4/C'li Personelin 4/B'li Pozisyonlara Geçirilmesine Dair Karar Yayımlandı

KamuAjans.Com - 2018/11587 Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar ile Sözleşmeli Personele Ek Ödeme Yapılmasına Dair Kararda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Karar

SÖZLEŞMELİ PERSONEL 30.03.2018, 08:23 30.03.2018, 09:01

2018/11587 Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar ile Sözleşmeli Personele Ek Ödeme Yapılmasına Dair Kararda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Karar

Karar Sayısı : 2018/11587 Ekli "Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar ile Sözleşmeli Personele Ek Ödeme Yapılmasına Dair Kararda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Karar"ın yürürlüğe konulması; Maliye Bakanlığının 26/3/2018 tarihli ve 2452 sayılı yazısı üzerine, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 üncü maddesinin (B) fıkrası ile 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 9 uncu maddesine göre, Bakanlar Kurulu'nca 26/3/2018 tarihinde kararlaştırılmıştır.

SÖZLEŞMELİ PERSONEL ÇALIŞTIRILMASINA İLİŞKİN ESASLAR İLE SÖZLEŞMELİ PERSONELE EK ÖDEME YAPILMASINA DAİR KARARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA İLİŞKİN KARAR

MADDE 1- 6/6/1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların ek 2 nci maddesinin sekizinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"Bu Esaslara ekli 3 sayılı Cetvelde unvanları belirtilen sözleşmeli personel pozisyonları hariç, Adalet Bakanlığı merkez ve taşra teşkilatı ile bağlı kuruluşlarında bulunan pozisyonlarda bu Esaslar kapsamında çalıştırılmak üzere alınacak sözleşmeli personel Adalet Bakanlığının ilk defa Devlet memurluğuna atanacaklara ilişkin ilgili mevzuatında belirtilen sınav ile atama usul ve esaslarına göre, Danıştay Başkanlığında çalıştırılmak üzere alınacak sözleşmeli personel ise 6/1/1982 tarihli ve 2575 sayılı Danıştay Kanununun 12 nci maddesindeki usul ve esaslara göre sınava tabi tutularak istihdam edilir."

MADDE 2- Aynı Esaslara aşağıdaki ek maddeler eklenmiştir.
"Bir yıldan az süreli veya mevsimlik çalışma
Ek Madde 8- 657 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin (B) fıkrası uyarınca bir yıldan az süreli veya mevsimlik hizmet kapsamında yılın, ayın veya haftanın bazı günleri ya da günün belirli saatleri gibi kısmi zamanlı veya parça başı ücret vermek suretiyle sözleşme süresiyle sınırlı olarak çalıştırılabilecek hizmetler ile bu hizmetlerde çalıştırılacakların ücret ve adet üst sınırları ekli 5 sayılı Bir Yıldan Az Süreli veya Mevsimlik Hizmetlere İlişkin Cetvelde gösterilmiştir.
Anılan Cetvelde gösterilen üst sınırları aşmamak üzere, bu kapsamda çalıştırılacak sözleşmeli personelin sayısı, sözleşme ücreti ve çalışma süreleri, her yıl ilgili kurumun önerisi ve Devlet Personel Başkanlığının olumlu görüşü üzerine Maliye Bakanlığınca saptanır.

Bu madde uyarınca sözleşmeli olarak çalıştırılacakların, 657 sayılı Kanunun 48 inci maddesinin birinci fıkrasının (A) bendinin (4), (5), (6), ve (7) numaralı alt bentleri ile hizmet gerekleri açısından ihtiyaç duyulması halinde (8) numaralı alt bendinde belirtilen şartları taşımaları gerekir. Kurumlar, bu koşullara ilave olarak hizmet gereği özel şartlar belirleyebilirler.

Parça başı ve saat ücreti karşılığı çalışanlar hariç olmak üzere, bu madde uyarınca sözleşmeli olarak çalıştırılacakların çalışma saat ve süreleri hususunda 13 üncü madde hükümleri uygulanır. Saat ücreti karşılığı çalıştırılacak personelin çalışma süresi, günde beş saati geçmemek üzere kurumu tarafından tespit edilir.

