Tarih, geçmişte yaşamış insan ve insan topluluklarının bütün faaliyetlerini yer ve zaman göstererek, sebep-sonuç ilişkisi kurarak, belge ve bulgular ışığında inceleyen bilim dalıdır. Türk halklarının ve yabancı halkların arasında Türk dilini konuşmuş olan Türk topluluklarının ortak tarihine Türk Tarihi denmektedir. Türk Tarihi'nin önemli olayları zamanında gündeme damga vurmuştur.

13. Yüzyılda 31 Şubat 1299 tarihinde Osmanlı İmparatorluğu'nun kurucusu I. Osman'ın saltanat dönemi başladı.

14. Yüzyılda 15 Haziran 1389 tarihinde I. Kosova Muharebesi. Sırbistan'ın büyük bir kısmı fethedildi. 25 Eylül 1396 tarihinde Niğbolu Muharebesi. Bulgaristan fethedildi.

15. Yüzyılda 10 Kasım 1444 taarihinde Varna Muharebesi. Osmanlı zaferi, Haçlılar yenildi. 1453 yılında II. Mehmed (Fatih) Konstantinopolis'i fethetti. Bizans imparatoru XI. Konstantinos savaşta öldü. 1460 yılında II. Mehmed, Mora'yı fethetti. 1461 yılında II. Mehmed, Trabzon'u fethetti ve Trabzon İmparatorluğu son buldu. 1462 yılında II. Mehmed'in sarayı olan Topkapı Sarayı'nın yapımına başlandı.1463 yılında Bosna fethedildi. 1473 yılında Otlukbeli Muharebesi; II. Mehmed, Akkoyunlular hükümdarı Uzun Hasan'ı yendi. 1475 yılında Gedik Ahmed Paşa, Feodosya'yı ele geçirdi. Kırım ele geçirildi. 1478 yılında Arnavutluk fethedildi. 1480 yılında Gedik Ahmed Paşa Otranto'yu ele geçirdi. 3 Mayıs 1481 yılında II. Mehmed öldü. II. Bayezid tahtına çıktı. 1482 yılında Hersek fethedildi. 1498 yılında Karadağ fethedildi.

16. yüzyılda 1514 yılında Çaldıran Muharebesi; I. Selim, Safevî Devleti'nin kurucusu ve ilk hükümdarı I. İsmail'i yendi. Kürdistan Osmanlı Devleti'nin kontrolü altında. 1516 yılında Mercidabık Savaşı; I. Selim, Mısır'da Memlûk Sultanlığı'nda Kansu Gavri'yi yendi. Suriye ve Filistin Osmanlı kontrolünde. 1517 yılında Ridaniye Savaşı; I. Selim Mısır Memlük Sultanı II. Tuman bay'ı yendi. Mısır Osmanlı kontrolünde; I. Selim takes the title caliph. 1519 yılında Cezayir fethedildi. 1520 yılında Kanuni Sultan Süleyman (Muhteşem Süleyman, I. Süleyman) saltanatı başladı. 1521 yılında Kanuni Sultan Süleyman Belgrad'ı aldı. 1522 yılında Kanuni Sultan Süleyman Rodos'u aldı. 1526 yılında Mohaç Muharebesi. Kanuni Sultan Süleyman, Louis II of Hungary and Bohemia yendi. 1529 yılında Viyana Kuşatması. 1533 yılında Irak Türk kontrolünde. 1538 yılında Preveze Deniz Muharebesi. Türk donanması Akdeniz'in çoğunluğunu kontrolüne aldı. 1550 yılında Kadınlar saltanatı. 1551 yılında Libya alındı. 1541 yılında Kanuni Sultan Süleyman, Budapeşte'yi fethetti. 1547 yılında Macaristanın büyük bölümü Osmanlı kontrolüne girdi. 1566 yılında Kanuni Sultan Süleyman (Muhteşem Süleyman, I. Süleyman) saltanatı sona erdi. 1569 yılında Büyük İstanbul yangını. 1570 yılında Kıbrıs, Piyale Paşa tarafından fethedildi. 7 Ekim 1571 yılında İnebahtı Deniz Muharebesi'nde İspanyollara ve Venediklilere karşı mağlubiyet. 1574 yılında Tunus fethedildi. 1578 yılında Tiflis ve Gürcistan'ın çoğunluğu fethedildi. 1590 yılında Osmanlı ve Safevi Devletleri arasında İstanbul Barış Antlaşması imzalandı.

