tarafından en fazla üç kez başvuru yapılabilir ya da aynı kişi en fazla üç kez aday gösterilebilir.

(3) Bu ödüle aşağıda sayılanlar tarafından aday gösterilebilir:

a) Türkiye Bilimsel ve Teknik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) Bilim veya Hizmet Ödülü almış bilim insanları.

b) Türkiye Bilimler Akademisi (TÜBA) Bilim veya Hizmet Ödülü almış bilim insanları.

c) Üniversite rektörlükleri.

ç) Bilimsel ve teknolojik alanlarda faaliyet gösteren kamu ve özel sektör kurum ve kuruluşları.

(4) Toplam ödül miktarı, 100.000,00 TL’dir. Bu ödül, her yıl en fazla iki kişiye verilebilir. Ödülün iki kişiye verilmesi halinde toplam ödül miktarı adaylar arasında eşit olarak paylaştırılır. Bu durumda ödül alanlar eşdeğer sayılır.

TÜSEB Hizmet Ödülü

MADDE 5 – (1) Sağlık bilim ve teknolojilerinin gelişmesine üstün hizmette bulunmuş hayattaki kişilere TÜSEB Hizmet Ödülü verilir.

(2) Bu ödüle; kişisel başvuru olanağı bulunmamakta olup, aynı kişi en fazla üç kez aday gösterilebilir.

(3) Bu ödüle aşağıda sayılanlar tarafından aday gösterilebilir:

a) Türkiye Bilimsel ve Teknik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) Bilim veya Hizmet Ödülü almış bilim insanları.

b) Türkiye Bilimler Akademisi (TÜBA) Bilim veya Hizmet Ödülü almış bilim insanları.

c) Üniversite rektörlükleri.

ç) Bilimsel ve teknolojik alanlarda faaliyet gösteren kamu ve özel sektör kurum ve kuruluşları.

(4) Bu ödül, her yıl bir kişiye verilir. Bu kişiye verilecek ödül miktarı 50.000,00 TL’dir.

TÜSEB Teşvik Ödülü

MADDE 6 – (1) Yaptığı çalışmalarla sağlık bilim ve teknolojilerine gelecekte uluslararası düzeyde önemli katkılarda bulunabilecek niteliklere sahip olduğunu kanıtlamış, ödülün verildiği yılın ilk gününde kırk yaşını geçmemiş bilim insanlarına TÜSEB Teşvik Ödülü verilir.

(2) Bu ödüle aynı kişi tarafından en fazla üç kez başvuru yapılabilir ya da aynı kişi en fazla üç kez aday gösterilebilir.

(3) Bu ödüle aşağıda sayılanlar tarafından aday gösterilebilir:

a) Türkiye Bilimsel ve Teknik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) Bilim veya Hizmet Ödülü almış bilim insanları.

b) Türkiye Bilimler Akademisi (TÜBA) Bilim veya Hizmet Ödülü almış bilim insanları.

c) Üniversite rektörlükleri.

ç) Bilimsel ve teknolojik alanlarda faaliyet gösteren kamu ve özel sektör kurum ve kuruluşları.

(4) Bu ödül, her yıl en fazla beş kişiye verilir. Bu kişilerin her birine verilecek ödül miktarı, 30.000,00 TL’dir.

(5) Ödül alanlar eşdeğer sayılır.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Diğer Ödüller

Diğer ödüller

MADDE 7 – (1) Başkanlık tarafından yılı bütçesinde tefrik edilen ödeneği aşmamak kaydıyla her yıl aşağıdaki ödüller verilebilir:

a) TÜSEB Bilimsel Eser Teşvik Ödülü.

b) TÜSEB Özel Ödülü.

c) TÜSEB Sağlık Teknolojileri Prestij Ödülü.

ç) TÜSEB Yarışma Ödülleri.

TÜSEB Bilimsel Eser Teşvik Ödülü

MADDE 8 – (1) Web of ScienceTM Core Collection veri tabanlarında doküman türü Makale (Article)  olarak tanımlanmış ve Türkiye adresli kurumlardan yayımlanmış uluslararası bilimsel araştırma makalesi sahibi Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı kişilere TÜSEB Bilimsel Eser Teşvik Ödülü verilebilir.

(2) Etki değeri en az on ve üzeri dergilerde yayımlanmış araştırma makaleleri ile başvuru yapılabilir.

(3) Yayın başına verilecek toplam teşvik miktarı, dördüncü fıkra hükmü saklı kalmak kaydıyla 25.000,00 TL’yi geçmemek üzere teşvik kapsamına alınacak dergilerin minimum etki değeri dikkate alınarak Başkanlık tarafından belirlenir.