Bu kapsamda görev yapan personele, parça başı ve saat ücreti karşılığı çalışanlar hariç, çalıştıkları her ay için iki gün ücretli izin verilir ve çalışılan her ay için kazanılan izinler sözleşme dönemi içinde kalmak kaydıyla toplu olarak da kullandırılabilir. Bu personelin mazeret izinlerine dair hususlarda bu Esaslarda yer alan hükümler uygulanır.

Bu kapsamda görev yapan personele, ikinci fıkra uyarınca belirlenen ücretler dışında herhangi bir ad altında ödeme yapılamaz ve hizmet sözleşmelerine bu yolda hüküm konulamaz. Ücretler, görevin yapılmasını müteakiben her ayın 15'inde ödenir.

Bu madde uyarınca istihdam edilen personelden 65 yaşım dolduranların sözleşmeleri, 65 yaşını doldurdukları tarihte hiçbir işleme gerek kalmaksızın sona erer. Ancak yaptırılacak işin özelliği gereği kurumlar çalıştıracakları personelde 65 yaşını geçmemek üzere farklı üst yaş sınırı belirleyebilir.

Bu madde kapsamında istihdam edilmiş olmak, idareler açısından somaki yıllarda aynı şekilde yeniden çalıştırma zorunluluğu doğurmaz
.
Bu madde hükümlerine aykırı olmamak üzere, çalıştırılacak personelin çalışma usul ve esaslarına dair şartlar ile diğer hususlar hizmet sözleşmelerinde düzenlenir.

Bu kapsamda görev yapacak personele ait tip sözleşme örneklerinin Maliye Bakanlığına vize ettirilmesi zorunludur. Vize işlemi yapılmadan sözleşme yapılamaz vc herhangi bir ödemede bulunulamaz.

Bu madde uyarınca istihdam edilen personel hakkında bu Esasların sözleşmenin feshi hükümleri ile 4 üncü maddesindeki harcırah hükümleri dışındaki hükümleri uygulanmaz.

Ek Madde 9- 24/11/1994 tarihli ve 4046 sayılı Özelleştirme Uygulamaları Hakkında Kanun hükümleri çerçevesinde özelleştirme programına alman kuruluşların (iştirakler hariç) kısmen veya tamamen satışı nedeniyle kamu tüzel kişiliğinin sona ermesi, devredilmesi, küçültülmesi, faaliyetlerinin durdurulması, kapatılması, tasfiye edilmesi halinde veya diğer sebeplerle bu kuruluşlarda programa alınma tarihi itibarıyla İş Kanunu hükümlerine tabi daimi işçi statüsünde istihdam edilen ve 4046 sayılı Kanunun 22 nci maddesine göre nakil hakkı bulunmayan personelden iş sözleşmesi özelleştirme tarihinden önce kamu tarafından veya özelleştirme tarihinden sonra özel sektör tarafından kıdem tazminatına hak kazanacak şekilde sona erdirildiler 657 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin (B) fıkrası kapsamında istihdam edilir.

Birinci fıkra kapsamında istihdam edilecek personelin;

a) Müracaat tarihi itibarıyla emeklilik veya yaşlılık aylığı almaya hak kazanamamış
olması,
b) 657 sayılı Kanunun 48 inci maddesinin birinci fıkrasının (A) bendinin (1), (4), (6), (7) ve (8) numaralı alt bentlerinde yer alan genel şartlan taşıması,
c) iş akitlerinin kamu tarafından feshedilmesi halinde kuruluşları kanalıyla, iş akitlerinin özel sektör tarafından feshedilmesi halinde ise özel sektör tarafından, bizzat veya posta yoluyla ekli 1 sayılı Başvuru Formu ile birlikte noter onaylı diplomalarıyla Özelleştirme İdaresi Başkanlığına başvurmaları,
gerekir.

Özelleştirme İdaresi Başkanlığı bu madde kapsamında yapılacak müracaatları değerlendirerek hak sahibi olduğu tespit edilenleri Ocak, Mayıs ve Ekim aylarının ilk işgünü itibarıyla vc her dönem için tek liste halinde ekli 2 sayılı Bildirim Formunu kullanmak suretiyle yazılı ve elektronik ortamda Devlet Personel Başkanlığına intikal ettirir.

