Kontrol Hizmetlerinde İlave Ödeme Yönergesi Yayımlandı

Kamuajans.com – Tarım ve Orman Bakanlığı Gıda Kontrol Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanan 'Kontrol Hizmetlerinde İlave Ödeme Kapsamının Belirlenmesi Ve Uygulama Birlikteliğinin Sağlanmasına İlişkin Usul Ve Esaslar Hakkında Yönerge' Bakan Bekir Pakdemirli'nin onayı sonrasında yürürlüğe girdi.

TOÇ PERSONELİ 19.03.2020, 18:22 19.03.2020, 18:25
Kontrol Hizmetlerinde İlave Ödeme Yönergesi Yayımlandı

KONTROL HİZMETLERİNDE İLAVE ÖDEME KAPSAMININ BELİRLENMESİ VE UYGULAMA BİRLİKTELİĞİNİN SAĞLANMASINA İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNERGE

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar


Amaç

MADDE 1 - (1) Bu Yönergenin amacı, 4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları ve Toplu Sözleşme Kanunu kapsamında Tarım ve Ormancılık Hizmet Kolunda yetkili sendika Toç Bir- Sen ile Kamu İşveren Heyeti arasında yürütülen müzakereler sonucu imzalanarak 25.08.2017 tarih ve 30165 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Tarım ve Ormancılık Hizmet Koluna İlişkin Toplu Sözleşme"ye istinaden 01/01/2018 tarihi itibari ile yürürlüğe giren ve 5. Dönem Toplu Sözleşme Görüşmeleri sonucunda, 01/09/2019 tarih ve 30875 sayılı Resmi Gazete'de Yayımlanan Kamu Görevlileri Hakem Kurulu Kararı'nın "Tarım ve Ormancılık Hizmet Koluna İlişkin Mali ve Sosyal Haklar" başlıklı 9. Bölümünün 14. Maddesi ile uygulanmasının aynen devam ettirilmesine karar verilen "Kontrol Hizmetlerinde İlave Ödeme" ücretinin kapsamının belirlenmesi ve uygulama birlikteliğinin sağlanmasına ilişkin usul ve esasları belirlemektir.

Kapsam

MADDE 2 - (1) Bu Yönerge, Tarım ve Orman Bakanlığı taşra teşkilatında görev yapan; veteriner, veteriner hekim, biyolog, kimyager, gıda mühendisi, ziraat mühendisi, su ürünleri mühendisi, balıkçılık teknolojileri mühendisi ve kimya mühendisi unvanına sahip kadrolu ve sözleşmeli personelden, her gün için en az 5 saat süreyle 11/6/2010 tarihli ve 5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu kapsamında kontrol görevi yürüten personeli kapsar.

Dayanak


MADDE 3 - (1) Bu Yönerge; 13/06/2010 tarih ve 27610 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu ile bu Kanun kapsamında yayımlanan Yönetmelikler ve 01/09/2019 tarih ve 30875 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Kamu Görevlileri Hakem Kurulu Kararı'nın "Tarım ve Ormancılık Hizmet Koluna İlişkin Mali ve Sosyal Haklar" başlıklı 9. Bölümünün 14. Maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 - (1) Bu Yönergede geçen;

a) Bakanlık: Tarım ve Orman Bakanlığı'nı,

b) Taşra teşkilatı: Bakanlık taşra teşkilatını,

c) Kanun: 5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu'nu

ç) Kontrol hizmetlerinde ilave ödeme: 01/09/2019 tarih ve 30875 sayılı Resmi Gazete'de Yayımlanan Kamu Görevlileri Hakem Kurulu Kararı'nda yer alan "Tarım ve Ormancılık Hizmet Koluna İlişkin Mali ve Sosyal Haklar" başlıklı 9. Bölümünün 14. Maddesinde geçen "Tarım ve Orman Bakanlığı taşra teşkilatında veteriner, veteriner hekim, biyolog ve kimyager unvanlı kadro ve pozisyonlarda olanlar ile mühendis unvanlı kadro ve pozisyonlarda bulunanlardan gıda, ziraat, su ürünleri, balıkçılık teknolojileri ve kimya mühendislerine, en az 5 saat süreyle 11/6/2010 tarihli ve 5996 sayılı Kanun kapsamında kontrol görevi yürüttükleri her gün için 200 gösterge rakamının memur aylık katsayısı ile çarpımı sonucu bulunacak tutarda ilave ödeme yapılır." hükmünü,