(4) Üçüncü fıkrada yer alan teşvik miktarları yazarlar arasında eşit olarak bölünür. Teşvik miktarının her bir yazar için 750,00 TL’den az olmaması gerekir.

(5) Duyurunun yapıldığı tarihten önceki yılın başından itibaren yayımlanmış makaleler için başvuru yapılabilir.

TÜSEB Özel Ödülü

MADDE 9 – (1) Sağlık bilim ve teknolojileri alanında yenilikçi, yaygın etkisi olan, katma değeri yüksek, ülkemizin uluslararası alanda rekabet gücünü artıracak çalışmaların sahibi olan hayattaki Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarına TÜSEB Özel Ödülü verilebilir.

(2) Bu ödül, aynı kişiye en fazla bir kez verilir.

(3) Bu ödül, 100.000,00 TL ile plaket ve berat olarak verilir.

(4) Bu ödül, her yıl en fazla bir kişiye verilebilir.

(5) Bu ödül için başvuru alınmaz.

TÜSEB Sağlık Teknolojileri Prestij Ödülü

MADDE 10 – (1) Sağlık bilim ve teknolojileri alanında yenilikçi, yaygın etkisi olan, katma değeri yüksek, ülkemizin uluslararası alanda rekabet gücünü artıracak ürünlerin ve süreçlerin değerlendirilerek ödüllendirilmesi amacıyla Türkiye merkezli sermaye şirketlerine TÜSEB Sağlık Teknolojileri Prestij Ödülü verilebilir.

(2) Bu ödül, aynı sermaye şirketine en fazla iki kez verilir.

(3) Bu ödül, plaket ve berat olarak verilir.

(4) Bu ödül için başvuru alınmaz.

TÜSEB Yarışma Ödülleri

MADDE 11 – (1) TÜSEB tarafından düzenlenen veya TÜSEB’in paydaş olduğu sağlık bilim ve teknolojileri alanındaki yarışmalar neticesinde ilk üç sırayı alan yarışmacılara veya takımlara TÜSEB Yarışma Ödülleri verilebilir.

(2) Yarışmalar neticesinde her bir yarışmanın birincisine 60.000,00 TL’yi, ikincisine 40.000,00 TL’yi, üçüncüsüne 20.000,00 TL’yi aşmamak üzere Başkanlık tarafından belirlenecek miktarda ödül verilebilir.

(3) Yarışma kapsamında dereceye giren yarışmacı veya takım danışmanlarına (aynı görevi ifa eden kişiler dâhil) sayısına bakılmaksızın yarışmacı veya takım başına toplam en fazla 2.000,00 TL ödeme yapılabilir.

(4) TÜSEB tarafından düzenlenecek yarışmaların adları, katılım koşulları ve şartnameleri Başkanlık tarafından; paydaş olunan yarışmaların adları, katılım koşulları ve şartnameleri ise paydaş olunan kişi veya kurumlarla birlikte belirlenir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Ortak Hükümler

Duyuru ve başvuru şekli

MADDE 12 – (1) Ödüllere ilişkin duyurular, TÜSEB tarafından belirlenen tarihlerde kurumsal internet sitesinde yayımlanır.

(2) TÜSEB Bilimsel Eser Teşvik Ödülü ve TÜSEB Sağlık Teknolojileri Prestij Ödülü hariç bu Yönetmelik kapsamında yer alan ödüllerden birine başvurmak için başvurulan kategoride daha önce ödül almamış olmak gerekir.

(3) Aynı dönemde bu Yönetmelik kapsamında yer alan ödüllerden yalnızca birine başvurulabilir.

(4) Başvurular elektronik ortamda alınır.

Ön inceleme

MADDE 13 – (1) Başvuruların ön incelemesi PYDDB tarafından yürütülür.

Danışma komiteleri

MADDE 14 – (1) Başkanlık tarafından her yıl TÜSEB Bilimsel Eser Teşvik Ödülü, TÜSEB Özel Ödülü, TÜSEB Sağlık Teknolojileri Prestij Ödülü ile TÜSEB Yarışma Ödülleri haricindeki diğer ödül türleri için ayrı ayrı en az beşer kişiden oluşan danışma komiteleri kurulur.

(2) Bu komite üyeleri tercihen ödül sahipleri ve alanında uzmanlaşmış bilim insanlarından oluşur.

(3) Komite, Başkanlığın daveti üzerine üye tam sayısının üçte iki çoğunluğu ile toplanır ve toplantıda hazır bulunan üyelerin salt çoğunluğu ile karar verir.