Programa alınma tarihinden sonra özelleştirme programındaki kuruluşlarda istihdam edilmeye başlanılan personel bu madde hükümlerinden yararlanamaz.
Sözleşmeli personel olarak atama teklifi yapılmasına rağmen göreve başlamayanlar, sözleşmesini feshedenler, askerlik hizmeti ve doğum dolayısıyla ayrılanlar ile bir kamu iktisadi teşebbüsü veya bağlı ortaklıklarında yeniden işçi olarak çalışırken özelleştirme uygulamaları neticesinde bildirilenler hariç olmak üzere herhangi bir nedenle hizmet sözleşmesi sona eren veya erdirilenler başvuru yapamaz ve ikinci kez bu madde hükümlerinden faydalanamaz.
Yüzde ellinin üzerinde kamu payına sahipken özelleştirme programına alman kuruluşlarda, programa alınma tarihi itibarıyla sözleşmeli personel olma hakkını haiz olanların kayıtları Özelleştirme İdaresi Başkanlığı tarafından Devlet Personel Başkanlığına bildirilir. Bu kuruluşlardan kamu payı yüzde ellinin altına düşecek şekilde özelleştirilen kuruluşlarda, ilk bildirimde yer alıp sözleşmeli personel olma vasfım devam ettirenlerin kayıtları Özelleştirme İdaresi Başkanlığı tarafından Devlet Personel Başkanlığına yeniden bildirilir. Söz konusu kayıtlar her iki kurum tarafından saklanır.

Bu kapsamda bildirilen personelin atama teklifleri, Devlet Personel Başkanlığı tarafından kamu kurum ve kuruluşlarınca DPB e-uygulama üzerinden iletilen talepler esas alınarak; bildirimi takip eden altmış gün içerisinde kura usulü ile 8/6/1984 tarihli ve 217 sayılı Devlet Personel Başkanlığı Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 2 nci maddesinin (a), (b) ve (e) bentlerinde sayılan kamu kurum ve kuruluşları ile sosyal güvenlik kurumlarma yapılır. Söz konusu taleplerin yeterli olmaması halinde Devlet Personel Başkanlığınca resen aynı usul ile atama teklifi yapılır.

Söz konusu personelden; yükseköğrenim mezunu olanların "idari büro görevlisi" unvanlı pozisyonlara, diğerlerinin ise "idari destek görevlisi" unvanlı pozisyonlara atama teklifleri yapılır.

Bu madde kapsamında yer alan personele ilişkin pozisyonlar; Devlet Personel Başkanlığınca kamu kurum ve kuruluşlarına atama teklifi yapıldığı tarih itibarıyla başka bir işleme gerek kalmaksızın ihdas, tahsis ve vize edilmiş sayılır. Bu kapsamda ihdas edilen pozisyonlar herhangi bir şekilde boşalmaları halinde hiçbir işleme gerek kalmaksızın iptal edilmiş sayılır. Atama işlemi yapılan personele ilişkin bilgiler ve bu bilgilerdeki değişiklikler en geç onbeş gün içinde Devlet Personel Başkanlığına bildirilir.

Söz konusu personel öncelikle tercih ettikleri illerde, bu illerde istihdamlarının mümkün olmaması halinde diğer illerde istihdam edilir.

Kurumlar, Devlet Personel Başkanlığınca atama teklifi yapılan personelin atama işlemlerini güvenlik soruşturması ve arşiv araştırmasının yapılmasından itibaren otuz gün içerisinde tamamlar ve 11/2/1959 tarihli ve 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre ilgililere tebliğ eder.

Devlet Personel Başkanlığınca atama teklifi yapılan personel, kurumun atama teklifi yapılan ilde teşkilatının bulunmaması durumu hariç olmak üzere iade edilemez.

Sözleşmeli personel, atandıkları yerin iş akitlerinin feshedildiği andaki görev yerlerinin yer aldığı mahalli sınırlar içerisinde olması halinde atama emirlerinin kendilerine tebliğ edildiği günü izleyen iş günü, başka yerlerdeki görevlere atananlar ise atama emirlerinin kendilerine tebliğ tarihinden itibaren onbeş günü izleyen iş günü içerisinde işe başlamak zorundadır. Personelin raporlu olması tebligata engel olmamakla beraber, belirtilen süreler rapor müddetinin bitiminde başlar. Belge ile ispatı mümkün zorlayıcı sebepler olmaksızın süresi içerisinde göreve başlamayanların ve belge ile ispatı mümkün zorlayıcı sebeplerle göreve başlamama hali iki ayı aşanların atama teklifleri iptal edilir.