d) Resmi kontrol: Bu Kanun kapsamındaki faaliyetlerin bu Kanun hükümlerine uygunluğunun doğrulanması için, kontrol görevlilerinin, verilen yetki çerçevesinde gerçekleştirdikleri izleme, gözetim, denetim, muayene, karantina, numune alma, analiz ve benzeri kontrolleri,

e) Analiz: Bir numunenin içerisindeki bileşenlerin ve/veya istenmeyen maddelerin organizmaların, mikroorganizmaların vb.'nin varlığını, miktarını, bileşenlerini veya maddenin kendisinin ne olduğunu ortaya koymak için yapılan iş, tahlil.

f) Denetim: Yem, gıda, hayvan refahı ve ıslahı, bitki ve hayvan sağlığı ile ilgili faaliyetlerin bu Kanun hükümlerine uygunluğunun tespiti amacıyla Bakanlık tarafından yapılan veya yaptırılan tüm işlemleri,


g) Doğrulama: İnceleme yapılarak ve objektif bulgular dikkate alınarak belirlenen şartların karşılanıp karşılanmadığının tespiti için yapılan kontrolü,

ğ) Gözetim: Herhangi bir gıda veya yem işletmesinin, işletmecisinin veya bunların faaliyetlerinin dikkatli bir şekilde gözlemlenmesini,

h) İzleme: Bu Kanun kapsamındaki faaliyetlerin, bu Kanunla belirlenen esaslara uygunluk durumu hakkında genel bir görüş edinmeye yönelik, planlanmış bir dizi gözlem ve ölçümlerin yürütülmesini,

ı) Karantina: Hastalık veya zararlı organizmaların ülkeye girişini veya ülke içinde yayılmasını önlemek amacıyla, hayvan, hayvansal ürün, bitki, bitkisel ürün ve diğer maddeler ile bulaşma ihtimali bulunan madde ve malzemelerin kontrol altına alınmasını,

i) Kontrol görevlisi: Bakanlık tarafından resmi kontrol yetkisi verilen kişiyi,

j) Numune alma: Ürünün, ortamdan alınanlar da dahil üretim, işleme ve dağıtım aşamalarına ve hayvan ve bitki sağlığına ilişkin her tür maddenin mevzuata uygunluğunun doğrulanması amacıyla alınmasını,

k) Tetkik: Faaliyetlerin ve ilgili sonuçların, planlanan düzenlemelere ve bu düzenlemelerin amaçlara ulaşmak için uygun olup olmadıklarını ve bu düzenlemelerin etkin bir şekilde uygulamaya konulup konulmadıklarını belirlemek için yapılan sistematik ve tarafsız incelemeyi,

l) Belge kontrolü: Sevkiyata ilişkin Kanunun gerektirdiği belgelerin incelenmesini,

m) Fiziksel kontrol: Gıda ve yemde, taşıma, paketleme, etiketleme, sıcaklık kontrolü, laboratuvar analiz ve testleri için numune almayı da içerebilen ve Kanuna uygunluğunun doğrulanması için gerekli olan diğer herhangi bir kontrolü,

n) Kimlik kontrolü: Sevkiyata ilişkin sertifikaların veya diğer belgelerin ürünün etiketi ve içeriği ile örtüşüp örtüşmediğinin görsel olarak kontrolünü,

o) Muayene: Hayvan, bitki ve ürünlerin tespiti, sağlıklı yada sağlıksız olduklarının teşhisini yapmak üzere mekanik ve duyu organları yardımı ile yapılan işlemi

ö) Bitki: Canlı bitkiler ile bunların derin dondurulmamış meyve ve sebzeleri, yumrular, soğansılar, soğanlar ve rizomlar, kesme çiçekler, yapraklı dallar, budama artığı yapraklar, yapraklar, bitki doku kültürleri, canlı polen, göz, kalem ve çelik gibi canlılığını koruyan belirli parçaları ile dikim amaçlı olan botanik tohumlarını,

p) Hayvan: Suda yaşayan hayvanlar, sürüngenler ve amfibik hayvanlar dahil omurgalı ve omurgasız canlıları,

r) Ürün: Bitki, bitkisel ürün, gıda, gıda ile temas eden madde ve malzemeler, yem, hayvansal ürün, veteriner sağlık ürünü, bitki koruma ürünü ile zirai mücadele alet ve makineleri ile ahşap ambalaj malzemesini,

s) Koruma bölgesi: Hayvan hastalığının ve zararlı organizmanın yayılmasını önlemek amacıyla hastalık görülen alanın çevresinde oluşturulan ve gerektiğinde insan hareketlerinin kısıtlanması dahil, canlı hayvan, bitki, hayvansal ve bitkisel ürünlerin hareketlerinin kısıtlandığı bölgeyi,

