Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Çalışma Genel Müdürlüğü tarafından 41515602-907.04-E sayılı Vize İşlemleri konulu görüş yazısı yayınlandı.

Genel Müdür Nurcan Önder imzalı görüş yazısında ''Rektörlüğünüz emrinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesine tabi sözleşmeli personelin vefatından dolayı ölüm yardımı ödenip ödenmeyeceğine ilişkin ilgi yazı incelenmiştir.

Bilindiği üere 657 sayılı Devlet Memurları Kanunun 4/B maddesinde, ''... Sözleşmeli personel seçiminde uygulanacak sınav ile istisnaları, bunlara ödenebilecek ücretlerin üst sınırları ile verilebilecek iş sonu tazminatı miktarı, kullandırılacak izinler, pozisyon unvan ve nitelikleri, sözleşme hükümlerine uyulmaması hallerindeki müeyyideler, sözleşme fesih halleri, pozisyonların iptali, istihdamına dair hususlar ile sözleşme esas ve usulleri Cumhurbaşkanınca belirlenir. Bu şekilde istihdam edilenler, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde Cumhurbaşkanı kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kurumların sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilemezler...'' hükmü,