(4) Komite, bilimsel ön incelemeyi yaparak başvurunun değerlendirmeye uygun olup olmadığını tespit eder. Değerlendirilmesi uygun bulunan başvurular için Başkanlığa hakem önerisinde bulunur. Hakemler Başkanlık tarafından belirlenir.

Hakem değerlendirmesi

MADDE 15 – (1) Başkanlık, değerlendirilmesi uygun bulunan başvuru dosyalarını hakemlere ulaştırır.

(2) Hakemler, dosyaların kendilerine ulaşmasından itibaren en fazla iki hafta içerisinde Başkanlıkça belirlenen ve Başkanlığın internet sayfasında yayımlanan Hakemlerin Uyması Gereken İlke ve Etik Kurallar çerçevesinde başvuruları değerlendirir.

(3) Hakemler, değerlendirme sonuçlarını gerekçeleriyle ilgili danışma komitesine sunulmak üzere Başkanlığa gönderir.

Ödül verileceklerin belirlenmesi

MADDE 16 – (1) Başkanlık, danışma komitelerini toplantıya çağırarak hakem görüşlerini sunar.

(2) Danışma komiteleri; hakem görüşlerini değerlendirerek aday başvurularına ilişkin tavsiye kararını Başkanlığa sunar. Tavsiye kararı Başkanlık tarafından Yönetim Kuruluna sunulur.

(3) TÜSEB Bilimsel Eser Teşvik Ödülü ve TÜSEB Yarışma Ödülleri hariç ödül verilecek kişiler Yönetim Kurulunca belirlenir.

Hakemler ve komite üyelerine huzur hakkı ödemesi

MADDE 17 – (1) Hakemler ile danışma komiteleri üyelerine 19/11/2014 tarihli ve 6569 sayılı Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığına İlişkin Bazı Düzenlemeler ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun 14 üncü maddesinin beşinci fıkrası gereğince her yıl Başkan tarafından belirlenecek miktarda huzur hakkı ile birlikte 10/2/1954 tarihli ve 6245 sayılı Harcırah Kanununa göre yol masrafı ve konaklama giderleri ile birlikte gündelikleri ödenir.

Aday olamayacaklar

MADDE 18 – (1) Yönetim Kurulu ve bilim kurullarının üyeleri ile TÜSEB’de görev yapan çalışanlar ve değerlendirme sürecinde görev alan bilim insanları, görevleri süresince ve TÜSEB’deki görevlerinin sona erdiği tarihten itibaren iki yıl geçmedikçe bu Yönetmelikte belirtilen ödüller için aday olamaz ve gösterilemezler.

Ödülleri kazananların ilanı ve masrafların karşılanması

MADDE 19 – (1) TÜSEB Aziz Sancar Bilim, TÜSEB Hizmet ve TÜSEB Teşvik Ödülünü kazananlar, her yıl 29 Ekim Cumhuriyet Bayramında açıklanır. Diğer ödül türlerini kazananlar ise ilgili ödül duyurusunda belirtilen esaslar çerçevesinde açıklanır.

(2) Ödüller, düzenlenecek bir törenle sahiplerine verilir. TÜSEB Aziz Sancar Bilim Ödülü, TÜSEB Hizmet Ödülü ve TÜSEB Teşvik Ödülünü kazanmış olanlar ile ödülü kazananın beyan edeceği en fazla beş yakınının törenin yapıldığı şehre gidiş-dönüş ve konaklama masrafları Başkanlık tarafından 6245 sayılı Kanuna göre karşılanır.

BEŞİNCİ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Parasal sınırların artırılması

MADDE 20 – (1) Bu Yönetmeliğin üçüncü bölümünde belirtilen tutarlar, Başkanlık tarafından her takvim yılı başından geçerli olmak üzere o yıl için 4/1/1961 tarihli ve 213 sayılı Vergi Usul Kanunu uyarınca tespit ve ilan edilen yeniden değerleme oranında artırılarak uygulanabilir.

Tereddütlerin giderilmesi

MADDE 21 – (1) Bu Yönetmeliğin uygulanmasında ortaya çıkabilecek tereddütleri gidermeye ve gerekli düzenlemeleri yapmaya Başkanlık yetkilidir.

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik

MADDE 22 – (1) 13/5/2017 tarihli ve 30065 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı Tarafından Aziz Sancar Bilim, Hizmet ve Teşvik Ödülleri Verilmesine İlişkin Yönetmelik yürürlükten kaldırılmıştır.

Geçiş hükmü

GEÇİCİ MADDE 1 – (1) 2021 yılı içinde başvuruları alınmış ancak sonuçlanmamış olan ödül türleri için bu Yönetmelik hükümleri uygulanır.

Yürürlük

MADDE 23 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 24 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanı yürütür.