Askerlik görevini yapmakta olanlardan özelleştirilen kuruluşta işe başlamak istemeyen veya işe başlatılmayanlar için bu maddenin bildirim ve diğer esaslara ilişkin süreleri

terhislerini takip eden ayın onbeşinden itibaren başlar. Askerlik dönüşü özelleştirilen kuruluşta işe başlayanlar ise bu madde hükümlerine tabi olurlar.
Bu madde kapsamında istihdam edilecek personelin sözleşmeleri, 5510 sayılı Kanun hükümleri uyarınca yaşlılık veya malullük aylığına hak kazandıkları tarihte sona erer. Söz konusu tarih kuramlarınca Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığından talep edilir.

Kurumlarca, ataması yapılan personel ile ataması yapıldığı halde göreve başlamayan personel otuz gün içerisinde Devlet Personel Başkanlığına bildirilir.
Kurumlarca, ataması yapılan personelden herhangi bir şekilde görevinden ayrılanların son durumları, Türkiye Cumhuriyeti kimlik numaralarıyla birlikte söz konusu personelin bilgilerini içerecek şekilde, her yıl Mayıs ve Kasım aylarında Devlet Personel Başkanlığına elektronik ortamda bildirilir.

Bu madde kapsamında atananların, ek 3 üncü maddenin ikinci fıkrasında sayılan sebeplerle sınırlı olarak yapacakları kurum içi yer değişikliği talepleri, pozisyonlarında birim değişikliği yapılması suretiyle yerine getirilebilir.

Bu maddenin uygulanmasında ortaya çıkabilecek tereddütleri gidermeye Devlet Personel Başkanlığı yetkilidir."

MADDE 3- Aynı Esaslara aşağıdaki geçici maddeler eklenmiştir.

"Geçici Madde 11- 657 sayılı Kanunun geçici 43 üncü maddesi çerçevesinde sözleşmeli personel statüsüne geçiş hakkına sahip olup; anılan Kanunun 4 üncü maddesinin mülga (C) fıkrasına göre Türkiye İstatistik Kurumunda çalışanlar "anketör" unvanlı, diğer kamu kurum ve kuruluşlarında çalışanlardan yükseköğrenim mezunu olanlar "idari büro görevlisi" unvanlı, diğerleri ise "idari destek görevlisi" unvanlı pozisyonlara idarelerince atanır. Bu kapsamda atanacaklarda (4) sayılı Cetvelde yer alan nitelikler aranmaz.

Bu şekilde atanacakların pozisyonları, atama işleminin yapıldığı tarih itibarıyla başka bir işleme gerek kalmaksızın merkezde toplam sayı olarak, taşrada ise bölge teşkilatı bulunan kurumlarda bölge, diğer kuramlarda il bazında vize ve tahsis edilmiş sayılır. Vize ve tahsis edilen pozisyonların teşkilatı, birimi, unvanı ve sayısı ilgili kurumlarca atama işleminin yapıldığı tarihten itibaren bir ay içerisinde Devlet Personel Başkanlığı ve Maliye Bakanlığına gönderilir.
Bu madde uyarınca atananların ücretleri, görevin yapılmasını müteakiben her ayın 15'inde ödenir.

657 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin mülga (C) fıkrasının ikinci paragrafı kapsamında yer alanlardan bu madde uyarınca sözleşmeli personel pozisyonlarına atananların sözleşmeleri, 5510 sayılı Kanun hükümleri uyarınca yaşlılık veya malullük aylığına hak kazandıkları tarihte sona erer. Söz konusu tarih kurumlarınca Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığından talep edilir.

Geçici Madde 12- Özelleştirme programında olan kuruluşlarda 1/1/2015 tarihinden önce istihdam edilmiş olanlar hakkında ek 9 uncu maddenin dördüncü fıkrası hükmü uygulanmaz.

