TCMB 15 araştırmacı alımı yapacak. 28 Ekim'e kadar sürecek olan TCMB araştırmacı alım ilanı için 1 Ocak 1989 ve sonrasında doğanların başvurusu kabul edilecek. Merkez Bankası personel alımı için başvuru tarihleri ile diğer detaylar haberimizde!

Ticaret Bakanlığı 75 Sözleşmeli Muayene Memuru Alacağını Duyurdu Ticaret Bakanlığı 75 Sözleşmeli Muayene Memuru Alacağını Duyurdu
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Araştırmacı kadrosuna alım yapacağını duyurdu. TCMB araştırmacı alım ilanına göre alım yapılacak personel sayısı 15 olarak ilan edildi. Tam zamanlı ve kadrolu olarak görev yapacak araştırmacılar, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası İdare Merkezi'nde (Ankara ve İstanbul) görev yapacaklar.

Başvurular, 14.10.2020 tarihinden 28.10.2020 tarihi saat 17.30’a kadar TCMB internet sitesi insan kaynakları sayfasından (insankaynaklari.tcmb.gov.tr), aşağıdaki belgelerin yüklenmesi suretiyle elektronik yolla yapılacaktır. Şahsen veya posta ile yapılacak başvurular dikkate alınmayacaktır.

Gerekli belgeler o Fotoğraf o Diploma veya geçici mezuniyet belgesi o Yabancı Dil Belgesi (YDS, E-YDS, TOEFL iBT, CAE veya CPE) o Özgeçmiş

Bankaya Alınacak Kişilerde Aranacak Koşullar

 Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak.

 Kamu haklarından yasaklı olmamak.

 Türk Ceza Kanunu’nun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süre hüküm giymemek ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak.

 Alım yapılacak kadronun gerektirdiği görevi devamlı olarak yapmasına engel olmayacak beden ve ruh sağlığına sahip olmak.

 Başka bir kuruluşa zorunlu hizmet yükümlülüğü bulunmamak, böyle bir yükümlülüğü varsa bunu Bankada çalışarak yerine getirmesi hususunda izin almış ya da bundan doğacak borcu ödemeyi kabul etmiş olmak.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasında Araştırmacı unvanında görev yapan çalışanlar;  Fiyat istikrarını sağlama ve finansal istikrara katkı verme amacıyla yeni araçlar geliştirir ve uygulamaya koyarlar, Küresel eğilimleri ve ülke ekonomisinin yapısını dikkate alarak yapısal unsurlar ve finansal istikrar gibi para politikasına katkı sağlayan konuları içerecek şekilde araştırmalar yaparlar, Büyük veri ve yeni nesil analitik araçlarla tahmin modellerini güçlendirerek karar süreçlerine katkı sağlarlar. Eğitim seviyesi yüksek, nitelikli insan kaynağının parçası olarak görev yapan Araştırmacılar, tecrübeli ekonomistlerle çalışarak politika analizlerine kritik destek sağlamakta, kariyer yolunun ilerleyen aşamalarında ise Yardımcı Ekonomist, Ekonomist ve Kıdemli Ekonomist olarak görev almaktadırlar.

İşe Alım Süreci

1. Başvuru Koşulları (14-28 Ekim 2020)

 01.01.1989 ve daha sonra doğmuş olmak.

 Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasına alınacak kişilerde aranan genel şartları sağlamak.

 En az dört yıllık eğitim veren Türkiye veya yurt dışındaki denkliği Yükseköğretim Kurulunca tanınmış yükseköğretim kurumlarının; iktisat, ekonometri, maliye, işletme, işletme mühendisliği, finans, matematik, istatistik, endüstri mühendisliği bölümlerinde lisans eğitimini veya iktisat, finans, finansal matematik, ekonometri alanlarında yüksek lisans eğitimini tamamlamış olmak.

 01.01.2018 tarihinden sonra yapılan Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası işe alım sınavlarının komisyon mülakatı aşamasında elenmemiş olmak.

 01.01.2018 tarihinden sonra yapılan; Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (YDS) veya Elektronik Yabancı Dil Sınavından (e-YDS) en az 80 İngilizce puanı veya Test of English as a Foreign Language Internet-Based Test sınavından (TOEFL-iBT) en az 96 puan veya Cambridge C1 Advanced sınavından (CAE) A veya Cambridge C2 Proficiency sınavından (CPE) C ve üzeri almış olmak.

2. Genel Yetenek Sınavı (14-15 Kasım 2020)

Genel yetenek sınavı test yöntemiyle yapılacaktır. Genel yetenek sınav puanına göre yapılacak olan sıralama sonucunda ilk 200 aday (son adayla aynı puanı alan adaylar da dâhil) yazılı meslek sınavına çağrılacaktır.

3. Yazılı Meslek Sınavı (28-29 Kasım 2020)

Yazılı meslek sınavı Mikroekonomi, Makroekonomi, Ekonometri ve Yazılı İktisadi Anlatım alanlarından dört oturumda klasik yöntemle yapılacaktır. Yazılı İktisadi Anlatım sınavında, adayın Türkiye ve dünya ekonomisi ile ilgili güncel konularda analitik düşünme, mesleğin gerektirdiği konulara hâkimiyet ve yazılı ifade yeteneği değerlendirilecektir. Mikroekonomi, Makroekonomi, Ekonometri ve Yazılı İktisadi Anlatım alanlarının her birinden 100 üzerinden en az 50 puan alan ilk 60 aday (son adayla aynı puanı alan adaylar da dâhil) komisyon mülakatına çağrılacaktır.

4. Kişilik ve Yetkinlik Testleri (11-13 Aralık 2020)

Komisyon mülakatı öncesinde, adaylara elektronik posta ile gönderilecek kişilik ve yetkinlik testleri uygulanacaktır.

5. Vaka Çalışması (17-18 Aralık 2020)

Komisyon mülakatı öncesinde, adaylara vaka çalışması (case study) uygulaması yapılacaktır.

6. Komisyon Mülakatı (21-29 Aralık 2020)

Komisyon mülakatında adaylar güncel sosyo-ekonomik konular ile mesleğin gerektirdiği konulara hâkimiyet yönünden değerlendirilecek, değerlendirme her bir komisyon üyesi tarafından 100 tam puan üzerinden yapılacak ve verilen puanların ortalaması alınarak adayın mülakat puanı bulunacaktır. Mülakat puanı 70 puan ve üzerinde olan her aday için 100 tam puan üzerinden verilen yazılı meslek sınavı puanı ile mülakat puanının ortalaması alınarak aday başarı puanı bulunacaktır. Aday başarı puanı sıralamasına göre belirlenen sayıdaki aday başarılı olmuş sayılacaktır.