17. Yüzyılda 1610 yılında Kuyucu Murat Paşa, Celali isyanları bastırdı. Türkmenler ağır bir şekilde bastırıldı. 1612 yılında Nasuh Paşa Antlaşması Osmanlı İmpartorluğu ile Safevî Devleti arasında imzaladı. Ferhat Paşa Antlaşması ile Osmanlı ilerleme kaydetti. 1615 yılında Serav Antlaşması ile Nasuh Paşa Antlaşması onaylandı. 11 Eylül 1683 yılında II. Viyana Kuşatması. Osmanlı yenildi. 1686 yılında Macaristan'dan geri çekildi. 1687 yılında IV. Mehmed öldü. 1699 yılında Osmanlılar, Karlofça Antlaşması'nı Macaristan ve Avusturya ile imzaladı.

18. Yüzyılda 1718 yılında Pasarofça Antlaşması imzalandı. Lale devrinin başlaması. (1730 son buldu.) 1729 yılında Türkiye'de ilk matbaa İbrahim Müteferrika tarafından kuruldu. 1730 yılında Patrona Halil isyanı. Lale devrinin sonu. III. Ahmet tahttan indirildi. 1739 yılında Belgrad Antlaşması imzalandı. 1774 yılında Küçük Kaynarca Antlaşması imzalandı.

19. Yüzyılda 1807 Mayıs ayında Kabakçı Mustafa İsyanı: Yenilikçi Sultan III. Selim tahttan indirdi. 21 Temmuz 1808 yılında Alemdar Mustafa Paşa isyanı bastırır fakat III. Selim öldü ve II. Mahmud padişah oldu.23 Nisan 1813 yılında Sırp isyanı. 1821 yılında Yunan İsyanı: Yunan Bağımsızlık Savaşı başladı. 1830 yılında Cezayir'in kontrolü Fransız yönetimine devredildi. 21 Temmuz 1832 yılında Yunan İsyanı: Yunan egemenliği oluşturuldu. 1831 yılında Mısır-Osmanlı Savaşı. (1831-1833). 4 Ekim 1853 yılında Kırım Savaşı. 21 Ekim 1860 yılında İlk Türk gazetesi, Agah Efendi tarafından bastırıldı. (Tercuman'ı Ahval). 5 Şubat 1862 yılında Birleşik Özerk Rumen devleti kuruldu. 23 Aralık 1876–1877 İstanbul Konferansı başladı. 24 Nisan 1877 yılında 93 Harbi: Rusya ile bir diğer savaş başladı. 3 Mart 1878 yılında 93 Harbi: Ayastefanos Antlaşması ile Romanya ve Sırbistan'ın bağımsızlığı yeniden tesis edildi otonom ülke Bulgaristan'da olduğu gibi. Avusturya-Macaristan'daki Bosna-Hersek birlikteliği sona erdi. 4 Haziran tarihinde Kıbrıs, Birleşik Krallık tarafından işgal edildi. 1881 yılında Tunus Fransız kolonisi oldu. 1882 yılında Mısır, İngiltere korumasına girdi 6 Eylül 1885 yılında Doğu Rumeli şehrinde yargı yetkileri Bulgaristan'a devredildi.