ş) Gözetim bölgesi: Hastalık çevresinde, koruma bölgesini de içine alacak biçimde, koruma bölgesi dışında hastalığın yayılmasını önlemek için gerekli ön tedbirlerin uygulandığı ve hastalığın etkileyebileceği tüm türlerin sağlık durumunun dikkatlice izlendiği bölgeyi,

t) Gözetim bölgesi işlemleri: Hastalık çevresinde, koruma bölgesini de içine alacak biçimde, koruma bölgesi dışında hastalığın yayılmasını önlemek için gerekli ön tedbirlerin uygulandığı ve hastalığın etkileyebileceği tüm türlerin sağlık durumunun dikkatlice takibinin yapıldığı tüm işlemleri

u) Sahada yapılan test veya testler: Hayvanlarda hastalık teşhisi için hazırlanmış veteriner biyolojik ürünlerin hayvana işletmede uygulanması ve sonucunun ölçülmesi,

ü) Aşılama: Hayvanlarda bağışıklık oluşturmak, bağışıklığın seviyesini ölçmek veya muayene sonucu sağlıklı olduğu tespit edilen hayvanları hastalıktan korumak için veteriner biyolojik ürünlerin hayvana uygulanması.

v) Kimliklendirme: Hayvanın fiziksel kontrolüyle tür, ırk, yaş, cinsiyet ve benzeri morfolojik özelliklerinin tespiti sonucu mikroçip, bolus, küpe ve benzeri tanımlama araçlarının hayvana uygulanmasını ve hayvanın tanımlanmasını,

y) Kordon: Hayvan hastalığı görülen alanın gözetim altında tutulması, giriş ve çıkışların kontrol altına alınmasını,

z) Veteriner biyolojik ürünleri: Hayvanlarda aktif veya pasif bağışıklık oluşturmak, bağışıklığın seviyesini ölçmek veya hastalık teşhisi için hazırlanmış aşı, serum gibi ürünler ile teşhis kitlerini,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Ödemeye İlişkin Usul ve Esasalar

Kontrol hizmetlerinde ilave ödeme bütçesi

MADDE 5 - (1) Kontrol hizmetlerine ilişkin ilave ödeme giderleri, personelin maaş/ücretinin ödendiği bütçeden karşılanır. Bu ödemeler;

- 657 Sayılı DMK'nun 4/A maddesi kapsamındaki personele 01.1.2- "Zam ve Tazminatlar",

- 4/B maddesi kapsamında çalışan sözleşmeli personele 01.2.2-"Zamlar ve Tazminatlar" ekonomik kodundan yapılır.

Kontrol hizmetlerinde ilave ödeme kapsamının belirlenmesi

MADDE 6 - (1) Personelin kontrol hizmetlerinde ilave ödeme ücretinden faydalanabilmesi için;

a) Personelin Bakanlık taşra teşkilatı kadrolarında görevli olması,

b) Personelin veteriner, veteriner hekim, biyolog, kimyager, gıda mühendisi, ziraat mühendisi, su ürünleri mühendisi, balıkçılık teknolojileri mühendisi ve kimya mühendisi unvanlarından birine sahip kadrolu veya sözleşmeli personel statüsünde olması,

c) Personelin yürüttüğü iş ve/veya işlemlerin, 5996 sayılı Kanun'un "Kapsam" başlığı altındaki "

Madde 2-

(1) Bu Kanun, gıda, gıda ile temas eden madde ve malzeme ile yemlerin üretim, işleme ve dağıtımının tüm aşamalarını, bitki koruma ürünü ve veteriner tıbbi ürün kalıntıları ile diğer kalıntılar ve bulaşanların kontrollerini, salgın veya bulaşıcı hayvan hastalıkları, bitki ve bitkisel ürünlerdeki zararlı organizmalar ile mücadeleyi, çiftlik ve deney hayvanları ile ev ve süs hayvanlarının refahını, zootekni konularını, veteriner sağlık ve bitki koruma ürünlerini, veteriner ve bitki sağlığı hizmetlerini, canlı hayvan ve ürünlerin ülkeye giriş ve çıkış işlemlerini ve bu konulara ilişkin resmi kontrolleri ve yaptırımları kapsar.