Geçici Madde 13- 657 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin mülga (C) fıkrasına göre geçici personel olma hakkından yararlanmak için mülga 3/5/2004 tarihli ve 2004/7898 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Esaslar kapsamında başvuru yapmayanlar, atama teklifi yapılmasına rağmen göreve başlamayanlar, istifa edenler veya göreve başladıktan sonra herhangi bir nedenle hizmet sözleşmesi sona erdirilenler ile 1/7/2014 tarihinden önce özelleştirilen kuruluşlarda, özelleştirme işlemini takip eden altı aylık süre geçtikten sonra iş sözleşmeleri sona erenler ek 9 uncu madde kapsamında başvuru yapamaz ve anılan madde hükümlerinden faydalanamaz.

Geçici Madde 14- Özelleştirme kapsam ve programında bulunan kuruluşlarda bu maddenin yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla geçici iş pozisyonlarında istihdam edilenler hakkında da ek 9 uncu, geçici 12 nci ve geçici 13 üncü madde hükümleri uygulanır."

MADDE 4- Aynı Esasların eki (4) sayılı Cetvelin "A- SÖZLEŞMELİ PERSONEL POZİSYON UNVANLARI İLE ASGARİ NİTELİKLERİ GÖSTERİR CETVEL" bölümüne alfabetik olarak teselsül ettirilmek üzere aşağıdaki satırlar eklenmiştir. 