20. Yüzyılda 3 Temmuz 1908 tarihinde İkinci Meşrutiyetin ilanı (Jön Türk Devrimi) 5 Ekim tarihinde Bulgaristan tam bağımsızlık elde etti. 7 Ekim tarihinde Avusturya-Macaristan İmparatorluğu, Bosna Eyaleti'ni topraklarına kattığını ilan etti. 1912 yılında Osmanlılar kısa süren savaş ile İtalyanlara mağlup oldu. İtalyanlar Libya'da kazandı ve Kuzey Afrika'da 340 yıllık Osmanlı varlığı bu savaş ile son buldu. 28 Kasım tarihinde Birinci Balkan Savaşı: Arnavutluk bağımsızlığını ilan etti. 17 Mayıs 1913 tarihinde Birinci Balkan Savaşı: Osmanlılar Avrupa'daki varlığının çok büyük kısmını kaybetti. 2 Ağustos 1914 tarihinde Osmanlılar I. Dünya Savaşı'nda İtilaf Devletleri yanında yer aldı. Kıbrıs, İngiltere'ye geçti. 18 Mart 1915 tarihinde Gelibolu Savaşı Türklerin en büyük zaferlerinden biri olarak tarihe geçti ve müttefikler tarafından büyük bir başarısızlık olarak görüldü. 1915 tarihinde Ermeni kırımı 1915-1923. 29 Ekim 1923 tarihinde Türkiye Cumhuriyeti kuruldu. Mustafa Kemal Atatürk gizli oylamayla ve oy birliğiyle ilk Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı seçildi. 30 Ekim tarihinde Türkiye Cumhuriyeti'nin ilk kabinesi İsmet İnönü tarafından kuruldu. 1924 yılında İmamların hükûmet tarafından atanacağı yeni bir politika uyguladı. 3 Mart tarihinde Osmanlı Hilâfeti, Türk Büyük Millet Meclisi tarafından feshedildi. Eğitimin birleştirilmesi (Tevhid-i Tedrisat) Kanunu çıkartıldı. Din İşleri ve Vakıflar Bakanlığı kaldırıldı. Bunun yerine Diyanet İşleri ve Vakıflar Genel Müdürlüğü kuruldu. 6 Mart tarihinde 2. İsmet İnönü kabinesi kuruldu. 8 Nisan tarihinde Dini mahkemelerin yerini sivil mahkemeler aldı. 20 Nisan tarihinde Yeni Türk anayasası kabul edildi. 26 Ağustos tarihinde Türkiye İş Bankası kuruldu. 30 Ekim tarihinde Mecliste bulunan generallere ya profesyonel askerlik hayatında olmaları ya da meclis olmaları konusunda karar vermeleri yönünde karar verildi. Bu olay Generaller Krizi olarak bilinir. 17 Kasım tarihinde Türkiye Cumhuriyetinin ikinci siyasi partisi olan Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası kuruldu. 22 Kasım tarihinde 3. kabine Ali Fethi Okyar tarafından kuruldu. 11 Şubat 1925 tarihinde Doğu'da Şeyh Said İsyanı başladı. 25 Şubat tarihinde Hıyanet-i Vataniye Kanunu'nda değişiklik yapıldı; Din politikaya alet edilememesi ve bunun vatan hıyaneti suçu sayılması TBMM'nde kabul edildi. 4 Mart tarihinde 4. kabine İsmet İnönü tarafından kuruldu. 5 Mayıs tarihinde Manok Manukyan adında bir Ermeni Atatürk'e suikast planladığı gerekçesi ile idam edildi. 5 Haziran tarihinde Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası'nın dini amaçlarını siyasete alet ettiği gerekçesi ile kapatıldı. 29 Haziran tarihinde Şeyh Said ve 46 takipçisi Diyarbakır'da ölüm cezasına çarptırıldı. 27 Ağustos tarihinde Mustafa Kemal Atatürk, Şapka Devrimi'ni yapmak için Kastamonu'ya geldi. 1 Eylül tarihinde Ankara'da Birinci Türk Tıp Kongresi toplandı. 4 Eylül tarihinde Türk Kadınları ilk kez güzellik yarışmasına katıldı.1 Ekim tarihinde Atatürk, Bursa'da tekstil fabrikası açtı. 5 Kasım tarihinde Ankara Hukuk Fakültesi açıldı. 25 Kasım tarihinde "Şapka Kanunu" yayınlandı, dini kıyafetler giymek yasaklandı. 26 Aralık tarihinde Miladi takvime geçiş için kanun çıkarıldı. 17 Şubat 1926 tarihinde İsveç Medeni Hukuku'ndan uyarlanan Medeni Kanun kabul edildi. Kadın hakları genişletildi ve çok eşlilik kaldırıldı. 1 Mart tarihinde İtalya Ceza Kanunu'nda alınan Türk Ceza Kanunu kabul edildi. 17 Mart tarihinde TBMM'de "Demir Sanayinin Tesisine Dair Kanun" kabul edildi. 