" hükmü kapsamında olması,
ç) Personelin yürüttüğü iş ve/veya işlemlerin, 5996 Kanun ve bu Kanuna dayalı olarak hazırlanan mevzuatta geçen, resmi kontrol, izleme, gözetim, denetim, muayene, karantina, numune alma, analiz, doğrulama, tetkik, belge kontrolü, fiziksel kontrol, kimlik kontrolü, kordon, gözetim bölgesi işlemleri, sahada yapılan test veya testler, kimliklendirme, aşılama ve benzeri kontroller tanımlarından herhangi birinin kapsamında olması,

d) Personelin, kontrol hizmetlerinde ilave ödeme kapsamındaki iş ve/veya işlemleri ödemeye esas her gün için en az 5 saat süre ile yürütmesi,

gerekmektedir.

(2) Bu maddenin 1. fıkrasında belirtilen şartların sağlanması durumunda, söz konusu personel kontrol hizmetlerinde ilave ödeme ücretinden yararlandırılır.

(3) Kontrol tanımı kapsamına giren iş ve/veya işlemler personelin çalıştığı işyerinde (kurum içerisinde) veya işyeri dışında (kurum dışında) da yürütülebilmektedir. Bu sebepten, personelin yürütmüş olduğu iş ve/veya işlemlerin kontrol hizmetlerinde ilave ödeme kapsamına girip girmediğinin belirlenmesinde, kontrol görevinin kurum içinde ya da kurum dışında yürütülmüş olması şartı aranmaz. 

Yorumlar (0)
9
parçalı bulutlu
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Beşiktaş 33 71
2. Fenerbahçe 33 66
3. Galatasaray 33 65
4. Trabzonspor 34 59
5. Alanyaspor 34 52
6. Hatayspor 33 50
7. Gaziantep FK 32 50
8. Sivasspor 33 50
9. Karagümrük 33 49
10. Göztepe 34 46
11. Antalyaspor 34 42
12. Konyaspor 33 41
13. Rizespor 33 39
14. Malatyaspor 33 37
15. Ankaragücü 33 37
16. Kasımpaşa 33 36
17. Kayserispor 33 34
18. Başakşehir 32 33
19. Erzurumspor 34 31
20. Gençlerbirliği 33 31
21. Denizlispor 33 26
Takımlar O P
1. Giresunspor 31 63
2. Adana Demirspor 31 61
3. Samsunspor 30 58
4. Altay 30 54
5. İstanbulspor 30 54
6. Altınordu 30 52
7. Ankara Keçiörengücü 31 49
8. Tuzlaspor 31 47
9. Ümraniye 30 44
10. Bursaspor 30 43
11. Bandırmaspor 30 39
12. Boluspor 30 35
13. Adanaspor 30 34
14. Balıkesirspor 30 32
15. Menemenspor 30 31
16. Akhisar Bld.Spor 30 25
17. Ankaraspor 30 23
18. Eskişehirspor 30 8
Takımlar O P
1. Man City 32 74
2. M. United 31 63
3. Leicester City 31 56
4. West Ham 32 55
5. Chelsea 31 54
6. Liverpool 31 52
7. Tottenham 32 50
8. Everton 31 49
9. Arsenal 31 45
10. Leeds United 31 45
11. Aston Villa 30 44
12. Wolverhampton 32 41
13. Crystal Palace 31 38
14. Southampton 31 36
15. Newcastle 32 35
16. Brighton 31 33
17. Burnley 31 33
18. Fulham 32 26
19. West Bromwich 31 24
20. Sheffield United 32 14
Takımlar O P
1. Atletico Madrid 30 67
2. Real Madrid 30 66
3. Barcelona 30 65
4. Sevilla 30 61
5. Real Sociedad 30 47
6. Real Betis 30 47
7. Villarreal 30 46
8. Granada 30 39
9. Levante 30 38
10. Celta de Vigo 30 37
11. Athletic Bilbao 30 37
12. Cádiz 30 35
13. Valencia 30 34
14. Osasuna 30 34
15. Getafe 30 30
16. Huesca 30 27
17. Real Valladolid 30 27
18. Elche 30 26
19. Deportivo Alaves 30 24
20. Eibar 30 23