Kamuajans.com – İlinize bağlı eğitim kurumlarında 657 sayılı Devlet Memurlar Kanunu 4 üncü maddesinin (E) fıkrası kapsamında sözleşmeli öğretmen olarak görev yapmakta iken, 652 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek + üncü maddesi ile kadrolu öğretmenliğe geçenlerin sözleşmeli öğretmen olarak geçen hizmet sürelerinin 657 sayılı Devlet Memurları Kanunun 64 üncü maddesinin 3 üncü fikrası kapsamında değerlendirilip değerlendirilmeyeceği hususunda tereddüt düşüldüğüne ilişkin ilgi yazı incelenmiştir.

Sözleşmeli Personele Kadro Toplu Sözleşme Masasında Sözleşmeli Personele Kadro Toplu Sözleşme Masasında

Bilindigi üzere, 657 sayılı Devlet Memurlar Kanununua 64 üncü maddesinin 3 üncü fikrasında; "72 nci madde gereğince belirli bir süre görev yapmak üzere, mecburi olarak süredi görevle atanan memurlardan kalkınmada birinci derecede öncelikli yöreleri bulunanlar, bu yörelerde fiilen çalışmak suretiyle geçirilen her iki yıl için bir kademe ilerlengesi daha verilir. Yillik Izinde geçirilen süreler bilen çalışılmış sayılır. İki yıldan az dikkate alınmaz." hükmüne yer verilmiştir.

150 Seri No'lu Devlet Memurları Kanunu Geael obligi'nin açüncü fikrasında. 457 sayılı Kanunun 64 üncü maddesinin yukanda belirtilen son fikrasi hükmünen uygulanabilmesi için ataması yapılan personelin;

-Atama ve yer degistirme yönetmeligine göre zorunlu atamaya tabi personel olması
Görev yapmakta olduğu yeri kalkunida inci derecede öncelikli yöreler (Erzurum ve Artvin eri dahil olmasi

-Kalkınmada 1 inci derecede öncelikli yörelerde (Erzurum ve Artvin illeri di fiilen görev yaptı sürenin yillik izin süresi dahil iki yıldan az olmamasi, şartları birlikte taşıması gerekmektedir denilerek 657 sayılı Kanunun 64 üncü maddesinin 3 üncü fikrası hükmünden yararlanabilmek için gerekli şartlar belirtilmiştir.

Milli Egitim Bakanlığı Öğretmenlerinin Atama ve Yer Degistirme Yönetmeligine göre 06.05.2010 tarihinden sonra kadrolu ogretmen olarak Bakanlık kadrolarında göreve başlayanlar zorunlu çalışma yakiimlosu olup hizmet bölgelerinin 4,5 ve 6 ıncı hizmet alanlarındaki eğitim kurumlannda çalismaları geskmektedir.

Görüldügü gibi, anılan madde hükümden sadece memur statüsünde istihdam edilenlerin kalkınmada birinci derecede öncelikli yörelerde çalışılan her iki yıllık hizmet süresi için ilave bir kademe ilerlemesinden yararlanılabileceği anlaşılmaktadır.

Diğer taraftan, konuya iliskin olarak Aile, Calişma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının 24.12.2019 tarihli ve 3273349 görüş yazında 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 üncü maddesinin (B) kasi kapsamında sözleşmeli ogretmen sesinde çalışmakta iken kalkınmada birinci derecede öncelikli yörelere atanan ilgililerin, amian yörelerde geçen hizmet sürelerinin 657 sayılı Devlet Memurlar Kanununun 64 ancil inaddesinin 3 inc fikrasi çerçevesinde değerlendirilerek kademe ilerlemesinden yararlandirilmasının mümkün olmadığı bildirilmiştir.

Bu çerçevede, ilinize bugli eğitim kurumlarında 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 üncü maddesinin (B) fikrust kapsamında sözleşmeli ogretmen olurak görev yapmakta iken, 652 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 4 üncü maddesi ile kadrolu öğretmenlige geçenlerin, sözleşmeli ögretmen olarak geçen hizmet sürelerinin 65 sayılı Devlet Memurları Kanununun 64 üncü maddesinin 3 üncü fikrasi kapsamında değerlendirilmesinin mümkün bulunmadığı mütalaa edilmektedir.

Bilgilerinizi rica ederim.
Halil ŞEKERCIOĞLU