24 Mart tarihinde Türkiye'de petrol arama ve işletilmesinin devletçe yönetilmesini öngören kanun TBMM'de kabul edildi. 7 Mart 1927 tarihinde İstiklâl Mahkemeleri kapatıldı. 15 Ekim tarihinde Mustafa Kemal Atatürk, Mecliste Nutuğu okumaya başladı. 20 Ekim tarihinde "Nutuk" sona erdi. 28 Ekim tarihinde İlk nüfus sayımı yapıldı ve nüfus yaklaşık 13.5 milyon olarak hesaplandı.27 Kasım tarihinde İsmet İnönü tarafından 5. kabine kuruldu. 25 Aralık tarihinde İlk kadın avukat Süreyya Ağaoğlu görevine başladı. 10 Nisan 1928 Anayasa'da yer alan "Türkiye Cumhuriyetinin resmi dini İslam'dır." cümlesi kaldırıldı. 19 Mayıs tarihinde "Yüksek Mühendis Mektebi Kanunu" kabul edildi. 1 Kasım tarihinde Latin harflerinden uyarlanan Türk alfabesi kabul edildi. 3 Nisan 1929 tarihinde Kadına seçme ve seçilme hakkı yerel seçimlerde verildi. 29 Nisan tarihinde İlk Türk kadın yargıç atandı. 13 Mayıs tarihinde TBMM'nde ilk Ticaret Kanunu kabul edildi. 1 Eylül tarihinde Arapça ve Farsça yerine Türkçenin kullanılmasına yönelik kurslar açıldı. 11 Haziran 1930 tarihinde Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası kurulması için verilen kanun teklifi kabul edildi. 12 Ağustos tarihinde Cumhuriyetin üçüncü partisi olan Serbest Cumhuriyet Fırkası kuruldu. 27 Eylül tarihinde İsmet İnönü tarafından altıncı hükûmet kuruldu. 27 Ekim tarihinde Yunan Başbakan Venizelos, Ankara'da Mustafa Kemal Atatürk'ü ziyaret etti. 17 Kasım tarihinde Serbest Cumhuriyet Fırkası'nın radikal dini gruplar tarafından dağılmasının ardından, Başkan Fethi Okyar tarafından kapatılma kararı alındı. 30 Aralık tarihinde Cumhuriyet karşıtları tarafından Kubilay katledildi. 16 Mart 1931 tarihinde İlk kadın cerrah Suat Rasim diplomasını aldı. 26 Mart tarihinde Ölçü Kanunu kabul edildi. Arap ölçülerinin yerine metrik sistem kullanılmaya başlandı. 20 Nisan tarihinde Mustafa Kemal Atatürk'ün, tarihi sözü olan "Yurtta Sulh, Cihanda Sulh" sözü kullanıldı. 4 Mayıs tarihinde Yedinci Hükûmet İsmet İnönü tarafından kuruldu. 25 Temmuz tarihinde "Matbuat Kanunu" kabul edildi. 18 Temmuz 1932 tarihinde Türkiye, Milletler Cemiyeti üyesi oldu. 31 Temmuz tarihinde Belçika'da düzenlenen Dünya Kadınlar Güzellik Yarışmasında Türk yarışmacı Keriman Halis Ece'nin kazandığı ilan edildi. 13 Kasım tarihinde Dr. Müfide Kazım, ilk kadın doktoru oldu. 12 Aralık tarihinde Adile Ayda, Dışişleri Bakanlığı'nda ilk kadın memur olarak atandı. 7 Şubat 1933 tarihinde İstanbul bir camide ilk defa Türkçe ibadet yapıldı. 31 Mayıs tarihinde The 480-Yıl-old Darülfünun'ün 480 yaşında kapatıldı, yerine İstanbul Üniversitesi kuruldu. Haziran ayında Sümerbank ve Halkbank kuruldu. 26 Ekim tarihinde Türk kadınlarına yerel seçimlerde seçme ve seçilme hakkı verildi. 18 Kasım tarihinde İstanbul Üniversitesi açıldı. 1 Aralık tarihinde Beş Yıllık Kalkınma Planı ilk defa kabul edildi. 21 Haziran 1934 tarihinde Soyadı Kanunu kabul edildi, unvan olarak kullanılan Bey, Efendi, Paşa, Sultan ve Hanım gibi kelimeler terk edildi. 24 Kasım tarihinde Mustafa Kemal Paşa, Atatürk soyadını aldı. Aya Sofya camisi, müze olarak değiştirildi. 5 Aralık tarihinde Türk kadınlarına milletvekili seçimlerinde seçme ve seçilme hakkı verildi. İlk seçimlerde 18 kadın milletvekili TBMM'ne girdi. 1 Mart 1935 tarihinde Sekizinci Hükûmet İsmet İnönü tarafından kuruldu. 29 Mayıs 1936 tarihinde Türk Bayrağında yer lan hilal ve yıldız için boyutları bir kanun ile belirlendi. 8 Haziran tarihinde Türk Sosyal Güvenlik Sisteminin ilk adımları olarak işçi kanunu kabul edildi. 