Resmî Gazete

27 Nisan 2021 SALI

Sayı : 31467

YÖNETMELİK

Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğünden:

TÜRKİYE TAŞKÖMÜRÜ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SÖZLEŞMELİ PERSONEL SİCİL AMİRLERİ YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 3/5/2012 tarihli ve 28281 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Sözleşmeli Personel Sicil Amirleri Yönetmeliğinin EK-1’i ekteki şekilde değiştirilmiştir.

MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürü yürütür.

EKLER