Yorumlar (5)
HERBAKANLIK VE KURUMLAR ADETA FETOYA ÇALİŞİYR YAZK 3 yıl önce
SAYIN BAKANIM 4C YASI KALKTI DİYORSUN AMA BİZİ DİYANETTE 657 TABİ HALEN 4C Lİ SİGORTADA GÖSTERERK ÇLŞTIRIYORLAR
KADROLU NUN. ASİL İŞİ PANLAR KADROSUNDA VEKİL İMAM OLARAK RESMİ SİTATÜ MÜZ 4C TESCİL KAYDI AMA BİZİ BU YASA KAPSAMIYOR BUNA NE DEERSİNŞZ BU NASIL İŞ BU KHK BU KANUN ORTADAN KALKTIYSA BİZ BU 4B YE ALINMIYACAKSAK.
BİZİ HANGİ KANUN DA 4C SİNDE GÖSTERECEKSİNİZ BİZ GÜYA SİGORTADA ÖYLE GÖSTERMEK ZORUNDALARMIŞ MAAŞ 4C GBİ VERMEMEK İÇİN. HEM GEÇİÇİ 657TABİ ÇLİŞTRILMAZ DİYOR HEM 4C KALKTI DİYORLAR
BİZ DİYANETTE BU YASAYA GÖRE HALEN ÇLİŞTRILITORUZ. BU NASIL VİJDAN ADALET
Yasin 3 yıl önce
4 C den 4 b ye geçiş.
Herkes 4 B li olduk diye sevinirken, 4c yi kopyalayıp, 4 B ye monte etmek ne demek.
4 B li büro personelleri ve destek personelleri tahsil durumuna göre en yüksek devlet memuru maaşının %110, %100, %90, %85, %80 ek ödeme alırlar iken,
4 C den 4 b ye geçenler için 4 b' nin içeriğini değiştirerek tahsil durumu, hizmet yili ve görevi ne olursa olsun hepsine %20'yi reva görmekte ne ola acaba...
YALANA KARDEŞ OYALAMA KANDIRMA MİLLETE. ÖYLE GÖSTE 3 yıl önce
BUNLARDA HER TÜRLÜ SAHTEKARLIK VAR OYUN HİLE KULLANMA SÖMÜRME. KEŞKE GEÇİRSE FARK ETMEZ BİZ DİYANETTE SİGORTA KOLUNDA 4C DEN YATIYOR MAAAŞİMİZ VEKİL OLARAK 3/2MAAŞLA ÖDENİYORDU. BİZE DİYORKİ SİZ 657TABİ GEÇİÇİ SİNİZ SADECE 4C DE AİGORTA KOL7NA AİTSİNİZ KANUN BUNA BAKMAZ M DAVA AÇIÇAZ. BUNLARA HAKKIMIZI YEDİRMİYECEGİZ
ARTIK FETOCU ZİHNİYET İSTEMİYORUZ KAMUDA SİYASETTE 3 yıl önce
SAYİN BAKANIMIZ DÖNEN OYUNU GÖRÜN SİZE KİMLER PARALEL MİLLETE ZULÜM VE KULLANIMI SONURME HAKSIXLIK YAPILDIĞINI GÖRÜN BUNLARIN HEPSİ SİZE ÖNÜNÜZDE DUGUMLENIYO DIYANETTE İSENİZ SİZİ SIGORTADA 4C Lİ GÖSTERMİŞLER FAKAT SITATUNUZ FARKLIYMIS BU BİR SSHTEKARLIK 4C Lİ SİGORTA MAAŞ 4C Lİ VERME 3/2 MAAŞ ÜZERİNDEN ODE HEMDE BU KANUN DAN FAYDALANDIRMA BU ÇOK BÜYÜK SAHTEKARLIK DAVA AÇIN HEM CALISTIGINIZ YILLARI 4 C Lİ MASS FARKININ ALIRSANIZ HEM DE BU KANUN RESMİ SICILE BAKAR SIGORTAYA DAVA AÇIN ÇÜNKİ SİZLER 4C Lİ 657 GÖRE 48 E GÖRE CALISIYORSUNUZ HAKKINIZ KİMSEYE TEDIRMEYIN ARKADASLAR
4C KALKTI DİYENLER 657DE YALAN OYUN 3 yıl önce
BİZİ SİGORTDA 4C Lİ GÖSTERİP MAAŞ OLARAK 3/2 MAAŞ VEREN DİYANET GÖREVE ALIRKEN KADROLUDAKİ ŞARTLARI ARAYANLAR BİZİ YETMEZMİŞ GİBİ BU 4B HAKKINDAN DA FAYDALANDIRMADILAR HAKKIMIZ HARAM OLSUN
14
hafif yağmur
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Beşiktaş 34 72
2. Fenerbahçe 34 69
3. Galatasaray 33 65
4. Trabzonspor 34 59
5. Hatayspor 34 53
6. Alanyaspor 34 52
7. Gaziantep FK 33 51
8. Sivasspor 34 51
9. Karagümrük 34 50
10. Göztepe 35 47
11. Rizespor 34 42
12. Antalyaspor 35 42
13. Konyaspor 34 41
14. Ankaragücü 34 38
15. Malatyaspor 34 37
16. Kasımpaşa 34 37
17. Kayserispor 34 35
18. Erzurumspor 35 34
19. Başakşehir 33 33
20. Gençlerbirliği 34 32
21. Denizlispor 34 27
Takımlar O P
1. Giresunspor 31 63
2. Adana Demirspor 31 61
3. Samsunspor 31 61
4. Altay 31 57
5. İstanbulspor 31 57
6. Altınordu 31 53
7. Ankara Keçiörengücü 31 49
8. Ümraniye 31 47
9. Tuzlaspor 31 47
10. Bursaspor 31 43
11. Bandırmaspor 31 39
12. Boluspor 31 38
13. Balıkesirspor 31 35
14. Adanaspor 31 34
15. Menemenspor 31 31
16. Akhisar Bld.Spor 31 26
17. Ankaraspor 31 23
18. Eskişehirspor 31 8
Takımlar O P
1. Man City 32 74
2. M. United 32 66
3. Leicester City 31 56
4. Chelsea 32 55
5. West Ham 32 55
6. Liverpool 32 53
7. Tottenham 32 50
8. Everton 31 49
9. Arsenal 32 46
10. Leeds United 32 46
11. Aston Villa 30 44
12. Wolverhampton 32 41
13. Crystal Palace 31 38
14. Southampton 31 36
15. Newcastle 32 35
16. Brighton 32 34
17. Burnley 32 33
18. Fulham 33 27
19. West Bromwich 31 24
20. Sheffield United 32 14
Takımlar O P
1. Atletico Madrid 31 70
2. Real Madrid 31 67
3. Barcelona 30 65
4. Sevilla 31 64
5. Villarreal 31 49
6. Real Betis 31 48
7. Real Sociedad 31 47
8. Granada 30 39
9. Levante 31 38
10. Celta de Vigo 31 38
11. Athletic Bilbao 30 37
12. Osasuna 31 37
13. Cádiz 31 36
14. Valencia 31 35
15. Getafe 31 31
16. Deportivo Alaves 31 27
17. Huesca 31 27
18. Real Valladolid 30 27
19. Elche 31 26
20. Eibar 31 23