27 Ocak 1937 tarihinde Hatay'ın bağımsızlığı Milletler Cemiyetinin Cenova toplatısında kabul edildi. 9 Haziran tarihinde Ankara'da Tıp Fakültesi kurulmasına karar verildi. 20 Eylül tarihinde Atatürk, Dolmabahçe Sarayında ilk sanat galerisini açtı. 9 Ekim tarihinde Nazilli Basma Fabrikası Atatürk tarafından açıldı. 25 Ekim tarihinde Dokuzuncu Hükumet, eski ekonomi bakanı Celal Bayar tarafından kuruldu. Dersim Katliamı 1937-1938: Türkiye Devleti tarafından Dersim'de yaklaşık 50.000 - 80.000 arası insan öldürüldü. 10 Kasım 1938 tarihinde Kurucu Mustafa Kemal Atatürk öldü. Yerine eski asker ve başbakan İsmet İnönü geçti. 1939 yılında İkinci Dünya Savaşı: Türkiye savaşının sonlarına doğru Almanya'ya savaş ilan etti, o ana kadar tarafsız kaldı. 7 Temmuz tarihinde Hatay, Türkiye'ye katıldı. 25 Haziran 1950 tarihinde Kore Savaşı: Birleşmiş Milletler adına savaşa katıldı. Müfide İlhan, İlk belediye başkanı olarak Mersin'de göreve başladı. 1952 yılında Türkiye, Sovyetler Birliğine karşı NATO'nun önemli stratejik ortağı oldu. 27 Temmuz 1953 tarihinde Kore Savaşı: Savaş bitti. 1954 yılında Türkiye, İncirlik Hava Üssü'nü ABD Hava Kuvvetlerine kullanmak üzere izin verdi. 6 Eylül 1955 tarihinde 6-7 Eylül Olayları: 6 - 7 Eylül 1955'te İstanbul'da yaşayan başta Rumlara olmak üzere azınlıklara yönelik tahrip ve yağma hareketi patlak verdi. 7 Eylül tarihinde 6-7 Eylül Olayları: Olaylar bitti. 27 Mayıs 1960 tarihinde Türk Silahlı Kuvvetleri yönetime el koydu. Silahlı Kuvvetler adına ülke yönetimini Millî Birlik Komitesi üstlendi. Orgeneral Cemal Gürsel Millî Birlik Komitesi'nin başına getirildi. millî Birlik Komitesi ilk iş olarak Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni ve hükûmeti feshetti ve her türlü siyasi faaliyeti yasakladı. 1965 Ekim tarihinde Türkiye genel seçimlerini Millî Şef İsmet İnönü, Süleyman Demirel'e karşı kaybetti. 12 Mart 1971 tarihinde Sol ve Sağ çatışmaları önlemek amacı ile, Genelkurmay Başkanı Memduh Tağmaç, Kara Kuvvetleri komutanı Faruk Gürler, Deniz Kuvvetleri komutanı Celal Eyiceoğlu ve Hava Kuvvetleri komutanı Muhsin Batur'un imzası ile Cumhurbaşkanı Cevdet Sunay'a bir muhtıra vererek hükûmet istifaya zorlanmış, yaşananlara Türk Silahlı Kuvvetleri müdahale etmiştir.
1974 yılında Türkiye, Kıbrıs Barış Harekatı'nı gerçekleştirdi. 12 Eylül 1980 tarihinde 1980 yılında yapılan Askeri darbe sonucu Süleyman Demirel'in Başbakan'ı olduğu hükûmet görevden alındı, Türkiye Büyük Millet Meclisi lağvedildi, 1970 sonrasında değiştirilen 1961 Anayasası tamamen rafa kaldırıldı ve Türkiye siyasetinin yeniden tasarlandığı bir askeri dönem başladı. Bu dönem yaklaşık dokuz yıl sürdü. 12 Eylül 1980 ardından partiler lağvedildi, parti liderleri önce askeri üslerde gözetim altında tutuldu, ardından yargılandı. 6 Kasım 1983 tarihinde Türkiye genel seçimleri, 12 Eylül tarihinde Darbesinin ardından ilk genel seçim yapıldı. 1991 yılında Körfez Savaşı başladı. 24 Mart 1999 tarihinde Kosova Savaşı: NATO, bölgedeki iç savaşı sona erdirmek için balkanlarda devreye girdi. Türkiye görev aldı. 10 Haziran tarihinde Kosova Savaşı: Savaş sonlandı.

21. Yüzyılda 2002 Haziran Türkiye, Afganistan'daki Uluslararası Güvenlik Yardım Kuvveti (ISAF)'nin komutasını devraldı. 2003 Şubat Türkiye, ISAF'ın komutasını devretti. 2004 Aralık Avrupa Birliği (AB), Türkiye'nin nihai üyelik müzakerelerinin başlamasına karar verdi. 2005 Ocak Yeni Türk Lirası (YTL) tedavüle girdi. Şubat ayında Türkiye ikinci kez Afganistan'da ISAF'ın komutasını devraldı.