Kamuajans.com – Branşında tek hekim olarak görev yapan uzman hekimlerin icap nöbetinden muaf tutulmayı talep ettiğine ilişkin Bakanlığımıza çok sayıda görüş sorulmaktadır.

Bilindiği U/erc. Yataklı Tedavi Kuramları İpletme Yönetmeliği nin 42. maddesinde, nöbet hizmetleri evde nöbet, normal, acil, branş nöbeti olarak dün tekilde yürütüleceği ifade edildikten sonra (Al bendinde. "Icapçı nöbet (Ev nöbeti)- Uzman adedi nübet tutacak miktarlardan az. fakat birden fazla olan kuramlarda uzmanlar «ırayla ev nübetını tutarlar Bunun için aylık ev nöbet listelen hazırlanır Ev nöbetçisi mesai sualleri dışında kurumun idari ve tıbbı İter türlü gereklerinden sorumludur Ev nöbetçisi akşam vızıtlerını yapmaya, mesai dışında bulunduğu yen bildirmeye, kurama her davette gelmeye mecburdur " hükmüne. (C) bendinde ise; “Acil nöbetler Uzman durumu müsait olan kuramlarda lüzum gürülcn branşlar için normal nöbete ilave olarak aynca acil nübeti konulabilir Bu takdirde acil nöbetine iştirak edecek diğer sağlık ve yardımcı sağlık personelinin kimler olacağını ve bunların miktarını baştabip tcsbıt eder. Acil nöbeti tutanlar nübete dahil edilmezler. Acil nöbeti tutan uzmanın talebi üzerine yapılacak çağnya ilgili dal uzmanı ve diğer personel uymaya zorunludur “ hükmüne yer verilmiştir.

Ayrıca, yalaklı sağlık tesislerinde acil servis hizmetleri ve nübet uygulamaları. 16.10.2009 tarih ve 27378 sayılı Resmi (iazete'de yayımlanan “Yataklı Sağlık Tesislerinde Acil Servis Hizmetlerinin Uygulama Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ“ ile belirlenmiştir Tebliğin 12. maddesinde, acil servis hizmetlerine mahsus nübet esasları düzenlenmiş olup. 9. fıkrasında. “Ana dul ve vaıı dal branşlarından uzman tabip mevcudu I (hır) olan bronştur acil branş nöbetlerine dahil edilmez Bunlar için ihtiyaç halinde çağrı yüntcını ile sağlık tesisine davet edilmek üzere icap nöbeti tutturulur İcap nöbetçisi uzman tabibin sağlık tesisine davet edilip edilmeyeceğine, gerekli tıbbı değerlendirmeler yapıldıktan sonra, acil servis sorumlu tabibi veya nöbetçi uzman tabıbıncc karar verilir. Sağlık tesisine davetin bizzat bu tubıplerden birisi tarafından yapılması esastır**. 10 fıkrasında; "Müstakil acil branş nöbeti ile yükümlendirilen uzman tabipler ayrıca icap nöbetine dalııl edilmez Dahili ve cenahı acil branş havuz nöbetine dahil edilen uzman tabiplere, ayrıca icap nöbeti tutturulur Hangi branşlarda icap nöbeti düzenleneceğine, hizmetin gereği ve personel mevcudu çerçevesinde baştabip karar verir “ düzenlemesi yer almaktadır.

Yataklı Tedavi Kuramları İşletme Yönetmeliğinin yukarıda ayrıntılı olarak yer verilen icap nöbetine ilişkin 42/A maddesi hükmüne göre, icap nöbeti esas itibariyle evde tutulan, ilgili uzman doktora, mesai saatleri dışında da kurumun her türlü tıbbı ve ıdan gerekleri yönünden sorumluluk yükleyen. ınesaı dışında bulunduğu yeri bildirme ve ışın gereği icabı kuruma makul bir sûre içinde ulaşabileceği bir mesafede buluıuıuı yükümlülüğü getiren ve gerektiğinde kuruma davet edildiğinde iştirak edilen nöbet türü olup, bir uzman hekime hu kapsamda icap nöbeti yazılabilmesi için uznun adedinin birden fazla olması gerekmektedir 

öte yandan, mezkur Tebliğ*in 12/9 maddesinin dayanağı ise esas itibarıyla Yönetmeliğin 42/C maddesindeki. “Acil nöbeti tutan uzmanın talebi üzerine yapılacak çağrıya ilgili dal uzmanı ve diğer personel uymaya zorunludur." hükmü olup, bu düzenleme gereğince branşında tek hekim uzmanın da ilgili çağrıya uyma yükümlülüğü bulunmaktadır. Bu yükümlülük. Yönetmeliğin 42/A bendinde düzenlenen icap nöbeti statüsünde sayılmayıp acil hizmetler kapsamında vakaya özgü acil çağrıya uyma hâlidir. Danıştay ilgili Dairelerinin muhtelif kararlarında da bu şekilde tespitlere yer verilmiştir.

Netice itibarıyla, sağlık tesislerinde branşında tek hekim olarak görev yapan uzman hekimlerin genel icap nöbetine dahil edilmemesi ve fakat acil hizmetler kapsumındu mezkûr Yönetmeliğin 42/C* maddesi ve Tebliğin 12/9 muddcsı gereğince acil nöbeti tutan hekimin çağrısına uymakla yükümlü olduklannın bilinmesi ve uygulamanın buna göre yapılması gerekmektedir.